[BJT Vol M - 2] [\z M /] [\w II /]
[PTS Vol M - 2] [\z M /] [\f II /]
[PTS Page 001] [\q 1/]
[BJT Page 332] [\x 332/]

Suttantapiñake
Majjhimanikàyo
Majjhimapaõõàsako
3. Paribbàjakavaggo
Namo tassa bhagavato arahato sammàsambuddhassa.
2.3.7
77 Mahàsakuludàyi suttaü

-------------------------

??? 1.Naparadhammavambhanà-machasaü, [PTS]

Evaü me sutaü: ekaü samayaü bhagavà ràjagahe viharati veluvane kalandakanivàpe. Tena kho pana samayena sambahulà abhiいàtà abhiいàtà paribbàjakà moranivàpe paribbàjakàràme pañivasanti. Seyyathãdaü: annahàro1 varadharo2 sakuludàyi ca paribbàjako aいeva abhiいàtà abhiいàtà paribbàjakà. Atha kho bhagavà pubbanhasamayaü nivàsetvà pattacãvaraü àdàya ràjagahaü piõóàya pàvisi. Atha kho bhagavato etadahosi: 'atippago kho tàva ràjagahe piõóàya carituü. Yannånàhaü yena moranivàpo paribbàjakàràmo yena sakuludàyi paribbàjako tenupasaïkameyyanti. Atha kho bhagavà yena moranivàpo paribbàjakàràmo tenupasaïkami. Tena kho pana samayena sakuludàyi paribbàjako tena kho pana samayena sakuludàyi paribbàjako mahatiyà paribbàjakaparisàya saddhiü nisinno hoti unnàdiniyà uccàsaddamahàsaddàya3 anekavihitaü tiracchànakathaü kathentiyà. Seyyathãdaü: 'ràjakathaü corakathaü mahà mattakathaü senàkathaü bhayakathaü yuddhakathaü annakathaü pànakathaü vatthakathaü yànakathaü sayanakathaü màlàkathaü gandhakathaü àtikathaü gàmakathaü nigamakathaü nagarakathaü janapadakathaü itthikathaü purisakathaü sårakathaü visikhàkathaü kumbhaññhànakathaü [PTS Page 002] [\q 2/] pubbapetakathaü nànattakathaü lokakkhàyikaü samuddakkhàyikaü iti bhavàbhavakathaü' iti và.

Addasà kho sakuludàyi paribbàjako bhagavantaü dåratova àgacchantaü. Disvàna sakaü parisaü saõñhapesi: 'appasaddà bhonto hontu mà bhonto saddamakattha. Ayaü samaõo gotamo àgacchati. Appasaddakàmo kho pana so àyasmà appasaddassa vaõõavàdã, appevanàma appasaddaü parisaü viditvà upasaïkamitabbaü maいeyyà'ti. Atha kho te paribbàjakà tuõhã ahesuü. Atha kho bhagavà yena sakuludàyi paribbàjako tenupasaïkami. Atha kho sakuludàyi paribbàjako bhagavantaü etadavoca: etu kho bhante bhagavà, svàgataü bhante bhagavato, cirassaü kho bhante bhagavà imaü pariyàyamakàsi yadidaü idhàgamanàya. Nisãdatu bhante bhagavà idamàsanaü paいattanti. Nisãdi bhagavà paいatte àsane. Sakuludàyi kho paribbàjako aいataraü nãcaü àsanaü gahetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinnaü kho sakuludàyiü paribbàjakaü bhagavà etadavoca:

---------------------------

1. Annahàrà-machasaü. Anugàro-sãmu, [PTS] 2. Varacaro-sãmu, varataro-syà 3. Uccàsaddàmahàsaddàya-sãmu, machasaü uccàsaddàya, mahàsaddàya- [PTS]

[BJT Page 334] [\x 334/]

Kàyanuttha1 udàyi etarahi kathàya sannisinnà? Kà ca pana vo antarà kathà vippakatàti? Tiññhatesà bhante kathà yàya mayaü etarahi kathàya sannisinnà, nesà bhante kathà bhagavato dullabhà bhavissati pacchàpi savaõàya. Purimàni bhante divasàni purimataràni nànàtitthiyànaü samaõabràhmaõànaü kutåhalasàlàyaü sannisinnànaü sannipatitànaü. Ayamantarà kathà udapàdi: làbhà vata bho aïgamagadhànaü, suladdhaü2 vata bho aïgamagadhànaü, yatthime samaõabràhmaõà saïghino gaõino gaõàcariyà àtà yasassino titthakarà sàdhusammatà bahujanassa, ràjagahaü vassàvàsaü osañà,3 ayampi kho påraõo kassapo saïghã ceva gaõã ca gaõàcariyo [PTS Page 003] [\q 3/] ca àto yasassã titthakaro

Sàdhusammato bahujanassa, sopi ràjagahaü vassàvàsaü osaño, ayampi kho makkhaligosàlo saïghã ceva gaõã ca gaõàcariyo ca àto yasassã titthakaro sàdhusammato bahujanassa, sopi ràjagahaü vassàvàsaü osaño. Ayampi kho ajito kesakambalã saïghã ceva gaõã ca gaõàcariyo ca àto yasassã titthakaro sàdhusammato bahujanassa, sopi ràjagahaü vassàvàsaü osaño. Ayampi kho pakudho kaccàyano saïghã ceva gaõã ca gaõàcariyo ca àto yasassã titthakaro sàdhusammato bahujanassa, sopi ràjagahaü vassàvàsaü osaño. Ayampi kho sajayo bellaññhiputto4 saïghã ceva gaõã ca gaõàcariyo ca àto yasassã titthakaro sàdhusammato bahujanassa, sopi ràjagahaü vassàvàsaü osaño. Ayampi kho nigaõñho nàtaputto5 saïghã ceva gaõã ca gaõàcariyo ca àto yasassã titthakaro sàdhusammato bahujanassa, sopi ràjagahaü vassàvàsaü osaño, ayampi kho samaõo gotamo saïghã ceva gaõã ca gaõàcariyo ca, àto yasassã titthakaro sàdhusammato bahujanassa, sopi ràjagahaü vassàvàsaü osaño. Konu kho imesaü bhavataü samaõabràhmaõànaü saïghãnaü gaõãnaü gaõàcariyànaü àtànaü yasassãnaü titthakarànaü sàdhusammatànaü bahujanassa. Sàvakànaü sakkato garukato mànito påjito. Kathaca pana sàvakà sakkatvà garukatvà6 upanissàya viharantã'ti.?

Tatrekacce evamàhaüsu:'ayaü kho påraõo kassapo saïghã ceva gaõã ca gaõàcariyo ca àto yasassã titthakaro sàdhusammato bahujanassa. So ca kho sàvakànaü na sakkato na garukato na mànito na påjito. Na ca pana påraõaü kassapaü sàvakà sakkatvà garukatvà upanissàya viharanti. Bhåtapubbaü påraõo kassapo anekasatàya parisàya dhammaü deseti. Tatraいataro påraõassa kassapassa sàvako

Saddamakàsi: mà bhonto påraõaü kassapaü etamatthaü pucchittha. Neso etaü jànàti, mayametaü jànàma, amhe etamatthaü pucchatha. Mayametaü bhavantànaü7 byàkarissàmàti. Bhåtapubbaü påraõo kassapo bàhà paggayha kandanto na labhati: appasaddà bhonto hontu mà bhonto saddamakattha. Nete bhavante pucchanti. Amhe ete pucchanti. Mayametesaü byàkarissàmàti. Bahå kho pana påraõassa kassapassa sàvakà vàdaü àropetvà apakkantà: 'na tvaü imaü dhammavinayaü ajànàsi. Ahaü imaü dhammavinayaü ajànàmi, kiü tvaü imaü dhammavinayaü ajànissasi? Micchàpañipanno tvamasi,

-------------------------

1. Kàyanvattha-syà 2. Suladdhalàbhà-sãmu, machasaü 3. Upagatà-syà 4. Belaññhaputto- machasaü 5. Nàthaputto-sãmu nàñaputto-machasaü 6. Garuükatvà-machasaü. 7. Bhavataü- [PTS]

[BJT Page 336] [\x 336/]

Ahamasmi sammàpañipanno. Sahitaü me, asahitaü te. Purevacanãyaü pacchà avaca, pacchàvacanãyaü pure avaca, àciõõaü1 te viparàvattaü. âropito te vàdo, niggahãtosi, cara vàdappamokkhàya, nibbeñhehi2 và sace pahosi'ti. Iti påraõo kassapo sàvakànaü na sakkato na garukato na mànito na påjito. Na ca pana påraõaü kassapaü sàvakà sakkatvà garukatvà upanissàya viharanti. Akkuññho3 ca pana påraõo kassapo dhammakkosenàti. [PTS Page 004] [\q 4/]

