[PTS Vol S - 2] [\z S /] [\f II /]
[BJT Vol S - 2] [\z S /] [\w II /]
[PTS Page 011] [\q 11/]
[BJT Page 020] [\x 20/]

Suttantapiñake
Saüyuttanikàyo
Dutiyobhàgo
Nidànavaggo
1.Abhisamayasaüyuttaü
2. âhàravaggo

Namo tassa bhagavato arahato sammà sambuddhassa

 

1. 2. 1.

âhàrasuttaü

11. Sàvatthiyaü Ý

Cattàrome bhikkhave, àhàrà bhåtànaü và sattànaü ñhitiyà sambhavesãnaü và anuggahàya. Katame cattàro? Kabaliïkàro1 àhàro oëàriko và sukhumo và, phasso dutiyo, manosa勺etanà tatiyà, vi中àõaü catutthaü. Ime kho bhikkhave, cattàro àhàrà bhåtànaü và sattànaü ñhitiyà sambhavesãnaü và anuggahàya.

Ime kho bhikkhave,2 cattàro àhàrà kinnidànà? Kiüsamudayà? [PTS Page 012] [\q 12/] ki大àtikà? Kimpabhavà? Ime cattàro àhàrà taõhànidànà, taõhàsamudayà, taõhàjàtikà, taõhàpabhavà3

Taõhà càyaü bhikkhave, kinnidànà? Kiüsamudayà? Ki大àtikà? Kimpabhavà? Taõhà vedanànidànà, vedanàsamudayà, vedanàjàtikà, vedanàpabhavà.

Vedanà càyaü bhikkhave, kinnidàno? Kiüsamudayà? Ki大àtikà? Kimpabhavà? Vedanà phassanidànà, phassasamudayà, phassajàtikà, phassappabhavà.

Phasso càyaü bhikkhave, kinnidàno? Kiüsamudayo? Ki大àtiko? Kimpabhavo? Phasso saëàyatananidàno, saëàyatanasamudayo, saëàyatanajàtiko, saëàyatanappabhavo.

Saëàyatana勺idaü bhikkhave, kinnidànaü? Kiüsamudayaü? Ki大àtikaü? Kimpabhavaü? Saëàyatanaü nàmaråpanidànaü, nàmaråpasamudayaü, nàmaråpajàtikaü, nàmaråpappabhavaü.

Nàmaråpa勺idaü bhikkhave, kinnidànaü? Kiüsamudayaü? Ki大àtikaü? Kimpabhavaü? Nàmaråpaü vi中àõanidànaü, vi中àõasamudayaü, vi中àõajàtikaü, vi中àõappabhavaü.

-------------

1. Kabalãkàro - machasaü, syà. 2. Ime bhikkhave - machasaü. Ime ca bhikkhave - syà. Ime - sãmu. 3. Taõhàppabhavà - sãmu.

[BJT Page 022] [\x 22/]

Vi中àõa勺idaü bhikkhave, kinnidànaü? Kiüsamudayaü? Ki大àtikaü? Kimpabhavaü? Vi中àõaü saïkhàranidànaü, saïkhàrasamudayaü, saïkhàrajàtikaü, saïkhàrappabhavaü.

Saïkhàrà cime bhikkhave, kinnidànà? Kiüsamudayà? Ki大àtikà? Kimpabhavà? Saïkhàrà avijjànidànà, avijjàsamudayà, avijjàjàtikà, avijjàpabhavà.

Iti kho bhikkhave avijjàpaccayà saïkhàrà. Saïkhàrapaccayà vi中àõaü. Vi中àõapaccayà nàmaråpaü. Nàmaråpapaccayà saëàyatanaü. Saëàyatanapaccayà phasso. Phassapaccayà vedanà. Vedanàpaccayà taõhà. Taõhàpaccayà upàdànaü. Upàdànapaccayà bhavo. Bhavapaccayà jàti. Jàtipaccayà jaràmaraõaü, sokaparidevadukkhadomanassupàyàsà sambhavanti. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.

Avijjàyatveva asesaviràganirodhà saïkhàranirodho. Saïkhàranirodhà vi中àõanirodho. Vi中àõanirodhà nàmaråpanirodho. Nàmaråpanirodhà saëàyatananirodho. Saëàyatananirodhà phassanirodho. Phassanirodhà vedanànirodho. Vedanànirodhà taõhànirodho. Taõhànirodhà upàdànanirodho. Upàdànanirodhà bhavanirodho. Bhavanirodhà jàtinirodho. Jàtinirodhà jaràmaraõaü, sokaparidevadukkhadomanassupàyàsà nirujjhanti. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotã'ti.

1. 2. 2.

Moëiyaphagguna1suttaü

12. Sàvatthiyaü Ý

[PTS Page 013] [\q 13/] cattàro'me bhikkhave, àhàrà bhåtànaü và sattànaü ñhitiyà, sambhavesãnaü và anuggahàya. Katame cattàro? Kabaliïkàro àhàro oëàriko và sukhumo và, phasso dutiyo, manosa勺etanà tatiyà, vi中àõaü catutthaü. Ime kho bhikkhave, cattàro àhàrà bhåtànaü và sattànaü ñhitiyà, sambhavesãnaü và anuggahàyàti.

Evaü vutte àyasmà moëiyaphagguno bhagavantaü etadavoca: ko nu kho bhante vi中àõahàraü àhàretã'ti? No kallo pa士oti bhagavà avoca: àhàretã'ti ahaü na vadàmi. âhàretã'ti càhaü vadeyya, tatrassa kallo pa士o 'ko nu kho bhante, àhàretã'ti. Eva勺àhaü na vadàmi. Evaü maü avadantaü yo evaü puccheyya: 'kissa nu kho bhante vi中àõàhàro'ti, esa kallo pa士o. Tatra kallaü veyyàkaraõaü, vi中àõàhàro àyatiü punabbhavàbhinibbattiyà paccayo. Tasmiü bhåte sati saëàyatanaü, saëàyatanapaccayà phassoti.

Ko nu kho bhante, phusatã'ti. No kallo pa士o'ti bhagavà avoca. Phusatã'ti ahaü na vadàmi. Phusatã'ti càhaü vadeyyaü, tatrassa kallo pa士o 'ko nu kho bhante, phusatã'ti. Evaü càhaü na vadàmi. Evaü maü avadantaü yo evaü puccheyya 'kimpaccayà nu kho bhante, phasso'ti. Esa kallo pa士o. Tatra kallaü veyyàkaraõaü 'saëàyatanapaccayà phasso. Phassapaccayà vedanà'ti.

