[PTS Vol D - 2] [\z D /] [\f II /]
[BJT Vol D - 2] [\z D /] [\w II /]
[BJT Page 436] [\x 436/]
[PTS Page 290] [\q 290/]

Suttantapiñake
Dãghanikàyo
(Dutiyo bhàgo)
Mahàvaggo

Namo tassa bhagavato arahato sammà sambuddhassa.

9. (22) Mahàsatipaññhànasuttaü

Evaü me sutaü ekaü samayaü bhagavà kuråsu viharati kammàsadammaü nàma kurånaü nigamo. Tatra kho bhagavà bhikkhå àmantesi 'bhikkhavo'ti. 'Bhadante'ti te bhikkhu bhagavato paccassosuü bhagavà etadavoca:

2. Ekàyano ayaü bhikkhave maggo sattànaü visuddhiyà sokapariddavànaü samatikkamàya dukkhadomanassànaü atthaïgamàya ¤àyassa adhigamàya nibbànassa sacchikiriyàya, yadidaü cattàro satipaññhànà. Katame cattàro: idha bhikkhave bhikkhu kàye kàyànupassã viharati àtàpã sampajàno satimà vineyya loke abhijjhàdomanassaü.

Vedanàsu vedanànupassã viharati àtàpã sampajàno satimà vineyya loke abhijjhàdomanassaü,

Citte cittànupassã viharati àtàpã sampajàno satimà vineyya loke abhijjhàdomanassaü,

Dhammesu dhammànupassã viharati àtàpã sampajàno satimà vineyya loke abhijjhàdomanassaü.

Uddeso niññhito.

3. [PTS Page 291] [\q 291/] katha¤ca bhikkhave bhikkhu kàye kàyànupassã viharati? Idha bhikkhave bhikkhu ara¤¤agato và rukkhamålagato và su¤¤àgàragato và nisãdati pallaïkaü àbhujitvà ujuü kàyaü paõidhàya parimukhaü satiü upaññhapetvà. So sato'va assasati, sato'va passasati. Dãghaü và assasanto dighaü assasàmãti pajànàti, dãghaü và passasanto dãghaü passasàmãti pajànàti. Rassaü và assasanto rassaü assasàmãti pajànàti, rassaü và passasanto rassaü passasàmãti pajànàti. Sabbakàyapañisaüvedã assasissàmãti sikkhati, sabbakàyapañisaüvedã passasissàmãti sikkhati. Passambhayaü kàyasaïkhàraü assasissàmãti sikkhati, passambhayaü kàyasaïkhàraü passasissàmãti sikkhati.

4. Seyyathàpi bhikkhave dakkho bhamakàro và bhamakàrantevàsã và dãghaü và a¤chanto dãghaü a¤chàmãti pajànàti, rassaü và a¤chanto rassaü a¤¤àmãti pajànàti, evameva kho bhikkhave bhikkhu dãghaü và assasanto dãghaü assasàmãti pajànàti, dãghaü và passasanto dãghaü passasàmãti pajànàti. Rassaü và assasanto rassaü assasàmãti pajànàti, rassaü và passasanto rassaü passasàmãti pajànàti. Sabbakàyapañisaüvedã assasissàmãti sikkhati, sabbakàyapañisaüvedã passasissàmãti sikkhati. Passambhayaü kàyasaïkhàraü assasissàmãti sikkhati, passambhayaü kàyasaïkhàraü passasissàmãti sikkhati.

[BJT Page 440] [\x 440/]

[PTS Page 292] [\q 292/] iti ajjhattaü và kàye kàyànupassã viharati, bahiddhà và kàye kàyànupassã viharati, ajjhattabahiddhà và kàye kàyànupassã viharati.

Samudayadhammànupassã và kàyasmiü viharati, vayadhammànupassã và kàyasmiü viharati. Samudaya vayadhammànupassã và kàyasmiü viharati.

Atthi kàyo'ti và panassa sati paccupaññhità hoti, yàvadeva ¤àõamattàya patissatimattàya. Anissito ca viharati, na ca ki¤ci loke upàdiyati. Evampi kho bhikkhave bhikkhu kàye kàyànupassã viharati.

ânàpànapabbaü niññhitaü.

5. Puna ca paraü bhikkhave bhikkhu gacchanto và gacchàmãti pajànàti, ñhito và ñhitomhãti pajànàti, nisinno và nisinnomhãti pajànàti, sayàno và sayànomhã ti pajànàti. Yathà yathà và panasasa kàyo paõihito hoti, tathà tathà naü pajànàti.

[BJT Page 442] [\x 442/]

Iti ajjhattaü và kàye kàyànupassã viharati, bahiddhà và kàye kàyànupassã viharati, ajjhattabahiddhà và kàye kàyànupassã viharati. Samudayadhammànupassã và kàyasmiü viharati, vayadhammànupassã và kàyasmiü viharati, samudayavayadhammànupassã và kàyasmiü viharati.

Atthi kàyoti và panassa sati paccupaññhità hoti yàvadeva ¤àõamattàya patissati. Mattàya anissito ca viharati na ca ki¤ci loke upàdiyati. Evampi kho bhikkhave bhikkhu kàye kàyànupassã viharati.

Iriyàpathapabbaü niññhitaü.

6. Puna ca paraü bhikkhave bhikkhu abhikkante pañikkante sampajànakàrã hoti. âlokite vilokite sampajànakàrã hoti. Sami¤jite pasàrite sampajànakàrã hoti. Saïghàñipattacãvaradhàraõe sampajànakàrã hoti. Asite pãte khàyite sàyite sampajànakàrã hoti. Uccàrapassàvakamme sampajànakàrã hoti. Gate ñhite nisinne sutte jàgarite bhàsite tuõhãbhàve sampajànakàrã hoti.

[BJT Page 444] [\x 444/]

[PTS Page 293] [\q 293/] iti ajjhattaü và kàye kàyànupassã viharati, bahiddhà và kàye kàyànupassã viharati, ajjhattabahiddhà và kàye kàyànupassã viharati, samudayadhammànupassã và kàyasmiü viharati, vayadhammànupassã và kàyasmiü viharati, samudayavayadhammànupassã và kàyasmiü viharati.

'Atthi kàyo'ti và panassa sati paccupaññhità hoti yàvadeva ¤àõamattàya patissatimattàya. Anissito ca viharati na ca ki¤ci loke upàdiyati.

Evampi kho bhikkhave bhikkhu kàye kàyànupassã viharati.

Sampaja¤¤apabbaü niññhitaü.

7. Puna ca paraü bhikkhave bhikkhu imameva kàyaü uddhaü pàdatalà adho kesamatthakà tacapariyantaü påraü nànappakàrassa asucino paccavekkhati.

"Atthi imasmiü kàye kesà lomà nakhà dantà taco maüsaü nahàru aññhi aññhimi¤jà vakkaü hadahaü yakanaü kilomakaü pihakaü papphàsaü antaü antaguõaü udariyaü karãsaü pittaü semhaü pubbo lohitaü sedo mede assu vasà kheëo siïghàõikà lasikà muttanti".

[BJT Page 446] [\x 446/]

Seyyathàpi bhikkhave ubhato mukhà puñoëã1 pårà nànàvihitassa dha¤¤assa, seyyathãdaü sàlãnaü vihãnaü muggànaü màsànaü tilànaü taõóulànaü. Tamenaü cakkhumà puriso mu¤citvà paccavekkheyya: "ime sàlã, ime vãhã, ime muggà, ime màsà, ime tãlà, ime taõóulà'ti evameva kho bhikkhave bhikkhu imameva kàyaü uddhaü pàdatalà adho kesamatthatà tacapariyantaü påraü nànappakàrassa asucino paccavekkhati: atthi imasmiü kàye kesà lomà nakhà dantà taco maüsaü [PTS Page 294] [\q 294/] nahàru aññhi aññhimi¤jaü vakkaü hadayaü yakanaü kilomakaü pihakaü papphàsaü antaü antaguõaü udariyaü karãsaü, pittaü semhaü pubbo lohitaü sedo medo assu vasà kheëo siïghànikà lasikà muttanti.