Ekacce evamàhaüsu: ayampi kho makkhali gosàlo saïghã ceva gaõã ca. Gaõàcariyo ca àto yasassã titthakaro sàdhusammato bahujanassa. Sopi sàvakànaü na sakkato na garukato na mànito na påjito. Na ca pana makkhaliü gosàlaü sàvakà sakkatvà garukatvà upanissàya viharanti. Bhåtapubbaü makkhalã gosàlo anekasatàya parisàya dhammaü deseti. Tatraいataro makkhalissa gosàlassa sàvako saddamakàsi: ' mà bhonto makkhaliü gosàlaü etamatthaü pucchittha, neso etaü jànàti, mayametaü jànàma, amhe etamatthaü pucchatha, mayametaü bhavantànaü byàkarissàmàti. Bhåtapubbaü makkhali gosàlo bàhà paggayha kandanto na labhati. Appasaddà bhonto hontu, mà bhonto saddamakattha, nete bhavante pucchanti, amhe ete pucchanti, mayametaü byàkarissàmà'ti. Bahå kho pana makkhalissa gosàlassa sàvakà vàdaü àropetvà apakkantà: na tvaü imaü dhammavinayaü ajànàsi, ahaü imaü dhammavinayaü ajànàmi, kiü tvaü imaü dhammavinayaü ajànissasi? Micchàpañipanno tvamasi, ahamasmi sammàpañipanno, sahitaü me, asahitaü te, purevacanãyaü pacchà avaca, pacchà vacanãyaü pure avaca, àciõõante viparàvattaü, àropito te vàdo niggahãtosi, cara vàdappamokkhàya, nibbeñhehi và sace pahosãti. Iti makkhali gosàlo sàvakànaü na sakkato na garukato na mànito na påjito na ca pana makkhaliü gosàlaü sàvakà sakkatvà garukatvà upanissàya viharanti. Akkuññho ca pana makkhali gosàlo dhammakkosenà'ti.

Ekacce evamàhaüsu: ayampi kho ajito kesakambalã saïghã ceva gaõã ca. Gaõàcariyo ca àto yasassã titthakaro sàdhusammato bahujanassa. Sopi sàvakànaü na sakkato na garukato na mànito na påjito. Na ca pana ajitaü kesakambaliü sàvakà sakkatvà garukatvà upanissàya viharanti. Bhåtapubbaü ajito kesakambalã anekasatàya parisàya dhammaü deseti. Tatraいataro ajitassa kesakambalissa sàvako saddamakàsi: ' mà bhonto ajitaü kesakambaliü etamatthaü pucchittha, neso etaü jànàti, mayametaü jànàma, amhe etamatthaü pucchatha, mayametaü bhavantànaü byàkarissàmàti. Bhåtapubbaü ajito kesakambalã bàhà paggayha kandanto na labhati. Appasaddà bhonto hontu, mà bhonto saddamakattha, nete bhavante pucchanti, amhe ete pucchanti, mayametaü byàkarissàmà'ti. Bahå kho pana ajitassa kesakambalissa sàvakà vàdaü àropetvà apakkantà: na tvaü imaü dhammavinayaü ajànàsi, ahaü imaü dhammavinayaü ajànàmi, kiü tvaü imaü dhammavinayaü ajànissasi? Micchàpañipanno tvamasi, ahamasmi sammàpañipanno, sahitaü me, asahitaü te, purevacanãyaü pacchà avaca, pacchà vacanãyaü pure avaca, àciõõante viparàvattaü, àropito te vàdo niggahãtosi, cara vàdappamokkhàya, nibbeñhehi và sace pahosãti. Iti ajito kesakambalã sàvakànaü na sakkato na garukato na mànito na påjito na ca pana ajitaü kesakambaliü sàvakà sakkatvà garukatvà upanissàya viharanti. Akkuññho ca pana ajito kesakambalã dhammakkosenà'ti.

Ekacce evamàhaüsu: ayampi kho pakudho kaccàyano saïghã ceva gaõã ca. Gaõàcariyo ca àto yasassã titthakaro sàdhusammato bahujanassa. Sopi sàvakànaü na sakkato na garukato na mànito na påjito. Na ca pana pakudhaü kaccàyanaü sàvakà sakkatvà garukatvà upanissàya viharanti. Bhåtapubbaü pakudho kaccàyano anekasatàya parisàya dhammaü deseti. Tatraいataro pakudhassa kaccàyanassa sàvako saddamakàsi: ' mà bhonto pakudhaü kaccàyanaü etamatthaü pucchittha, neso etaü jànàti, mayametaü jànàma, amhe etamatthaü pucchatha, mayametaü bhavantànaü byàkarissàmàti. Bhåtapubbaü pakudho kaccàyano bàhà paggayha kandanto na labhati. Appasaddà bhonto hontu, mà bhonto saddamakattha, nete bhavante pucchanti, amhe ete pucchanti, mayametaü byàkarissàmà'ti. Bahå kho pana pakudhassa kaccàyanassa sàvakà vàdaü àropetvà apakkantà: na tvaü imaü dhammavinayaü ajànàsi, ahaü imaü dhammavinayaü ajànàmi, kiü tvaü imaü dhammavinayaü ajànissasi? Micchàpañipanno tvamasi, ahamasmi sammàpañipanno, sahitaü me, asahitaü te, purevacanãyaü pacchà avaca, pacchà vacanãyaü pure avaca, àciõõante viparàvattaü, àropito te vàdo niggahãtosi, cara vàdappamokkhàya, nibbeñhehi và sace pahosãti. Iti pakudho kaccàyano sàvakànaü na sakkato na garukato na mànito na påjito na ca pana pakudhaü kaccàyanaü sàvakà sakkatvà garukatvà upanissàya viharanti. Akkuññho ca pana pakudho kaccàyano dhammakkosenà'ti.

Ekacce evamàhaüsu: ayampi kho sajayo bellaññhiputto saïghã ceva gaõã ca. Gaõàcariyo ca àto yasassã titthakaro sàdhusammato bahujanassa. Sopi sàvakànaü na sakkato na garukato na mànito na påjito. Na ca pana sajayaü bellaññhiputtaü sàvakà sakkatvà garukatvà upanissàya viharanti. Bhåtapubbaü sajayo bellaññhiputto anekasatàya parisàya dhammaü deseti. Tatraいataro sajayassa bellaññhiputtassa sàvako saddamakàsi: ' mà bhonto sajayaü bellaññhiputtaü etamatthaü pucchittha, neso etaü jànàti, mayametaü jànàma, amhe etamatthaü pucchatha, mayametaü bhavantànaü byàkarissàmàti. Bhåtapubbaü sajayo bellaññhiputto bàhà paggayha kandanto na labhati. Appasaddà bhonto hontu, mà bhonto saddamakattha, nete bhavante pucchanti, amhe ete pucchanti, mayametaü byàkarissàmà'ti. Bahå kho pana sajayassa bellaññhiputtassa sàvakà vàdaü àropetvà apakkantà: na tvaü imaü dhammavinayaü ajànàsi, ahaü imaü dhammavinayaü ajànàmi, kiü tvaü imaü dhammavinayaü ajànissasi? Micchàpañipanno tvamasi, ahamasmi sammàpañipanno, sahitaü me, asahitaü te, purevacanãyaü pacchà avaca, pacchà vacanãyaü pure avaca, àciõõante viparàvattaü, àropito te vàdo niggahãtosi, cara vàdappamokkhàya, nibbeñhehi và sace pahosãti. Iti sajayo bellaññhiputto sàvakànaü na sakkato na garukato na mànito na påjito na ca pana sajayaü bellaññhiputtaü sàvakà sakkatvà garukatvà upanissàya viharanti. Akkuññho ca pana sajayo bellaññhiputto dhammakkosenà'ti.

Ekacce evamàhaüsu: ayampi kho nigaõñho nàtaputto saïghã ceva gaõã ca. Gaõàcariyo ca àto yasassã titthakaro sàdhusammato bahujanassa. Sopi sàvakànaü na sakkato na garukato na mànito na påjito. Na ca pana nigaõñhaü nàtaputtaü sàvakà sakkatvà garukatvà upanissàya viharanti. Bhåtapubbaü nigaõñho nàtaputto anekasatàya parisàya dhammaü deseti. Tatraいataro nigaõñhassa nàtaputtassa sàvako saddamakàsi: ' mà bhonto makkhaliü gosàlaü etamatthaü pucchittha, neso etaü jànàti, mayametaü jànàma, amhe etamatthaü pucchatha, mayametaü bhavantànaü byàkarissàmàti. Bhåtapubbaü nigaõñho nàtaputto bàhà paggayha kandanto na labhati. Appasaddà bhonto hontu, mà bhonto saddamakattha, nete bhavante pucchanti, amhe ete pucchanti, mayametaü byàkarissàmà'ti. Bahå kho pana nigaõñhassa nàtaputtassa sàvakà vàdaü àropetvà apakkantà: na tvaü imaü dhammavinayaü ajànàsi, ahaü imaü dhammavinayaü ajànàmi, kiü tvaü imaü dhammavinayaü ajànissasi? Micchàpañipanno tvamasi, ahamasmi sammàpañipanno, sahitaü me, asahitaü te, purevacanãyaü pacchà avaca, pacchà vacanãyaü pure avaca, àciõõante viparàvattaü, àropito te vàdo niggahãtosi, cara vàdappamokkhàya, nibbeñhehi và sace pahosãti. Iti nigaõñho nàtaputto sàvakànaü na sakkato na garukato na mànito påjito na ca pana nigaõñhaü nàtaputtaü sàvakà sakkatvà garukatvà upanissàya viharanti. Akkuññho ca pana nigaõñho nàtaputto dhammakkosenà'ti.