----------------

1. Moliyaphagguna - syà. Moëiyaphagguõa - sãmu.

[BJT Page 024] [\x 24/]

Ko nu kho bhante, vediyatã'ti1. No kallo pa士o'ti bhagavà avoca. Vediyatã'ti ahaü na vadàmi. Vediyatã'ti càhaü vadeyyaü, tatrassa kallo pa士o "ko nu kho bhante, vediyatã"ti evaü càhaü na vadàmi. Evaü maü avadantaü yo evaü puccheyya 'kimpaccayà nu kho bhante vedanà'ti, esa kallo pa士o. Tatra kallaü veyyàkaraõaü "phassapaccayà vedanà. Vedanàpaccayà taõhà"ti.

Ko nu kho bhante, taõhãyatã'ti2. No kallo pa士o'ti bhagavà avoca. Taõhãyatã'ti ahaü na vadàmi. [PTS Page 014] [\q 14/] taõhãyatã'ti càhaü vadeyyaü, tatrassa kallo pa士o "ko nu kho bhante, taõhãyatã"ti. Evaü càhaü na vadàmi. Evaü maü avadantaü yo evaü puccheyya "kimpaccayà nu kho bhante, taõhà"ti, esa kallo pa士o. Tatra kallaü veyyàkaraõaü "vedanàpaccayà taõhà. Taõhàpaccayà upàdàna"nti.

Ko nu kho bhante, upàdiyatã'ti. No kallo pa士o'ti bhagavà avoca. Upàdiyatã'ti ahaü na vadàmi. Upàdiyatã'ti càhaü vadeyyaü, tatrassa kallo pa士o "konu kho bhante, upàdiyatã"ti. Evaü càhaü na vadàmi. Evaü maü avadantaü yo evaü puccheyya "kimpaccayà nu kho bhante, upàdàna"nti. Esa kallo pa士o. Tatra kallaü veyyàkaraõaü "taõhàpaccayà upàdànaü. Upàdànapaccayà bhavo. Bhavapaccayà jàti. Jàtipaccayà jaràmaraõaü, sokaparidevadukkhadomanassåpàyàsà sambhavanti. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. "

Channaü tveva phagguna, phassàyatanànaü asesaviràganirodhà phassanirodho. Phassanirodhà vedanànirodho. Vedanànirodhà taõhànirodho. Taõhànirodhà upàdànanirodho. Upàdànanirodhà bhavanirodho. Bhavanirodhà jàtinirodho. Jàtinirodhà jaràmaraõaü sokaparidevadukkhadomanassupàyàsà nirujjhanti. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotãti.

1. 2. 3.

Samaõabràhmaõasuttaü

13. Sàvatthiyaü Ý

Ye hi keci bhikkhave, samaõà và bràhmaõà và jaràmaraõaü nappajànanti, jaràmaraõasamudayaü nappajànanti, jaràmaraõanirodhaü nappajànanti. Jaràmaraõanirodhagàminiü pañipadaü nappajànanti. Jàtiü nappajànanti, jàtisamudayaü nappajànanti, jàtinirodhaü nappajànanti, jàtinirodhagàminiü pañipadaü nappajànanti. Bhavaü nappajànanti, bhavasamudayaü nappajànanti, bhavanirodhaü nappajànanti, bhavanirodhagàminiü pañipadaü nappajànanti. Upàdànaü nappajànanti, upàdànasamudayaü nappajànanti, upàdànanirodhaü nappajànanti, upàdànanirodhagàminiü pañipadaü nappajànanti. Taõhaü nappajànanti, taõhàsamudayaü nappajànanti, taõhànirodhaü nappajànanti, taõhànirodhagàminiü pañipadaü nappajànanti. Vedanaü nappajànanti, vedanàsamudayaü nappajànanti, vedanànirodhaü nappajànanti, vedanànirodhagàminiü pañipadaü nappajànanti. Phassaü nappajànanti, phassasamudayaü nappajànanti, phassanirodhaü nappajànanti, phassanirodhagàminiü pañipadaü nappajànanti. Saëàyatanaü nappajànanti, saëàyatanasamudayaü nappajànanti, saëàyatananirodhaü nappajànanti, saëàyatananirodhagàminiü pañipadaü nappajànanti. Nàmaråpaü nappajànanti, nàmaråpasamudayaü nappajànanti, nàmaråpanirodhaü nappajànanti, nàmaråpanirodhagàminiü pañipadaü nappajànanti. Vi中àõaü nappajànanti, vi中àõasamudayaü nappajànanti, vi中àõanirodhaü nappajànanti, vi中àõanirodhagàminiü pañipadaü nappajànanti. Saïkhàre nappajànanti, saïkhàrasamudayaü nappajànanti, saïkhàranirodhaü nappajànanti, saïkhàranirodhagàminiü pañipadaü3 nappajànanti. [PTS Page 015] [\q 15/] na me te bhikkhave, samaõà và bràhmaõà và samaõesu và samaõasammatà. Bràhmaõesu và bràhmaõasammatà. Na ca pana te àyasmanto sàma中atthaü và brahma中atthaü và diññheva dhamme sayaü abhi中à sacchikatvà upasampajja viharanti.

----------------

1. Vedayatãti - katthaci. 2. Tasati - machasaü. 3. Gàminãpañipadaü - syà.

[BJT Page 026] [\x 26/]

Ye ca kho keci bhikkhave, samaõà và brahmaõà và jaràmaraõaü pajànanti, jaràmaraõasamudayaü pajànanti. Jaràmaraõanirodhaü pajànanti. Jaràmaraõanirodhagàminiü pañipadaü pajànanti. Jàtiü pajànanti, jàtisamudayaü pajànanti. Jàtinirodhaü pajànanti. Jàtinirodhagàminiü pañipadaü pajànanti. Bhavaü pajànanti. Bhavasamudayaü pajànanti. Bhavanirodhaü pajànanti. Bhavanirodhagàminiü pañipadaü pajànanti. Upàdanaü pajànanti, upàdànasamudayaü pajànanti. Upàdànanirodhaü pajànanti. Upàdànanirodhagàminiü pañipadaü pajànanti. Taõhaü pajànanti, taõhàsamudayaü pajànanti. Taõhànirodhaü pajànanti. Taõhànirodhagàminiü pañipadaü pajànanti. Vedanà pajànanti, vedanàsamudayaü pajànanti. Vedanànirodhaü pajànanti. Vedanànirodhagàminã pañipadaü pajànanti. Phassaü pajànanti, phassasamudayaü pajànanti. Phassanirodhaü pajànanti. Phassanirodhagàminiü pañipadaü pajànanti. Saëàyatanaü pajànanti. Saëàyatanasamudayaü pajànanti. Saëàyatananirodhaü pajànanti. Saëàyatananirodhagàminiü pañipadaü pajànanti. Nàmaråpaü pajànanti. Nàmaråpasamudayaü pajànanti. Nàmaråpanirodhaü pajànanti. Nàmaråpanirodhagàminiü pañipadaü pajànanti. Vi中àõaü pajànanti. Vi中àõasamudayaü pajànanti, vi中àõanirodhaü pajànanti. Vi中àõanirodhagàminiü pañipadaü pajànanti. Saïkhàre pajànanti, saïkhàrasamudayaü pajànanti. Saïkhàranirodhaü pajànanti. Saïkhàranirodhagàminiü pañipadaü . Pajànanti. Te kho me bhikkhave, samaõà và brahàmaõà và samaõesu ceva samaõasammatà. Bràhmaõesu ca bràhmaõasammatà. Te ca panàyasmanto sàma中attha勺a brahma中attha勺a diññheva dhamme sayaü abhi中à sacchikatvà upasampajja viharantã'ti.

