[BJT Vol M - 3] [\z M /] [\w III /]
[PTS Vol M - 3] [\z M /] [\f III /]
[PTS Page 078] [\q 78/]
[BJT Page 224] [\x 224/]

Suttantapiñake
Majjhimanikàyo
Uparipaõõàsako
2 Anupadavaggo
Namo tassa bhagavato arahato sammàsambuddhassa.
3.2.8
118 ânàpànasati suttaü

Evaü me sutaü: ekaü samayaü bhagavà sàvatthiyaü viharati pubbàràme migàramàtupàsàde sambahulehi abhiいàtehi abhiいàtehi therehi sàvakehi saddhiü, àyasmatà ca sàriputtena àyasmatà ca mahà moggallànena àyasmatà ca mahàkassapena àyasmatà ca mahà kaccàyanena àyasmatà ca mahàkoññhitena àyasmatà ca mahàkappinena àyasmatà ca mahàcundena àyasmatà [PTS Page 079] [\q 79/] ca anuruddhena àyasmatà ca revatena àyasmatà ca ànandena aいehi ca abhiいàtehi abhiいàtehi therehi sàvakehi saddhiü.

Tena kho pana samayena therà bhikkhå nave bhikkhå ovadanti anusàsanti. Appekacce therà bhikkhå dasapi bhikkhå ovadanti anusàsanti. Appekacce therà bhikkhå vãsampi1 bhikkhå ovadanti anusàsanti. Appekacce therà bhikkhå tiüsampi bhikkhå ovadanti anusàsanti. Appekacce therà bhikkhå cattarisampi bhikkhå ovadanti anusàsanti. Te ca navà bhikkhå therehi bhikkhåhi ovadiyamànà anusàsiyamànà uëàraü2 pubbenàparaü visesaü pajànàti.3

Tena kho pana samayena bhagavà tadahuposathe pannarase pavàraõàya puõõàya puõõamàya rattiyà bhikkhusaïghaparivuto abbhokàse nisinno hoti. Atha kho bhagavà tuõhãbhåtaü bhikkhusaïghaü anuviloketvà bhikkhå àmantesi: 'àraddhosmi bhikkhave, imàya pañipadàya. âraddhacittosmi bhikkhave, imàya pañipadàya. Tasmàtiha bhikkhave, bhiyyosomattàya viriyaü àrabhatha appattassa pattiyà anadhigatassa adhigamàya, asacchikatassa sacchikiriyàya. Idhevàhaü sàvatthiyaü komudiü càtumàsiniü àgamessàmiti.

Assosuü kho jànapadà bhikkhå: bhagavà kira tattheva sàvatthiyaü komudiü càtumàsiniü àgamessatãti. Te ca jànapadà bhikkhå sàvatthiü osaranti bhagavantaü dassanàya. Te ca kho therà bhikkhå bhiyyosomattàya nave bhikkhå ovadanti anusàsanti. Appekacce therà bhikkhå dasapi bhikkhå ovadanti anusàsanti. Appekacce therà bhikkhå visampi bhikkhå ovadanti. Appekacce therà bhikkhå tiüsampi bhikkhå ovadanti anusàsanti. Appekacce therà bhikkhå cattàrãsampi bhikkhå ovadanti anusàsanti. Te ca navà bhikkhå therehi bhikkhåhi ovadiyamànà anusàsiyamànà [PTS Page 080] [\q 80/] uëàraü pubbenàparaü visesaü pajànanti.

-------------------------

1. Vãsatimpi- [PTS]  2. Oëàraü-syà.  3. Jànanti-sãmu,majasaü

[BJT Page 226] [\x 226/]