Ekacce evamàhaüsu: 'ayaü kho samaõo gotamo saïghã ceva gaõã ca gaõàcariyo ca àto yassasã titthakaro sàdhusammato bahujanassa. So ca kho sàvakànaü sakkato garukato mànito påjito. Samaõaca pana gotamaü sàvakà sakkatvà garukatvà upanissàya viharanti. Bhåtapubbaü samaõo gotamo anekasatàya parisàya dhammaü deseti. Tatraいataro samaõassa gotamassa sàvako ukkàsi. Tamenaいataro sabrahmacàrã jaõõuke5 ghaññesi6 appasaddo [PTS Page 005] [\q 5/] àyasmà hotu, màyasmà saddamakàsi, satthà no bhagavà dhammaü desetã'ti. Yasmiü samaye samaõo gotamo anekasatàya parisàya dhammaü deseti.

--------------------------

1. Adiciõõaü-sãmu,machasaü 2. Nibbedhehi-syà. 3. Akkudho 4. Kesakambalo-machasaü 5. Jannukena-sãmu. 6. Ghañesi-syà.

[BJT Page 338] [\x 338/]

Neva tasmiü samaye samaõassa gotamassa sàvakànaü khipitasaddo và hoti ukkàsitasaddo và. Tamenaü janakàyo paccàsiüsamànaråpo paccupaññhito hoti: 'yaü no bhagavà dhammaü bhàsissati, taü no sossàmà'ti. Seyyathàpi nàma

Puriso càtummahàpathe khuddaü madhuü1 anelakaü papãëeyya2 tamenaü mahàjanakàyo paccàsiüsamànaråpo paccupaññhito assa. Evamevaü yasmiü samaye samaõo gotamo anekasatàya parisàya dhammaü deseti. Neva tasmiü samaye samaõassa gotamassa sàvakànaü khipitasaddo và hoti ukkàsitasaddo và, tamenaü mahàjanakàyo paccàsiüsamànaråpo paccupaññhito hoti: yaü no bhagavà dhammaü bhàsissati, taü no sossàmàti. Yepi samaõassa gotamassa sàvakà sabrahmacàrãhi sampayojetvà sikkhaü paccakkhàya hãnàyàvattanti, tepi satthu vaõõavàdino honti, dhammassa vaõõavàdino honti, saïghassa vaõõavàdino honti. Attagarahino yeva honti anaいagarahino: mayamevettha3 alakkhikà, mayaü appapuいà ye mayaü evaü svàkkhàte dhammavinaye pabbajitvà nàsakkhimha yàvajãvaü paripuõõaü parisuddhaü brahmacariyaü caritunti. Te àràmikabhåtà và upàsakabhåtà và pacasu sikkhàpadesu samàdàya vattanti. Iti samaõo gotamo sàvakànaü sakkato garukato mànito påjito, samaõaca pana gotamaü sàvakà sakkatvà garukatvà upanissàya viharantãti.

Kati pana tvaü udàyi, dhamme samanupassasi yehi mama sàvakà sakkaronti garukaronti mànenti påjenti, sakkatvà garukatvà upanissàya viharantãti?

Paca kho ahaü bhante bhagavati dhamme samanupassàmi yehi bhagavantaü sàvakà sakkaronti garukaronti mànenti påjenti, sakkatvà garukatvà upanissàya viharanti. Katame paca:

Bhagavà hi bhante, appàhàro appàhàratàya ca vaõõavàdã yampi bhante bhagavà appàhàro appàhàratàya ca vaõõavàdã4 imaü kho ahaü bhante. Bhagavati pañhamaü dhammaü samanupassàmi yena bhagavantaü sàvakà sakkaronti garukaronti mànenti påjenti, sakkatvà garukatvà upanissàya viharanti. [PTS Page 006] [\q 6/]

Punaca paraü bhante bhagavà santuññho itarãtarena cãvarena itarãtaracãvarasantuññhiyà ca vaõõavàdã. Yampi bhante, bhagavà santuññho itarãtarena cãvarena itarãtaracãvarasantuññhiyà ca vaõõavàdã. Imaü kho ahaü bhante bhagavati dutiyaü dhammaü samanupassàmi yena bhagavantaü sàvakà sakkaronti garukaronti mànenti påjenti, sakkatvà garukatvà upanissàya viharanti.

---------------------------

1. Khuddamadhuü-machasaü 2. Uppãëeyya-sãmu pãëeyya-machasaü.Syà.[PTS] 3. Mayamevamhà- i.Machasaü.Syà 4. Yampi bhante bhagavà appàhàro appàhàratàya vaõõavàdã -[PTS] (ånaü)

[BJT Page 340] [\x 340/]

Puna ca paraü bhante, bhagavà santuññho itarãtarena piõóapàtena itarãtarapiõóapàta santuññhiyà ca vaõõavàdã. Yampi bhante, bhagavà santuññho itarãtarena piõóapàtena itarãtarapiõóapàtasantuññhiyà ca vaõõavàdã. Imaü kho ahaü bhante bhagavati tatiyaü dhammaü samanupassàmi yena bhagavantaü sàvakà sakkaronti garukaronti mànenti påjenti, sakkatvà garukatvà upanissàya viharanti.

Puna ca paraü bhante, bhagavà santuññho itarãtarena senàsanena itarãtarasenàsanasantuññhiyà ca vaõõavàdã. Yampi bhante, bhagavà santuññho itarãtarena senàsanena itarãtarasenàsanasantuññhiyà ca vaõõavàdã. Imaü kho ahaü bhante bhagavati catutthaü dhammaü samanupassàmi yena bhagavantaü sàvakà sakkaronti garukaronti mànenti påjenti, sakkatvà garukatvà upanissàya viharanti.

Puna ca paraü bhante, bhagavà pavivitto pavivekassa ca vaõõavàdã. Yampi bhante, bhagavà pavivitto pavivekassa ca vaõõavàdã. Imaü kho ahaü bhante bhagavati pacamaü dhammaü samanupassàmi yena bhagavantaü sàvakà sakkaronti garukaronti mànenti påjenti sakkatvà garukatvà upanissàya viharanti. Ime kho ahaü bhante

Bhagavati pacadhamme samanupassàmi yehi bhagavantaü sàvakà sakkaronti garukaronti mànenti påjenti sakkatvà garukatvà upanissàya viharantãti.

Appàhàro samaõo gotamo appàhàratàya ca vaõõavàdãti iti ce maü udàyi sàvakà sakkareyyuü garukareyyuü1 màneyyuü påjeyyuü, sakkatvà garukatvà upanissàya vihareyyuü. Santi kho pana me udàyi, sàvakà kosakàhàràpi aóóhakosakàhàràpi beluvàhàràpi aóóhabeluvàhàràpi [PTS Page 007] [\q 7/] ahaü kho panudàyi, appekadà iminà pattena samatittikampi bhujàmi, bhiyyopi bhujàmi. Appàhàro samaõo gotamo appàhàratàya ca vaõõavàdãti iti ce maü udàyi sàvakà sakkareyyuü garukareyyuü màneyyuü sakkatvà garukatvà upanissàya vihareyyuü. Ye te udàyi, mama sàvakà kosakàhàràpi aóóhakosakàhàràpi beluvàhàràpi aóóhabeluvàhàràpi, na maü te iminà dhammena sakkareyyuü garukareyyuü màneyyuü påjeyyuü sakkatvà garukatvà upanissàya vihareyyuü.

Santuññho samaõo gotamo itarãtarena cãvarena itarãtaracãvarasantuññhiyà ca vaõõavàdãti iti ce maü udàyi sàvakà sakkareyyuü garukareyyuü màneyyuü påjeyyuü sakkatvà garukatvà upanissàya vihareyyuü. Santi kho pana me udàyi, sàvakà paüsukålikà låkhacãvaradharà te susànà và saïkàrakåñà và pàpaõikà2 và nantakàni uccinitvà3 saïghàñiü karitvà dhàrenti. Ahaü kho panudàyi, appekadà gahapaticãvaràni4 dhàremi daëhàni yattha låkhàni alàpulomasàni5. Santuññho samaõo gotamo itarãtarena cãvarena itarãtara cãvara santuññhiyà.

---------------------------

1. Garuü kareyyuü- machasaü. 2. Pàpaõikàti-sãmu. 3. Ucciõitvà -sãmu. 4. Gahapatàni cãvaràni-syà. [PTS] 5. Satthalukhàni alàbulomasàni-machasaü suttalukhàni alàpulomasàni-syà

[BJT Page 342] [\x 342/]

Ca vaõõavàdãti. Iti ce maü udàyi sàvakà sakkareyyuü. Garukareyyuü màneyyuü påjeyyuü sakkatvà garukatvà upanissàya vihareyyuü. Ye te udàyi, mama sàvakà paüsukålikà låkhacãvaradharà te susànà và saïkàrakåñà và pàpaõikà và nantakàni uccinitvà saïghàñiü karitvà dhàrenti, na maü te iminà dhammena sakkareyyuü garukareyyuü màneyyuü påjeyyuü, sakkatvà garukatvà upanissàya vihareyyuü.