 

1. 2. 4.

Dutiyasamaõabràhmaõasuttaü

14 Sàvatthiyaü Ý

Ye hi keci bhikkhave, samaõà và bràhmaõà và ime dhamme nappajànanti, imesaü dhammànaü samudayaü nappajànanti. Imesaü dhammànaü nirodhaü nappajànanti. Imesaü dhammànaü nirodhagàminiü pañipadaü nappajànanti. Katame dhamme nappajànanti? Katamesaü dhammànaü samudayaü nappajànanti? Katamesaü dhammànaü nirodhaü nappajànanti? Katamesaü dhammànaü nirodhagàminiü pañipadaü nappajànanti? Jaràmaraõaü nappajànanti. Jaramaraõasamudayaü nappajànanti. Jaràmaraõanirodhaü nappajànanti. Jaràmaraõanirodhagàminiü pañipadaü pañipadaü nappajànanti. Jàtiü nappajànanti, jàtisamudayaü nappajànanti, jàtinirodhaü nappajànanti, jàtinirodhagàminiü pañipadaü nappajànanti. Bhavaü nappajànanti, bhavasamudayaü nappajànanti, bhavanirodhaü nappajànanti, bhavanirodhagàminiü pañipadaü nappajànanti. Upàdànaü nappajànanti, upàdànasamudayaü nappajànanti, upàdànanirodhaü nappajànanti, upàdànanirodhagàminiü pañipadaü nappajànanti. Taõhaü nappajànanti, taõhàsamudayaü nappajànanti, taõhànirodhaü nappajànanti, taõhànirodhagàminiü pañipadaü nappajànanti. Vedanaü nappajànanti, vedanàsamudayaü nappajànanti, vedanànirodhaü nappajànanti, vedanànirodhagàminiü pañipadaü nappajànanti. Phassaü nappajànanti, phassasamudayaü nappajànanti, phassanirodhaü nappajànanti, phassanirodhagàminiü pañipadaü nappajànanti. Saëàyatanaü nappajànanti, saëàyatanasamudayaü nappajànanti, saëàyatananirodhaü nappajànanti, saëàyatananirodhagàminiü pañipadaü nappajànanti. Nàmaråpaü nappajànanti, nàmaråpasamudayaü nappajànanti, nàmaråpanirodhaü nappajànanti, nàmaråpanirodhagàminiü pañipadaü nappajànanti. Vi中àõaü nappajànanti, vi中àõasamudayaü nappajànanti, vi中àõanirodhaü nappajànanti, vi中àõanirodhagàminiü pañipadaü nappajànanti. Saïkhàre nappajànanti, saïkhàrasamudayaü nappajànanti, saïkhàranirodhaü nappajànanti, saïkhàranirodhagàminiü pañipadaü nappajànanti.

Ime dhamme nappajànanti, imesaü dhammànaü samudayaü nappajànanti. Imesaü dhammànaü [PTS Page 016] [\q 16/] nirodhaü nappajànanti. Imesaü dhammànaü nirodhagàminiü pañipadaü nappajànanti. Na me te bhikkhave, samaõà và bràhmaõà và samaõesu và samaõasammatà bràhmaõesu và bràhmaõasammatà. Na ca pana te àyasmanto sàma中atthaü và brahma中atthaü và diññheva dhamme sayaü abhi中à sacchikatvà upasampajja viharanti.

Ye ca kho keci bhikkhave, samaõà và bràhmaõà và ime dhamme pajànanti, imesaü dhammànaü samudayaü pajànanti. Imesaü dhammànaü nirodhaü pajànanti. Imesaü dhammànaü nirodhagàminiü pañipadaü pajànanti. Katame dhamme pajànanti? Katamesaü dhammànaü samudayaü pajànanti? Katamesaü dhammànaü nirodhaü pajànanti? Katamesaü dhammànaü nirodhagàminiü pañipadaü pajànanti? Jaràmaraõaü pajànanti. Jaràmaraõasamudayaü pajànanti. Jaràmaraõanirodhaü pajànanti. Jaràmaraõanirodhagàminiü pañipadaü pajànanti. Jàtiü pajànanti, jàtisamudayaü pajànanti. Jàtinirodhaü pajànanti. Jàtinirodhagàminiü pañipadaü pajànanti. Bhavaü pajànanti. Bhavasamudayaü pajànanti. Bhavanirodhaü pajànanti. Bhavanirodhagàminiü pañipadaü

Pajànanti. Upàdanaü pajànanti, upàdànasamudayaü pajànanti. Upàdànanirodhaü pajànanti. Upàdànanirodhagàminiü pañipadaü pajànanti. Taõhaü pajànanti, taõhà samudayaü pajànanti. Taõhànirodhaü pajànanti. Taõhànirodhagàminiü pañipadaü

Pajànatti. Vedanà pajànanti, vedanàsamudayaü pajànanti. Vedanànirodhaü pajànanti. Vedanànirodhagàminiü pañipadaü pajànanti. Phassaü pajànanti, phassasamudayaü pajànanti. Phassa nirodhaü pajànanti. Phassanirodhagàminiü pañipadaü pajànanti. Saëàyatanaü pajànanti. Saëàyatanasamudayaü pajànanti. Saëàyatananirodhaü pajànanti. Saëàyatananirodhagàminiü pañipadaü pajànanti. Nàmaråpaü pajànanti. Nàmaråpasamudayaü pajànanti. Nàmaråpa nirodhaü pajànanti. Nàmaråpanirodhagàminiü pañipadaü pajànanti. Vi中àõaü pajànanti. Vi中àõasamudayaü pajànanti, vi中àõanirodhaü pajànanti. Vi中àõanirodhagàminiü pañipadaü pajànanti. Saïkhàre pajànanti, saïkhàrasamudayaü pajànanti. Saïkhàranirodhaü pajànanti. Saïkhàranirodhagàminiü pañipadaü pajànanti.