Iti ajjhattaü và kàye kàyànupassã viharati, bahiddhà và kàye kàyànupassã viharati, ajjhattabahiddhà và kàye kàyànupassã viharati. Samudayadhammànupassã và kàyasmiü viharati, vayadhammànupassã và kàyasmiü viharati, samudayavayadhammànupassã và kàyasmiü viharati. Atthi kàyo'ti và panassa sati paccupaññhità hoti yàvadeva ¤àõamattàya patissatimattàya. Anissito ca viharati na ca ki¤ci loke upàdiyati. Evampi kho bhikkhave bhikkhu kàye kàyànupassã viharati.

Pañikkålamanasikàrapabbaü niññhitaü.

8. Puna ca paraü bhikkhave bhikkhu imameva kàyaü yathàñhitaü yathàpaõihitaü dhàtuso paccavekkhati: atthi imasmiü kàye pañhavãdhàtu àpo dhàtu tejodhàtu vàyodhàtå ti.

1. Påtolã (ma cha saü. )

[BJT Page 448] [\x 448/]

Seyyathàpi bhikkhave dakkho goghàtako và goghàtakantevàsã và gàviü vadhitvà càtummahàpathe khãlaso vibhajitvà nisinno assa, evameva kho bhikkhave bhikkhu imameva kàyaü yathàñhitaü yathàpaõihitaü dhàtuso paccavekkhati: atthi imasmiü kàye pañhavãdhàtu àpodhàtu tejodhàtu vàyodhàtå ti.

Iti ajjhattaü và kàye kàyànupassã viharati, bahiddhà và kàye kàyànupassã viharati, ajjhattabahiddhà và kàye kàyànupassã viharati. Samudayadhammànupassã và kàyasmiü viharati, vayadhammànupassã và kàyasmiü [PTS Page 295] [\q 295/] viharati, samudayavayadhammànupassã và kàyasmiü viharati.

Atthi kàyo ti và panassa sati paccupaññhità hoti yàvadeva ¤àõamattàya patissatimattàya anissito ca viharati na ca ki¤ci loke upàdiyati.

Emampi kho bhikkhave bhikkhu kàye kàyànupassã viharati.

Dhàtumanasikàrapabbaü niññhitaü.

9. Puna ca paraü bhikkhave bhikkhu seyyathàpi passeyya sarãraü sivathãkàya chaóóitaü ekàhamataü và dvãhamataü và tãhamataü và uddhumàtakaü vinãlakaü vipubbakajàtaü, so imameva kàyaü upasaüharati: ayampi kho kàyo evaüdhammo evaübhàvã etaü anatãto'ti.

[BJT Page 450] [\x 450/]

Iti ajjhattaü và kàye kàyànupassã viharati, bahiddhà và kàye kàyànupassã viharati, ajjhattabahiddhà và kàye kàyànupassã viharati. Samudayadhammànupassã và kàyasmiü viharati, vayadhammànupassã và kàyasmiü viharati. Samudayavayadhammànupassã và kàyasmiü viharati.

Atthi kàyo'ti và pasanna sati paccupaññhità hoti yàvadeva ¤àõamattàya patissatimattàya. Anissito ca viharati na ca ki¤ci loke upàdiyati.

Evampi kho bhikkhave bhikkhu kàye kàyànupassi viharati.

(Pañhamaü sãvathikaü)

10. Puna ca paraü bhikkhave bhikkhu seyyathàpi passeyya sarãraü sivathikàya chaóóãtaü kàkemi và khajjamànaü kulalehi và khajjamànaü gijjhehi và khajjamànaü sunakhehi và khajjamànaü sigàlehi và khajjamànaü vividhehi và pàõakajàtehi khajjamànaü, so imameva kàyaü upasaüharati: ayampi kho kàyo evaüdhammo evaübhàvã etaü anatãto ti.

[PTS Page 296] [\q 296/] iti ajjhattaü và kàye kàyànupassã viharati, bahiddhà và kàye kàyànupassã viharati, ajjhattabahiddhà và kàye kàyànupassã viharati. Samudayadhammànupassã và kàyasmiü viharati, vayadhammànupassã và kàyasmiü viharati, samudayavayadhammànupassã và kàyasmiü viharati. Atthi kàyo ti và pasassa sati paccupaññhità hoti yàvadeva ¤àõa mattàya patissatimattàya. Anissito ca viharati. Na ca ki¤ci loke upàdiyati.

Evampi kho bhikkhave bhikkhu kàye kàyànupassã viharati.

(Dutiyaü sãvathãkaü)

[BJT Page 452] [\x 452/]

11. Puna ca paraü bhikkhave bhikkhu seyyathàpi passeyya sarãraü sãvatikàya chaóóitaü aññhikaïkhalikaü samaüsalohitaü nahàrusambaddhaü so imameva kàyaü upasaüharati 'ayampi kho kàyo evaüdhammo evambhàvã etaü anatãto'ti.

Iti ajjhattaü và kàye kàyànupassã viharati bahiddhà và kàye kàyànupassã viharati ajjhattabahiddhà và kàye kàyànupassã viharati, samudayadhammànupassã và kàyasmiü viharati vayadhammànupassã và kàyasmiü viharati samudayavayadhammànupassã và kàyasmiü viharati.

'Atthi kàyo'ti và panassa sati paccupaññhità hoti yàvadeva ¤àõamattàya patissatimattàya anissito ca viharati. Na ca kiüci loke upàdiyati.

Evampi kho bhikkhave bhikkhu kàye kàyànupassã viharati.

(Tatiyaü sãvathãkaü)

12. Puna ca paraü bhikkhave bhikkhu seyyathàpi passeyya sarãraü sãvathãkàya chaóóãtaü aññhisaïkhalikaü nimmaüsaü lohitamakkhitaü nahàrusambaddhaü so imameva kàyaü upasaüharati 'ayampi kho kàyo evaüdhammo evambhàvã etaü anatãto'ti.

[BJT Page 454] [\x 454/]

Iti ajjhattaü và kàye kàyànupassã viharati bahiddhà và kàye kàyànupassã viharati, ajjhattabahiddhà và kàye kàyànupassã viharati, samudayadhammànupassã và kàyasmiü viharati, vayadhammànupassã và kàyasmiü viharati, samudayavayadhammànupassã và kàyasmiü viharati.

'Atthi kàyo'ti và panassa sati paccupaññhità hoti yàvadeva ¤àõamattàya patissatimattàya. Anissito ca viharati na ca ki¤ci loke upàdiyati.

Evampi bhikkhave bhikkhu kàye kàyànupassã viharati.

(Catutthaü sãvathãkaü)

13. Puna ca paraü bhikkhave bhikkhu seyyathàpi passeyya sarãraü sãvathikàya chaóóitaü aññhisaïkhalikaü apagatamaüsalohitaü nahàrusambaddhaü. So imameva kàyaü upasaüharati 'ayampi kho kàyo evaüdhammo evambhàvã etaü anatãto'ti.

Iti ajjhattaü và kàye kàyànupassã viharati, bahiddhà và kàye kàyànupassã viharati, ajjhattabahiddhà và kàye kàyànupassã viharati. Samudayadhammànupassã và kàyasmiü viharati, vayadhammànupassã và kàyasmiü viharati, samudayavayadhammànupassã và kàyasmiü viharati.

'Atthi kàyo'ti và panassa sati paccupaññhità hoti, yàvadeva ¤àõamattàya patissatimattàya. Anissito ca viharati, na ca kiüci loke upàdiyati.

Evampi kho bhikkhave bhikkhu kàye kàyànupassã viharati.

(Pa¤camaü sãvathãkaü)

[BJT Page 456] [\x 456/]

14. Puna ca paraü bhikkhave bhikkhu seyyathàpi passeyya sarãraü sãvathãkàya chaóóitaü aññhikàni apagatasambandhàni disàvidisàsu vikkhittàni a¤¤ena hatthaññhikaü a¤¤ena pàdaññhikaü a¤¤ena gopaphaññhikaü a¤¤ena jaïghaññhikaü a¤¤ena åraññhikaü a¤¤ena piññhiññhikaü a¤¤ena kañaññhikaü a¤¤ena khandhaññhikaü a¤¤ena gãvaññhikaü [PTS Page 297] [\q 297/] a¤¤ena dantaññhikaü a¤¤ena sãsakañàhaü. So imameva kàyaü upasaüharati 'ayampi kho kàyo evaüdhamemà evambhàvã etaü anatãto'ti.

