[PTS Vol D - 3] [\z D /] [\f III /]
[BJT Vol D - 3] [\z D /] [\w III /]
[BJT Page 288] [\x 288/]
[PTS Page 180] [\q 180/]

Suttantapiñake
Dãghanikàyo
Tatiya bhàgo
Pàthikavaggo1

Namo tassa bhagavato arahato sammà sambuddhassa

8. (31) Sãgàlasuttaü

1. Evaü me sutaü: ekaü samayaü bhagavà ràjagahe viharati veñavane kalandakanivàpe. Tena kho pana samayena sigàlako1 gahapatiputto kàlasseva vuññhàya ràjagahà nikkhamitvà allavattho allakeso pa¤jaliko puthuddisà2 namassati, purattimaü disaü dakkhiõaü disaü pacchimaü disaü uttaraü disaü heññhimaü disaü uparimaü disaü.

2. Atha kho bhagavà pubbaõhasamayaü nivàsetvà pattacãvaramàdàya ràjagahaü piõóàya pàvisi. Addasà kho bhagavà sigàlakaü gahapatiputtaü kàlasseva vuññhàya ràjagahà nikkhamitvà allavattaü allakesaü pa¤jalikaü puthudadisà namassantaü, puratthimaü disaü dakkhiõaü disaü pacchimaü disaü uttaraü disaü heññhimaü disaü uparimaü disaü. Disvàna sigàlakaü gahapatiputtaü etadavoca: kinnu kho tvaü gahapatiputta kàlasseva uññhàya ràjagahà nikkhamitvà allavattho allakeso pa¤jaliko puthuddisà [PTS Page 181] [\q 181/] namassasi, puratthimaü disaü dakkhiõaü disaü pacchimaü disaü uttaraü disaü heññhimaü disaü uparimaü disanti?".

"Pità maü bhante kàlaü karonto evaü avaca: 'disà tàta namasseyyàsã'ti. So kho ahaü bhante pituvacanaü sakkaronto garukaronto mànento påjento kàlasseva vuññhàya ràjagahà nikkhamitvà allavattho allakeso pa¤jaliko puthuddisà namassàmi, puratthimaü disaü dakkhiõaü disaü pacchimaü disaü uttaraü disaü heññhimaü disaü uparimaü disanti".

"Na kho gahapatiputta ariyassa vinaye evaü chaddisà namassitabbà"ti.

"Yathàkathaü pana bhante ariyassa vinaye chaddisà namassitabbà? Sàdhu me bhante bhagavà tathà dhammaü desetu yathà ariyassa vinaye chaddisà namassitabbà"ti.

- - - - - - - - - - - - -

Lakkhaõasuttaüo(machasaü) 2. Puthudisà(machasaü)

[BJT Page 290] [\x 290/]

Chaddisà

3. Tena hi gahapatiputta suõàhi, sàdhukaü manasi karohi, bhàsissàmã'ti.

'Evaü bhante'ti kho sigàlo gahapatiputto bhagavato paccassosi.

Bhagavà etadavoca:

"Yato kho gahapatiputta ariyasàvakassa cattàro kammakilesà pahãõà honti, catåhi ñhànehi pàpakammaü na karoti, cha ca bhogànaü apàyamukhàni na sevati, so evaü cuddasapàpakàpagato, chaddisàpañicchàdã,1 ubhayalokavijayàya pañipanno hoti, tassa ayaü ceva loko àraddho hoti paro ca loko. So kàyassa bhedà parammaraõà sugatiü saggaü lokaü upapajjati.

Kammakilesà

4. Katamassa cattàro kammakilesà pahãõà honti? Pàõàtipàto kho gahapatiputta kammakileso, adinnàdànaü kammakileso, kàmesu micchàcàro kammakiloso, musàvàdo kammakileso. Imassa cattàro kammakilesà pahãõà hontã"ti. Idamavoca bhagavà. Idaü vatvà2 sugato, athàparaü etadavoca satthà:

[PTS Page 182] [\q 182/] pàõàtipàtaü adinnàdànaü musàvàdo ca vuccati

Paradàragamana¤ceva nappasaüsanti paõóità'ti.