[BJT Page 028] [\x 28/]

Ime dhamme pajànanti, imesaü dhammànaü samudayaü pajànanti. Imesaü dhammànaü nirodhaü pajànanti. Imesaü dhammànaü nirodhagàminiü pañipadaü pajànanti. Te kho me bhikkhave samaõà và bràhmaõà và samaõesu ceva samaõasammatà bràhmaõesu ca bràhmaõasammatà. Te ca panàyasmanto sàma中attha勺a brahma中attha勺a diññheva dhamme sayaü abhi中à sacchikatvà upasampajja viharantã'ti.

1. 2. 5.

Kaccànagottasuttaü

15. Sàvatthiyaü Ý

[PTS Page 017] [\q 17/] atha kho àyasmà kaccànagotto yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinno kho àyasmà kaccànagotto bhagavantaü etadavoca: "sammàdiññhi sammàdiññhã"ti bhante vuccati, kittàvatà nu kho bhante sammàdiññhi hotãti?

2Dvayaünissito kho'yaü kaccàna loko yebhuyyena atthita勺eva natthita勺a. Lokasamudaya勺a kho kaccàna yathàbhåtaü sammappa中àya passato yà loke natthità, sà na hoti. Lokanirodhaü kho kaccàna yathàbhåtaü sammappa中àya passato yà loke natthità, sà na hoti. Lokanirodhaü kho kaccàna yathàbhåtaü sammappa中àya passato yà loke atthità, sà na hoti. Upàyupàdànàbhinivesavinibaddho3 khvàyaü kaccàna loko yebhuyyena ta勺a upàyupàdànaü cetaso adhiññhànaü abhinivesànusayaü na upeti, na upàdiyati, nàdhiññhàti 'attà me'ti. Dukkhameva uppajjamànaü uppajjati, dukkhaü nirujjhamànaü nirujjhatã'ti na kaïkhati. Na vicikicchati. Aparappaccayà àõamevassa ettha hoti. Ettàvatà4 kho kaccàna, sammàdiññhi hoti.

Sabbamatthã'ti kho kaccàna, ayameko anto. Sabbaü natthã'ti ayaü dutiyo anto. Ete te kaccàna ubho ante anupagamma majjhena tathàgato dhammaü deseti. Avijjàpaccayà saïkhàrà. Saïkhàrapaccayà vi中àõaü. Vi中àõapaccayà nàmaråpaü. Nàmaråpapaccayà saëàyatanaü saëàyatanapaccayà phasso. Phassapaccayà vedanà. Vedanàpaccayà taõhà. Taõhàpaccayà upàdànaü. Upàdànapaccayà bhavo. Bhavapaccayà jàti. Jàtipaccayà jaràmaraõaü, sokaparidevadukkhadomanassåpàyàsà sambhavanti. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. Avijjàyatveva asesaviràganirodhà saïkhàranirodho. Saïkhàranirodhà vi中àõanirodho. Vi中àõanirodhà nàmaråpanirodho. Nàmaråpanirodhà saëàyatananirodho. Saëàyatananirodhà phassanirodho. Phassanirodhà vedanànirodho. Vedanànirodhà taõhànirodho. Taõhànirodhà upàdànanirodho. Upàdànanirodhà bhavanirodho. Bhavanirodhà jàtinirodho. Jàtinirodhà jaràmaraõaü, sokaparidevadukkhadomanassåpàyàsà nirujjhanti. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotã'ti.

 

1. 2. 6.

Dhammakathikasuttaü

16. [PTS Page 018] [\q 18/] Sàvatthiyaü Ý

Atha kho a中ataro bhikkhu yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinno kho so bhikkhu bhagavantaü etadavoca: 'dhammakathiko dhammakathiko'ti bhante vuccati, kittàvatà nu kho bhante, dhammakathiko hotã'ti?

---------------------

1. Kaccàyana - sã 1.2. 2. Dvaya - machasaü, syà, 3. Vinibandho - machasaü, syà, sãmu. 4. Ettàvatà nu kho - sã, 1, 2.

[BJT Page 030] [\x 30/]

Jaràmaraõassa ce bhikkhu nibbidàya viràgàya nirodhàya dhammaü deseti, dhammakathiko bhikkhå'ti alaü vacanàya.

Jaràmaraõassa ce bhikkhu nibbidàya viràgàya nirodhàya pañipanno hoti, dhammànudhammapañipanno bhikkhå'ti alaü vacanàya.

Jaràmaraõassa ce bhikkhu nibbidà viràgà nirodhà anupàdà vimutto hoti, diññhadhammanibbàõappatto bhikkhå'ti alaü vacanàya.

Jàtiyà ce bhikkhu nibbidàya viràgàya nirodhàya dhammaü deseti, dhammakathiko bhikkhå'ti alaü vacanàya. Bhavassa ce bhikkhu nibbidàya viràgàya nirodhàya dhammaü deseti, dhammakathiko bhikkhåti alaü vacanàya. Upàdànassa ce bhikkhu nibbidàya viràgàya nirodhàya dhammaü deseti, dhammakathiko bhikkhåti alaü vacanàya. Taõhàya ce bhikkhu nibbidàya viràgàya nirodhàya dhammaü deseti, dhammakathiko bhikkhåti alaü vacanàya. Vedanàya ce bhikkhu nibbidàya viràgàya nirodhàya dhammaü deseti, dhammakathiko bhikkhåti alaü vacanàya. Phassassa ce bhikkhu nibbidàya viràgàya nirodhàya dhammaü deseti, dhammakathiko bhikkhåti alaü vacanàya. Saëàyatanassa ce bhikkhu nibbidàya viràgàya nirodhàya dhammaü deseti, dhammakathiko bhikkhåti alaü vacakàya. Nàmaråpassa ce bhikkhu nibbidàya viràgàya nirodhàya dhammaü deseti, dhammakathiko bhikkhåti alaü vacanàya. Vi中àõassa ce bhikkhu

Nibbidàya viràgàya nirodhàya dhammaü deseti, dhammakathiko bhikkhåti alaü vacanàya. Saïkhàrànaü ce bhikkhu nibbidàya viràgàya nirodhàya dhammaü deseti, dhammakathiko bhikkhåti alaü vacanàya. Avijjàya ce bhikkhu nibbidàya viràgàya nirodhàya dhammaü deseti, dhammakathiko bhikkhåti alaü vacanàya.