Iti ajjhattaü và kàye kàyànupassã viharati bahiddhà và kàye kàyànupassã viharati. Ajjhattabahiddhà và kàye kàyànupassã viharati. Samudayadhammànupassã và kàyasmiü viharati vayadhammànupassã và kàyasmiü viharati samudayavayadhammànupassã và kàyasmiü viharati.

Atthi kàyo ti và panassa sati paccupaññhità hoti yàvadeva ¤àõamattàya patissatimattàya. Anissito ca viharati, na ca ki¤ci loke upàdiyati. Evampi bhikkhave bhikkhu kàye kàyànupassã viharati.

(Chaññhaü sãvathãkaü)

15. Puna ca paraü bhikkhave bhikkhu seyyathàpi passeyya sarãraü sãvathãkàya chaóóitaü aññhikàni setàni saïkhavaõõupanibhàni, so imameva kàyaü upasaüharati 'ayampi kho kàyo evaüdhammo evambhàvã etaü anatãto'ti.

Iti ajjhattaü và kàye kàyànupassã viharati, bahiddhà và kàye kàyànupassã viharati ajjhattabahiddhà và kàye [PTS Page 298] [\q 298/] kàyànupassã viharati, samudayadhammànupassã và kàyasmiü viharati, vayadhammànupassã và kàyasmiü viharati, samudayavayadhammànupassã và kàyasmiü viharati.

[BJT Page 458] [\x 458/]

'Atthi kàyo'ti và panassa sati paccupaññhità hoti yàvadeva ¤àõamattàya patissatimattàya. Anissito ca viharati, na ca ki¤ci loke upàdiyati. Evampi bhikkhave bhikkhu kàye kàyànupassã viharati.

(Sattamaü sãvathãkaü)

16. Puna ca paraü bhikkhave bhikkhu seyyathàpi passeyya sarãraü sãvathãkàya chaóóitaü aññhikàni pu¤jãkatàni terovassikàni. So imameva kàyaü upasaüharati 'ayampi kho kàyo evaüdhammo emambhàvã etaü anatãto'ti.

Iti ajjhattaü và kàye kàyànupassã viharati, bahiddhà và kàye kàyànupassã viharati ajjhattabahiddhà và kàye kàyànupassã viharati, samudayadhammànupassã và kàyasmiü viharati vayadhammànupassã và kàyasmiü viharati samudayavayadhammànupassã và kàyasmiü viharati.

'Atthi kàyo'ti và panassa sati paccupaññhità hoti, yàvadeva ¤àõamattàya patissatimattàya. Anissito ca viharati na ca ki¤ci loke upàdiyati. Evampi bhikkhave bhikkhu kàye kàyànupassã viharati.

(Aññhamaü sãvathãkaü)

[BJT Page 460] [\x 460/]

17. Puna ca paraü bhikkhave bhikkhu seyyathàpi passeyya sarãraü sãvathãkàya chaóóitaü aññhikàni påtãni cuõõakajàtàni, so imameva kàyaü upasaüharati 'ayampi kho kàyo evaüdhammo evambhàvã etaü anatãto'ti.

Iti ajjhattaü và kàye kàyànupassã viharati, bahiddhà và kàye kàyànupassã viharati, ajjhattabahiddhà và kàye kàyànupassã viharati. Samudayadhammànupassã và kàyasmiü viharati, vayadhammànupassã và kàyasmiü viharati, samudayavayadhammànupassã và kàyasmiü viharati.

'Atthi kàyo ti và panassa sati paccupaññhità hoti yàvadeva ¤àõamattàya patissatimattàya. Anissito ca viharati, na ca ki¤ci loke upàdiyati. Evampi bhikkhave bhikkhu kàye kàyànupassã viharati.

(Navamaü sãvathãkaü)

Cuddasa kàyànupassanà niññhità.

Vedanànupassanà

18. Katha¤ca bhikkhave bhikkhu vedanàsu vedanànupassã viharati? Idha bhikkhave bhikkhu sukhaü vedanaü vediyamàno sukhaü vedanaü vediyàmã ti pajànàti, dukkhaü và vedanaü vediyamàno dukkhaü vedanaü vediyàmã ti pajànàti. Adukkhamasukhaü và vedanaü vediyamàno adukkhamasukhaü vedanaü vediyàmã ti pajànàti.

[BJT Page 462] [\x 462/]

Sàmisaü và sukhaü vedanaü vediyamàno sàmisaü sukhaü vedanaü vediyàmã ti pajànàti. Niràmisaü và sukhaü vedanaü vediyamàno niràmisaü sukhaü vedanaü vediyàmãti pajànàti. Sàmisaü và dukkhaü vedanaü vediyamàno sàmisaü dukkhaü vedanaü vediyàmã ti pajànàti. Niràmisaü và dukkhaü vedanaü vediyamàno niràmisaü dukkhaü vedanaü vediyàmãti pajànàti. Sàmisaü và adukkhamasukhaü vedanaü vediyamàno sàmisaü adukkhamasukhaü vedanaü vediyàmãti pajànàti. Niràmisaü và adukkhamasukhaü vedanaü vediyamàno niràmisaü adukkhamasukhaü vedanaü vediyàmãti pajànàti.

Iti ajjhattaü và vedanàsu vedanànupassã viharati, bahiddhà và vedanàsu vedanànupassã viharati, ajjhattabahiddhà và vedanàsu vedanànupassã viharati. Samudayadhammànupassã và vedanàsu viharati, vayadhammànupassã [PTS Page 299] [\q 299/] và vedanàsu viharati, samudayavayadhammànupassã và vedanàsu viharati.

Atthi vedanà ti và panassa sati paccupaññhità hoti yàvadeva ¤àõamattàya pañissatimattàya. Anissito ca viharati na ca ki¤ci loke upàdiyati. Evampi kho bhikkhave bhikkhu vedanàsu vedanànupassã viharati.

Vedanànupassanà niññhità.

[BJT Page 464] [\x 464/]

Cittànupassanà

19. Katha¤ca pana bhikkhave bhikkhu citte cittànupassã viharati:

Idha bhikkhave bhikkhu saràgaü và cittaü saràgaü cittanti pajànàti, vãtaràgaü và cittaü vãtaràgaü cittanti pajànàti, sadosaü và cittaü sadosaü cittanti pajànàti, vãtadosaü và cittaü vãtadosaü cittanti pajànàti, samohaü và cittaü samohaü cittanti pajànàti, vãtamohaü và cittaü vãtamohaü cittanti pajànàti, saïkhittaü cittaü saïkhitta cittanti pajànàti, vikkhittaü và cittaü vikkhittaü cittanti pajànàti, mahaggataü và cittaü mahaggataü cittanti pajànàti, amahaggataü và cittaü amahaggataü cittanti pajànàti, sauttaraü và cittaü sauttaraü cittanti pajànàti, anuttaraü và cittaü anuttaraü cittanti pajànàti, samàhitaü và cittaü samàhitaü cittanti pajànàti, asamàhitaü và cittaü asamàhitaü cittanti pajànàti, vimuttaü và cittaü vimuttaü cittanti pajànàti, avimuttaü và cittaü avimuttaü cittanti pajànàti.

Iti ajjhattaü và citte cittànupassã viharati, bahiddhà và citte cittànupassã viharati, ajjhattabahiddhà và citte cittànupassã viharati. Samudayadhammànupassã và cittasmiü viharati, vayadhammànupassã và cittasmiü viharati samudayavayadhammànupassã và cittasmiü viharati.

[BJT Page 466] [\x 466/]

Atthi cittanti và panassa sati paccupaññhità [PTS Page 300] [\q 300/] hoti, yàvadeva ¤àõamattàya patissatimattàya. Anissito ca viharati. Na ca ki¤ci loke upàdiyati. Evampi kho bhikkhave bhikkhu citte cittànupassã viharati.

