Home Page

Index to the first lines of Pali verses
(Figures indicate verse numbers)  

A  â   I   U  E  O  KA  KHA  GA  CA  CHA  JA   JHA   TA   DA   DHA   NA   PA   PHA   BA   BHA   MA   YA   RA   LA   VA   SA   HA

 

A

Akakkasa§ 408.

Akata§ dukkata§ 314.

Akkocchi ma§ 3.

Akkocchi ma§ 4.

Akkodhana§ 400.

Akkodhena 223.

Akkosa§ 399.

Acaritvà 155.

Acaritvà 156.

Acira§ vataya§ 41.

A¤¤à hi 75.

Aññhãna§ nagara§ 150.

Attadattha§ 166.

Attanà codayattàna§ 379.

Attanà'va 161.

Attanà'va 165.

Attà have 104.

Attàna§ ce 159.

Attàna§ ce 157.

Attànameva 158.

Attà hi attano 160.

Attà hi attano 380.

Atthamhi jàtamhi 331.

Atha pàpàni 136.

Atha vàssa 140.

Anavaññhitacittassa 38.

Anavassutacittassa 39.

Anikkasàvo 9.

Anupubbena 239.

Anåpavàdo 185.

Anekajàti sa§sàra§ 153.

Andhabhåto 174.

Api dibbesu 187.

Apu¤¤alàbho 310.

Appakà te 85.

Appamatto 56.

Appamatto 29.

Appamàdaratà 327.

Appamàdarato 31.

Appamàdarato 32.

Appamàdena 30.

Appamàdo 21.

Appampi ce 20.

Appalàbho 366.

Appassutàya§ 152.

Abhaye 317.

Abhittharetha 116.

Abhivàdanasãlissa 109.

Abhåtavàdã 306.

Ayasà'va 240.

Ayoge 209.

Alaïkato 142.

Alajjitàye 316.

Avajje 318.

Aviruddha§ 406.

Asa§saññha§ 404.

Asajjhàyamalà 241.

Asata§ 73.

Asàre 11.

Asàhasena 257.

Asubhànupassi§ 8.

Assaddho 97.

Asso yathà 144.

Aha§ nàgo' va 320.

Ahi§sakà 225.

 

â

 

âkàse pada§ 254.

âkàse pada§ 255.

ârogyaparamà 204.

âsà yassa 410.

 

I

 

Ida§ pure 326.

Idha tappati 17.

Idha nandati 18.

Idha modati 16.

Idha vassa§ 286.

Idha socati 15.

 

U

 

Ucchinda 285.

Uññhànakàlamhi 280.

Uññhànavato 24.

Uññhànenappamàdena 25.

Uttiññhe 168.

Udaka§ hi 80.

Udaka§ hi 145.

Upanãtavayo 237.

Uyyu¤janti 91.

Usabha§ pavara§ 422.

 

E

 

Eka§ dhamma§ 176.

Ekassa carita§ 330.

Ekàsana§ 305.

Eta§ kho 192.

Eta§ daëha§ 346.

Eta§ visesato 22.

Eta§ hi tumhe 275.

Etam atthavasa§ 289.

Etha passathima§ 171.

Eva§ bho 248.

Eva§ saïkàrabhåtesu 59.

Eso' va maggo 274.

 

O

 

Ovadeyyanusàseyya 77.

 

K

 

Kaõha§ dhamma§ 87.

Kayirà ce 313.

Kàmato 215.

Kàyappakopa§ 231.

Kàyena sa§varo 361.

Kàyena sa§vutà 234.

Kàsàvakaõñhà 307.

Ki§ te jañàhi 394.

Kiccho 182.

Kumbhåpama§ 40.

Kuso yathà 311.

Ko ima§ 44.

Kodha§ jahe 221.

Ko nu hàso 146.

Kh

 

Khantã parama§ 184.

G

 

Gataddhino 90.

Gabbham eke 126.

Gambhãrapa¤¤a§ 403.

Gahakàraka diññhosi 154.

Gàme và yadi 98.

 

C

 

Cakkhunà sa§varo 360.

Cattàri ñhànàni 309.

Canda§ va vimala§ 413.

Candana§ tagara§ 55.

Cara¤ ce 61.

Caranti bàlà 66.

Cirappavàsi§ 219.

Cuti§ yo vedi 419.

 

Ch

Chandajàto 218.

Chinda sota§ 383.

Chetvà naddhi§ 398.

 

J

 

Jaya§ vera§ 201.

Jighacchà 203.

Jãranti 151.

Jhàya 371.

 

Jh

 

Jhàyi§ 386.

 

T

 

Ta§ puttapasu 287.

Ta§ vo vadàmi 337.

Ta¤ ca kamma§ 68.

Taõhàya jàyatã 216.

