[BJT Vol M - 2] [\z M /] [\w II /]
[PTS Vol M - 1] [\z M /] [\f I /]
[PTS Page 359] [\q 359/]
[BJT Page 038] [\x 38/]

Suttantapiñake
Majjhimanikàyo
Majjhimapaõõàsako
1. Gahapati vaggo
Namo tassa bhagavato arahato sammàsambuddhassa.
2.1.4
54 Potaliya suttaü

Evaü me sutaü ekaü samayaü bhagavà aïguttaràpesu viharati àpaõaü nàma aïguttaràpànaü nigamo. Atha kho bhagavà pubbanhasamayaü nivàsetvà pattacãvaraü àdàya àpaõaü piõóàya pàvisi. âpaõe piõóàya caritvà pacchàbhattaü piõóapàtapañikkanto yenaいataro vanasaõóo tenupasaïkami divàvihàràya. Taü vanasaõóaü ajjhogahetvà1 aいatarasmiü rukkhamåle divàvihàraü nisãdi.2.

Potaliyopi kho gahapati sampannanivàsanapàpuraõo3 chattupàhanàhi jaïghàvihàraü anuvicaramàno anucaïkamamàno yena so vanasaõóo tenupasaïkami. Taü vanasaõóaü ajjhogahetvà1 yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavatà saddhiü sammodi. Sammodanãyaü kathaü sàràõãyaü vãtisàretvà ekamantaü aññhàsi. Ekamantaü ñhitaü kho potaliyaü gahapatiü bhagavà etadavoca: 'saüvijjante4 kho gahapati àsanàni sace àkaïkhasi nisãdà'ti. Evaü vutte potaliyo gahapati 'gahapativàdena maü samaõo gotamo samudàcaratã'ti kupito anattamano tuõhã ahosi. Dutiyampi kho bhagavà potaliyaü gahapatiü etadavoca 'saüvijjante4 kho gahapati àsanàni, sace àkaïkhasi nisãdà'ti. Dutiyampi kho potaliyo gahapati 'gahapativàdena maü samaõo gotamo samudàcaratã'ti kupito anattamano tuõhã ahosi. Tatiyampi kho bhagavà potaliyaü gahapatiü etadavoca: 'saüvijjante kho gahapati àsanàni, sace àkaïkhasi nisidà'ti. Evaü vutte potaliyo gahapati 'gahapativàdena maü samaõo gotamo samudàcarati'ti kupito anattamano bhagavantaü etadavoca: 'tayidaü [PTS Page 360] [\q 360/] bho gotama nacchannaü,tayidaü nappatiråpaü, yaü maü tvaü gahapati vàdena samudàcarasã'ti.

Te hi te gahapati àkàrà te liïgà te nimittà yathà taü gahapatissàti. Tathàhi pana me bho gotama sabbe kammantà pañikkhittà, sabbe vohàrà samucchinnàti. 'Yathà kathaü pana te gahapati sabbe kammantà pañikkhittà,sabbe vohàrà samucchinnà'ti. 'Idha me bho gotama yaü ahosi dhanaü và dhaいaü và rajataü và jàtaråpaü và sabbaü taü puttànaü dàyajjaü niyyàtaü, tatthàhaü anovàdã anupavàdã ghàsacchàdanaparamo viharàmi. Evaü kho me bho gotama sabbe kammantà pañikkhittà sabbe vohàrà samucchinnà'ti.

-------------------------

1. Ajjhogàhetvà - machasaü. Ajjhogàhitvà-[PTS] 2. Rukkhamåle nisãdi-[PTS] 3. Pàvuraõe-ma 4. Saüvijjanti-machasaü.Syà.

[BJT Page 040] [\x 40/]

Aいathà kho tvaü gahapati vohàrasamucchedaü vadesi1 aいathà ca pana ariyassa vinaye vohàrasamucchedo hotã'ti. Yathà kathaü pana bhante ariyassa vinaye vohàrasamucchedo hoti. Sàdhu me bhante bhagavà tathà dhammaü desetu. Yathà ariyassa vinaye vohàrasamucchedo hotã'ti. Tena hi gahapati suõàhi sàdhukaü manasikarohi bhàsissàmãti. Evaü bhanteti kho potaliyo gahapati bhagavato paccassosi. Bhagavà etadavoca:

Aññha kho ime gahapati dhammà ariyassa vinaye vohàrasamucchedàya saüvattanti. Katame aññha apàõàtipàtaü nissàya pàõàtipàto pahàtabbo, dinnàdànaü nissàya adinnàdànaü pahàtabbaü, saccaü vàcaü2 nissàya musàvàdo pahàtabbo,apisunaü vàcaü nissàya pisunà vàcà pahàtabbà, agiddhilobhaü nissàya giddhilobho pahàtabbo, anindàrosaü nissàya nindàroso pahàtabbo, akodhåpàyàsaü nissàya kodhåpàyàso pahàtabbo,anatimànaü nissàya atimàno pahàtabbo. Ime kho gahapati aññhadhammà saïkhittena vuttà vitthàrena avibhattà ariyassa vinaye vohàrasamucchedàya saüvattantã'ti.

Yeme3 bhante bhagavatà aññha dhammà saïkhittena vuttà vitthàrena avibhattà ariyassa vinaye vohàrasamucchedàya saüvattanti. Sàdhu me bhante bhagavà ime aññha dhamme vitthàrena vibhajatu anukampaü upàdàyàti. Tena hi gahapati suõàhi sàdhukaü manasikarohi. Bhàsissàmãti. Evaü bhanteti kho potaliyo gahapati bhagavato paccassosi bhagavà etadavoca:

[PTS Page 361 [\q 361/] ']apàõàtipàtaü nissàya pàõàtipàto pahàtabbo'ti iti kho panetaü vuttaü, kicetaü pañicca vuttaü: idha gahapati ariyasàvako iti pañisacikkhati: yesaü kho ahaü saüyojanànaü hetu pàõàtipàti assaü,tesàhaü saüyojanànaü pahànàya samåcchedàya pañipanno, ahaceva kho pana pàõàtipàti assaü attàpi maü upavadeyya pàõàtipàtapaccayà, anuvicca viいå garaheyyuü pàõàtipàtapaccayà, kàyassa bhedà parammaraõà duggati pàñikaïkhà pàõàtipàtapaccayà. Etadeva kho pana saüyojanaü etaü nãvaraõaü yadidaü pàõàtipàto, ye ca pàõàtipàtapaccayà uppajjeyyuü àsavà vighàtapariëàhà, pàõàtipàtà pañiviratassa evaüsa te àsavà vighàtapariëàhà na honti. ' Apàõàtipàtaü nissàya pàõàtipàto pahàtabbo'ti iti yaü taü vuttaü, idametaü pañicca vuttaü.

'Dinnàdànaü nissàya adinnàdànaü pahàtabba'nti iti kho panetaü vuttaü, kicetaü pañicca vuttaü: idha gahapati ariyasàvako iti pañisacikkhati: yesaü kho ahaü saüyojanànaü hetu adinnàdàyã assaü, tesàhaü saüyojanànaü pahànàya samucchedàya pañipanno ahaceva kho pana adinnàdàyã assaü, attàpi maü upavadeyya adinnàdànapaccayà.

------------------------

1. Vadasi-sãmu. 2. Sammavàcaü-machasaü. 3. Yeme pana -syà.

[BJT Page 042] [\x 42/]

Anuvicca viいå garaheyyuü adinnàdànapaccayà. Kàyassa bhedà parammaraõà duggati pàñikaïkhà adinnàdànapaccayà. Etadeva etadeva kho pana saüyojanaü etaü nãvaraõaü yadidaü adinnàdànaü, ye ca adinnàdànapaccayà uppajjeyyuü àsavà vighàtapariëàhà. Adinnàdànà pañiviratassa evaüsa te àsavà vighàtapariëàhà na honti. 'Dinnàdànaü nissàya adinnàdànaü pahàtabba'nti iti yaü taü vuttaü, idametaü pañicca vuttaü.

'Saccaü1 vàcaü nissàya musàvàdo pahàtabbo'ti iti kho panetaü vuttaü kicetaü pañicca vuttaü: idha gahapati ariyasàvako iti pañisacikkhati: yesaü kho ahaü saüyojanànaü hetu musàvàdã assaü. Tesàhaü saüyojanànaü pahànàya samucchedàya pañipanno. Ahaceva kho pana musàvàdã assaü, attàpi maü upavàdeyya musàvàdapaccayà, anuvicca viいå garaheyyuü musàvàdapaccayà, kàyassa bhedà parammaraõà duggati pàñikaïkhà musàvàdapaccayà etadeva kho pana saüyojanaü etaü nãvaraõaü yadidaü musàvàdo, [PTS Page 362] [\q 362/] ye ca musàvàdapaccayà uppajjeyyuü àsavà vighàtapariëàhà. Musàvàdà pañiviratassa evaüsa te àsavà vighàtapariëàhà na honti. 'Saccaü vàcaü nissàya musàvàdo pahàtabbo'ti iti yaü taü, vuttaü idametaü pañicca vuttaü.