Agatigamanàni

5. Katamehi catåhi ñhànehi pàpakammaü karoti? Chandàgatiü gacchanto pàpakammaü karoti, dosàgatiü gacchanto pàpakammaü karoti, mohàgataü gacchanto pàpakammaü karoti, bhayàgatiü gacchanto pàpakammaü karoti. Yato kho gahapatiputta ariyasàvako neva chandàgatiü gacchati, na dosàgatiü gacchati, na mohàgatiü gacchati, na bhayàgatiü gacchati, imehi catåhi ñhànehi pàpakammaü na karotã'ti. Idamavoca bhagavà idaü vatvà sugato athàparaü etadavoca satthà:

Chandà dosà bhayà mohà yo dhammaü ativattati,
Nihãyati tassa yaso3 kàëapakkhe'va candimà.

- - - - - - - - - - - - - -

1. Chaddisà pañicchàdi hoti (syà) 2. Vatvàna (machasaü) 3. Yaso tassa (machasaü)

[BJT Page 292] [\x 292/]

Chandà dosà bhayà mohà yo dhammaü nàtivattati,
âpårati tassa yaso1 sukkapakkhe'va2 candimà'ti.

Cha apàyamukhàni

6. Katamàni cha bhogànaü apàyamukhàni na sevati? Suràmerayamajjapamàdaññhànànuyogo kho gahapatiputta bhogànaü apàyamukhaü. Vikàlavisikhàcariyànuyogo bhogànaü apàyamukhaü. Samajjàbhicaraõaü bhogànaü apàyamukhaü. Jåtappamàdaññhànànuyogo bhogànaü apàyamukhaü. Pàpamittànuyogo bhogànaü apàyamukhaü. âlassànuyogo bhogànaü apàyamukhaü.

Majjapanàdãnavà

Cha kho'me gahapatiputta àdãnavà suràmerayamajjapamàdaññhànànuyoge: sandiññhikà dhanajànã, kalahappavaóóhanã, rogànaü àyatanaü, akittisa¤jananã, [PTS Page 183] [\q 183/] kopãnanidaüsanã pa¤¤àyadubbalãkaraõãtveva chaññhaü padaü bhavati. Ime kho gahapatiputta cha àdãnavà suràmerayamajjapamàdaññhànànuyoge.

Vikàlacariyàdãnàvà

Cha kho'me gahapatiputta àdãnavà vikàlavisikhàcariyànuyoge: attà'pi'ssa agutto arakkhito hoti puttadàro'pi'ssa agutto arakkhito hoti, sàpateyyampi'ssa aguttaü arakkhitaü hoti, saïkiyo ca hoti pàpakesu ñhànesu, abhåtavacanaü ca tasmiü råhati, bahåna¤ca dukkhadhammànaü purakkhato hoti. Ime kho gahapatiputta cha àdãnavà vikàlavisikhàcariyànuyoge.

Samajjàbhivaraõàdãnavà

Cha kho'me gahapatiputta àdãnavà samajjàbhicaraõe: kva3 naccaü, kva gãtaü, kva vàditaü, kva akkhànaü, kva pàõissaraü, kva kumbhathåõanti? Ime kho gahapatiputta cha àdãnavà samajjàbhivaraõe.

- - - - - - - - - - - - - -

1. Yaso tassa (machasaü) 2. Juõhapakkeva (kam) 3. Kuvaü [PTS]

[BJT Page 294] [\x 294/]

Jåtappamàdàdãnavà

Cha kho'me gahapatiputta àdãnavà jåtappamàdaññhànànuyoge: jayaü veraü pasavati, jito vittamanusocati, sandiññhikà dhanajàni, sabhàgatassa1 vacanaü na råhati, mittàmaccànaü paribhåto hoti, àvàhavivàhakànaü apatthito hoti, akkhadhutto ayaü purisapuggalo nàlaü dàrabharaõàyà'ti. Ime kho gahapatiputta cha àdãnavà jåtappamàdaññhànànuyoge.

Pàpamittànuyogàdãnavà

Cha kho'me gahapatiputta àdãnavà pàpamittànuyoge: ye dhuttà, ye soõóà, ye pipàsà, ye nekatikà, ye ca¤canikà, ye sàhasikà, tyàssa mittà honti. Te sahàyà. [PTS Page 184] [\q 184/] ime kho gahapatiputta cha àdãnavà pàpamittànuyoge.