Jàtiyà ce bhikkhu nibbidàya viràgàya nirodhàya paóipanno hoti. Dhammànudhammapañipanno bhikkhåti alaü vacanàya. Bhavassa ce bhikkhu nibbidàya viràgàya nirodhàya pañipanno hoti, dhammànudhammapañipanno bhikkhåti alaü vacanàya. Upàdànassa ce bhikkhu nibbidàya viràgàya nirodàya pañipanno hoti, dhammànudhammapañipanno bhikkhåti alaü vacanàya. Taõhàya ce bhikkhu nibbidàya viràgàya nirodhàya pañipanno hoti, dhammànudhammapañipanno bhikkhåti alaü vacanàya. Vedanàya ce bhikkhu nibbidàya viràgàya nirodhàya pañipanno hoti, dhammànudhammapañipanno bhikkhåti alaü vacanàya. Phassassa ce bhikkhu nibbidàya viràgàya nirodhàya pañipanno hoti, dhammànudhammapañipanno bhikkhåti alaü vacanàya. Saëàyatanassa ce bhikkhu nibbidàya viràgàya nirodhàya pañipanno hoti, dhammànudhammapañipanno bhikkhåti alaü vacanàya. Nàmaråpassa ce bhikkhu nibbidàya viràgàya nirodhàya pañipanno hoti, dhammànudhammapañipanno bhikkhåti alaü vacanàya. Vi中àõassa ce bhikkhu nibbidàya viràgàya nirodhàya pañipanno hoti, dhammànudhammapañipanno bhikkhåti alaü vacanàya. Saïkhàrànaü ce bhikkhu nibbidàya viràgàya nirodhàya pañipanno hoti, dhammànudhammapañipanno bhikkhåti alaü vacanàya. Avijjàya ce bhikkhu nibbidàya viràgàya nirodhàya pañipanno hoti, dhammànudhammapañipanno bhikkhåti alaü vacanàya.

Jàtiyà ce bhikkhu nibbidà viràgà nirodhà anupàdà vimutto hoti, diññhadhammanibbàõappatto bhikkhåti alaü vacanàya. Bhavassa ce bhikkhu nibbidà viràgà nirodhà anupàdà vimutto hoti, diññhadhammanibbàõappatto bhikkhåti alaü vacanàya. Upàdànassa ce bhikkhu nibbidà viràgà nirodhà anupàdà vimutto hoti, diññhadhammanibbàõappatto bhikkhåti alaü vacanàya. Taõhàya ce bhikkhu nibbidà viràgà nirodhà anupàdà vimutto hoti, diññhadhammanibbàõappatto bhikkhåti alaü vacanàya. Vedanàya ce bhikkhu nibbidà viràgà nirodhà anupàdà vimutto hoti, diññhadhammanibbàõappatto bhikkhåti alaü vacanàya. Phassassa ce bhikkhu nibbidà viràgà nirodhà anupàdà vimutto hoti, diññhadhammanibbàõappatto bhikkhåti alaü vacanàya. Saëàyatanassa ce bhikkhu nibbidà viràgà nirodhà anupàdà vimutto hoti, diññhadhammanibbàõappatto bhikkhåti alaü vacanàya. Nàmaråpassa ce bhikkhu nibbidà viràgà nirodhà anupàdà vimutto hoti, diññhadhammanibbàõappatto bhikkhåti alaü vacanàya. Vi中àõassa ce bhikkhu nibbidà viràgà nirodhà anupàdà vimutto hoti, dañiñhadhammanibbàõappatto bhikkhåti alaü vacanàya. Saïkhàrànaü ce bhikkhu nibbidà viràgà nirodhà anupàdà vimutto hoti, diññhadhammanibbàõappatto bhikkhåti alaü vacanàya. Avijjàya ce bhikkhu nibbidà viràgà nirodhà anupàdà vimutto hoti,

Diññhadhammanibbàõappatto bhikkhåti alaü vacanàyàti.

1. 2. 7.

Acelakassapasuttaü

17. Evaü me sutaü: ekaü samayaü bhagavà ràjagahe viharati vephavane kalandakakanivàpe. [PTS Page 019] [\q 19/] atha kho bhagavà pubbaõhasamayaü nivàsetvà pattacãvaramàdàya ràjagahaü piõóàya pàvisi. Addasà kho acelo kassapo1 bhagavantaü dåratova àgaccantaü. Disvàna yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavatà saddhiü sammodi. Sammodanãyaü kathaü sàrànãyaü vãtisàretvà ekamantaü aññhàsi. Ekamantaü ñhito kho acelo kassapo bhagavantaü etadavoca: puccheyyàma mayaü bhavantaü gotamaü ka勺ideva desaü, sace no bhavaü gotamo okàsaü karoti pa士assa veyyàkaraõàyà'ti.

-------------------

1. Acelakassapo - sãmu

[BJT Page 032] [\x 32/]

Akàlo kho tàva kassapa, pa士assa. Antaragharaü paviññhambhàti. Dutiyampi kho acelo kassapo bhagavantaü etadavoca: puccheyyàma mayaü bhavantaü gotamaü ka勺ideva desaü, sace no bhavaü gotamo okàsaü karoti pa士assa vyekaraõàyà'ti. Akàlo kho tàva kassapa pa士assa, antaragharaü paviññhambhàti. Tatiyampi kho acelo kassapo bhagavantaü etadavoca: puccheyyàma mayaü bhavantaü gotamaü ka勺ideva desaü, sace no bhavaü gotamo okàsaü karoti pa士assa veyyàkaraõàyà'ti. Akàlo kho tàva kassapa pa士assa, antaragharaü paviññhambhàti.

Evaü vutte acelakassapo bhagavantaü etadavoca: na kho pana mayaü bhavantaü gotamaü bahudeva pucchitukàmà'ti.

Puccha kassapa, yadàkaïkhasã'ti.

Kinnu kho bho gotama, sayaü kataü dukkhanti'? Mà hevaü kassapà'ti bhagavà avoca.

Kimpana bho gotama, parakataü1 dukkhanti? Mà hevaü kassapà'ti bhagavà avoca.

Kinnu kho bho getama, sayaü kata勺a parakata勺a dukkhanti? Mà hevaü kassapà'ti bhagavà avoca.

[PTS Page 020] [\q 20/] kimpana bho gotama, asayaükàraü aparakàraü2 adhiccasamuppannaü dukkhanti? Mà hevaü kassapà'ti bhagavà avoca.

Kinnu kho bho gotama, natthi dukkhanti. Na kho kassapa, natthi dukkhaü. Atthi kho kassapa, dukkhanti.

Tena hi bhavaü gotamo dukkhaü na jànàti na passatã'ti? Nakhvàhaü3 kassapa, dukkhaü na jànàmi, na passàmi. Jànàmi khvàhaü4 kassapa, dukkhaü, passàmi khvàhaü kassapa, dukkhanti.