'Apisunaü vàcaü nissàya pisunà vàcà pahàtabbà'ti iti kho panetaü vuttaü, kicetaü pañicca vuttaü: idha gahapati ariyasàvako iti pañisacikkhati: yesaü kho ahaü saüyojanànaü hetu pisunàvàco assaü, tesàhaü saüyojanànaü pahànàya samucchedàya pañipanno ahaceva kho pana pisunàvàco assaü, attàpi maü upavàdeyya pisunà vàcapaccayà2, anuvicca viいå garaheyyuü pisunàvàcapaccayà, kàyassa bhedà parammaraõà duggati pàñikaïkhà pisunàvàcapaccayà2. Etadeva kho pana saüyojaganaü etaü nãvaraõaü yadidaü suna pisunà vàcà, ye ca pisunàvàcapaccayà uppajjeyyuü àsavà vighàtapariëàhà pisunà vàcà3 pañiviratassa evaüsa te àsavà vighàtapariëàhà na honti. 'Apisunaü vàcaü nissàya pisunà vàcà pahàtabbà'ti iti yaü taü vuttaü, idametaü pañicca vuttaü.

Agiddhilobhaü nissàya giddhilobho pahàtabbo'ti iti kho panetaü vuttaü, kicetaü pañicca vuttaü: idha gahapati ariyasàvako iti pañisacikkhati: yesaü kho ahaü saüyojanànaü hetu giddhilobhã assaü,tesàhaü saüyojanànaü pahànàya samucchedàya pañipanno ahaceva kho pana giddhilobhã assaü, attàpi maü upavadeyya giddhilobhapaccayà, anuvicca viいå garaheyyuü giddhilobhapaccayà'kàyassa bhedà parammaraõà duggati pàñikaïkhà giddhilobhapaccayà etadeva etadeva kho pana saüyojanaü etaü nãvaraõaü yadidaü giddhilobho, ye ca giddhilobhapaccayà uppajjeyyuü àsavà vighàtapariëàhà. Agiddhilobhissa4 evaüsa te àsavà vighàtapariëàhà na honti. ' Agiddhilobhaü nissàya giddhilobho pahàtabbo'ti iti yaü taü vuttaü,idametaü pañicca vuttaü.

--------------------------

1. Saccavàcaü-machasaü 2. Pisuõàvàcà paccayà- [PTS] 3. Pisuõàya vàcàya-[PTS] 4. Giddhãlobhà pañiviratassa-machasaü.

[BJT Page 044] [\x 44/]

'Anindàrosaü nissàya nindàroso pahàtabbo'ti iti kho panetaü vuttaü, kicetaü pañicca vuttaü: idha gahapati ariyasàvako iti pañisacikkhati: yesaü kho ahaü saüyojanànaü hetu nindàrosã assaü, tesàhaü saüyojanànaü [PTS Page 363] [\q 363/] pahànàya samucchedàya pañipanno. Ahaceva kho pana nindàrosã assaü, attàpi maü upavadeyya nindàrosapaccayà anuvicca viいå1 garaheyyuü nindàrosapaccayà, kàyassa bhedà parammaraõà duggati pàñikaïkhà nindàrosapaccayà. Etadeva kho pana saüyojanaü etaü nãvaraõaü yadidaü nindàroso. Ye ca nindàrosapaccayà uppajjeyyuü àsavà vighàtapariëàhà. Anindàrosissa evaüsa te àsavà vighàtapariëàhà na honti. 'Anindàrosaü nissàya nindàroso pahàtabbo'ti iti yaü taü vuttaü,idametaü pañicca vuttaü.