Tena kho pana samayena bhagavà tadahuposathe pannarase komudiyà càtumàsiniyà puõõàya puõõamàya rattiyà bhikkhusaïghaparivuto abbhokàse nisinno hoti. Atha kho bhagavà tuõhãbhåtaü tuõhibhåtaü bhikkhusaïghaü anuviloketvà bhikkhå àmantesi: apalàpàyaü bhakkhave, parisà. Nippalàpàyaü bhikkhave, parisà suddhà sàre patiññhità. Tathàråpo ayaü bhikkhave, bhikkhusaïgho. Tathàråpàyaü bhikkhave, parisà. Yathàråpà parisà àhuneyyà pàhuneyyà dakkhiõeyyà ajalikaraõãyà anuttaraü puいakkhettaü lokassa. Tathàråpo ayaü bhikkhave, bhikkhusaïgho. Tathàråpàyaü bhikkhave, parisà. Yathàråpàya parisàya appaü dinnaü bahuü1 hoti, bahuü1 dinnaü bahutaraü. Tathàråpo ayaü bhikkhave, bhikkhusaïgho. Tathàråpàyaü bhikkhave, parisà. Yathàråpà parisà dullabhà dassanàya lokassa. Tathàråpo ayaü bhikkhave, bhikkhusaïgho. Tathàråpàyaü bhikkhave, parisà. Yathàråpaü parisaü alaü yojanagaõanàni dassanàya gantuü puñosenàpi2.

Santi bhikkhave, bhikkhå imasmiü bhikkhusaïghe arahanto khãõàsavà vusitavanto katakaraõãyà ohitabhàrà anuppattasadatthà parikkhãõabhavasaいojanà sammadaいà vimuttà, evaråpàpi bhikkhave, santi bhikkhå imasmiü bhikkhusaïghe. Santi bhikkhave, bhikkhå imasmiü bhikkhusaïghe pacannaü orambhàgiyànaü saいojanànaü parikkhayà opapàtikà tattha parinibbàyino anàvattidhammà tasmà lokà, evaråpàpi bhikkhave, santi bhikkhå imasmiü bhikkhusaïghe. Santi bhikkhave, bhikkhå imasmiü bhikkhusaïghe tiõõaü saいojanànaü parikkhayà ràgadosamohànaü tanuttà sakadàgàmino sakideva imaü lokaü àganatvà [PTS Page 081] [\q 81/] dukkhassantaü karissanti. Evaråpàpi bhikkhave, santi bhikkhå imasmiü bhikkhusaïghe. Santi bhikkhave, bhikkhå imasmiü bhikkhusaïghe tiõõaü saいojanànaü parikkhayà sotàpannà avinipàtadhammà niyatà sambodhiparàyaõà, evaråpàpi bhikkhave, santi bhikkhå imasmiü bhikkhusaïghe.

Santi bhikkhave, bhikkhå imasmiü bhikkhusaïghe catunnaü satipaññhànànaü bhàvanànuyogamanuyuttà viharanti, evaråpàpi bhikkhave, santi bhikkhå imasmiü bhikkhu saïghe. Santi bhikkhave, bhikkhå imasmiü bhikkhusaïghe catunnaü sammappadhànànaü bhàvanànuyogamanuyuttà viharanti, evaråpàpi bhikkhave, santi bhikkhå imasmiü bhikkhusaïghe. Santi bhikkhave, bhikkhå imasmiü bhikkhusaïghe. Catunnaü iddhipàdànaü bhàvanànuyogamanuyuttà viharanti, evaråpàpi bhikkhave, santi bhikkhå imasmiü bhikkhusaïghe. Santi bhikkhave, bhikkhå imasmiü bhikkhusaïghe pacannaü indriyànaü bhàvanànuyogamanuyuttà viharanti, evaråpàpi bhikkhave, santi bhikkhå imasmiü bhikkhusaïghe pacannaü balànaü bhàvanànuyogamanuyuttà viharanti, evaråpàpi bhikkhave, santi bhikkhå imasmiü bhikkhusaïghe. Santi bhikkhave, bhikkhå imasmiü bhikkhusaïghe sattannaü bojjhaïgànaü bhàvanànuyegamayuttà viharanti. Evaråpàpi bhikkhave, santi bhikkhå imasmiü bhikkhusaïghe. Santi bhikkhave, bhikkhå imasmiü bhikkhusaïghe ariyassa aññhaïgikassa maggassa bhàvanànuyogamanuyuttà viharanti. Evaråpàpi bhikkhave, santi bhikkhå imasmiü bhikkhusaïghe.