Cittànupassanà niññhità.

Dhammànupassanà

20. Kahi¤ca pana bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammànupassã viharati:

Idha bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammànupassi viharati pa¤casu nãvaraõesu. Katha¤ca pana bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammànupassã viharati pa¤casu nãvaraõesu:

Idha bhikkhave bhikkhu santaü và ajjhattaü kàmacchandaü 'atthi me ajjhattaü kàmacchando'ti pajànàti asantaü và ajjhattaü kàmacchandaü 'natthi me ajjhattaü kàmacchando'ti pajànàti. Yathà ca anuppannassa kàmacchandassa uppàdo hoti ta¤ca pajànàti, yathà ca uppannassa kàmacchandassa pahànaü hoti ta¤ca pajànàti. Yathà ca pahãnassa kàmacchandassa anuppàdo hoti ta¤ca pajànàti.

Santaü và ajjhattaü byàpàdaü 'atthi me ajjhattaü byàpàdo'ti pajànàti, asantaü và ajjhattaü byàpàdaü 'natthi me ajjhattaü byàpàdo'ti pajànàti. Yathà ca anuppannassa byàpàdassa uppàdo hoti ta¤ca pajànàti, yathà ca uppannassa byàpàdassa pahànaü hoti ta¤ca pajànàti, yathà ca pahãnassa byàpàdassa àyatiü anuppàdo hoti ta¤ca pajànàti.

[BJT Page 468] [\x 468/]

Santaü và ajjhattaü thãnamiddhaü atthi me ajjhattaü thãnamiddhanti pajànàti, asantaü và ajjhattaü thãnamiddhaü 'natthi me ajjhattaü thãnamiddhanti' pajànàti, yathà ca anuppannassa thãnamiddhassa uppàdo hoti ta¤ca pajànàti. Yathà ca uppannassa thãnamiddhassa pahànaü hoti ta¤ca pajànàti. Yathà ca pahãnassa thãnamiddhassa àyatiü anuppàdo hoti ta¤ca pajànàti.

Santaü và ajjhattaü uddhaccakukkuccaü 'atthi me [PTS Page 301] [\q 301/] ajjhattaü uddhaccakukkuccanti pajànàti, asantaü và ajjhattaü uddhaccakukkuccaü 'natthi me ajjhattaü uddhaccakukkuccanti' pajànàti. Yathà ca anuppannassa uddhaccakukkuccassa uppàdo hoti ta¤ca pajànàti. Yathà ca uppannassa uddhaccakukkuccassa pahànaü hoti ta¤ca pajànàti, yathà ca pahãnassa uddhaccakukkuccassa àyatiü anuppàdo hoti ta¤ca pajànàti.

Santaü và ajjhattaü vivikicchaü 'atthi me ajjhattaü vicikicchà'ti pajànàti, asantaü và ajjhattaü vicikicchaü 'natthi me ajjhattaü vicikicchà'ti pajànàti. Yathà ca anuppannàya vicikicchàya uppàdo hoti ta¤ca pajànàti, yathà ca uppannàya vicikicchàya pahànaü hoti ta¤ca pajànàti. Yathà ca pahãnàya vicikicchàya àyatiü anuppàdo hoti, ta¤ca pajànàti.

Iti ajjhattaü và dhammesu dhammànupassã viharati, bahiddhà và dhammesu dhammànupassã viharati, ajjhattabahiddhà và dhammesu dhammànupassã viharati, samudayadhammànupassã và dhammesu viharati, vayadhammànupassã và dhammesu viharati, samudayavayadhammànupassã và dhammesu viharati, atthi dhammàti và pasanna sati paccupaññhità hoti.

Yàvadeva ¤àõamattàya patissatimattàya. Anissito ca viharati na ca ki¤ci loke upàdiyati. Evampi kho bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammànupassã viharati pa¤casu nãvaraõesu.

(Nãvaraõapabbaü niññhità)

[BJT Page 470] [\x 470/]

21. Puna ca paraü bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammànupassã viharati pa¤casu upàdànakkhandhesu. Katha¤ca pana bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammànupassã viharati pa¤casu upàdànakkhandhesu: idha bhikkhave bhikkhu 'iti råpaü, iti råpassa samudayo, iti råpassa atthaïgamo, iti vedanà. Iti vedanàya samudayo, iti vedanàya atthaïgamo, iti sa¤¤à, iti sa¤¤àya samudayo, iti sa¤¤àya atthaïgamo, iti saïkhàrà, [PTS Page 302] [\q 302/] iti saïkhàrànaü samudayo, iti saïkhàrànaü atthaïgamo, iti vi¤¤àõaü, iti vi¤¤àõassa atthaïgamoti.

Iti ajjhattaü và dhammesu dhammànupassã viharati, bahiddhà và dhammesu dhammànupassã viharati, ajjhattabahiddhà và dhammesu dhammànupassã viharati. Samudaya dhammànupassã và dhammesu viharati, vayadhammànupassã và dhammesu viharati, samudayavayadhammànupassã và dhammesu viharati.

'Atthi dhammà'ti và panassa sati paccupaññhità hoti. Yàvadeva ¤àõamattàya patissati mattàya. Anissito ca viharati, na ca ki¤ci loke upàdiyati.

Evampi kho bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammànupassã viharati pa¤casu upàdànakkhandhesu.

Khandhapabbaü niññhitaü

22. Puna ca paraü bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammànupassã viharati chasu ajjhattikabàhiresu àyatanesu. Katha¤ca pana bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammànupassã viharati chasu ajjhattikabàhiresu àyatanesu.

[BJT Page 472] [\x 472/]

Idha bhikkhave bhikkhu cakkhu¤ca pajànàti, råpe ca pajànàti, ya¤ca tadubhayaü pañicca uppajjati sa¤¤ojanaü ta¤ca pajànàti. Yathà ca anuppannassa sa¤¤ojanassa uppàdo hoti ta¤ca pajànàti. Yathà ca uppannassasa¤¤ojanassa pahànaü hoti ta¤ca pajànàti. Yathà ca pahãnassa sa¤¤ojanassa àyatiü anuppàdo hoti ta¤ca pajànàti.

Sota¤ca pajànàti, sadde va pajànàti, ya¤ca tadubhayaü pañicca uppajjati sa¤¤ojanaü ta¤ca pajànàti. Yathà ca anuppannassa sa¤¤ojanassa uppàdo hoti ta¤ca pajànàti. Yathà ca pahãnassa sa¤¤ojanassa àyatiü anuppàdo hoti ta¤ca pajànàti.

Ghàna¤ca pajànàti, gandhe ca pajànàti, ya¤ca tadubhayaü pañicca uppajjati sa¤¤ojanaü ta¤ca pajànàti. Yathà ca anuppannassa sa¤¤ojanassa uppàdo hoti ta¤ca pajànàti. Yathà ca uppannassa sa¤¤ojanassa pahànaü hoti ta¤ca pajànàti. Yathà ca pahãnassa sa¤¤ojanassa àyatiü anuppàdo hoti ta¤ca pajànàti.

Jivha¤ca pajànàti, rase ca pajànàti, ya¤ca tadubhayaü pañicca uppajjati sa¤¤ojanaü ta¤ca pajànàti. Yathà ca anuppannassa sa¤¤ojanassa uppàdo hoti ta¤ca pajànàti. Yathà ca uppannassa sa¤¤ojanassa pahànaü hoti ta¤ca pajànàti. Yathà ca pahãnassa sa¤¤ojanassa àyatiü anuppàdo hoti ta¤ca pajànàti.

Kàya¤ca pajànàti, phoññhabbo ca pajànàti, ya¤ca tadubhayaü pañicca uppajjati sa¤¤ojanaü ta¤ca pajànàti. Yathà ca anuppannassa sa¤¤ojanassa uppàdo hoti ta¤ca pajànàti. Yathà ca uppannassa sa¤¤ojanassa pahànaü hoti ta¤ca pajànàti. Yathà ca pahãnassa sa¤¤ojanassa àyatiü anuppàdo hoti ta¤ca pajànàti.