'Akodhåpàyàsaü nissàya kodhåpàyàso pahàtabbo,ti iti kho panetaü vuttaü, kicetaü pañicca vuttaü: idha gahapati ariyasàvako iti pañisacikkhati: yesaü kho ahaü saüyojanànaü hetu kodhåpàyàsã assaü, tesàhaü saüyojanànaü pahànàya samucchedàya pañipanno. Ahaceva kho pana kodhåpàyàsã assaü, attàpi maü upavadeyya kodhåpàyàsapaccayà, anuvicca viいå garaheyyuü kodhåpàyàsa paccayà,kàyassa hedà parammaraõà duggati pàñikaïkhà kodhåpàyàsapaccayà. Etadeva kho pana saüyojanaü etaü nãvaraõaü yadidaü kodhåpàyàso, ye ca kodhåpàyàsapaccayà uppajjeyyuü àsavà vighàtapariëàhà. Akodhåpàyàsissa evaüsa te àsavà vighàtapariëàhà na honti 'akodhåpàyàsaü nissàya kodhåpàyàso pahàtabbo'ti iti yaü taü vuttaü, idametaü pañicca vuttaü.

'Anatimànaü nissàya atimàno pahàtabbo'ti iti kho panetaü vuttaü, kicetaü pañicca vuttaü: idha gahapati ariyasàvako iti pañisacikkhati: yesaü kho ahaü saüyojanànaü hetu atimànã assaü, tesàhaü saüyojanànaü pahànàya samucchedàya pañipanno. Ahaceva kho pana atimànã assaü,attàpi maü upavadeyya atimànapaccayà, anuvicca viいå garaheyyuü atimànapaccayà, kàyassa bhedà parammaraõà duggati pàñikaïkhà atimànapaccayà. Etadeva kho pana saüyojanaü etaü nãvaraõaü yadidaü atimàno, ye ca atimànapaccayà uppajjeyyuü àsavà vighàtapariëàhà, anatimànissa evaüsa te àsavà vighàtapariëàhà na honti. 'Anatimànaü nissàya atimàno pahàtabbo'ti iti yaü taü vuttaü idametaü pañicca vuttaü.

[PTS Page 364] [\q 364/]

Ime kho gahapati aññha dhammà saïkhittena vuttà vitthàrena vibhattà2 ye ariyassa vinaye vohàrasamucchedàya saüvattanti. Na tveva tàva ariyassa vinaye sabbena sabbaü sabbathà sabbaü vohàrasamucchedo hotãti. Yathà kathaü pana bhante ariyassa vinaye sabbena sabbaü sabbathà sabbaü vohàrasamucchedo hoti sàdhu me bhante bhagavà tathà dhammaü desetu yathà ariyassa vinaye sabbena sabbaü sabbathà sabbaü vohàrasamucchedo hotãti. Tena hi gahapati suõàhi. Sàdhukaü manasikarohi. Bhàsissàmiti. Evaü bhanteti kho potaliyo gahapati bhagavato paccassosi. Bhagavà etadavoca:

-------------------------

1. Anuviccàpi maü viいå - machasaü. 2. Avibhattà-syà.

[BJT Page 046] [\x 46/]

Seyyathàpi gahapati kukkuro jighacchàdubbalyapareto goghàtakasåõaü paccupaññhito assa. Tamenaü dakkho goghàtako và goghàtakantevàsã và aññhikaïkalaü sunikantanikantaü1 nimmaüsaü lohitamakkhittaü upacchubheyya2. Taü kimmaいasi gahapati: api nu so kukkuro amuü aññhikaïkalaü sunikantanikantaü nimmaüsaü lohitamakkhittaü paëikhàdento3 jighacchàdubbalyaü pañivineyyàti. No hetaü bhante, taü kissa hetu: aduü hi bhante aññhikaïkalaü sunikantanikantaü nimmaüsaü lohitamakkhittaü, yàvadeva ca pana so kukkuro kilamathassa vighàtassa bhàgã assàti. Evameva kho gahapati ariyasàvako iti pañisacikkhati, aññhikaïkalåpamà kàmà vuttà bhagavatà bahudukkhà bahåpàyàsà, àdãnavo ettha bhiyyo'ti. Evametaü yathàbhåtaü sammappaいàya disvà yàyaü upekkhà nànattà nànattasità, taü abhinivajjetvà yàyaü upekkhà ekattà ekattasità, yattha sabbaso lokàmisåpàdànà aparisesà nirujjhanti. Tamevupekkhaü bhàveti.