Santuññho samaõo gotamo itarãtarena piõóapàtena itarãtarapiõóapàtasantuññhiyà ca vaõõavàdãti iti ce maü udàyi sàvakà sakkareyyuü garukareyyuü màneyyuü påjeyyuü sakkatvà garukatvà upanissàya vihareyyuü. Santi kho pana me udàyi, sàvakà piõóapàtikà sapadànacàrino uchepake1 vate ratà, te antaragharaü paviññhà samànà àsanenapi nimantiyamànà na sàdiyanti. Ahaü kho panudàyi, appekadà nimantanepi bhujàmi sàlãnaü odanaü [PTS Page 008] [\q 8/] vicitakàëakaü anekasåpaü anekabyajanaü. Santuññho samaõo gotamo itarãtarena piõóapàtena itarãtarapiõóapàtasantuññhiyà ca vaõõavàdãti iti ce maü udàyi sàvakà sakkareyyuü garukareyyuü màneyyuü påjeyyuü, sakkatvà garukatvà upanissàya vihareyyuü. Ye te udàyi mama sàvakà piõóapàtikà sapadànacàrino uchepake1 vate ratà, antaragharaü paviññhà samànà àsanenapi nimantiyamànà na sàdiyanti, na maü te iminà dhammena sakkareyyuü garukareyyuü màneyyuü påjeyyuü, sakkatvà garukatvà upanissàya vihareyyuü.

Santuññho samaõo gotamo itarãtarena senàsanena, itarãtarasenàsanasantuññhiyà ca vaõõavàdãti iti ce maü udàyi sàvakà sakkareyyuü garukareyyuü màneyyuü påjeyyuü, sakkatvà garukatvà upanissàya vihareyyuü. Santi kho pana me udàyi, sàvakà rukkhamålikà abbhokàsikà, te aññhamàse channaü na upenti. Ahaü kho panudàyi, appekadà kåñàgàresupi viharàmi ullittàvalittesu nivàtesu phussitaggalesu2 pihitavàtapànesu. Santuññho samaõo gotamo itarãtarena senàsanena itarãtarasenàsanasantuññhiyà ca vaõõavàdãti iti ce maü udàyi, sàvakà sakkareyyuü garukareyyuü màneyyuü påjeyyuü sakkatvà garukatvà upanissàya vihareyyuü. Ye te udàyi mama sàvakà rukkhamålikà abbhokàsikà te aññhamàse channaü na upenti. Na maü te iminà dhammena sakkareyyuü garukareyyuü màneyyuü påjeyyuü, sakkatvà garukatvà upanissàya vihareyyuü.

--------------------------

1. Ucchepake-[PTS] Uchàsake-machasaü. Uccàpake vatte-syà 2. Phusitaggalesu-machasaü.

[BJT Page 344] [\x 344/]

Pavivitto samaõo gotamo pavivekassa ca vaõõavàdãti iti ce maü udàyi, sàvakà sakkareyyuü garukareyyuü màneyyuü påjeyyuü, sakkatvà garukatvà upanissàya vihareyyuü. Santi kho pana me udàyi sàvakà àraいakà pantasenàsanà araいe vanapatthàni1 pantàni senàsanàni ajjhogahetvà viharanti. Te anvaddhamàsaü2 saïghamajjhe osaranti pàtimokkhuddesàya. Ahaü kho panudàyi appekadà àkiõõo viharàmi bhikkhå hi bhikkhunãhi upàsakehi upàsikàhi raいà3 ràjamahàmattehi titthiyehi titthiyasàvakehi. Pavivitto samaõo gotamo pavivekassa ca vaõõavàdãti [PTS Page 009] [\q 9/] iti ce maü udàyi, sàvakà sakkareyyuü garukareyyuü mànyeü påjeyyuü, sakkatvà garukatvà upanissàya vihareyyuü. Ye te udàyi mama sàvakà àraいakà pantasenàsanà araいe vanapatthàni1 pantàni senàsanàni ajjhogahetvà4 viharanti anvaddhamàsaü saïghamajjhe osaranti pàtimokkhuddesàya. Na maü te iminà dhammena sakkareyyuü garukareyyuü màneyyuü påjeyyuü, sakkatvà garukatvà upanissàya vihareyyunti.

Iti kho udàyi, na mamaü sàvakà imehi pacahi dhammehi sakkaronti. Garukaronti mànenti påjenti, sakkatvà garukatvà upanissàya viharanti.

Atthi kho udàyi, aいe ca paca dhammà yehi5 mamaü sàvakà6 sakkaronti garukaronti mànenti påjenti, sakkatvà garukatvà upanissàya viharanti. Katame paca:

Idhådàyi, mamaü sàvakà adhisãle sambhàventi: sãlavà samaõo gotamo paramena sãlakkhandhena samannàgatoti yampudàyi7 mamaü sàvakà8 adhisãle sambhàventi: sãlavà samaõo gotamo paramena sãlakkhandhena samannàgatoti. Ayaü kho udàyi, pañhamo dhammo yena mamaü sàvakà8 sakkaronti garukaronti. Mànenti påjenti, sakkatvà garukatvà upanissàya viharanti.

Puna ca paraü udàyi, mamaü sàvakà abhikkante àõadassane sambhàventi. Jànaüyevàha samaõo gotamo jànàmãti, passaüyevàha samaõo gotamo passàmãti, abhiいàya samaõo gotamo dhammaü deseti no anabhiいàya, sanidànaü samaõo gotamo dhammaü deseti no anidànaü, sappàñihàriyaü samaõo gotamo dhammaü deseti no appàñihàriyanti. Yampudàyi mamaü sàvakà abhikkante àõadassane sambhàventi. Jànaüyevàha samaõo gotamo.

--------------------------

1. âraいavanapatthàni-[PTS] Araいavanapatthàni - machasaü 2. Anvaóóhamàsaü-syà 3. Raいe-[PTS] 4. Ajjhogàhetvà-machasaü 5. Yehi pacahi dhammehi-machasaü syà. 6. Mama sàvakà-[PTS] syà. 7. Yamudàyi-syà, yampanudàyi-[PTS] 8. Mama sàvakà-sãmu,syà, [PTS]

[BJT Page 346] [\x 346/]

Jànàmãti. Passaüyevàha samaõo gotamo passàmãti. Abhiいàya samaõo gotamo dhammaü deseti no anabhiいàya, sanidànaü samaõo gotamo dhammaü deseti no anidànaü, sappàñihàriyaü samaõo gotamo dhammaü deseti no appañihàriyanti. Ayaü kho udàyi, dutiyo dhammo yena mamaü [PTS Page 010] [\q 10/] sàvakà sakkaronti garukaronti mànenti påjenti, sakkatvà garukatvà upanissàya viharanti.

Puna ca paraü udàyi, mamaü sàvakà1 adhipaいàya sambhàventi: paいavà samaõo gotamo paramena paいàkkhandhena samannàgato. Taü vata anàgataü và vàdapathaü na dakkhati uppannaü và parappavàdaü na sahadhammena suniggahãtaü niggaõhissatãti2 netaü ñhànaü vijjati. Taü kiü maいasi udàyi? Api nu me sàvakà evaü jànantà evaü passantà antarantarà kathaü opàteyyunti? No hetaü bhante. Na kho panàhaü udàyi sàvakesu anusàsaniü paccàsiüsàmi aいadatthu mamaüyeva sàvakà anusàsaniü paccàsiüsanti. Yampudàyi3 mamaü sàvakà adhipaいàya samabhàventi paいavà samaõo gotamo paramena paいàkkhandhena samannàgato. Taü vata anàgataü và vàdapathaü na dakkhati uppannaü và parappavàdaü na sahadhammena suniggahãtaü niggaõhissatãti2 netaü ñhànaü vijjati. Ayaü kho udàyi, tatiyo dhammo yena mamaü sàvakà1 sakkaronti garukaronti mànenti påjenti, sakkatvà garukatvà upanissàya viharanti.

Puna ca paraü udàyi, mama sàvakà yena dukkhena dukkhotiõõà dukkhaparetà te maü upasaïkamitvà dukkhaü ariyasaccaü pucchanti. Tesàhaü dukkhaü ariyasaccaü puññho vyàkaromi, tesàhaü cittaü àràdhemi pahassa veyyàkaraõena. Te maü upasaïkamitvà dukkhasamudayaü ariyasaccaü pucchanti. Tesàhaü dukkhaü ariyasaccaü puññho vyàkaromi, tesàhaü cittaü àràdhemi pahassa veyyàkaraõena. Te maü upasaïkamitvà dukkhanirodhaü ariyasaccaü pucchanti. Tesàhaü dukkhanirodhaü ariyasaccaü puññho vyàkaromi, tesàhaü cittaü àràdhemi pahassa veyyàkaraõena. Te maü upasaïkamitvà dukkhanirodhagàminãpañipadaü ariyasaccaü pucchanti. Tesàhaü dukkhanirodhagàminãpañipadaü ariyasaccaü puññho vyàkaromi, tesàhaü cittaü àràdhemi pahassa veyyàkaraõena. Yampudàyi3, mamaü sàvakà yena dukkhena dukkhotiõõà dukkhaparetà te maü upasaïkamitvà dukkhaü ariyasaccaü pucchanti, tesàhaü dukkhaü ariyasaccaü puññho vyàkaromi. Tesàhaü cittaü àràdhemi pahassa veyyàkaraõena. Te maü upasaïkamitvà dukkhasamudayaü ariyasaccaü pucchanti. Tesàhaü dukkhaü ariyasaccaü puññho vyàkaromi, tesàhaü cittaü àràdhemi pahassa veyyàkaraõena. Te maü upasaïkamitvà dukkhanirodhaü ariyasaccaü pucchanti. Tesàhaü dukkhanirodhaü ariyasaccaü puññho vyàkaromi, tesàhaü cittaü àràdhemi pahassa veyyàkaraõena. Te maü upasaïkamitvà dukkhanirodhagàminãpañipadaü ariyasaccaü pucchanti. Tesàhaü dukkhanirodhagàminãpañipadaü ariyasaccaü puññho vyàkaromi, tesàhaü cittaü àràdhemi pahassa veyyàkaraõena. Ayaü kho udàyi, catuttho dhammo [PTS Page 011] [\q 11/] yena mamaü sàvakà sakkaronti garukaronti mànenti påjenti, sakkatvà garukatvà upanissàya viharanti.