Mana¤ca pajànàti, dhamme ca pajànàti, ya¤ca tadubhayaü [PTS Page 303] [\q 303/] pañicca uppajjati sa¤¤ojanaü ta¤ca pajànàti. Yathà ca anuppannassa sa¤¤ojanassa uppàdo hoti ta¤ca pajànàti. Yathà ca uppannassa sa¤¤ojanassa pahànaü hoti ta¤ca pajànàti. Yathà ca pahãnassa sa¤¤ojanassa àyatiü anuppàdo hoti ta¤ca pajànàti.

[BJT Page 474] [\x 474/]

Iti ajjhattaü và dhammesu dhammànupassã viharati, bahiddhà và dhammesu dhammànupassã viharati. Ajjhattabahiddhà và dhammesu dhammànupassã viharati. Samudayadhammànupassã và dhammesu viharati, vayadhammànupassã và dhammesu viharati, samudayavayadhammànupassã và dhammesu viharati.

Atthi dhammàti và panassa sati paccupaññhità hoti, yàvadeva ¤àõamattàya patissatimattàya. Anissito ca viharati, na ca ki¤ci loke upàdiyati.

Evampi kho bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammànupassi viharati chasu ajjhattikabàhiresu àyatanesu.

âyatanapabbaü niññhitaü.

22. Puna ca paraü bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammànupassã viharati sattasu bojjhaïgesu. Katha¤ca pana bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammànupassã viharati sattasu bojjhaïgesu:

Idha bhikkhave bhikkhu santaü và ajjhattaü sati sambojjhaïgaü atthi me ajjhattaü satisambojjhaïgo'ti pajànàti. Asantaü và ajjhattaü satisambojjhaïgaü natthi me ajjhattaü satisambojjhaïgoti pajànàti. Yathà ca anuppannassa satisambojjhaïgassa uppàdo hoti ta¤ca pajànàti, yathà ca uppannassa satisambojjhaïgassa bhàvanàya pàripåri hoti ta¤ca pajànàti.

Santaü và ajjhattaü dhammavicayasambojjhaïgaü atthi me ajjhattaü dhammavicaya sambojjhaïgoti pajànàti. Asantaü và ajjhattaü dhammavicayasambojjhaïgaü natthi me ajjhattaü dhammavicayasambojjhaïgoti pajànàti. Yathà ca anuppannassa dhammavicayasambojjhaïgassa uppàdo hoti ta¤ca pajànàti. Yathà ca uppannassa dhammavicayasambojjhaïgassa bhàvanàya pàripårã hoti ta¤ca pajànàti.

[BJT Page 476] [\x 476/]

Santaü và ajjhattaü viriyasambojjhaïgaü atthi me ajjhattaü viriyasambojjhaïgoti pajànàti. Asantaü và ajjhattaü viriyasambojjhaïgaü natthi me ajjhattaü viriyasambojjhaïgoti pajànàti. Yathàca anuppannassa viriyasambojjhaïgassa uppàdo hoti ta¤ca pajànàti. Yathà ca uppannassa viriyasambojjhaïgassa bhàvanàya pàripårã hoti ta¤ca pajànàti.

Santaü và ajjhattà pãtisambojjhaïgaü atthi me ajjhattaü pãtisambojjhaïgo'ti pajànàti. Asantaü và ajjhattaü pãtisambojjhaïgaü 'natthi me ajjhattaü pãtisambojjhaïgo'ti pajànàti. Yathà ca anuppannassa pãtisambojjhaïgassa uppàdo hoti ta¤ca pajànàti. Yathà ca uppannassa pãtisambojjhaïgassa bhàvanàya pàripårã hoti ta¤ca pajànàti.

[PTS Page 304] [\q 304/] santaü và ajjhattaü passaddhisambojjhaïgaü 'atthi me ajjhattaü passaddhisambojjhaïgo'ti pajànàti. Asantaü và ajjhattaü passaddhisambojjhaïgaü 'natthi me ajjhattaü passaddhisambojjhaïgo'ti pajànàti. Yathà ca anuppannassa passaddhisambojjhaïgassa uppàdo hoti ta¤ca pajànàti. Yathà ca uppannassa passaddhisambojjhaïgassa bhàvanàya pàripårã hoti ta¤ca pajànàti.

Santaü và ajjhattaü samàdhisambojjhaïgaü 'atthi me ajjhattaü samàdhisambojjhaïgo'ti pajànàti. Asantaü và ajjhattaü samàdhisambojjhaïgaü 'natthi me ajjhattaü samàdhisambojjhaïgo'ti pajànàti. Yathà ca anuppannassa samàdhisambojjhagassa uppàdo hoti ta¤ca pajànàti. Yathà ca uppannassa samàdhisambojjhaïgassa bhàvanàya pàripårã hoti ta¤ca pajànàti.

Santaü và ajjhattaü upekkhàsambojjhaïgaü atthi me ajjhattaü upekkhàsambojjhaïgoti pajànàti. Asantaü và ajjhattaü upekkhàsambojjhaïgaü 'natthi me ajjhattaü upekkhà sambojjhaïgo'ti pajànàti. Yathà ca anuppannassa upekkhà sambojjhaïgassa uppàdo hoti ta¤ca pajànàti. Yathà ca uppannassa upekkhàsambojjhaïgassa bhàvanàya pàripårã hoti ta¤ca pajànàti.

Iti ajjhattaü và dhammesu dhammànupassã viharati, bahiddhà và dhammesu dhammànupassã viharati, ajjhattabahiddhà và dhammesu dhammànupassã viharati.

[BJT Page 478] [\x 478/]

Samudayadhammànupassã và dhammesu viharati, vayadhammànupassã và dhammesu viharati, samudayavayadhammànupassã và dhammesu viharati.

'Atthi dhammà'ti và panassa sati paccupaññhità hoti, yàvadeva ¤àõamattàya patissatimattàya anissito ca viharati, na ca ki¤ci loke upàdiyati.

Evampi kho bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammànupassã viharati sattasu sambojjhaïgesu.

(Bojjhaïgapabbaü niññhitaü)

Pañhamakabhàõavàraü niññhitaü

24. Puna ca paraü bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammànupassã viharati catåsu ariyasaccesu. Katha¤ca pana bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammànupassã viharati catåsu ariyasaccesu:

Idha bhikkhave bhikkhu idaü dukkhanti yathà bhåtaü pajànàti, ayaü dukkhasamudayo ti yathàbhåtaü pajànàti, ayaü dukkhanirodho ti yathàbhåtaü pajànàti, ayaü dukkhanirodhagàminã pañipadà ti yathàbhåtaü pajànàti.

25. [PTS Page 305] [\q 305/] katama¤ca bhikkhave dukkhaü ariyasaccaü: jàti pi dukkhà, jaràpi dukkhà, maraõampi dukkhaü, sokaparidevadukkhadomanassupàyàsàpi dukkhà, appiyehi sampayogo dukkho, piyehi vippayogo dukkho, yampicchaü na labhati tampi dukkhaü, saïkhittena pa¤cupàdànakkhandhà pi dukkhà.

[BJT Page 480] [\x 480/]

Katamà ca bhikkhave jàti: yà tesaü tesaü sattànaü tamhi tamhi sattanikàye jàti sa¤jàti okkanti abhinibbanti khandhànaü pàtubhàvo àyatanànaü pañilàbho, ayaü vuccati bhikkhave jàti.

Katamà ca bhikkhave jarà: yà tesaü tesaü sattànaü tamhi tamhi sattanikàye jarà jãraõatà khaõóiccaü pàliccaü valittacatà àyuno saühàni indriyànaü paripàko, ayaü vuccati bhikkhave jarà.

Katama¤ca bhikkhave maraõaü: yaü tesaü tesaü sattànaü tamhà tamhà sattanikàyà cuti cavanatà bhedo antaradhànaü maccumaraõaü kàlakiriyà khandhànaü bhedo kaëebarassa nikkhepo jãvitindriyassupacchedo, idaü vuccati bhikkhave maraõaü.