Seyyathàpi gahapati gijjho và kaïko và kulalo và maüsapesiü àdàya uóóiyeyya,4 tamenaü gijjhàpi kaïkàpi kulalàpi anupatitvà anupatitvà vitaccheyyuü viràjeyyuü5, taü kimmaいasi gahapati, sace so gijjho và kaïko và kulalo và taü maüsapesiü na khippameva pañinissajjeyya. So tato nidànaü maraõaü và nigaccheyya maraõamattaü và dukkhanti. Evaü bhante, evameva kho gahapati ariyasàvako iti pañisacikkhati: maüsapesåpamà kàmà vuttà bhagavatà bahudukkhà bahåpàyàsà, àdãnavo ettha bhiyyoti [PTS Page 365] [\q 365/] evametaü yathàbhåtaü sammappaいàya disvà yàyaü upekkhà nànattà nànattasità, taü abhinivajjetvà yàyaü upekkhà ekattà ekattasità. Yattha sabbaso lokàmisåpàdànà aparisesà nirujjhanti. Tamevupekkhaü bhàveti.

Seyyathàpi gahapati puriso àdittaü tiõukkaü àdàya pañivàtaü gaccheyya. Taü kimmaいasi gahapati, sace so puriso taü àdittaü tiõukkaü na khippameva pañinissajjeyya. Tassa sà àdittà tiõukkà hatthaü và daheyya bàhaü và daheyya. Aいataraü và aïgapaccaïgaü daheyya. So tato nidànaü maraõaü và nigaccheyya maraõamattaü và dukkhanti. Evaü bhante. Evameva kho gahapati ariyasàvako iti pañisacikkhati: tiõukkåpamà kàmà vuttà bhagavatà bahudukkhà bahåpàyàsà, àdãnavo ettha bhiyyoti. Evametaü yathàbhåtaü sammappaいàya disvà yàyaü upekkhà nànattà nànattasità, taü abhinivajjetvà yàyaü upekkhà ekattà ekattasità. Yattha sabbaso lokàmisåpàdànà aparisesà nirujjhanti. Tamevupekkhaü bhàveti.

-------------------------

1. Sunikantaü nikantaü-sãmu. 2. Upacchåbheyya-syà 3. Palehanto-machasaü syà. 4. Uóóayeyya-[PTS] syà 5. Vissajjeyyuü -machasaü. 6. Aいataraü và aいataraü và -machasaü.

[BJT Page 048] [\x 48/]

Seyyathàpi gahapati aïgàrakàsu sàdhikaporisà pårà aïgàrànaü vãtaccikànaü vãtadhåmànaü, atha puriso àgaccheyya jãvitukàmo amaritukàmo sukhakàmo dukkhapañikkålo2. Tamenaü dve balavanto purisà nànàbàhàsu gahetvà aïgàrakàsuü upakaóóheyyuü. Taü kimmaいasi gahapati, api nu so puriso iticiticeva kàyaü sannàmeyyàti, evaü bhante taü kissa hetu: viditaü hi bhante tassa purisassa imacehaü aïgàrakàsuü patissàmi, tato nidànaü maraõaü và nigacchàmi maraõamattaü và dukkhanti. Evameva kho gahapati ariyasàvako iti pañisacikkhati: aïgàrakàsåpamà kàmà vuttà bhagavatà bahudukkhà bahupàyàsà, àdãnavo ettha bhiyyoti evametaü yathàbhåtaü sammappaいàya disvà yàyaü upekkhà nànattà nànattasità, taü abhinivajjetvà yàyaü upekkhà ekattà ekattasità. Yattha sabbaso lokàmisåpàdànà aparisesà nirujjhanti. Tamevupekkhaü bhàveti.

Seyyathàpi gahapati puriso supinakaü passeyya àràmaràmaõeyyakaü vanaràmaõeyyakaü bhåmiràmaõeyyakaü pokkharaõãràmaõeyyakaü so pañibuddho na kici passeyya,3 evameva kho gahapati ariyasàvako iti pañisacikkhati: supinakåpamà kàmà vuttà bhagavatà bahudukkhà bahupàyàsà, àdãnavo ettha bhiyyoti. Evametaü yathàbhåtaü sammappaいàya disvà yàyaü upekkhà nànattà nànattasità, taü abhinivajjetvà yàyaü upekkhà ekattà ekattasità. Yattha sabbaso lokàmisåpàdànà aparisesà nirujjhanti. Tamevupekkhaü bhàveti.