Tato malà 243.

Tatràbhiratim iccheyya 88.

Tatràyam àdi 375.

Tatheva katapu¤¤am pi 220.

Tasiõàya 342.

Tasiõàya 343.

Tasmà piya§ 211.

Tiõadosàni 359.

Tiõadosàni 357.

Tiõadosàni 358.

Tiõadosàni 356.

Tumhehi kicca§ 276.

Te jhàyino 23.

Te tàdise 196.

Tesa§ sampanna 57.

 

D

 

Dadàti 249.

Danta§ 321.

Divà tapati 387.

Diso disa§ 42.

Dãghà jàgarato 60.

Dukkha§ dukkha 191.

Dunniggahassa 35.

Duppabbajja§ 302.

Dullabho 193.

Dåraïgama§ 37.

Dåre santo 304.

 

Dh

 

Dhanapàlako 324.

Dhamma§ care 169.

Dhammapãti 79.

Dhammàràmo 364.

Dhira¤ ca 208.

 

N

 

Na attahetu 84.

Na antalikkhe 127.

Na antalikkhe 128.

Na kahàpaõa 186.

Nagara§ yathà 315.

Na càha§ bràhmaõa§ 396.

Na càhu na ca 228.

Na jañàhi 393.

Na ta§ kamma§ 67.

Na ta§ daëha§ 345.

Na ta§ màtà 43.

Na tàvatà 259.

Na tena ariyo 270.

Na tena thero 260.

Na tena paõóito 258.

Na tena bhikkhu 266.

Na tena hoti 256.

Natthi jhàna§ 372.

Natthi ràga 202.

Natthi ràga 251.

Na naggacariyà 141.

Na paresa§ 50.

Na pupphagandho 54.

Na bràhmaõassa 389.

Na bràhmaõass' etad aki¤ci 390.

Na bhaje 78.

Na muõóakena 264.

Na monena 268.

Na vàkkaraõa 262.

Na ve kadariyà 177.

Na santi puttà 288.

Na sãlabbatamattena 271.

Na hi etehi 323.

Na hi pàpa§ 71.

Na hi verena 5.

Niññha§ gato 351.

Nidhàya daõóa§ 405.

Nidhãna§ va 76.

Nekkha§ 230.

Neta§ kho saraõa§ 189.

Neva devo 105.

No ce labhetha 329.

 

P

 

Pa§sukåladhara§ 395.

Pa¤ca chinde 370.

Pañhavãsamo 95.

Paõóu 235.

Pathavyà 178.

Pamàda§ appamàdena 28.

Pamàdam anuyu¤janti 26.

Paradukkhåpadànena 291.

Paravajjànupassissa 253.

Parijiõõam ida§ 148.

Pare ca na vijànanti 6.

Pavivekarasa§ 205.

Passa cittakata§ 147.

Pàõimhi ce 124.

Pàpa¤ ce 117.

Pàpàni parivajjeti 269.

Pàpo pi passati 119.

Pàmojjabahulo 381.

Piyato jàyatã 212.

Pu¤¤a§ ce 118.

Puttà m'atthi 62.

Pupphàni 47.

Pupphàni 48.

Pubbe nivàsa§ 423.

Påjàrahe 195.

Pemato 213.

Poràõam eta§ 227.

 

Ph

 

Phandana§ 33.

Phusàmi 272.

Pheõåpama§ 46.

 

B

 

Bahum pi 19.

Bahu§ ve 188.

Bàlasaïgatacàrã 207.

Bàhitapàpo ti 388.

 

Bh

 

Bhadro pi 120.

 

M

 

Maggànaññhaïgiko 273.

Mattà sukha 290.

Madhu'và ma¤¤ati 69.

Manujassa 334.

Manopakopa§ 233.

Manopubbaïgamà 1.

Manopubbaïgamà 2.

Mameva 74.

Malitthiyà 242.

Màtara§ pitara§ 294.

Màtara§ pitara§ 295.

Mà pamàdam 27.

Mà piyehi 210.

Màvama¤¤etha 121.

Màvama¤¤etha 122.

Mà'voca 133.

Màse màse 70.

Màse màse 106.

Mitte bhajassu 376.

Middhã yadà hoti 325.

Mu¤ca pure 348.

Muhuttam api 65.

Mettàvihàrã 368.

 

Y

 

Ya§ esà sahatã 335.

Ya§ ki¤ci 108.

Ya§ ki¤ci 312.

Ya§ hi kicca§ 292.

Ya¤ ce vi¤¤å 229.

Yato yato 374.

Yathà' gàra§ 13.

Yathà' gàra§ 14.

Yathà daõóena 135.

Yathà pi puppharàsimhà 53.

Yathà pi bhamaro 49.

Yathà pi måle 338.