--------------------------

1. Bahu-majasaü,syà.  2. Puñaüsenàpi-pu.Syà.

[BJT Page 226] [\x 226/]

Santi bhikkhave, bhikkhå imasmiü bhikkhusaïghe mettàbhàvanànuyogamanuyuttà viharanti. Evaråpàpi bhikkhave, santi bhikkhå [PTS Page 082] [\q 82/] imasmiü bhikkhusaïghe. Santi bhikkhave, bhikkhå imasmiü bhikkhusaïghe karuõàbhàvanànuyogamanuyuttà viharanti. Evaråpàpi bhikkhave, santi bhikkhå imasmiü bhikkhusaïghe. Santi bhikkhave, bhikkhå imasmiü bhikkhusaïghe muditàbhàvanànuyogamanuyuttà viharanti. Evaråpàpi bhikkhave, santi bhikkhå imasmiü bhikkhusaïghe. Santi bhikkhave, bhikkhå imasmiü bhikkhusaïghe upekkhàbhàvanànuyogamanuyuttà viharanti. Evaråpàpi bhikkhave, santi bhikkhå imasmiü bhikkhusaïghe. Santi bhikkhave, bhikkhå imasmiü bhikkhusaïghe asubhabhàvanànuyogamanuyuttà viharanti. Evaråpàpi bhikkhave, santi bhikkhå imasmiü bhikkhusaïghe. Santi bhikkhave, bhikkhå imasmiü bhikkhusaïghe aniccasaいàbhàvanànuyogamanuyuttà viharanti. Evaråpàpi bhikkhave, santi bhikkhå imasmiü bhikkhusaïghe.

Santi bhikkhave, bhikkhå imasmiü bhikkhusaïghe ànàpànasati1bhàvanànuyogamanuyuttà viharanti. ânàpànasati bhikkhave, bhàvità bahulãkatà mahapphalà hoti mahànisaüsà. ânàpànasati bhikkhave bhàvità bahulãkatà cattàro satipaññhàne paripåreti2 cattàro satipaññhànà bhàvità bahulãkatà satta bojjhaïge paripårenti satta bojjhaïgà bhàvità bahulãkatà vijjàvimuttiü paripårenti.

Kathaü bhàvità ca bhikkhave, ànàpànasati kathaü bahulãkatà mahapphalà3 hoti mahànisaüsà. Idha bhikkhave, bhikkhå araいagato và rukkhamålagato và suいàgàragato và nisãdati pallaïkaü àbhujitvà ujuü kàyaü paõidhàya parimukhaü satiü upaññhapetvà so satova assasati, sato4 passasati.

Dãghaü và assasanto dãghaü assasàmãti pajànàti. Dãghaü và passasanto dãghaü passasàmãti pajànàti. Rassaü và assasanto rassaü assasàmãti pajànàti. Rassaü và passasanto rassaü passasàmãti pajànàti. Sabbakàyapañisaüvedã assasissàmãti sikkhati. Sabbakàyapañisaüvedã passasissàmãti sikkhati. Passambhayaü kàyasaïkhàraü assasissàmãti sikkhati. Passambhayaü kàyasaïkhàraü passasissàmãti sikkhati.

Pãtipañisaüvedã assasissàmãti sikkhati. Pãtipañisaüvedã passasissàmãti sikkhati. Sukhapañisaüvedã assasissàmãti [PTS Page 083] [\q 83/] sikkhati. Sukhapañisaüvedã passasissàmãti sikkhati. Cittasaïkhàrapañisaüvedã assasissàmãti sikkhati. Cittasaïkhàrapañisaüvedã passasissàmãti sikkhati. Passambhayaü cittasaïkhàraü assasissàmãti sikkhati. Passambhayaü cittasaïkhàraü passasissàmãti sikkhati. Cittapañisaüvedi assasissàmãti sikkhati. Cittapañisaüvedã passasissàmãti sikkhati. Abhippamodayaü cittaü assasissàmãti sikkhati. Abhippamodayaü cittaü passasissàmãti sikkhati. Samàdahaü cittaü assasissàmãti sikkhati. Samàdahaü cittaü passasissàmãti sikkhati. Vimocayaü cittaü assasissàmãti sikkhati. Vimocayaü cittaü passasissàmãti sikkhati.