Puna ca paraü udàyi, akkhàtà mayà sàvakànaü pañipadà yathàpañipannà me sàvakà cattàro satipaññhàne bhàventi. Idhådàyi bhikkhu kàye kàyànupassã viharati àtàpã sampajàno satimà vineyya loke abhijjhàdomanassaü. Vedanàsu vedanànu passã viharati àtàpã sampajàno satimà vineyya loke abhijjhàdomanassaü. Citte cittànupassã viharati àtàpã sampajàno satimà vineyya loke abhijjhàdomanassaü. Dhammesu dhammànupassã viharati àtàpã sampajàno satimà vineyya loke abhijjhàdomanassaü. Tatra ca pana me sàvakà bahå abhiいàvosànapàramippattà viharanti.

--------------------------

1. Mama sàvakà-syà, [PTS] 2. Niggahissati-syà, [PTS] 3. Yamudàyi-syà. Yampanudàyi- [PTS]

[BJT Page 348] [\x 348/]

Puna ca paraü udàyi, akkhàtà mayà sàvakànaü pañipadà. Yathàpañipannà me sàvakà cattàro sammappadhàne bhàventi. Idhådàyi, bhikkhu anuppannànaü pàpakànaü akusalànaü dhammànaü anuppàdàya chandaü janeti vàyamati viriyaü àrabhati cittaü paggaõhàti padahati. Uppannànaü pàpakànaü akusalànaü dhammànaü pahànàya chandaü janeti vàyamati viriyaü àrabhati cittaü paggaõhàti. Padahati. Anuppannànaü kusalànaü dhammànaü uppàdàya chandaü janeti vàyamati viriyaü àrabhati cittaü paggaõhàti padahati. Uppannànaü kusalànaü dhammànaü ñhitiyà asammosàya bhiyyobhàvàya vepullàya bhàvanàya pàripåriyà chandaü janeti vàyamati viriyaü àrabhati cittaü paggaõhàti padahati. Tatra ca pana me sàvakà bahå abhiいàvosànapàramippattà viharanti.

Puna ca paraü udàyi akkhàtà mayà sàvakànaü pañipadà yathàpañipannà me sàvakà cattàro iddhipàde bhàventi. Idhådàyi bhikkhu chandasamàdhipadhànasaïkhàrasamannàgataü iddhipàdaü bhàveti. Viriyasamàdhipadhànasaïkhàrasamannàgataü iddhipàdaü bhàveti. Cittasamàdhi padhànasaïkhàrasamannàgataü iddhipàdaü bhàveti. Cittasamàdhipadhànasaïkhàrasamannàgataü iddhipàdaü bhàveti. Vãmaüsàsamàdhipadhànasaïkhàrasamannàgataü iddhipàdaü bhàveti. Tatra ca pana me sàvakà bahå abhiいàvosànapàramippattà viharanti.

Puna ca paraü udàyi, akkhàtà mayà sàvànaü pañipadà. Yathàpañipannà me sàvakà pacindriyàni bhàventi. Idhådàyi [PTS Page 012] [\q 12/] bhikkhu saddhindriyaü bhàveti upasamagàmiü sambodhagàmiü. Viriyindriyaü bhàveti upasamagàmiü sambodhagàmiü. Satindriyaü bhaveti upasamagàmiü sambodhagàmiü. Samàdhindriyaü bhàveti upasamagàmiü sambodhagàmiü. Paいindriyaü bhàveti upasamagàmiü sambodhagàmiü. Tatra ca pana me sàvakà bahå abhiいàvosàna pàramippattà viharanti.

Puna ca paraü udàyi, akkhàtà mayà sàvakànaü pañipadà, yathàpañipannà me sàvakà pacabalàni bhàventi. Idhådàyi, bhikkhu saddhàbalaü bhàveti upasamagàmiü sambodhagàmiü. Viriyabalaü bhàveti upasamagàmiü sambodhagàmiü. Satibalaü bhàveti upasamagàmiü sambodhagàmiü. Samàdhibalaü bhàveti upasamagàmiü sambodhagàmiü. Paいàbalaü bhàveti upasamagàmiü sambodhagàmiü. Tatra ca pana me sàvakà bahå abhiいàvosànapàramippattà viharanti.

Puna ca paraü udàyi, akkhàtà mayà sàvakànaü pañipadà yathàpañipannà me sàvakà sattabojjhaïge bhàventi. Idhådàyi, bhikkhu satisambojjhaïgaü bhàveti vivekanissitaü viràganissitaü nirodhanissitaü vossaggapariõàmiü, dhammavicayasambojjhaïgaü bhàveti vivekanissitaü viràganissitaü nirodhanissitaü vossaggapariõàmiü. Viriyasambojjhaïgaü bhàveti vivekanissitaü viràganissitaü nirodhanissitaü vossaggapariõàmiü. Pãtisambojjhaïgaü bhàveti vivekanissitaü viràganissitaü nirodhanissitaü vossaggapariõàmiü. Passaddhi sambojjhaïgaü bhàveti vivekanissitaü viràganissitaü nirodhanissitaü vossaggapariõàmiü. Samàdhisambojjhaïgaü bhàveti vivekanissitaü viràganissitaü nirodhanissitaü vossaggapariõàmiü. Upekkhàsambojjhaïgaü bhàveti vivekanissitaü viràganissitaü nirodhanissitaü vossaggapariõàmiü. Tatra ca pana me sàvakà bahu abhiいàvosànapàramippattà viharanti.

Puna ca paraü udàyi, akkhàtà mayà sàvakànaü pañipadà yathàpañipannà me sàvakà ariyaü aññhaïgikaü maggaü bhàventi. Idhådàyi, bhikkhu sammàdiññhiü bhàveti, sammàsaïkappaü bhàveti, sammàvàcaü bhàveti, sammàkammantaü bhàveti, sammààjãvaü bhàveti, sammàvàyàmaü bhàveti, sammàsatiü bhàveti, sammàsamàdhiü bhàveti. Tatra ca pana me sàvakà bahå abhiいàvosànapàramippattà viharanti.

[BJT Page 350] [\x 350/]

Puna ca paraü udàyi, akkhàtà mayà sàvakànaü pañipadà yathàpañipannà me sàvakà aññha vimokkhe bhàventã. Råpã råpàni passati. Ayaü pañhamo vimokkho. Ajjhattaü aråpasaいi bahiddhà råpàni passati. Ayaü dutiyo vimokkho. Subhanteva adhimutto hoti. Ayaü tatiyo vimokkho. Subhanteva adhimutto hoti. Ayaü tatiyo vimokkho. Sabbaso råpasaいànaü [PTS Page 013] [\q 13/] samatikkamma pañighasaいànaü atthaïgamà nànattasaいànaü amanasikàrà ' ananto àkàso'ti àkàsànacàyatanaü upasampajja viharati. Ayaü catuttho vimokkho. Sabbaso àkàsànacàyatanaü samatikkamma 'anantaü viいàõa'nti viいàõacàyatanaü upasampajja viharati. Ayaü pacamo vimokkho. Sabbaso viいàõacàyatanaü samatikkamma 'natthi kici'ti àkicaいàyatanaü upasampajja viharati. Ayaü chaññho vimokkho. Sabbaso àkicaいàyatanaü samatikkamma nevasaいànàsaいàyatanaü upasampajja viharati. Ayaü sattamo vimokkho. Sabbaso nevasaいànàsaいàyatanaü samatikkamma saいàvedayitanirodhaü upasampajja viharati. Ayaü aññhamo vimokkho. Tatra ca pana me sàvakà bahå abhiいàvosànapàramippattà viharanti.

Puna ca paraü udàyi, akkhàtà mayà sàvakànaü pañipadà yathà pañipannà me sàvakà aññha abhihàyatanàni bhàventi. Ajjhattaü råpasaいi eko bahiddhà råpàni passati parittàni suvaõõadubbaõõàni. Tàni abhibhuyya jànàmi passàmãti evaüsaいi hoti. Idaü pañhamaü abhibhàyatanaü.

Ajjhattaü råpasaいi eko bahiddhà råpàni passati appamàõàni suvaõõadubbaõõàni. Tàni abhibhuyya jànàmi passàmãti evaüsaいi hoti. Idaü dutiyaü abhibhàyatanaü.

Ajjhattaü aråpasaいi eko bahiddhà råpàni passati parittàni suvaõõadubbaõõàni. Tàni abhibhuyya jànàmi passàmiti. Evaüsaいi hoti. Idaü tatiyaü abhibhàyatanaü.