Seyyathàpi gahapati puriso yàcitakaü bhogaü yàcitvà [PTS Page 366] [\q 366/] yànaü và4 poroseyyaü5 pavaramaõikuõóalaü. So tehi yàcitakehi bhogehi purakkhato parivuto antaràpaõaü pañipajjeyya. Tamenaü jano disvà evaü vadeyya: bhogã vata bho puriso, evaü kira bhogino bhogàni bhujantãti. Tamenaü sàmikà yattha yattheva passeyyuü. Tattha tattheva sàni hareyyuü. Taü kimmaいasi gahapati, alannu kho tassa purisassa aいathattàyàti. Evaü bhante, taü kissa hetu: sàmino hi bhante sàni arahantãti. Evameva kho gahapati ariyasàvako iti pañisacikkhati: yàcitakåpamà kàmà vuttà bhagavatà bahudukkhà bahåpàyàsà, àdãnavo ettha bhiyyoti. Evametaü yathàbhåtaü sammappaいàya disvà yàyaü upekkhà nànattà nànattasità, taü abhinivajjetvà yàyaü upekkhà ekattà ekattasità, yattha sabbaso lokàmisåpàdànà aparisesà nirujjhanti. Tamevupekkhaü bhàveti.

Seyyathàpi gahapati gàmassa và nigamassa và avidåre tibbo vanasaõóo, tatrassa rukkho sampannaphalo ca uppannaphalo ca, na cassu kànici phalàni bhåmiyaü patitàni, atha puriso àgaccheyya phalatthiko phalagavesi phalapariyesanaü caramàno, so taü vanasaõóaü ajjhogahetvà6 taü rukkhaü passeyya sampannaphalaca upapannaphalaca, natthi ca kànici phalàni bhåmiyaü patitàni, jànàmi kho panàhaü rukkhaü àruhituü7 yannånàhaü imaü rukkhaü àruhitvà8 yàvadatthaca khàdeyyaü ucchaïgaca påreyyanti. So taü rukkhaü àruhitvà8 yàvadatthaca

-------------------------

2. Dukkhappañikkålo-machasaü 3. Pañipasseyya-machasaü 4. Yànaü-syà.[PTS] 5. Poriseyyaü-machasaü. 6. Ajjhogàhetvà - machasaü. 7. ( ârohituü-machasaü,[PTS] Abhiruyhituü-syà. 8. ( ârohitvà- machasaü,[PTS] abhiruyhitvà-syà.

[BJT Page 050] [\x 50/]

Khàdeyya ucchaïgaca påreyya. Atha dutiyo puriso àgaccheyya phalatthiko phalagavesi phalapariyesanaü caramàno tiõhaü kuñhàriü àdàya. So taü vanasaõóaü ajjhogahetvà taü rukkhaü passeyya sampanna phalaca uppannaphalaca tassa evamassa: ayaü kho rukkho sampannapalo ca, uppannaphalo ca, natthi ca kànici phalàni bhumiyaü patitàni na kho panàhaü jànàmi rukkhaü àruhituü,yannånàhaü imaü rukkhaü målato chetvà yàvadatthaca khàdeyyaü ucchaïgaca påreyyanti. So taü rukkhaü målato chindeyya. Taü kimmaいasi gahapati, asu yo1 so puriso pañhamaü rukkhaü àråëho, sace so na khippameva oroheyya2 tassa so rukkho papatanto hatthaü và bhajeyya. Aいataraü và aïgapaccaïgaü bhajeyya, so tato [PTS Page 367] [\q 367/] nidànaü maraõaü và nigaccheyya maraõamattaü và dukkhanti. Evaü bhante, evameva kho gahapati ariyasàvako iti pañisacikkhati rukkhaphalåpamà kàmà vuttà bhagavatà bahudukkhà bahåpàyàsà, àdãnavo ettha bhiyyoti. Evametaü yathàbhåtaü sammappaいàya disvà yàyaü upekkhà ekattà ekattasità yattha sabbaso lokàmisåpàdànà aparisesà nirujjhanti. Tamevupekkhaü bhàveti.