--------------------------

1. ânàpànassati-majasaü. 3. Kathaü mahamphalà- [PTS]  2. Paripårenti-majasaü,sãmu. 4. Satova-sãmu,majasaü.
 
 

[BJT Page 230] [\x 230/]

Aniccànupassã assasissàmãti sikkhati. Aniccànupassã passasissàmãti sikkhati. Viràgànupassã assasissàmãti sikkhati. Viràgànupassã passasissàmãti sikkhati. Nirodhànupassã assasissàmãti sikkhati. Nirodhànupassã passasissàmãti sikkhati. Pañinissaggànupassã assasissàmãti sikkhati. Pañinissaggànupassã passasissàmãti sikkhati. Evaü bhàvità kho bhikkhave,ànàpànasati1 evaü bahulãkatà mahapphalà hoti mahànisaüsà.

Kathaü bhàvità ca bhikkhave, ànàpànasati1 kathaü bahulikatà cattàro satipaññhàne paripåreti: yasmiü samaye bhikkhave, bhikkhå dãghaü và assasanto dãghaü assasàmãti pajànàti, dãghaü và passasanto dãghaü passasàmãti pajànàti, rassaü và assasanto rassaü assasàmãti pajànàti, rassaü và passasanto rassaü passasàmãti pajànàti, sabbakàyapañisaüvedã assasissàmãti sikkhati. Sabbakàyapañisaüvedã passasissàmãti sikkhati. Passambhayaü kàyasaïkhàraü assasissàmãti sikkhati, passambhayaü kàyasaïkhàraü passasissàmãti sikkhati, kàye kàyànupassã bhikkhave, tasmiü samaye bhikkhu viharati àtàpã sampajàno satimà vineyya loke abhijjhàdomanassaü. Kàyesu kàyaいataràhaü bhikkhave, evaü vadàmã: yadidaü assàsapassàsà. Tasmàtiha bhikkhave, kàye kàyànupassã tasmiü samaye bhikkhu viharati àtàpã sampajàno satimà vineyya loke abhijjhàdomanassaü.

Yasmiü samaye bhikkhave, [PTS Page 084] [\q 84/] bhikkhu pãtipañisaüvedã assasissàmãti sikkhati, pãtipañisaüvedã passasissàmãti sikkhati, sukhapañisaüvedã assasissàmãti sikkhati, sukhapañisaüvedi passasissàmiti sikkhati, cittasaïkhàra pañisaüvedã assasissàmãti sikkhati, cittasaïkhàra pañisaüvedã passasissàmãti sikkhati, passambhayaü cittasaïkhàraü assasissàmãti sikkhati, passambhayaü cittasaïkhàraü passasissàmãti sikkhati, vedanàsu vedanànupassã bhikkhave, tasmiü samaye bhikkhu viharati àtàpã sampajàno satimà vineyya loke abhijjhàdomanassaü. Vedanàsu vedanaいataràhaü bhikkhave, evaü vadàmi: yadidaü assàsapassàsànaü sàdhukaü manasikàraü. Tasmàtiha bhikkhave, vedanàsu vedanànupassã tasmiü samaye bhikkhu viharati àtàpã sampajàno satimà vineyya loke abhijjhàdomanassaü.

Yasmiü samaye bhikkhave, bhikkhu cittapañisaüvedã assasissàmãti sikkhati, cittapañisaüvedã passasissàmãti sikkhati, abhippamodayaü cittaü assasissàmãti sikkhati, abhippamodayaü cittaü passasissàmãti sikkhati, samàdahaü cittaü assasissàmãti sikkhati, samàdahaü cittaü passasissàmãti sikkhati, vimocayaü cittaü assasissàmãti sikkhati, vimocayaü cittaü passasissàmãti sikkhati, citte cittànupassã bhikkhave, tasmiü samaye bhikkhu viharati àtàpã sampajàno satimà vineyya loke abhijjhàdomanassaü. Nàhaü bhikkhave, muññhassatissa asampajànassa ànàpànasatibhàvanaü vadàmi. Tasmàtiha bhikkhave, citte cittànupassã tasmiü samaye bhikkhu viharati àtàpi sampajàno satimà vineyya loke abhijjhà domanassaü.