Katamo ca bhikkhave soko: yo kho bhikkhave a¤¤atara¤¤atarena byasanena samannàgatassa a¤¤atara¤¤atarena [PTS Page 306] [\q 306/] dukkhadhammena phuññhassa soko socanà socitattaü anto soko anto parisoko, ayaü vuccati bhikkhave soko.

Katamo ca bhikkhave paridevo: yo kho bhikkhave a¤¤atara¤¤atarena byasanena samannàgatassa a¤¤atara¤¤atarena dukkhadhammena phuññhassa àdevo paridevo àdevanà paridevanà àdevitattaü paridevitattaü, ayaü vuccati bhikkhave paridevo.

Katama¤ca bhikkhave dukkhaü: yaü kho bhikkhave kàyikaü dukkhaü kàyikaü asàtaü kàyasamphassajaü dukkhaü asàtaü vedayitaü, idaü vuccati bhikkhave dukkhaü.

[BJT Page 482] [\x 482/]

Katama¤ca bhikkhave domanassaü: yaü kho bhikkhave cetasikaü dukkhaü cetasikaü asàtaü manosamphassajaü dukkhaü asàtaü vedayitaü, idaü vuccati bhikkhave domanassaü.

Katamo ca bhikkhave upàyàso: yo kho bhikkhave a¤¤atara¤¤atarena byasanena samannàgatassa a¤¤atara¤¤atarena dukkhadhammena phuññhassa àyàso upàyàso àyàsitattaü upàyàsitattaü, ayaü vuccati bhikkhave upàyàso.

Katamo ca bhikkhave appiyehi sampayogo dukkho: idha yassa te honti aniññhà akantà amanàpà råpà saddà gandhà rasà phoññhabbà dhammà, ye và panassa te honti anatthakàmà ahitakàmà aphàsukakàmà ayogakkhemakàmà, yà tehi saddhiü saïgati samàgamo samodhànaü missãbhàvo, ayaü vuccati bhikkhave appiyehi sampayogo dukkho.

Katamo ca bhikkhave piyehi vippayogo dukkho: idha yassa te honti iññhà kantà manàpà råpà saddà gandhà rasà phoññhabbà dhammà, ye và panassa te honti atthakàmà hitakàmà phàsukakàmà yogakkhemakàmà màtà và pità và bhàtà và bhagini và jeññhà và kaniññhà và mittà và amaccà và ¤àti sàlohità và, yà tehi saddhiü asaïgati asamàgamo asamodhànaü amissãbhàvo, ayaü vuccati bhikkhave piyehi vippayogo dukkho.

[PTS Page 307] [\q 307/] katama¤ca bhikkhave yampicchaü na labhati tampi dukkhaü: jàtidhammànaü bhikkhave sattànaü evaü icchà uppajjati: aho vata mayaü na jàti dhammà assàma, na ca vata no jàti àgaccheyyà ti. Na kho panetaü icchàya pattabbaü. Idampi yampicchaü na labhati tampi dukkhaü.

Jarà dhammànaü bhikkhave sattànaü evaü icchà uppajjati: aho vata mayaü na jaràdhammà assàma, na ca vata no jarà àgaccheyyà ti, na kho panetaü icchàya pantabbaü. Idampi yampicchaü na labhati tampi dukkhaü.

[BJT Page 484] [\x 484/]

Byàdhidhammànaü bhikkhave sattànaü evaü icchà uppajjati: aho vata mayaü na byàdhidhammà assàma. Na ca vata no byàdhi àgaccheyyàti, na kho panetaü icchàya pattabbaü. Idampi yampicchaü na labhati tampi dukkhaü.

Maraõadhammànaü bhikkhave sattànaü evaü icchà uppajjati: aho vata mayaü na maraõadhammà assàma, na ca vata no maraõaü àgaccheyyàti, na kho panetaü icchàya pattabbaü. Idampi yampicchaü na labhati tampi dukkhaü.

Sokadhammànaü bhikkhave sattànaü evaü icchà uppajjati: aho vata mayaü na sokadhammà assàma, na ca vata no soko àgaccheyyàti, na kho panetaü icchàya pattabbaü. Idampi yampicchaü na labhati tampi dukkhaü.

Paridevadhammànaü bhikkhave sattànaü evaü icchà uppajjati: aho vata mayaü na paridevadhammà assàma, na ca vata no paridevo àgaccheyyàti, na kho panetaü icchàya pattabbaü. Idampi yampicchaü na labhati tampi dukkhaü.

Dukkhadhammànaü bhikkhave sattànaü evaü icchà uppajjati: aho vata mayaü na dukkha dhammà assàma, na ca vata no dukkhaü àgaccheyyàti. Na kho panetaü icchàya pattabbaü. Idampi yampicchaü na labhati tampi dukkhaü.

Domanassadhammànaü bhikkhave sattànaü evaü icchà uppajjati: aho vata mayaü na domanassadhammà assàma. Na ca vata no domanassaü àgaccheyyàti. Na kho panetaü icchàya pattabbaü. Idampi yampicchaü na labhati tampi dukkhaü.

Upàyàsadhammànaü bhikkhave sattànaü evaü icchà uppajjati: aho vata mayaü na upàyàsadhammà asasàma, na ca vata no upàyàso àgaccheyyàti. Na kho panetaü icchàya pattabbaü. Idampi yampicchaü na labhati tampi dukkhaü.

[BJT Page 486] [\x 486/]

Katame ca bhikkhave saïkhittena pa¤cupàdànakkhandhà dukkhà: seyyathãdaü råpåpàdànakkhandho vedanåpàdànakkhandho sa¤¤åpàdànakkhandho saïkhàråpàdànakkhandho vi¤¤ànåpàdànakkhandho. Ime vuccanti bhikkhave saïkhittena pa¤cupàdànakkhandhàpi dukkhà, idaü vuccati bhikkhave dukkhaü ariyasaccaü.

26. [PTS Page 308] [\q 308/] katama¤ca bhikkhave dukkhasamudayo ariyasaccaü: yàyaü taõhà ponobhavikà nandiràgasahagatà tatra tatràbhinandinã, seyyathãdaü: kàmataõhà bhavataõhà vibhavataõhà.

Sà kho panesà bhikkhave taõhà kattha uppajjamànà uppajjati: kattha nivisamànà nivisati: yaü loke piyaråpaü sàtaråpaü etthesà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati ki¤ca loke piyaråpaü sàtaråpaü: cakkhuü loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati. Sotaü loke piyaråpaü sàtaråpaü etthesà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati. Ghànaü loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati. Jivhà loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati. Kàyo loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati. Mano loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati.

Råpà loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati. Saddà loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati. Gandhà loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati. Rasà loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati. Phoññhabbà loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati. Dhammà loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõahà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati.

Cakkhuvi¤¤àõaü loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà uppajjamànà uppajji, ettha nivisamànà nivisati. Sotavi¤¤àõaü loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthasà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati. Ghànavi¤¤àõaü loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati. Jivhàvi¤¤àõaü loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati. Kàyavi¤¤àõaü loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati. Manovi¤¤àõaü loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati. - Cakkhusamphasso loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati. Sotasamphasso loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati. Ghànasamphasso loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati. [PTS Page 309] [\q 309/] jivhàsamphasso loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati. Kàyasamphasso loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati. Manosamphasso loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati.

[BJT Page 488] [\x 488/]

- Cakkhusamphassajà vedanà loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati. Sotasamphassajà vedanà loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati. Ghànasamphassajà vedanà loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati. Jivhàsamphassajà vedanà loke piyaråpaü sàtaråpaü, ettesà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati. Kàyasamphassajà vedanà loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati. Manosamphassajà vedanà loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati.

Råpasa¤¤à loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati. Saddasa¤¤à loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati. Gandhasa¤¤à loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati. Rasasa¤¤à loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthasà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati. Phoññhabbasa¤¤à loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati. Dhammasa¤¤à loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati.