âlassàdãnàvà

Cha kho'me gahapatiputta àdãnavà àlassànuyoge: atisãtanti kammaü na karoti, atiuõhanti kammaü na karoti, atisàyanti kammaü na karoti, atipàto'ti kammaü na karoti, atichàto'smãti kammaü na karoti, atidhàto'smãti kammaü na karoti. Tassa evaü kiccàpadesabahulassa viharato anuppannà ceva bhogà nåppajjanti, uppannà ca bhogà parikkhayaü gacchanti. Imo kho gahapati putta cha àdãnavà àlassànuyoge"ti.

Idamavoca bhagavà, idaü vatvà sugato athàparaü etadavoca satthà:

- - - - - - - - - -

1. Sabhàye tassa (kam)

[BJT Page 296] [\x 296/]

7. "Hoti pànasakhà nàma hoti sammiyasammiyo
Yo ca atthesu jàtesu sahàyo hoti so sakhà. 1

Ussåraseyyà paradàrasevanà
Verappasaïgo1 ca anatthatà ca
Pàpà ca mittà sukadariyatà ca
Ete cha ñhànà purisaü dhaüsayanti. 2

Pàpamitto pàpasakho pàpaàcàragocaro

Asmà lokà parambhà ca ubhayà dhaüsate naro. 3.

Akkhitthiyo vàruõã naccagãtaü
Divàsoppaü pàricariyà akàle
Pàpà ca mittà sukadariyatà ca
Ete cha ñhànà purisaü dhaüsayanti. 4

Akkhehi dibbanti suraü pãvanti
Yantitthiyo pàõasamà paresaü
[PTS Page 185] [\q 185/] nihãnasevã na ca vuddhasevi2
Nihãyare kàëapakkhe'va cando. 5

Yo vàruõã adhano aki¤cano
Pipàso pivaü pàpaü gato3
Udakamiva iõaü vigàhati
Akulaü4 kàhiti khippamattano. 6

Na divàsoppasãlena rattimuññhànadessinà5,
Niccaü mattena soõóena sakkà àvasituü gharaü. 7

Atisãtaü atiuõhaü atisàyamidaü ahå,
Iti vissaññhakammanne atthà accenti màõave. 8

Yo'dha sãta¤ca uõha¤ca tãõà bhiyyo na ma¤¤ati
Karaü purisakiccàni so sukhà6 na vihàyatã"ti 9

- - - - - - - - - - - - -

1. Verappasavo (machasaü) 2. Vudadhisevi (syà), khudadhisevi (kam) 3. Pipàsosi atthapàgato (syà), pipàsopi samappapàgaso (kam) papagato (machasaü) 4. âkulaü (syà, kam) 5. Rattinuññhànadassinà [PTS] 6. Sukaü (machasaü)

[BJT Page 298] [\x 298/]

Mittapatiråpakà

8. Cattàro'me gahapatiputta amittà mittapatiråpakà1 veditabbà. A¤¤adatthuharo amitto mittapatiråpako veditabbo, vacãparamo amitto mittapatiråpako veditabbo, anuppiyabhàõã amitto mittapatiråpako veditabbo, apàyasahàyo amitto mittapatiråpako veditabbo.

Catåhi kho gahapatiputta ñhànehi a¤¤adatthuharo [PTS Page 186] [\q 186/] amitto mittapatiråpako veditabbo.

A¤¤adatthuharo hoti appena bahumicchati,
Bhayassa kiccaü karoti sevati atthakàraõà.

Imehi kho gahapatiputta catåhi ñhànehi a¤¤adatthuharo amitto mittapatiråpako veditabbo.

Catåhi kho gahapatiputta ñhànehi vacãparamo amitto mittapatiråpako veditabbo. Atãtena pañisantharati2 anàgatena pañisantharatiü, niratthakena saïgaõhàti, paccuppannesu kivecasu byasanaü dasseti. Imehi kho gahapatiputta catåhi ñhànehi vacãparamo amitto mittapatiråpako veditabbo.

Catåhi kho gahapatiputta ñhanehi anuppiyabhàõi amitto mittapatiråpako veditabbo. Pàpakampi'ssaü3 anujànàti, kalyàõampi'ssa anujànàti, sammukhà'ssa vaõõaü bhàsati, parammukhà'ssa avaõõaü bhàsati. Imehi kho gahapatiputta catåhi ñhànehi anuppiyabhàõã amitto mittapatiråpa veditabbo.