--------------------------

1. ânàpànassati-majasaü.

[BJT Page 232] [\x 232/]

Yasmiü samaye bhikkhave, bhikkhu aniccànupassã assasissàmãti sikkhati, aniccànupassã passasissàmãti sikkhati, viràgànupassã assasissàmãti sikkhati, viràgànupassã passasissàmãti sikkhati, nirodhànupassã assasissàmãti sikkhati, nirodhànupassã passasissàmãti sikkhati, pañinissaggànupassi assasissàmãti sikkhati, pañinissaggànupassã passasissàmãti sikkhati, dhammesu dhammànupassã bhikkhave, tasmiü samaye bhikkhu viharati àtàpã sampajàno satimà vineyya loke abhijjhàdomanassaü. So yaü taü abhijjhàdomanassànaü [PTS Page 085] [\q 85/] pahànaü taü paいàya disvà sàdhukaü ajjhupekkhità hoti. Tasmàtiha bhikkhave, dhammesu dhammànupassã tasmiü samaye bhikkhu viharati àtàpã sampajàno satimà vineyya loke abhijjhà domanassaü. Evaü bhàvità kho bhikkhave, ànàpànasati evaü bahulãkatà cattàro satipaññhàne paripåreti.

Kathaü bhàvità ca bhikkhave, cattàro satipaññhànà kathaü bahulãkatà satta bojjhaïge paripårenti: yasmiü samaye bhikkhave, bhikkhu kàye kàyànupassã viharati àtàpã sampajàno satimà vineyya loke abhijjhàdomanassaü, upaññhitassa1 tasmiü samaye sati hoti asammuññhà2. Yasmiü samaye bhikkhave, bhikkhuno upaññhità sati hoti asammuññhà2, satisambojjhaïgo tasmiü samaye bhikkhuno àraddho hoti. Satisambojjhaïgaü tasmiü samaye bhikkhu bhàveti. Satisambojjhaïgo tasmiü samaye bhikkhuno bhàvanàpàripåriü gacchati.

So tathà sato viharanto taü dhammaü paいàya pavicinati, pavicayati, parivãmaüsaü àpajjati. Yasmiü samaye bhikkhave, bhikkhu tathà sato viharanto taü dhammaü paいàya pavicinati, pavicayati,3 parivãmaüsaü àpajjati, dhammavicayasambojjhaïgo tasmiü samaye bhikkhuno àraddho hoti. Dhammavicayasambojjhaïgaü tasmiü samaye bhikkhu bhàveti. Dhammavicayasambojjhaïgo tasmiü samaye bhikkhuno bhàvanà pàripåriü gacchati.

Tassa taü dhammaü paいàya pavicinato pavicayato parivãmaüsaü àpajjato àraddhaü hoti viriyaü asallãnaü. Yasmiü samaye bhikkhave, bhikkhuno taü dhammaü paいàya pavicinato pavicayato4 parivãmaüsaü àpajjato àraddhaü hoti viriyaü asallãnaü, viriyasambojjhaïgo tasmiü samaye bhikkhuno àraddho hoti. Viriyasambojjhaïgaü tasmiü samaye bhikkhu bhàveti. Viriyasambojjhaïgo tasmiü samaye bhikkhuno bhàvanàpàripåriü gacchati.

âraddhaviriyassa uppajjati pãti niràmisà. Yasmiü samaye bhikkhave, bhikkhuno araddhaviriyassa uppajjati [PTS Page 086] [\q 86/] pãti niràmisà, pãtisambojjhaïgo tasmiü samaye bhikkhuno àraddho hoti. Pãtisambojjhaïgaü tasmiü samaye bhikkhu bhàveti. Pitisambojjhaïgo tasmiü samaye bhikkhuno bhàvanàpàripåriü gacchati.