Råpasa¤cetanà loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati. Saddasa¤cetanà loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati. Gandhasa¤cetanà loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati. Rasasa¤cetanà loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati. Phoññhabbasa¤cetanà loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati. Dhammasa¤cetanà loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati.

Råpataõhà loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati. Saddataõhà loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati. Gandhataõhà loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati. Rasataõhà loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà uppajjamànà uppajjati. Ettha nivisamànà nivisati. Phoññhabbataõhà loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati. Dhammataõhà loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati.

Råpavitakko loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati. Saddavitakko loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati. Gandhavitakko loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati. Rasavitakko loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati. Phoññhabbavitakko loke piyaråpaü sàtaråpaü etthesà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati. Dhammavitakko loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati.

Råpavicàro loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati. Saddavicàro loke piyaråpaü sàtaråpaü etthesà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati. Gandhavicàro loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati. Rasavicàro loke piyaråpaü sàtaråpaü etthesà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati. Phoññhabbavicàro loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati. Dhammavicàro loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà [PTS Page 310] [\q 310/] taõhà uppajjamànà uppajjati, ettha nivisamànà nivisati.

Idaü vuccati bhikkhave dukkhasamudayo ariyasaccaü.

[BJT Page 490] [\x 490/]

27. Katama¤ca bhikkhave dukkhanirodho ariyasaccaü? Yo tassà yeva taõhàya asesaviràganirodho càgo pañinissaggo mutti anàyo, sà kho panesà bhikkhave taõhà kattha pahãyamànà pahãyati. Kattha nirujjhamànà nirujjhati: yaü loke piyaråpaü sàtaråpaü etthesà taõhà pahãyamànà pahãyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati.

Ki¤ca loke piyaråpaü sàtaråpaü? Cakkhu loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahãyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati. Sotaü loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahãyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati. Ghànaü loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahãyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati. Jivhà loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahãyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati. Kàyo loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahãyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati. Mano loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahãyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati.

Råpà loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahãyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati. Saddà loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahãyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati. Gandhà loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahãyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati. Rasà loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahãyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati. Phoññhabbà loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahãyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati. Dhammà loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahãyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati.

Cakkhuvi¤¤àõaü loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahãyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati. Sotavi¤¤àõaü loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahãyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati. Ghànavi¤¤àõaü loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahãyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati. Jivhàvi¤¤àõaü loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahãyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati. Kàyavi¤¤àõaü loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahãyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati. Manovi¤¤àõaü loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahiyamànà pahãyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati.

Cakkhusamphasso loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahãyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati. Sotasamphasso loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahãyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati. Ghànasamphasso loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahãyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati. Jivhàsamphasso loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahãyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati. Kàyasamphasso loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahãyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati. Manosamphasso [PTS Page 311] [\q 311/] loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahãyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati.

Cakkhusamphassajà vedanà loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahãyati. Ettha nirujjhamànà nirujjhati. Sotasamphassajà vedanà loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahãyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati. Ghànasamphassajà vedanà loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahãyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati. Jivhàsamphassajà vedanà loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahiyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati. Kàyasamphassajà vedanà loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahãyati. Ettha nirujjhamànà nirujjhati. Manosamphassajà vedanà loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahãyati. Ettha nirujjhamànà nirujjhati.

[BJT Page 492] [\x 492/]

Råpasa¤¤à loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahãyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati. Saddasa¤¤à loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahãyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati. Gandhasa¤¤àloke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahãyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati. Rasasa¤¤à loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahãyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati. Phoññhabbasa¤¤à loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahãyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati. Dhammasa¤¤àloke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahãyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati.

Råpasa¤cetanà loke piyaråpaü sàråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahiyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati. Saddasa¤cetanà loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahãyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati. Gandhasa¤cetanà loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahãyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati. Rasasa¤cetanà loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahiyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati. Phoññhabbasa¤cetanà loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahãyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati. Dhammasa¤cetanà loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahãyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati.

Råpataõhà loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahãyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati. Saddataõhà loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahãyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati. Gandhataõhàloke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahãyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati. Rasataõhà loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahãyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati. Phoññhabbataõhà loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahãyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati. Dhammataõhàloke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahãyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati.

Råpavitakko loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahiyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati. Saddavitakko loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahãyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati. Gandhavitakko loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahãyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati. Rasavitakko loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahiyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati. Phoññhabbavitakko loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahãyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati. Dhammavitakko loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahãyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati.

Råpavicàro loke piyaråpaü sàråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahiyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati. Saddavicàro loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahãyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati. Gandhavicàro loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahãyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati. Rasavicàro loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahiyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati. Phoññhabbavicàro loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahãyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati. Dhammavicàro loke piyaråpaü sàtaråpaü, etthesà taõhà pahãyamànà pahãyati, ettha nirujjhamànà nirujjhati.

Idaü vuccati bhikkhave dukkhanirodho ariyasaccaü.

28. Katama¤ca bhikkhave dukkhanirodhagàminã pañipadà ariyasaccaü: ayameva ariyo aññhaïgiko maggo, seyyathãdaü: sammàdiññhi sammàsaïkappo sammàvàcà sammàkammanto sammààjãvo sammàvàyàmo sammàsati sammàsamàdhi.

Katamà ca bhikkhave sammàdiññhi? [PTS Page 312] [\q 312/] yaü kho bhikkhave dukkhe ¤àõaü dukkhasamudaye ¤àõaü dukkhanirodhe ¤àõaü dukkhanirodhagàminiyà pañipadàya ¤àõaü, ayaü vuccati bhikkhave sammàdiññhi.

Katamo ca bhikkhave sammàsaïkappo? Nekkhammasaïkappo abyàpàdasaïkappo avihiüsàsaïkappo. Ayaü vuccati bhikkhave sammàsaïkappo.

[BJT Page 494] [\x 494/]

Katamà ca bhikkhave sammàvàcà? Musàvàdà veramaõã, pisunàya vàcàya veramaõã, pharusàya vàcàya veramaõã. Samphappalàpà veramaõã. Ayaü vuccati bhikkhave sammàvàcà.

Katamo ca bhikkhave sammàkammanto? Pàõàtipàtà veramaõã, adinnàdànà veramaõã, kàmesumicchàcàrà veramaõã. Ayaü vuccati bhikkhave sammàkammanto.

Katamo ca bhikkhave sammààjãvo? Idha bhikkhave ariyasàvako micchààjãvaü pahàya sammààjãvena jãvikaü kappeti. Ayaü vuccati bhikkhave sammààjãvo.

Katamo ca bhikkhave sammàvàyàmo? Idha bhikkhave bhikkhu anuppannànaü pàpakànaü akusalànaü dhammànaü anuppàdàya chandaü janeti vàyamati viriyaü àrabhati cittaü paggaõhàti padahati. Uppannànaü pàpakànaü akusalànaü dhammànaü pahànàya chandaü janeti vàyamati viriyaü àrabhati, cittaü paggaõhàti, padahati. Anuppannànaü kusalànaü dhammànaü uppàdàya chandaü janeti vàyamati viriyaü àrabhati cittaü paggaõhàti padahati. Uppannànaü kusalànaü dhammànaü ñhitiyà asammosàya bhiyyobhàvàya [PTS Page 313] [\q 313/] vepullàya bhàvanàya pàripåriyà chandaü janeti, vàyamati viriyaü àrabhati cittaü paggaõhàti padahati. Ayaü vuccati bhikkhave sammàvàyàmo.