Ajjhattaü aråpasaいi eko bahiddhà råpàni passati appamàõàni suvaõõadubbaõõàni. Tàni abhibhuyya jànàmi passàmãti evaüsaいi hoti. Idaü catutthaü abhibhàyatanaü

Ajjhattaü aråpasaいi eko bahiddhà råpàni passati nãlàni nãlavaõõàni nãlanidassanàni nãlanibhàsàni. Seyyathàpi nàma ummàpupphaü nãlaü nãlavaõõaü nãlanidassanaü nãlanibhàsaü seyyathàpi và pana taü vatthaü bàràõaseyyakaü ubhatobhàgavimaññaü2 nãlaü nãlavaõõaü nãlanidassanaü nãlanibhàsaü3 evamevaü ajjhattaü aråpasaいi eko bahiddhà råpàni passati nãlàni nãlavaõõàni nãlanidassanàni nãlanibhàsàni. Tàni abhibhuyya 'jànàmi passàmã'ti evaüsaいi hoti. Idaü pacamaü [PTS Page 014] [\q 14/] abhibhàyatanaü.

-------------------------

1. Atthagamà-sãmu 2. Ubhatobhàgavimaddhaü - [PTS] 3. Nãladassanaü nãlahàsaü- [PTS]

[BJT Page 352] [\x 352/]

Ajjhattaü aråpasaいi eko bahiddhà råpàni passati pãtàni pãtavaõõàni pãtanidassanàni pãtanibhàsàni. Seyyathàpi nàma kaõikàrapupphaü pãtaü pãtavaõõaü pãtanidassanaü pãtanibhàsaü. Seyyathàpi và pana taü vatthaü bàràõaseyyakaü ubhatobhàgavimaññaü pãtaü pãtavaõõaü pãtanidassanaü pãtanibhàsaü. Evamevaü ajjhattaü aråpasaいi eko bahiddhà råpàni passati pãtàni pãtavaõõàni pãtanidassanàni pãtanibhàsàni. Tàni abhibhuyya jànàmi passàmãti evaüsaいi hoti. Idaü chaññhaü abhibhàyatanaü.

Ajjhattaü aråpasaいi eko bahiddhà råpàni passati lohitakàni lohitakavaõõàni lohitakanidassanàni lohitakanibhàsàni. Seyyathàpi nàma bandhujivakapupphaü lohitakaü lohitakavaõõaü lohitakanidassanaü lohitakanibhàsaü. Seyyathàpi và pana taü vatthaü bàràõaseyyakaü ubhatobhàgavimaññaü lohitakaü lohitakavaõõaü lohitakanidassanaü lohitakanibhàsaü. Evamevaü ajjhattaü aråpasaいi eko bahiddhà råpàni passati lohitakàni lohitakavaõõàni lohitakanidassanàni lohitakanibhàsàni. Tàni abhibhuyya 'jànàmi passàmã'ti evaüsaいi hoti. Idaü sattamaü abhibhàyatanaü.

Ajjhattaü aråpasaいi eko bahiddhà råpàni passati odàtàni odàtavaõõàni odàtanidassanàni odàtanibhàsàni. Seyyathàpi nàma osadhãtàrakà odàtà odàtavaõõà odàtanidassanà odàtanibhàsà. Seyyathàpi và pana taü vatthaü bàràõaseyyakaü ubhatobhàgavimaññaü odàtaü odàtavaõõaü odàtanidassanaü odàtanibhàsaü. Evamevaü ajjhattaü aråpasaいi eko bahiddhà råpàni passati odàtàni odàtavaõõàti odàtanidassanàni odàtanibhàsàni. Tàni abhibhuyya jànàmi passàmãti evaüsaいi hoti. Idaü aññhamaü abhibhàyatanaü. Tatra ca pana me sàvakà bahå abhiいavosànapàramippattà viharanti.

Puna ca paraü udàyi, akkhàtà mayà sàvakànaü pañipadà. Yathà pañipannà me sàvakà dasakasiõàyatanàni bhàventi. Pañhavikasiõameko sajànàti uddhaü adho tiriyaü advayaü appamàõaü. âpo kasiõameko sajànàti uddhaü adho tiriyaü advayaü appamàõaü. Tejokasiõameko sajànàti uddhaü adho tiriyaü advayaü appamàõaü. Vàyokasiõameko sajànàti uddhaü adho tiriyaü advayaü appamàõaü. Nãlakasiõameko sajànàti uddhaü adho tiriyaü advayaü appamàõaü. Pãtakasiõameko sajànàti uddhaü adho tiriyaü advayaü appamàõaü. Lohitakasiõameko sajànàti uddhaü adho tiriyaü advayaü appamàõaü. Odàtakasiõameko sajànàti uddhaü adho tiriyaü advayaü appamàõaü. âkàsakasiõameko sajànàti [PTS Page 015] [\q 15/] uddhaü adho tiriyaü advayaü appamàõaü. Viいàõakasiõameko sajànàti uddhaü adho tiriyaü advayaü appamàõaü. Tatra ca pana me sàvakà bahå abhiいàvosànapàramippattà viharanti.

[BJT Page 354] [\x 354/]

Puna ca paraü udàyi, akkhàtà mayà sàvakànaü pañipadà. Yathàpañipannà me sàvakà cattàri jhànàni bhàventi. Idhudàyi, bhikkhå vivicceva kàmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaü savicàraü vivekajaü pãtisukhaü pañhamaü jhànaü1 upasampajja viharati. So imameva kàyaü vivekajena pãtisukhena abhisandeti parisandeti2 paripåreti parippharati. Nàssa kici sabbàvato kàyassa vivekajena pãtisukhena apphuñaü3 hoti. Seyyathàpi udàyi, dakkho nahàpako4 và nahàpakantevàsivà kaüsathàle nàhànãyacuõõàni àkiritvà udakena paripphosakaü paripphosakaü5 sandeyya.6 Sàssa nahànãyapiõói7 snehànugatà snehaparetà8 santarabàhirà9 phuñhà10 snehena, na ca pagagharaõã11 evameva kho udàyi, bhikkhå imameva kàyaü vivekajena pãtisukhena abhisandeti, parisandeti2 paripåreti parippharati. Nàssakici sabbàvato kàyassa vivekajena pãtisukhena apphuñaü3 hoti.

Puna ca paraü udàyi, bhikkhu vitakkavicàrànaü våpasamà ajjhattaü sampasàdanaü cetaso ekodibhàvaü avitakkaü avicàraü samàdhijaü pãtisukhaü dutiyaüjhànaü upasampajja viharati. So imameva kàyaü samàdhijena pãtisukhena abhisandeti parisandeti paripåreti parippharati, nàssa kici sabbàvato kàyassa samàdhijena pãtisukhena apphuñaü hoti. Seyyathàpi udàyi, udakarahado12 ubbhidodako.13 Tassa nevassa puratthimàya disàya udakassàyamukhaü, na pacchimàya disàya udakassàyamukhaü, na uttaràya disàya udakassàyamukhaü, na dakkhiõàya disàya [PTS Page 016] [\q 16/] udakassàyamukhaü. Devo ca kàlena kàlaü na sammà dhàraü anuppaveccheyya. Atha kho tamhà ca udakarahadà sãtà vàridhàrà ubhijjitvà tameva udakarahadaü sãtena vàrinà abhisandeyya parisandeyya paripåreyya paripphareyya. Nàssa kici sabbàvato udakarahadassa sitena vàrinà apphuñaü assa. Evameva kho udàyi, bhikkhu imameva kàyaü samàdhijena pãtisukhena abhisandeti parisandeti paripåreti parippharati. Nàssa kici sabbàvato kàyassa samàdhijena pãtisukhena apphuñaü hoti.

Puna ca paraü udàyi, bhikkhu pãtiyà ca viràgà upekkhako ca viharati. Sato ca sampajàno sukhaca kàyena pañisaüvedeti. Yantaü ariyà àcikkhanti: upekkhako satimà sukha vihàrãti taü tatiyaü jhànaü upasampajja viharati. So imameva kàyaü nippitikena sukhena abhisandeti parisandeti paripåreti parippharati. Nàssa kici sabbàvato kàyassa nippãtikena sukhena apphuñaü hoti. Seyyathàpi udàyi, uppaliniyaü và paduminiyaü và puõóarãkiniyaü và appekaccàni uppalàni và padumàni và puõóarãkàni và udake jàtàni udake saüvaddhàni udakànuggatàni antonimuggaposinã.14 Tàni yàva caggà yàva ca

--------------------------

1. Pañhamajjhànaü-sãmu, [PTS] 2. Abhisanneti,parisanneti-syà 3. Apphutaü-sãmu,syà, [PTS] 4. Nhàpako-machasaü 5. Paripphosakaü-syà(ekaü padaü) 6. Abhisanneyya-syà 7. Sàyaü,nhànãyapiõói-machasaü. 8. Subhànugatà subhaparetà-sãmu 9. Samanantarabàhirà-sãmu 10. Puññhà-syà 11. Subhena ca paggharati-sãmu. -Na ca paggharinã- [PTS] Syà na ca pagghariõã-machasaü 12. Gambhiro udakarahado-machasaü,syà 13. Ubbhitodako-syà 14. Nimuggapositàni-sãmu ,nimmuggapositàni-syà.