--------------------------

1. Upaññhitàssa-majasaü. 4. Pavicarato-syà, [PTS]  2. Appammuññhà-syà.  3. Pavicarati-syà, [PTS]

[BJT Page 234] [\x 234/]

Pãtimanassa kàyopi passambhati. Cittampi passambhati. Yasmiü samaye bhikkhave, bhikkhuno pãtimanassa kàyopi passambhati, cittampi passambhati, passaddhisambojjhaïgo tasmiü samaye bhikkhuno àraddho hoti. Passaddhisambojjhaïgaü tasmiü samaye bhikkhu bhàveti. Passaddhisambojjhaïgo tasmiü samaye bhikkhuno bhàvanàpàripåriü gacchati.

Passaddhakàyassa sukhino cittaü samàdhiyati. Yasmiü samaye bhikkhave, bhikkhuno passaddhakàyassa sukhino cittaü samàdhiyati, samàdhisambojjhaïgo tasmiü samaye bhikkhuno àraddho hoti. Samàdhisambojjhaïgaü tasmiü samaye bhikkhu bhàveti. Samàdhisambojjhaïgo tasmiü samaye bhikkhuno bhàvanàpàripåriü gacchati.

So kathà samàhitaü cittaü sàdhukaü ajjhupekkhità hoti. Yasmiü samaye bhikkhave bhikkhu tathà samàhitaü cittaü sàdhukaü ajjhupekkhità hoti, upekkhàsambojjhaïgo tasmiü samaye bhikkhuno àraddho hoti. Upekkhàsambojjhaïgaü tasmiü samaye bhikkhu bhàveti. Upekkhàsambojjhaïgo tasmiü samaye bhikkhuno bhàvanàpàripåriü gacchati.

Yasmiü samaye bhikkhave bhikkhu vedanàsu vedanànupassã viharati àtàpã sampajàno satimà, vineyya loke abhijjhàdomanassaü upaññhitassa tasmiü samaye sati hoti asammuññhà. Yasmiü samaye bhikkhave, bhikkhuno upaññhità sati hoti asammuññhà, satisambojjhaïgo tasmiü samaye bhikkhuno àraddho hoti. Satisambojjhaïgaü tasmiü samaye bhikkhu bhàveti. Satisambojjhaïgo tasmiü samaye bhikkhuno bhàvanàpàripåriü gacchati.

Citte cittànupassã viharati àtàpã sampajàno satimà, vineyya loke abhijjhàdomanassaü upaññhitassa tasmiü samaye sati hoti asammuññhà. Yasmiü samaye bhikkhave, bhikkhuno upaññhità sati hoti asammuññhà, satisambojjhaïgo tasmiü samaye bhikkhuno àraddho hoti. Satisambojjhaïgaü tasmiü samaye bhikkhu bhàveti. Satisambojjhaïgo tasmiü samaye bhikkhuno bhàvanàpàripåriü gacchati.

Dhammesu dhammànupassã viharati àtàpã sampajàno satimà, vineyya loke abhijjhàdomanassaü upaññhitassa tasmiü samaye sati hoti asammuññhà. Yasmiü samaye bhikkhave, bhikkhuno upaññhità sati hoti asammuññhà, satisambojjhaïgo tasmiü samaye bhikkhuno àraddho hoti.

Satisambojjhaïgaü tasmiü samaye bhikkhu bhàveti. Satisambojjhaïgo tasmiü samaye bhikkhuno bhàvanàpàripåriü gacchati.

So tathà sato viharanto taü dhammaü paいàya pavicinati, pavicayati, parivãmaüsaü àpajjati. Yasmiü samaye bhikkhave, bhikkhu tathà sato viharanto taü dhammaü paいàya pavicinati, pavicayati, parivãmaüsaü àpajjati, dhammavicayasambojjhaïgo tasmiü samaye bhikkhuno àraddho hoti. Dhammavicayasambojjhaïgaü [PTS Page 087] [\q 87/] tasmiü samaye bhikkhu bhàveti. Dhammavicaya sambojjhaïgo tasmiü samaye bhikkhuno bhàvanàpàripåriü gacchati.