Yathà pi rucira§ 51.

Yathà pi rucira§ 52.

Yathà pi rahado 82.

Yathà bubbulaka§ 170.

Yathà saïkàra 58.

Yadà dvayesu 384.

Yamhà dhamma§ 392.

Yamhi sacca¤ ca 261.

Yassa accanta 162.

Yassa kàyena 391.

Yassa gati§ 420.

Yassa ceta§ 250.

Yassa ceta§ 263.

Yassa chatti§satã 339.

Yassa jàlinã 180.

Yassa jita§ 179.

Yassa pàpa§ 173.

Yassa pàra§ 385.

Yassa pure 421.

Yassa ràgo 407.

Yassàlayà 411.

Yassàsavà 93.

Yassindriyàni 94.

Yànimàni 149.

Yàva§ hi 284.

Yàva jãvam pi 64.

Yàvad eva 72.

Ye ca kho sammad 86.

Ye jhànapasutà 181.

Ye ràgarattà 347.

Yesa§ sannicayo 92.

Yesa§ sambodhi 89.

Yesa¤ ca 293.

Yo appaduññhassa 125.

Yo ima§ paëipatha§ 414.

Yogà ve 282.

Yo ca pubbe 172.

Yo ca buddha¤ ca 190.

Yo ca vantakasà 10.

Yo ca vassasata§ 107.

Yo ca vassasata§ 115.

Yo ca vassasata§ 110.

Yo ca vassasata§ 111.

Yo ca sameti 265.

Yo ce gàthà 102.

Yo ceta§ sahatã 336.

Yo ce vassasata§ 113.

Yo ce vassasata§ 114.

Yo ce vassasata§ 112.

Yo daõóena 137.

Yo dukkhassa 402.

Yodha kàme 415.

Yodha taõha§ 416.

Yodha dãgha§ 409.

Yodha pu¤¤a¤ ca 267.

Yodha pu¤¤a¤ ca 412.

Yo nibbanatho 344.

Yo pàõam 246.

Yo bàlo 63.

Yo mukha 363.

Yo ve uppatita§ 222.

Yo sahassa§ 103.

Yo sàsana§ 164.

Yo have daharo 382.

R

 

Ratiyà jàyatã 214.

Ramaõãyàni 99.

Ràjato và 139.

 

V

 

Vacãpakopa§ 232.

Vajja¤ ca 319.

Vana§ chindatha 283.

Varam assatarà 322.

Vassikà viya 377.

Vàcànurakkhã 281.

Vàõijo 123.

Vàrijo 34.

Vàri pokkhara 401.

Vitakkapamathitassa 349.

Vitakkåpasame 350.

Vãtataõho 352.

Vedana§ pharusa§ 138.

 

S

 

Sace neresi 134.

Sace labhetha 328.

Sacca§ bhaõe 224.

Sadà jàgara 226.

Saddho sãlena 303.

Santa§ tassa 96.

Santakàyo 378.

Sabbattha ve 83.

Sabbadàna§ 354.

Sabbapàpassa 183.

Sabbasa§yojana§ 397.

Sabbaso nàmaråpasmi§ 367.

Sabbàbhibhå 353.

Sabbe tasanti 129.

Sabbe tasanti 130.

Sabbe dhammà 279.

Sabbe saïkhàrà 277.

Sabbe saïkhàrà 278.

Saritàni 341.

Salàbha§ 365.

Savanti sabbadhã 340.

Sahassam api 101.

Sahassam api 100.

Sàra¤ ca sàrato 12.

Sàhu dassanam 206.

Si¤ca bhikkhu 369.

Sãladassana 217.

Sukaràni 163.

Sukha§ yàva 333.

Sukhakàmàni 131.

Sukhakàmàni 132.

Sukhà matteyyatà 332.

Sukho buddhàna§ 194.

Sujãva§ 244.

Su¤¤àgàra§ 373.

Sudassa§ vajjam 252.

Sududdasa§ 36.

Suppabuddha§ 296.

Suppabuddha§ 297.

Suppabuddha§ 298.

Suppabuddha§ 299.

Suppabuddha§ 300.

Suppabuddha§ 301.

Subhànupassi§ 7.

Suràmeraya 247.

Susukha§ vata 198.

Susukha§ vata 199.

Susukha§ vata 200.

Susukha§ vata 197.

Sekho pañhavi§ 45.

Seyyo ayoguëo 308.

Selo yathà 81.

So karohi 236.

So karohi 238.

 

H

 

Ha§sàdicca 175.

Hatthasa¤¤ato 362.

Hananti bhogà 355.

Hitvà mànusaka§ 417.

Hitvà rati¤ ca 418.

Hirimatà ca 245.

Hirãnisedho 143.

Hãna§ damma§ 167.