'Kinnu kho bho gotama, sayaükataü dukkha'nti iti puññho samàno 'mà hevaü kassapà'ti vadesi. 'Kimpana bho gotama parakataü dukkha'nti iti puññho samàno 'mà hevaü kassapà'ti vadesi. 'Kinnu kho bho gotama, sayaükata勺a parakata勺a dukkha'nti iti puññho samàno 'mà hevaü kassapà'ti vadesi. 'Kimpana bho gotama asayaükàraü aparakàraü adhiccasamuppannaü dukkha'nti iti puññho samàno 'mà hevaü kassapà'ti vadesi. 'Kinnu kho bho gotama natthi dukkha'nti iti puññho samàno 'na kho kassapa natthi dukkhaü, atthi kho kassapa dukkha'nti vadesi. 'Tena hi bhavaü gotamo dukkhaü na jànàti, na passatã'ti iti puññho samàno 'na khvàhaü kassapa, dukkhaü na jànàmi, na passàmi. Jànàmi khvàhaü kassapa dukkhaü, passàmi khvàhaü kassapa dukkha'nti vadesi. 'âcikkhatu5 me bhante bhagavà dukkhaü, desetu6 me bhante bhagavà dukkha'nti.

-----------------

1. Paraükataü- 2. Aparaükàraü 3. Nakhohaü-sã. Mu. Sã1. 2 4. Khohaü-sã. Mu, sã. 1 2. 5. âcikkhatu ca -machasaü, syà 6. Desetu ca - machasaü, syà.

[BJT Page 034] [\x 34/]

"So karoti so pañisaüvediyatã"ti1 kho kassapa, àdito sato "sayaü kataü dukkha"nti iti vadaü sassataü etaü pareti. "A中o karoti a中o pañisaüvediyatã"ti kho kassapa, vedanàhitunnassa sato "paraükataü dukkha"nti iti vadaü ucchedaü etaü pareti.

Ete te kassapa, ubho ante anupagamma majjhena tathàgato dhammaü deseti: avijjàpaccayà saïkhàrà, saïkàrapaccayà vi中àõaü. Vi中àõapaccayà nàmaråpaü. Nàmaråpapaccayà saëàyatanaü. Saëàyatanapaccayà phasso. Phassapaccayà vedanà. Vedanàpaccayà taõhà. Taõhàpaccayà upàdànaü. Upàdànapaccayà bhavo. Bhavapaccayà jàti. Jàtipaccayà jaràmaraõaü, sokaparidevadukkhadomanassåpàyàsà sambhavanti. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. Avijjàyatveva [PTS Page 021] [\q 21/] asesaviràganirodhà saïkhàranirodho, saïkhàranirodhà vi中àõanirodho. Vi中àõanirodhà nàmaråpanirodho. Nàmaråpanirodhà saëàyatananirodho. Saëàyatananirodhà phassanirodho. Phassanirodhà vedanànirodho. Vedanànirodhà taõhànirodho. Taõhànirodhà upàdànanirodho. Upàdànanirodhà bhavanirodho. Bhavanirodhà jàtinirodho. Jàtinirodhà jaràmaraõaü, sokaparidevadukkhadomanassåpàyàsà nirujjhanti. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotã'ti.

Evaü vutte acelo kassapo bhagavantaü etadavoca: abhikkantaü bhante, abhikkantaü bhante: seyyathàpi bhante, nikkujjitaü và ukkujjeyya, pañicchannaü và vivareyya, målhassa và maggaü àcikkheyya, andhakàre và telapajjotaü dhàreyya, cakkhumanto råpàni dakkhintã'ti. Evamevaü bhagavatà anekapariyàyena dhammo pakàsito, esàhaü bhante bhagavantaü saraõaü gacchàmi, dhamma勺a bhikkhusaïgha勺a. Labheyyàhambhante, bhagavato santike pabbajjaü, labheyyaü upasampadanti.

Yo kho kassapa, a中atitthiyapubbo imasmiü dhammavinaye àkaïkhati pabbajjaü. âkaïkhati upasampadaü, so cattàro màse parivasati. Catunnaü màsànaü accayena parivutthaparivàsaü2 àraddhacittà bhikkhå. âkaïkhamànà3 pabbàjenti upasampàdenti bhikkhubhàvàya, api ca mayà puggalavemattatà viditàti.

Sace bhante, a中atitthiyapubbà imasmiü dhammavinaye àkaïkhantà pabbajjaü, àkaïkhantà upasampadaü cattàro màse parivasanti. Catunnaü màsànaü accayena parivutthaparivàse àraddhacittà bhikkhu àkaïkhamànà pabbàjenti upasampàdenti bhikkhubhàvàya, ahaü cattàri vassàni parivasissàmi, catunnana勺a vassànaü accayena parivutthaparivàsaü àraddhacittà bhikkhå pabbàjentu upasampàdentu bhikkhubhàvàyàti.4

Alattha kho acelo5 kassapo bhagavato santike pabbajjaü. Alattha upasampadaü. Aciråpasampanno ca panàyasmà kassapo6 eko våpakaññho appamatto àtàpã pahitatto viharanto na cirasseva [PTS Page 022] [\q 22/] yassatthàya kulaputtà sammadeva agàrasmà anagàriyaü pabbajanti, tadanuttaraü brahmacariyapariyosànaü diññheva dhamme sayaü abhi中à sacchikatvà upasampajja vihàsi. Khãõà jàti, vusitaü brahmacariyaü, kataü karaõãyaü, nàparaü itthattàyàti abbha中àsi. A中ataro ca panàyasmà kassapo arahataü ahosã'ti.

 

---------------

1. Pañisaüvedãyatã - sãmu, si 1,2. 2. Parivutthaparivàsaü - na dissate marammapotthake. 3. âkaïkhamànà - na dissateyampi marammaü potthake. 4. Sace bhante -pe-upasampàdentu bhikkhåbhàvàyàti - imassa vàkyakhaõóassa marammapotthake visadisatà dissate. 5. Acelako kassapo - sã1, 2.

6. Acelakassapo - sãmu.

[BJT Page 36] [\x 36/]

 

1. 2. 8.

Timbarukasuttaü

18. Sàvatthiyaü Ý

Atha kho timbaruko1 paribbàjako yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavatà saddhiü sammodi. Sammodanãyaü kataü sàràõãyaü vãtisàretvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinno kho timbaruko paribbàjako bhagavantaü etadavoca:

Kinnu kho bho gotama, sayaü kataü sukhadukkhanti? "Mà hevaü timbarukà"ti bhagavà avoca. Kimpana bho gotama, paraü kataü sukhadukkhanti? "Mà hevaü timbarukà"ti bhagavà avoca. Kinnu kho bho gotama, sayaü kata勺a paraü kata勺a sukhadukkhanti? "Mà hevaü timbarukà"ti bhagavà avoca. Kimpana bho gotama, asayaükàraü aparaükàraü adhiccasamuppannaü sukhadukkhanti? "Mà hevaü timbarukà"ti bhagavà avoca. Kinnu kho bho gotama, natthi sukhadukkhanti? Na kho timbaruka natthi sukhadukkhaü, atthi kho timbaruka, sukhadukkhanti. Tena hi bhavaü gotamo sukhadukkhaü na jànàti, na passati? Nakhvàhaü timbaruka, sukhadukkhaü na jànàmi, na passàmi. Jànàmi kho ahaü timbaruka, sukhadukkhaü. Passàmi khvàhaü timbaruka, sukhadukkhanti.