Catåhi kho gahapatiputta ñhànehi apàyasahàyo amitto mittapatiråpako veditabbo: suràmerayamajjapamàdaññhànànuyoge sahàyo hoti, vikàlavisikhàcariyànuyoge sahàyo hoti, samajjàbhivaraõe sahàyo hoti, jåtappamàdaññhànànuyoge sahàyo hoti. Imehi kho gahapatiputta catåhi ñhànehi apàyasahàyo amitto mittapatiråpako veditabbo'ti.

- - - - - - - - - - - - -

1. Mittapañiråpakà (sãmu) 2. Pañisandharati (kam) 3. Pàpakammampissa (syà)

[BJT Page 300] [\x 300/]

Idamavoca bhagavà. Idaü vatvà sugato athàparaü etadavoca satthà:

"A¤¤adatthuharo mitto yo ca mitto vacãparo, 1
Anuppiya¤ca yo àha apàyesu ca yo sakhà.
Ete amitte cattàro iti vi¤¤àya paõóito,
ârakà parivajjeyya maggaü pañibhayaü yathà"ti.

Suhadamittà

9. [PTS Page 187] [\q 187/] cattàro'me gahapatiputta mittà suhadà veditabbà: upakàro2 mitto suhado veditabbo, samànasukhadukkho mitto suhado veditabbo, atthakkhàyã mitto suhado veditabbo, anukampako mitto suhado veditabbo.

Catåhi kho gahapatiputta ñhànehi upakàro mitto suhado veditabbo. Pamattaü rakkhati, pamattassa sàpateyyaü rakkhati, bhãtassa saraõaü hoti, uppanne kiccakaraõãye taddiguõaü bhogaü anuppadeti. Imehi kho gahapatiputta catåhi ñhànehi upakàro mitto suhado veditabbo.

Catåhi kho gahapatiputta ñhànehi samànasukhadukkho mitto suhado veditabbo: guyhamassa àcikkhati, guyhamassa parigåhati, àpadàsu na vijahati, jãvitampi'ssa atthàya pariccattaü hoti. Imehi kho gahapatiputta catåhi ñhànehi samànasukhadukkho mitto suhado veditabbo.

Catåhi kho pana gahapatiputta ñhànehi atthakkhàyã mitto suhado veditabbo: pàpà nivàreti, kalyàõe niveseti, assutaü sàveti, saggassa maggaü àcikkhati. Imehi kho gahapatiputta catåhi ñhànehi atthakkhàyã mitto suhado veditabbo.

Catåhi kho pana gahapatiputta ñhànehi ànukampako mitto suhado veditabbo: abhavenassa na nandati, bhavenassa nandati, avaõõaü bhaõamànaü nivàreti, vaõõaü bhaõamànaü pasaüsati. Imehi kho gahapatiputta catåhi ñhànehi ànukampako mitto suhado veditabbo"ti.

- - - - - - - - - - -

1. Vacãparamo (syà) 2. Upakàrako (syà)

[BJT Page 302] [\x 302/]

Idamavoca bhagavà. Idaü vatvà sugato, athàparaü etadavoca satthà:

10. [PTS Page 188] [\q 188/] "upakàro ca yo mitto yo ca mitto sukhe dukhe1
Atthakkhàyã ca yo mitato yo ca mitto'nukampako.
Etepi mitte cattàro iti vi¤¤àya paõóito
Sakkaccaü payirupàseyya màtà puttaü'va orasaü.
Paõóito sãlasampanno jalaü aggã va bhàsati
Bhoge saüharamànassa bhamarasseva irãyato
Bhogà sannicayaü yanti vammiko'vupacãyatã.
Evaü bhoge samàhatvà2 alamatto kule gihã
Catudhà vibhaje bhoge sa ve mittàni ganthati.
Ekena bhoge bhu¤jeyya dvãhi kammaü payojaye
Catuttha¤ca nidhàpeyya àpadàsu bhavissatã"ti.

Chaddisàpañicchàdanaü

11. Katha¤ca gahapatiputta ariyasàvako chaddisàpañicchàdã hoti? Chayimà gahapatiputta disà veditabbà: puratthimà disà màtàpitaro veditabbà. Dakkhiõà [PTS Page 189] [\q 189/] disà àcariyà veditabbà. Pacchimà disà puttadàrà veditabbà. Uttarà disà mittàmaccà veditabbà. Heññhimà disà dàsakammakarà veditabbà. Uparimà disà samaõabràhmaõà veditabbà.