Katamà ca bhikkhave sammàsati? Idha bhikkhave bhikkhu kàye kàyànupassã viharati àtàpã sampajàno satimà vineyya loke abhijjhàdomanassaü, vedanàsu vedanànupassã viharati àtàpã sampajàno satimà vineyya loke abhijjhàdomanassaü, citte cittànupassã viharati àtàpã sampajàno satimà vineyya loke abhijjhàdomanassaü, dhammesu dhammànupassã viharati àtàpã sampajàno satimà vineyya loke abhijjhàdomanassaü. Ayaü vuccati bhikkhave sammàsati.

[BJT Page 496] [\x 496/]

Katamo ca bhikkhave sammàsamàdhi? Idha bhikkhave bhikkhu vivicceva kàmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaü savicàraü vivekajaü pãtisukhaü pañhamaü jhànaü upasampajja viharati, vitakkavicàrànaü våpasamà ajjhattaü sampasàdanaü cetaso ekodibhàvaü avitakkaü avicàraü samàdhijaü pãtisukhaü dutiyaü jhànaü upasampajja viharati. Pãtiyà ca viràgà upekkhako ca viharati. Sato ca sampajàno sukha¤ca kàyena pañisaüvedeti, yantaü ariyà àcikkanti upekkhako satimà sukhavihàrãti, taü tatiyaü jhànaü upasampajja viharati, sukhassa ca pahànà dukkhassa ca pahànà pubbeva somanassadomanassànaü atthaïgamà adukkhamasukhaü upekkhàsatipàrisuddhiü catutthaü jhànaü upasampajja viharati. Ayaü vuccati bhikkhave sammàsamàdhi. Idaü vuccati bhikkhave dukkhanirodhagàminãpañipadà ariyasaccaü.

29. Iti ajjhattaü và dhammesu dhammànupassã viharati, [PTS Page 314] [\q 314/] bahiddhà và dhammesu dhammànupassã viharati, ajjhatta bahiddhà và dhammesu dhammànupassã viharati. Samudayadhammànupassã và dhammesu viharati, vayadhammànupassã và dhammesu viharati, samudayavayadhammànupassã và dhammesu viharati.

Atthi dhammà'tã và panassa sati paccupaññhità hoti yàvadeva ¤àõamattàya patissatimattàya, anissito ca viharati, na ca ki¤ci loke upàdiyati,

Evampi kho bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammànupassã viharati catåsu ariyasaccesu.

[BJT Page 498] [\x 498/]

30. Yo hi koci bhikkhave ime cattàro satipaññhàne evaü bhàveyya sattavassàni, tassa dvinnaü phalànaü a¤¤ataraü phalaü pàñikaïkhaü diññheva dhamme a¤¤à, sati và upàdisese anàgàmità.

Tiññhantu bhikkhave satta vassàni, yo hi koci bhikkhave ime cattàro satipaññhàne evaü bhàveyya cha vassàni, tassa dvinnaü phalànaü a¤¤ataraü phalaü pàñikaïkhaü, diññheva dhamme a¤¤à, sati và upàdisese anàgàmità.

Tiññhantu bhikkhave cha vassàni, yo hi koci bhikkhave ime cattàro satipaññhàne evaü bhàveyya pa¤ca vassàni, tassa dvinnaü phalànaü a¤¤ataraü phalaü pàñikaïkhaü, diññheva dhamme a¤¤à, sati và upàdisese anàgàmità.

Tiññhantu bhikkhave pa¤ca vassàni, yo hi koci bhikkhave ime cattàro satipaññhàne evaü bhàveyya cattàri vassàni, tassa dvinnaü phalànaü a¤¤ataraü phalaü pàñikaïkhaü, diññheva dhamme a¤¤à, sati và upàdisese anàgàmità.

Tiññhantu bhikkhave cattàri vassàni, yo hi koci bhikkhave ime cattàro satipaññhàne evaü bhàveyya tãõi vassàni, tassa dvinnaü phalànaü a¤¤ataraü phalaü pàñikaïkhaü, diññheva dhamme a¤¤à, sati và upàdisese anàgàmità.

Tiññhantu bhikkhave tãõã vassàni, yo hi koci bhikkhave ime cattàro satipaññhàne evaü bhàveyya dve vassàni, tassa dvinnaü phalànaü a¤¤ataraü phalaü pàñikaïkhaü, diññheva dhamme a¤¤à, sati và upàdisese anàgàmità.

Tiññhantu bhikkhave dve vassàni, yo hi koci bhikkhave ime cattàro satipaññhàne evaü bhàveyya ekaü vassaü, tassa dvinnaü phalànaü a¤¤ataraü phalaü pàñikaïkhaü, diññheva dhamme a¤¤à, sati và upàdisese anàgàmità.

[BJT Page 500] [\x 500/]

31. Tiññhatu bhikkhave ekaü vassaü. Yo hi koci bhikkhave ime cattàro satipaññhàne evaü bhàveyya satta màsàni, tassa dvinnaü phalànaü a¤¤ataraü phalaü pàñikaïkhaü, diññheva dhamme a¤¤à, sati và upàdisese anàgàmità.

Tiññhantu bhikkhave satta màsàni, yo hi koci bhikkhave ime cattàro satipaññhàne evaü bhàveyya cha màsàni. Tassa dvinnaü phalànaü a¤¤ataraü phalaü pàñikaïkhaü, diññheva dhamme a¤¤à, sati và upàdisese anàgàmità.

Tiññhantu bhikkhave cha màsàni, yo hi koci bhikkhave ime cattàro satipaññhàne evaü bhàveyya pa¤ca màsàni. Tassa dvinnaü phalànaü a¤¤ataraü phalaü pàñikaïkhaü, diññheva dhamme a¤¤à, sati và upàdisese anàgàmità.

Tiññhantu bhikkhave pa¤ca màsàni, yo hi koci bhikkhave ime cattàro satipaññhàne evaü bhàveyya cattàri màsàni. Tassa dvinnaü phalànaü a¤¤ataraü phalaü pàñikaïkhaü, diññheva dhamme a¤¤à, sati và upàdisese anàgàmità.

Tiññhantu bhikkhave cattàri màsàni, yo hi koci bhikkhave ime cattàro satipaññhàne evaü bhàveyya tãõi màsàni. Tassa dvinnaü phalànaü a¤¤ataraü phalaü pàñikaïkhaü, diññheva dhamme a¤¤à, sati và upàdisese anàgàmità.

Tiññhantu bhikkhave tãõi màsàni, yo hi koci bhikkhave ime cattàro satipaññhàne evaü bhàveyya dve màsàni. Tassa dvinnaü phalànaü a¤¤ataraü phalaü pàñikaïkhaü, diññheva dhamme a¤¤à, sati và upàdisese anàgàmità.

Tiññhantu bhikkhave dve màsàni, yo hi koci bhikkhave ime cattàro satipaññhàne evaü bhàveyya ekaü màsaü, tassa dvinnaü phalànaü a¤¤ataraü phalaü pàñikaïkhaü, diññheva dhamme a¤¤à, sati và upàdisese anàgàmità.

[BJT Page 502] [\x 502/]

Tiññhatu bhikkhave [PTS Page 315] [\q 315/] màso, yo hi koci bhikkhave ime cattàro satipaññhàne evaü bhàveyya aóóhamàsaü, tassa dvinnaü phalànaü a¤¤ataraü phalaü pàñikaïkhaü, diññheva dhamme a¤¤à, sati và upàdisese anàgàmità.

Tiññhatu bhikkhave aóóhamàso, yo hi koci bhikkhave ime cattàro satipaññhàne evaü bhàveyya sattàhaü, tassa dvinnaü phalànaü a¤¤ataraü phalaü pàñikaïkhaü, diññheva dhamme a¤¤à, sati và upàdisese anàgàmità'ti.

32. Ekàyano ayaü bhikkhave maggo sattànaü visuddhiyà sokapariddavànaü samatikkamàya dukkhadomanassànaü atthaïgamàya ¤àyassa adhigamàya nibbànassa sacchikiriyàya yadidaü cattàro satipaññhànà'ti iti yantaü vuttaü idametaü pañicca vuttanti.

Idamavoca bhagavà. Attamanà te bhikkhu bhagavato bhàsitaü abhinandunti.

Mahàsatipaññhànasuttaüniññhitaü navamaü.