Kinnu kho bho gotama, "sayaü kataü sukhadukkhanti" iti puññho samàno mà hevaü timbarukà'ti vadesi. [PTS Page 023 [\q 23/] "]kimpana bho gotama, paraü kataü sukhadukkhanti" iti puññho samàno mà hevaü timbarukà'ti vadesi: "kinnu kho bho gotama, sayaü kata勺a paraü kata勺a sukhadukkhanti" iti puññho samàno mà hevaü timbarukà'ti vadesi. "Kimpana bho gotama, asayaükàraü aparaükàraü adhiccasamuppannaü sukhadukkhanti" iti puññho samàno mà hevaü timbarukà'ti vadesi. "Kinnu kho bho gotama, natthi sukhadukkhanti" iti puññho samàno na kho timbaruka, natthi sukhadukkhaü, atthi kho timbaruka, sukhadukkhanti vadesi. "Tena hi bhavaü gotamo sukhadukkhaü na jànàti na passatã'ti" iti puññho samàno 'na khvàhaü timbaruka, sukhadukkhaü na jànàmi, na passàmi. Jànàmi khvàhaü timbaruka, sukhadukkhaü, passàmi khvàhaü timbaruka, sukhadukkha'nti vadesi. âcikkhatu ca me bhavaü gotamo sukhadukkhaü. Desetu ca2 me bhavaü gotamo sukhadukkhanti.

"Sà vedanà, so vediyatã"ti kho timbaruka, àdito sato "sayaü kataü sukhadukkha"nti evampahaü3 na vadàmi. A中à vedanà "a中o vediyatã"ti kho timbaruka, vedanàbhitunnassa sato "paraü kataü sukhadukkha"nti, evampahaü3 na vadàmi.

----------------

1. Timbarukkho. Syà. 2. Ca - na dissate sãmu - potthake 3. Evampàhaü - machasaü, syà.

[BJT Page 038] [\x 38/]

Ete te timbaruka, ubho ante anupagamma majjhena tathàgato dhammaü deseti. "Avijjàpaccayà saïkhàrà. Saïkhàrapaccayà vi中àõaü. Vi中àõapaccayà nàmaråpaü. Nàmaråpapaccayà saëàyatanaü. Saëàyatanapaccayà phasso. Phassapaccayà vedanà. Vedanàpaccayà taõhà. Taõhàpaccayà upàdànaü. Upàdànapaccayà bhavo. Bhavapaccayà jàti. Jàtipaccayà jaràmaraõaü, sokaparidevadukkhadomanassåpàyàsà sambhavanti. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. Avijjàyatveva asesaviràganirodhà saïkhàranirodho. Saïkhàranirodhà vi中àõanirodho. Vi中àõanirodhà nàmaråpanirodho. Nàmaråpanirodhà saëàyatananirodho. Saëàyatananirodhà phassanirodho. Phassanirodhà vedanànirodho. Vedanànirodhà taõhànirodho. Taõhànirodhà upàdànanirodho. Upàdànanirodhà bhavanirodho. Bhavanirodhà jàtinirodho. Jàtinirodhà jaràmaraõaü, sokaparidevadukkhadomanassåpàyàsà nirujjhanti. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotã"ti.

Evaü vutte timbaruko paribbàjako bhagavantaü etadavoca: abhikkantaü bho gotama, abhikkantaü bho gotama. Seyyathàpi bho gotama nikkujjitaü và ukkujjeyya, pañicchannaü và vivareyya, målhassa và maggaü àcikkheyya, andhakàre và telapajjotaü dhàreyya cakkhumanto råpàni dakkhintã'ti. Evamevaü bhotà gotamena anekapariyàyena dhammo pakàsito. Esàhaü1 bhavantaü2 gotamaü saraõaü gacchàmi, dhamma勺a bhikkhusaïgha勺a. Upàsakaü maü bhavaü gotamo dhàretu ajjatagge pàõupetaü saraõaü gatanti.

 

1. 2. 9.

Bàlapaõóitasuttaü

19. Sàvatthiyaü Ý

Avijjànãvaraõassa bhikkhave, bàlassa taõhàya sampayuttassa3 [PTS Page 024] [\q 24/] evamayaü kàyo samudàgato. Iti aya勺eva kàyo bahiddhà ca nàmaråpaü itthetaü dvayaü dvayaü pañicca phasso, saëevàyatanàni yehi puññho bàlo sukhadukkhaü pañisaüvediyati etesaü và a中atarena.

Avijjànãvaraõassa bhikkhave, paõóitassa taõhàya sampayuttassa evamayaü kàyo samudàgato. Iti aya勺eva kàyo bahiddhà ca nàmaråpaü itthetaü dvayaü dvayaü pañicca phasso. Saëevàyatanàni yehi puññho paõóito sukhadukkhaü pañisaüvediyati etesaü và a中atarena.

Tatra hi4 bhikkhave, ko viseso ko adhippàyo5 kiü nànàkaraõaü paõóitassa bàlenàti?

Bhagavammålakà no bhante, dhammà, bhagavannettikà bhagavampañisaraõà. Sàdhu vata bhante, bhagavanta中eva pañibhàtu etassa bhàsitassa attho. Bhagavato sutvà bhikkhå dhàressantã'ti. Tena hi bhikkhave, suõàtha sàdhukaü manasikarotha bhàsissàmã'ti. "Evambhanteti kho te bhikkhå bhagavato paccassosuü. Bhagavà etadavoca:

Yàya ca bhikkhave, avijjàya nivutassa bàlassa yàya ca taõhàya sampayuttassa ayaü kàyo samudàgato, sà ceva avijjà bàlassa appahãnà sà ca taõhà aparikkhãõà. Taü kissa hetu? Na hi bhikkhave,6 bàlo acari brahmacariyaü sammà dukkhakkhayàya. Tasmà bàlo kàyassa bhedà kàyåpago hoti. So kàyåpago samàno na parimuccati jàtiyà jaràmaraõena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upàyàsehi na parimuccati dukkhasmà'ti vadàmi.

------------------

1. Esàhaü bhante - syà, sãmu 2. Bhagavantaü - katthaci. 3. Saüyuttassa - syà. 4. Tatra hi - iti na dissate syà, machasaü. 5. Adhipayàso - machasaü adhippàyaso - syà. 6. Na bhikkhave - machasaü.