- - - - - - - - - - -

1. Sukhe dukkhe ca ye sakhà (machasaü) 2. Samàharãtvà (syà)

[BJT Page 304] [\x 304/]

Pa¤cahi kho gahapatiputta ñhànehi puttena puratthimà disà màtàpitaro paccupaññhàtabbà: bhato nesambharissàmi1, kiccaü nesaü karissàmi, kulavaüsaü ñhapessàmi, dàyajjaü pañipacchàmi2, atha và pana petànaü kàlakatànaü dakkhiõaü anuppadassàmã"ti. Imehi kho gahapatiputta pa¤cahi ñhànehi puttena puratthimà disà màtàpitaro paccupaññhità pa¤cahi ñhànehi puttaü anukampanti: pàpà nivàrenti, kaëyàõe nivesenti, sippaü sikkhàpenti, patiråpena dàrena saüyojenti, samaye dàyajjaü niyyàtenti3. Imehi kho gahapatiputta pa¤cahi ñhànehi puttena puratthimà disàmàtàpitaro paccupaññhità imehi pa¤cahi ñhànehi puttaü anukampanti. Evamassa esà puratthimà disà pañicchannà hoti khemà appañibhayà.

12. Pa¤cahi kho gahapatiputta ñhànehi antevàsinà dakkhiõà disà àcariyà paccupaññhàtabbà: uññhànena, upaññhànena, sussåsàya, pàricariyàya, sakkaccaü sippapañiggahaõena4.

Imehi kho gahapatiputta pa¤cahi ñhànehi antevàsinà dakkhiõà disà àcariyà paccupaññhità, pa¤cahi ñhànehi antevàsiü anukampanti: suvinãtaü vinenti, suggahitaü gàhàpenti, sabbasippasutaü samakkhàyino bhavanti, mittàmaccesu pañiyàdenti5, disàsu parittànaü karonti. Imehi kho gahapatiputta pa¤cahi ñhànehi antevàsinà [PTS Page 190] [\q 190/] dakkhiõà disà àcariyà paccupaññhità, imehi pa¤cahi ñhànehi antevàsiü anukampanti. Evamassa esà dakkhiõà disà pañicchannà hoti khemà appañibhayà.

- - - - - - - - - - -

1. Nesaü harissàmi (machasaü) 2. Pañipajjàmi (machasaü) 3. Niyya denati (machasaü) 4. Sippaü pañiggahaõena (syà) sippauggahaõena (kam) 5. Pañivedenati ( syà)

[BJT Page 306] [\x 306/]

13. Pa¤cahi kho gahapatiputta ñhànehi sàmikena pacchimà disà bhariyà paccupaññhàtabbà: sammànanàya, anavamànanàya, 1 anaticariyàya, issariyavossaggena, alaïkàrànuppadànena. Imehi kho gahapatiputta pa¤cahi ñhànehi sàmikena pacchimà disà bhariyà paccupaññhità, pa¤cahi ñhànehi sàmikaü anukampati: susaüvihitakammantà ca hoti, susaügahitaparijanà ca2, anaticàrinã ca, sambhataü anurakkhati, dakkhà ca hoti analasà sabbakiccesu. Imehi kho gahapatiputta pa¤cahi ñhànehi sàmikena pacchimà disà bhariyà paccupaññhità imehi pa¤cahi ñhànehi sàmikaü anukampati. Evamassa esà pacchimà disà pañicchannà hoti khemà appañibhayà.

14. Pa¤cahi kho gahapatiputta ñhànehi kulaputtena uttarà disà mittàmaccà paccupaññhàtabbà: dànena, peyyavajjena3, atthacariyàya, samànattatàya, avisavàdanatàya. Imehi kho gahapatiputta pa¤cahi ñhànehi kulaputtena uttarà disà mittàmaccà paccupaññhità pa¤cahi ñhànehi kulaputtaü anukampanti: pamattaü rakkhanti, pamattassa sàpateyyaü rakkhanti, bhãtassa saraõaü honti, àpadàsu na vijahanti, aparapajà cassa pañipåjenti. Imehi kho gahapatiputta pa¤cahi ñhànehi kulaputtena uttarà disà mittàmaccà paccupaññhità imehi pa¤cahi ñhànehi kulaputtaü anukampanti. Evamassa esà uttarà disà pañicchannà hoti khemà appañibhayà.