Sa kho so gahapati ariyasàvako imaüyeva anuttaraü upekkhàsatipàrisuddhiü àgamma anekavihitaü pubbenivàsaü anussarati. Seyyathãdaü: ekampi jàtiü dvepi jàtiyo, tissopi jàtiyo catassopi jàtiyo pacapi jàtiyo dasapi jàtiyo vãsatimpi jàtiyo tiüsampi jàtiyo cattàrãsampi jàtiyo paいàsampi jàtiyo jàtisatampi jàtisahassampi jàtisatasahassampi anekepi saüvaññakappe anekepi vivaññakappe anekepi saüvaññavivaññakappe amutràsiü evannàmo evaïgotto evaüvaõõo evamàhàro evaüsukhadukkhapañisaüvedã evamàyupariyanto. So tato cuto amutra udapàdiü5 tatràpàsiü evannàmo evaïgotto evaüvaõõo evamàhàro evaüsukhadukkhapañisaüvedã evamàyupariyanto. So tato cuto idhåpapanno'ti. Iti sàkàraü sauddesaü anekavihitaü pubbenivàsaü anussarati.

Sa kho so gahapati ariyasàvako imaüyeva anuttaraü upekkhà satipàrisuddhiü àgamma dibbena cakkhunà visuddhena atikkantamànusakena satte passati cavamàne upapajjamàne. Hãne paõãte suvaõaõe dubbaõõe sugate duggate yathàkammåpage satte pajànàti,

Sa kho so gahapati ariyasàvako imaüyeva anuttaraü upekkhà satipàrisuddhiü àgamma àsavànaü khayà anàsavaü cetovimuttiü paいàvimuttiü diññheva dhamme sayaü abhiいà sacchikatvà upasampajja viharati.

Ettàvatà kho gahapati ariyassa vinaye sabbena sabbaü sabbathà sabbaü vohàrasamucchedo hoti. Taü kimmaいasi gahapati,yathà ariyassa vinaye sabbena sabbaü vohàrasamucchedo hoti, api nu tvaü evaråpaü vohàrasamucchedaü attani samanupassasãti, ko càhaü bhante ko ca ariyassa vinaye sabbena sabbaü sabbathà sabbaü vohàrasamucchedo. Mayaü hi bhante pubbe aいatitthiye paribbàjake anàjànãyeva samàne àjànãyàti amaいimha. Anàjànãyeva samàne àjànãyabhojanaü bhojimha. Anàjànãyeva samàne àjànãyaññhàne ñhapimha. Bhikkhå pana mayaü bhante àjànãyeva samàne anàjànãyàti amaいimha. âjànãyeva samàne anàjànãyabhojanaü bhojimha.

---------------------------

1. Amuko yo -machasaü amuko-syà. 2. Oruheyya-sãmu,syà.

[BJT Page 052] [\x 52/] 

âjànãyeva samàne anàjànãyaññhàne ñhapimha. Idàni pana mayaü bhante aいatitthiye [PTS Page 368] [\q 368/] paribbàjake anàjàniyeva samàne anàjànãyàti jànissàma. Anàjànãyeva samàne anàjànãyabhojanaü bhojessàma1 anàjànãyeva samàne anàjànãyaññhàne ñhapessàma bhikkhå pana mayaü bhante àjànãyeva samàne àjànãyàti jànissàma àjànãyeva samàne àjànãyabhojanaü bhojessàma, àjànãyeva samàne àjànãyaññhàne ñhapessàma2 ajanesi vata me bhante bhagavà samaõesu samaõapemaü3 samaõesu samaõappasàdaü samaõesu samaõagàravaü.

Abhikkantaü bhante, abhikkantaü bhante, seyyathàpi bhante nikkujjitaü4 và ukkujjeyya, pañicchannaü và vivareyya, måëhassa và maggaü àcikkheyya, andhakàre và telapajjotaü dhàreyya, cakkhumanto råpàni dakkhintãti, evamevaü5 bhagavatà anekapariyàyena dhammo pakàsito. Esàhaü bhante bhagavantaü saraõaü gacchàmi dhammaca bhikkhusaïghaca. Upàsakaü maü bhagavà dhàretu ajjatagge pàõupetaü saraõaü gatanti.

Potaliya suttaü catutthaü.

-------------------------

1. Bhojissàma-sãmu,syà. 2. òhapissàma-sãmu 3. Samaõappemaümachasaü samaõappemaü machasaü 4. Nikujjitaü-2 [PTS] 5. Evamevaü kho bhante-machasaü