Tassa taü dhammaü paいàya pavicinato pavicayato parivimaüsaü àpajjato àraddhaü hoti viriyaü asallãnaü. Yasmiü samaye bhikkhave, bhikkhuno taü dhammaü paいàya pavicinato pavicayato parivimaüsaü àpajjato àraddhaü hoti viriyaü asallãnaü, viriyasambojjhaïgo tasmiü samaye bhikkhuno àraddho hoti. Viriyasambojjhaïgo tasmiü samaye bhikkhuno bhàvanàpàripåriü gacchati.

âraddhaviriyassa uppajjati piti niràmisà. Yasmiü samaye bhikkhave bhikkhuno àraddhaviriyassa uppajjati pãti niràmisà, pãtisambojjhaïgo tasmiü samaye bhikkhuno àraddho hoti. Pitisambojjhaïgaü tasmiü samaye bhikkhu bhàveti. Pãtisambojjhaïgo tasmiü samaye bhikkhuno bhàvanàpàripåriü gacchati.

[BJT Page 236] [\x 236/]

Pãtimanassa kàyopi passambhati cittampi passambhati. Yasmiü samaye bhikkhave, bhikkhuno pãtimanassa kàyopi passambhati, cittampi passambhati, passaddhisambojjhaïgo tasmiü samaye bhikkhave, bhikkhuno àraddho hoti. Passaddhisambojjhaïgaü tasmiü samaye bhikkhu bhàveti. Pasmaddhisambojjhaïgo tasmiü samaye bhikkhuno bhàvanàpàripåriü gacchati.

Passaddhakàyassa sukhino cittaü samàdhiyati. Yasmiü samaye bhikkhave, bhikkhuno passaddhakàyassa sukhino cittaü samàdhiyati, samàdhisambojjhaïgo tasmiü samaye bhikkhuno àraddho hoti. Samàdhisambojjhaïgaü tasmiü samaye bhikkhu bhàveti. Samàdhisambojjhaïgo tasmiü samaye bhikkhuno bhàvanàpàripåriü gacchati.

So tathà samàhitaü cittaü sàdhukaü ajjhupekkhità hoti. Yasmiü samaye bhikkhave, bhikkhu tathà samàhitaü cittaü sàdhukaü ajjhupekkhità hoti, upekkhàsambojjhaïgo tasmiü samaye bhikkhuno àraddho hoti. Upekkhàsambojjhaïgaü tasmiü samaye bhikkhu bhàveti . Upekkhàsambojjhaïgo tasmiü samaye bhikkhuno bhàvanàpàripåriü gacchati.

Evaü bhàvità kho bhikkhave, cattàro satipaññhànà evaü bahulãkatà satta sambojjhaïge paripårenti.

[PTS Page 088] [\q 88/]

Kathaü bhàvità ca bhikkhave, satta sambojjhaïgà kathaü bahulãkatà vijjàvimuttiü paripårenti: idha bhikkhave, bhikkhu satisambojjhaïgaü bhàveti vivekanissitaü viràganissitaü nirodhanissitaü vossaggapariõàmiü. Dhammavijayasambojjhaïgaü bhàveti vivekanissitaü viràganissitaü nirodhanissitaü vossaggapariõàmiü. Viriyasambojjhaïgaü bhàveti vivekanissitaü viràganissitaü nirodhanissitaü vossaggapariõàmiü. Pãtisambojjhaïgaü bhàveti vivekanissitaü viràganissitaü nirodhanissitaü vossaggapariõàmiü. Passaddhisambojjhaïgaü bhàveti vivekanissitaü viràganissitaü nirodhanissitaü vossaggapariõàmiü. Samàdhisambojjhaïgaü bhàveti vivekanissitaü viràganissitaü nirodhanissitaü vossaggapariõàmiü. Upekkhàsambojjhaïgaü bhàveti vivekanissitaü viràganissitaü nirodhanissitaü vossaggapariõàmiü.

Evaü bhàvità kho bhikkhave, satta bojjhaïgà evaü bahulãkatà vijjàvimuttiü paripårenti.

Idamavoca bhagavà attamanà te bhikkhå bhagavato bhàsitaü abhinandunti.

ânàpànasati suttaü aññhamaü