- - - - - - - - - - - - - -

1. Avimànanàya (syà,[PTS] 2. Saïgahita parijanà ca (machasaü) 3. Piyavajjena (syà kam)

[BJT Page 308] [\x 308/]

15. Pa¤cahi kho gahapatiputta ñhànehi ayirakena 1 [PTS Page 191] [\q 191/] heññhimà disà dàsakammakarà paccupaññhàtabbà: yathàbalaü kammantasaüvidhànena, bhattavetanànuppadànena, gilànupaññhànena, acchariyànaü rasànaü saüvibhàgena, samaye vossaggena. Imehi kho gahapatiputta pa¤cahi ñhànehi ayirakena heññhimà disà dàsakammakarà paccupaññhità pa¤cahi ñhànehi ayirakaü anukampanti. Pubbuññhàyino ca honti, pacchànipàtino ca, dinnàdàyino ca, sukatakammakarà ca, kittivaõõaharà ca. Imehi kho gahapatiputta pa¤cahi ñhànehi ayirakena heññhimà disà dàsakammakarà paccupaññhità imehi pa¤cahi ñhànehi ayirakaü anukampanti. Evamassa esà heññhimà disà pañicchannà hoti khemà appañibhayà.

16. Pa¤cahi kho gahapatiputta ñhànehi kulaputtena uparimà disà samaõabràhmaõà paccupaññhàtabbà: mettena kàyakammena, mettena vacãkammena, mettena manokammena, anàvañadvaratàya, àmisànuppadànena. Imehi kho gahapatiputta pa¤cahi ñhànehi kulaputtena uparimà disà samaõabràhmaõà paccupaññhità chahi ñhànehi kulaputtaü anukampanti. Pàpà nivàrenti, kalyàõe nivesenti, kalyàõena manasà anukampanti, assutaü sàventi, sutaü pariyodapenti, saggassa maggaü àcikkhanti. Imehi kho gahapatiputta chahi ñhànehi kulaputtena uparimà disà samaõabuhmaõà paccupaññhità imehi chabhi ñhànehi kulaputtaü anukampanti. Evamassa esà uparimà disà pañicchannà hoti khemà appañibhayà"ti.

Idamavoca bhagavà. Idaü vatvà sugato athàparaü etadavoca satthà:

17. "Màtàpità disà pubbà àcariyà dakkhiõà disà
[PTS Page 192] [\q 192/] puttadàrà disà paccà mittàmaccà ca uttarà.
Dàsakammakarà heññhà uddhaü samaõabràhmaõà
Età disà namasseyya alamatto kule gihã.

- - - - - - - - - - - - -

1. Assirakena (machasaü)

[BJT Page 310] [\x 310/]

Paõóito sãlasampanno sanho ca pañibhànavà,
Nivàtavutti atthaddho tàdiso labhate yasaü.
Uññhànako analaso àpadàsu na vedhati,
Acchinnavutti medhàvã tàdiso labhate yasaü.
Saïgàhako mittakaro vada¤¤å vãtamaccharo,
Netà vinetà anunetà tàdiso labhate yasaü.
Dàna¤ca peyyavajja¤ca atthacariyà ca yà idha,
Samànattatà ca dhammesu tattha tattha yathàrahaü.
Ete kho saïgahà loke rathassàõã'va yàyato,
Ete ca saïgahà nàssu na màtà puttakàraõà,
Labhetha mànaü påjaü và pità và puttakàraõà.
Yasmà ca saïgahe ete samavekkhanti1 paõóità,
[PTS Page 193] [\q 193/] tasmà mahattaü papponti pàsaüsà ca bhavanti te"ti.

18. Evaü vutte sigàlako2 gahapatiputto bhagavantaü etadavoca: abhikkantaü bhante, abhikkantaü bhante. Seyyathàpi bhante nikkujjitaü và ukkujjeyya, pañicchannaü và vivareyya, måëhassa và maggaü àcikkheyya, andhakàre và telapajjotaü dhàreyya cakkhumanto råpàni dakkhantãti, evameva bhagavatà anekapariyàyena dhammo pakàsito. Esàhaü bhante bhagavantaü saraõaü gacchàmi, dhamma¤ca bhikkhusaïga¤ca. Upàsakaü maü bhagavà dhàretu ajjatagge pàõupetaü saraõaü gatanti.

Sigàlasuttaüniññhitaü aññhamaü.

-----------------------

1. Sammapekkhanti (machasaü) 2. Siïgàlovàdasuttaüaü [PTS]