[BJT Page 356] [\x 356/]

Målà sãtena vàrinà ahisannàni parisannàni1 paripåràni paripphuñàni.2 Na nesaü3 kici sabbàvataü uppalànaü và padumànaü và puõóarãkànaü và sãtena vàrinà apphuñaü assa.Evameva kho udàyi, bhikkhu imameva kàyaü nippãtikena sukhena abhisandeti parisandeti paripåreti parippharati. Nàssa kici sabbàvato kàyassa nippitikena sukhena apphuñaü hoti.

Puna ca paraü udàyi, bhikkhu sukhassa ca pahànà dukkhassa ca pahànà pubbeva somanassadomanassànaü atthaïgamà4 adukkhaü asukhaü upekkhà satipàrisuddhiü catutthaü jhànaü upasampajja viharati. So imameva kàyaü parisuddhena cetasà pariyodàtena pharitvà nisinno hoti. Nàssa kici sabbàvato kàyassa parisuddhena cetasà pariyodàtena apphuñaü hoti. Seyyathàpi udàyi, puriso odàtena vatthena sasãsaü pàrupitvà nisinno assa, nàssa kici sabbàvato kàyassa odàtena vatthena apphuñaü assa. Evameva kho udàyi, bhikkhu imameva kàyaü parisuddhena cetasà pariyodàtena pharitvà nisinno hoti. Nàssa kici sabbàvato kàyassa parisuddhena [PTS Page 017] [\q 17/] cetasà pariyodàtena apphuñaü hoti. Tatra ca pana me sàvakà bahå abhiいàvosànapàramippattà viharanti.

Puna ca paraü udàyi, akkhàtà mayà sàvakànaü pañipadà yathàpañipannà me sàvakà evaü pajànanti: ayaü kho me kàyo råpã càtummahàbhåtiko5 màtàpettikasambhavo odanakummàsåpacayo aniccucchàdanaparimaddanabhedanaviddhaüsanadhammo, idaca pana me viいàõaü ettha sitaü ettha pañibaddhaü6 seyyathàpi udàyi maõi vephariyo subho jàtimà aññhaüso suparikammakato accho vippasanno sabbàkàrasampanno, tatrassa suttaü àvutaü nãlaü và pãtaü và lohitaü và odàtaü và paõóusuttaü và. Tamena cakkhumà puriso hatthe karitvà paccavekkheyya: ayaü kho manã vephariyo subho jàtimà aññhaüso suparikammakato accho vippasanno sabbàkàrasampanno,tadidaü suttaü àvutaü nãlaü và pãtaü và lohitaü và odàtaü và paõóusuttaü vàti. Evameva kho udàyi, akkhàtà mayà sàvakànaü pañipadà, yathà pañipannà me sàvakà evaü jànanti: ayaü kho me kàyo råpã càtummahàbhåtiko màtàpettikasambhavo odanakummàsåpacayo aniccucchàdanaparimaddanabhedanaviddhaüsanadhammo. Idaca pana me viいàõaü ettha sitaü ettha pañibaddhanti. Tatra ca pana me sàvakà bahå abhiいàvosànapàramippattà viharanti.

--------------------------

1. Abhisandàni- parisandàni-sãmu, machasaü 2. Paripaphutàni-sãmu 3. Nàssa-machasaü,syà, [PTS] 4. Atthagamà-sãmu. 5. Càtumahàbhåtikomachasaü,syà 6. Pañibandhaü-syà.

[BJT Page 358] [\x 358/]

Puna ca paraü udàyi,akkhàtà mayà sàvakànaü pañipadà, yathapañipannà me sàvakà imamhà kàyà aいaü kàyaü abhinimminanti råpiü manomayaü sabbaïgapaccaïgiü ahãnindriyaü1 seyyathàpi udàyi, tassa evamassa: ayaü mujo ãsikaü pabbàheyya. äsikà3, aいo mujo aいà ãsikà3 mujamhà tveva ãsikà pabbàëhàti. Seyyathàpi và panudàyi puriso asiü kosiyà pabbàheyya4. Tassa evamassa: ayaü asi, ayaü kosi, aいo asi, aいà kosi, kosiyà tveva asi pabbàëhoti. Seyyathàpi [PTS Page 018] [\q 18/] và panudàyi, puriso ahiü karaõóà uddhareyya, tassa evamassa: ayaü ahi, ayaü karaõóo, aいo ahi, aいo karaõóo, karaõóà tveva ahi ubbhatoti. Evameva kho udàyi, akkhàtà mayà sàvakànaü pañipadà. Yathà pañipannà me sàvakà imamhà kàyà aいaü kàyaü abhinimminanti. Råpiü manomayaü sabbaïgapaccaïgiü ahãnindriyaü. Tatra ca pana me sàvakà bahå abhiいàvosànapàramippattà viharanti.

Puna ca paraü udàyi, akkhàtà mayà sàvakànaü pañipadà, yathàpañipannà me sàvakà anekavihitaü iddhividhaü paccanubhonti: ekopi hutvà bahudhà honti, bahudhàpi hutvà eko honiti.5 âvãbhàvaü6 tirobhàvaü tirokuóóaü7 tiropàkàraü tiropabbataü asajjamànà gacchanti seyyathàpi àkàse, pañhaviyàpi ummujjanimujjaü karonti seyyathàpi udake, udakepi abhejjamàne gacchanti seyyathàpi pañhaviyaü, àkàsepi palliïkena kamanti seyyathàpi [PTS Page 019] [\q 19/] pakkhi sakuõo, imepi candimasåriye evaümahiddhike evaümahànubhàve pàninà parimasanti parimajjanti, yàva brahmalokàpi kàyena vasaü vattenti. Seyyathàpi udàyi dakkho kumbhakàro và kumbhakàrantevàsi và suparikammakatàya mattikàya yaいadeva bhàjanavikatiü àkaïkheyya tantadeva kareyya abhinipphàdeyya, seyyathàpi và panudàyi dakkho dantakàro và dantakàrantevàsi và suparikammakatasmiü dantasmiü yaいadeva dantavikatiü àkaïkheyya tantadeva kareyya abhinipphàdeyya, seyyathàpi và panudàyi dakkho suvaõõakàro và suvaõõakàrantevàsi và suparikammakatasmiü suvaõõasmiü yaいadeva suvaõõavikatiü àkaïkheyya tantadeva kareyya abhinippàdeyya, evameva kho udàyi, akkhàtà mayà sàvakànaü pañipadà yathàpañipannà me sàvakà anekavihitaü iddhividhaü paccanubhonti: ekopi hutvà bahudhà honti, bahudhàpi hutvà eko honti5 àvãbhàvaü6 tirobhàvaü tirokuóóaü7 tiropàkàraü tiropabbataü asajjamànà gacchanti seyyathàpi àkàse, pañhaviyàpi ummujjanimujjaü karonti seyyathàpi udake, udakepi abhejjamàne gacchanti seyyathàpi pañhaviyaü, àkàsepi pallaïkena kamanti seyyathàpi pakkhi sakuõo, imepi candimasåriye evaümahiddhike evaü mahànubhàve pàõinà parimasanti parimajjanti, yàva brahmalokàpi kàyena vasaü vattenti. Tatra ca pana me sàvakà bahå abhiいà abhiいàvosànapàramippattà viharanti.

-------------------------

1. Abhinnindriyaü-[PTS] 2. Isikaü-sãmu. [PTS] 3. Isikà-sãmu. [PTS] 4. Ubbàheyya- syà 5. Hoti-machasaü 6. âvibhàvaü-sãmu, machasaü,syà, [PTS] 7. Tirokuññaü-machasaü.

[BJT Page 360] [\x 360/]

Puna ca paraü udàyi, akkhàtà mayà sàvakànaü pañipadà, yathàpañipannà me sàvakà dibbàya sotadhàtuyà visuddhàya atikkantamànusikàya1 ubho sadde suõanti dibbe ca mànuse ca, ye dåre santike ca. Seyyathàpi udàyi, balavà saïkhadhamako2. Appakasireneva catuddisà viいàpeyya. Evameva kho udàyi, akkhàtà mayà sàvakànaü pañipadà yathàpañipannà me sàvakà dibbàya sotadhàtuyà visuddhàya atikkantamànusikàya ubho sadde suõanti dibbe ca mànuse ca ye dåre santike ca. Tatra ca pana me sàvakà bahå abhiいàvosànapàramippattà viharanti.

Puna ca paraü udàyi,akkhàtà mayà sàvakànaü pañipadà, yathàpañipannà me sàvakà parasattànaü parapuggalànaü cetasà ceto paricca pajànanti saràgaü và cittaü .2

Saràgaü cittanti pajànanti, vãtaràgaü và cittaü vãtaràgaü cittanti pajànanti, sadosaü và cittaü sadosaü cittanti pajànanti, vãtadosaü và cittaü vãtadosaü cittanti pajànanti, samohaü và cittaü samohaü cittanti pajànanti, vãtamohaü và cittaü vãtamohaü cittanti pajànanti, saïkhittaü và cittaü saïkhittaü cittanti pajànanti, vikkhittaü và cittaü vikkhittaü cittanti pajànanti. Mahaggataü và cittaü mahaggataü cittanti pajànanti, amahaggataü và cittaü amahaggataü cittanti pajànanti, sauttaraü và cittaü sauttaraü cittanti pajànanti, anuttaraü và cittaü anuttaraü cittanti pajànanti, samàhitaü và cittaü samàhitaü cittanti pajànanti, asamàhitaü và cittaü asamàhitaü cittanti pajànanti,vimuttaü và cittaü vimuttaü cittanti pajànanti, avimuttaü và cittaü avimuttaü cittanti pajànanti. Seyyathàpi udàyi, itthi và puriso và daharo yuvà .2

Maõóanakajàtiko3 àdàse và parisuddhe pariyodàte acche và udapatte4 sakaü mukhanimittaü paccavekkhamàno sakaõikaü và sakaõikanti5 [PTS Page 020] [\q 20/] jàneyya. Akaõikaü và akaõikanti6 jàneyya evameva kho udàyi, akkhàtà mayà sàvakànaü pañipadà yathà pañipannà me sàvakà parasattànaü parapuggalànaü cetasà ceto paricca pajànanti, saràgaü và cittaü saràgaü cittanti pajànanti, vãtaràgaü và cittaü vãtaràgaü cittanti pajànanti, sadosaü và cittaü sadosaü cittanti pajànanti, vãtadosaü và cittaü vãtadosaü cittanti pajànanti,samohaü và cittaü samohaü cittanti pajànanti vãtamohaü và cittaü vãtamohaü cittanti pajànanti, saïkhittaü và cittaü saïkhittaü cittanti pajànanti, vikkhittaü và cittaü vikkhittaü cittanti pajànanti. Mahaggataü và cittaü mahaggataü gataü cittanti pajànanti,amahaggataü và cittaü amahaggataü cittanti pajànanti, sauttaraü và cittaü sauttaraü cittanti pajànanti, anuttaraü và cittaü anuttaraü cittanti pajànanti, samàhitaü và cittaü samàhitaü cittanti pajànanti, asamàhitaü và cittaü asamàhitaü cittanti pajànanti,vimuttaü và cittaü vimuttaü cittanti pajànanti, avimuttaü và cittaü avimuttaü cittanti pajànanti. Tatra ca pana me sàvakà bahå abhiいàvosànapàramippattà viharanti.

--------------------------

1. Atikkantamànusakàya-syà 2. Sabbadhammo-[PTS] 3. Maõóanajàtiko- [PTS] 4. Udakapatte-sãmu,machasaü,syà, [PTS] 5. Sakaõikaïgaü-sãmu. 6. Akaõikaïgaü-sãmu.

[BJT Page 362] [\x 362/]

Puna ca paraü udàyi, akkhatà mayà sàvakànaü pañipadà, yathàpañipannà me sàvakà anekavihitaü pubbenivàsaü anussaranti, seyyathãdaü: ekampi jàtiü dvepi jàtiyo, tissopi jàtiyo catassopi jàtiyo pacapi jàtiyo dasapi jàtiyo vãsatimpi jàtiyo tiüsampi jàtiyo cattàrãsamipi jàtiyo paいàsampi jàtiyo jàtisatampi jàtisahassampi jàtisatasahassampi anekepi saüvaññakappe anekepi vivaññakappe anekepi saüvaññavivaññakappe amutràsiü evannàmo evaïgotto evaüvaõõo evamàhàro evaüsukhadukkhapañisaüvedi evamàyupariyanto. So tato cuto amutra udapàdiü5 tatràpàsiü evannàmo evaïgotto evaüvaõõo evamàhàro evaüsukhadukkhapañisaüvedi evamàyupariyanto. So tato cuto idhåpapanno'ti. Iti sàkàraü sauddesaü anekavihitaü pubbenivàsaü anussarati. Seyyathàpi udàyi, puriso sakamhà gàmà aいaü gàmaü gaccheyya, tamhàpi gàmà aいaü gàmaü gaccheyya. So tamhà gàmà sakaいeva gàmaü paccàgaccheyya. Tassa evamassa: ahaü kho sakamhà gàmà amuü gàmaü agachiü1 tatra evaü aññhàsiü evaü nisãdiü. Evaü abhàsiü. Evaü tuõhã ahosiü. Tamhàpi gàmà amuü gàmaü agachiü. Tatràpi evaü aññhàsiü [PTS Page 021] [\q 21/] evaü nisãdiü evaü abhàsiü evaü tuõhã ahosiü. Somhi tamhà gàmà sakaいeva gàmaü paccàgatoti. Evameva kho udàyi, akkhàtà mayà sàvakànaü pañipadà yathàpañipannà me sàvakà anekavihitaü pubbe nivàsaü anussaranti. Seyyathãdaü: ekampi jàtiü dvepi jàtiyo, tissopi jàtiyo catassopi jàtiyo pacapi jàtiyo dasapi jàtiyo vãsatimpi jàtiyo tiüsampi jàtiyo cattàrãsampi jàtiyo paいàsampijàtiyo jàtisatampi jàtisahassampi jàtisatasahassampi anekepi saüvaññakappe anekepi vivaññakappe anekepi saüvaññavivaññakappe amutràsiü evannàmo evaïgotto evaüvaõõo evamàhàro evaüsukhadukkhapañisaüvedi evamà evamàyupariyanto. So tato cuto amutra udapàdiü5 tatràpàsiü evannàmo evaïgotto evaüvaõõo evamàhàro evaüsukhadukkhapañisaüvedi evamàyupariyanto. So tato cuto idhåpapanno'ti. Iti sàkàraü sauddesaü anekavihitaü pubbe nivàsaü anussarati. Tatra ca pana me sàvakà bahå abhiいàvosànapàramippattà viharanti.

Puna ca paraü udàyi, akkhàtà mayà sàvakànaü pañipadà, yathàpañinnà me sàvakà dibbena cakkhunà visuddhena atikkantamànusakena satte passanti cavamàne upapajjamàne hãne paõite suvaõõe dubbaõõe sugate duggate yathàkammåpage satte pajànàti. Ime vata bhonte sattà kàyaduccaritena samannàgatà vacãduccaritena samannàgatà manoduccaritena samannàgatà ariyànaü upavàdakà micchadiññhikà micchàdiññhikammasamàdànà, te kàyassa bhedà parammaraõà apàyaü duggatiü vinipàtaü nirayaü upapannà, ime và pana bhonto sattà kàyasucaritena samannàgatà vacãsucaritena samannàgatà manosucaritena samannàgatà ariyànaü anupavàdakà sammàdiññhikà sammàdiññhikammasamàdànà. Te kàyassa bhedà parammaraõà sugatiü saggaü lokaü upapannà'ti.Iti dibbena cakkhunà visuddhena atikkantamànusakena satte passanati cavamàne upapajjamàne hãne paõãte suvaõõe dubbaõõe sugate duggate yathàkammåpage satte pajànàti. Seyyathàpassudàyi2 dve agàrà sadvàrà. Tattha cakkhumà puriso majjhe ñhito passeyya manusse gehaü3 pavisantepi nikkhamantepi anusacarantepi4 anuvicarantepi. Eva meva kho udàyi, akkhàtà mayà sàvakànaü pañipadà. Yathàpañipannà me sàvakà dibbena cakkhunà visuddhena atikkantamànusakena satte passanti cavamàne upapajjamàne hãne paõite suvaõõe dubbaõõe sugate duggate yathàkammåpage satte pajànanti. Tatra ca pana me sàvakà bahu abhiいàvosànapàramippattà viharanti.

[PTS Page 022] [\q 22/]

-------------------------

1. Agacchiü- machasaü,syà. 2. Seyyathàpi udàyi-machasaü, 3. Manusse gehe syà, [PTS] 4. Anucaïkamantepi-machasaü,syà, [PTS]

[BJT Page 364] [\x 364/]

Puna ca paraü udàyi, akkhàtà mayà sàvakànaü pañipadà, yathà pañipannà me sàvakà àsavànaü khayà anàsavaü cetovimuttiü paいàvimuttiü diññheva dhamme sayaü abhiいà sacchikatvà upasampajja viharanti. Seyyathàpi udàyi, pabbatasaïkhepe udakarahado accho vippasanno anàvilo, tattha cakkhumà puriso tãre ñhito passeyya sippisambukàpi sakkharakañhalampi macchagumbampi carantampi tiññhantampi. Tassa evamassa: ayaü kho udakarahado accho vippasanno anàvilo. Tatrime sippisambukàpi sakkharakañhalàpi macchagumbàpi carantipi tiññhantipãti. Evameva kho udàyi, akkhàtà mayà sàvakànaü pañipadà. Yathà pañipannà me sàvakà àsavànaü khayà anàsavaü ceto vimuttiü paいàvimuttiü diññheva dhamme sayaü abhiいà sacchikatvà upasampajja viharanti. Tatra ca pana me sàvakà bahå abhiいàvosànapàramippattà viharanti. Ayaü kho udàyi, pacamo dhammo yena mamaü sàvakà sakkaronti garukaronti mànenti påjenti. Sakkatvà garukatvà upanissàya viharanti.

Ime kho udàyi, paca dhammà yehi mamaü1 sàvakà sakkaronti garukaronti mànenti påjenti. Sakkatvà garukatvà upanissàya viharantãti.

Idamavoca bhagavà. Attamano sakuludàyi paribbàjako bhagavato bhàsitaü abhinanditi.

Mahàsakuludàyi suttaü sattamaü.

-------------------------

1. Mama-syà. [PTS]