[BJT Page 040] [\x 40/]

Yàya ca bhikkhave, avijjàya nivutassa paõóitassa yàya ca taõhàya sampayuttassa ayaü kàyo samudàgato. Sà ceva avijjà paõóitassa pahãnà. Sà ca taõhà parikkhãõà taü kissa hetu? Acari bhikkhave, paõóito brahmacariyaü [PTS Page 025] [\q 25/] sammà dukkhakkhayàya. Tasmà paõóito kàyassa bhedà na kàyåpago hoti. So akàyåpago samàno parimuccati jàtiyà jaràmaraõena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upàyàsehi. Parimuccati dukkhasmà'ti vadàmi.

Ayaü kho bhikkhave, viseso ayaü adhippàyo, idaü nànàkaraõaü paõóitassa bàlena, yadidaü brahmacariyavàsoti.

 

1. 2. 10.

Paccaya (paccayuppanna) suttaü*

20. Sàvatthiyaü Ý

Pañiccasamuppàda勺a vo bhikkhave, desissàmi1 pañiccasamuppanne ca dhamme. Taü suõàtha, sàdhukaü manasikarotha, bhàsissàmã'ti. Evambhante'ti kho ke bhikkhå bhagavato paccassosuü. Bhagavà etadavoca:

Katamo ca bhikkhave, pañiccasamuppàdo? Jàtipaccayà bhikkhave jaràmaraõaü uppàdà và2 tathàgatànaü anuppàdà2 và tathàgatànaü ñhitàva sà dhàtu dhammaññhitatà dhammaniyàmatà idapaccayatà. Taü tathàgato abhisambujjhati, abhisameti. Abhisambujjhitvà abhisametvà àcikkhati deseti pa中apeti3 paññhapeti vivarati vibhajati uttànãkaroti. Passathà'ti càha. "Jàtipaccayà bhikkhave jaràmaraõaü"4 (iti kho bhikkhave, yà tatra tathatà avitathatà ana中athatà idappaccayatà. Ayaü vuccati bhikkhave, pañiccasamuppàdo. )

Bhavapaccayà bhikkhave jàti uppàdà và tathàgatànaü anuppàdà và tathàgatànaü ñhitàva sà dhàtu dhammaññhitatà dhammaniyàmatà idappaccayatà. Taü tathàgato abhisambujjhati, [PTS Page 026] [\q 26/] abhisameti. Abhisambujjhitvà abhisametvà àcikkhati deseti pa中apeti paññhapeti vivarati vibhajati uttànãkaroti. Passathà'ti càha. " Bhavapaccayà bhikkhave jàti" iti

Kho bhikkhave, yà tatra tathatà avitathatà ana中athatà idappaccayatà, ayaü vuccati bhikkhave, pañiccasamuppàdo.

Upàdànapaccayà bhikkhave bhavo uppàdà và tathàgatànaü anuppàdà và tathàgatànaü ñhitàva ñhitàva sà dhàtu dhammaññhitatà dhammaniyàmatà idappaccayatà. Taü tathàgato abhisambujjhati, abhisameti. Abhisambujjhitvà abhisametvà àcikkhati deseti pa中apeti paññhapeti vivarati vibhajati uttànãkaroti. Passathà'ti càha. " Upàdànapaccayà bhikkhave bhavo" iti kho bhikkhave, yà tatra tathatà avitathatà ana中athatà idappaccayatà, ayaü vuccati bhikkhave, pañiccasamuppàdo.

Taõhàpaccayà bhikkhave upàdànaü uppàdà và tathàgatànaü anuppàdà và tathàgatànaü ñhitàva sà dhàtu dhammaññhitatà dhammaniyàmatà idappaccayatà. Taü tathàgato abhisambujjhati, abhisameti. Abhisambujjhitvà abhisametvà àcikkhati deseti pa中apeti paññhapeti vivarati vibhajati uttànãkaroti. Passathà'ti càha. " Taõhàpaccayà bhikkhave upàdànaü" iti kho bhikkhave, yà tatra tathatà avitathatà ana中athatà idappaccayatà, ayaü vuccati bhikkhave, pañiccasamuppàdo.

Vedanàpaccayà bhikkhave taõhà uppàdà và tathàgatànaü anuppàdà và tathàgatànaü ñhitàva sà dhàtu dhammaññhitatà dhammaniyàmatà idappaccayatà. Taü tathàgato abhisambujjhati, abhisameti. Abhisambujjhitvà abhisametvà àcikkhati deseti pa中apeti paññhapeti vivarati vibhajati uttànãkaroti. Passathà'ti càha. " Vedanàpaccayà bhikkhave taõhà" iti kho bhikkhave, yà tatra tathatà avitathatà ana中athatà idappaccayatà, ayaü vuccati bhikkhave, pañiccasamuppàdo.

Phassapaccayà bhikkhave vedanà uppàdà và tathàgatànaü anuppàdà và tathàgatànaü ñhitàva sà dhàtu dhammaññhitatà dhammaniyàmatà idappaccayatà. Taü tathàgato abhisambujjhati, abhisameti. Abhisambujjhitvà abhisametvà àcikkhati deseti pa中apeti paññhapeti vivarati vibhajati uttànãkaroti. Passathà'ti càha. " Phassapaccayà bhikkhave vedanà" iti kho bhikkhave, yà tatra tathatà avitathatà ana中athatà idappaccayatà, ayaü vuccati bhikkhave, pañiccasamuppàdo.

Saëàyatanapaccayà bhikkhave phasso uppàdà và tathàgatànaü anuppàdà và tathàgatànaü ñhitàva sà dhàtu dhammaññhitatà dhammaniyàmatà idappaccayatà. Taü tathàgato abhisambujjhati, abhisameti. Abhisambujjhitvà abhisametvà àcikkhati deseti pa中apeti paññhapeti vivarati vibhajati uttànãkaroti. Passathà'ti càha. " Saëàyatanapaccayà bhikkhave phasso" iti kho bhikkhave, yà tatra tathatà avitathatà ana中athatà idappaccayatà, ayaü vuccati bhikkhave, pañiccasamuppàdo.

Nàmaråpapaccayà bhikkhave saëàyatanaü uppàdà và tathàgatànaü anuppàdà và tathàgatànaü ñhitàva sà dhàtu dhammaññhitatà dhammaniyàmatà idappaccayatà. Taü tathàgato abhisambujjhati, abhisameti. Abhisambujjhitvà abhisametvà àcikkhati deseti pa中apeti paññhapeti vivarati vibhajati uttànãkaroti. Passathà'ti càha. " Nàmaråpapaccayà bhikkhave saëàyatanaü" iti kho bhikkhave, yà tatra tathatà avitathatà ana中athatà idappaccayatà, ayaü vuccati bhikkhave, pañiccasamuppàdo.

Vi中àõapaccayà bhikkhave nàmaråpaü uppàdà và tathàgatànaü anuppàdà và tathàgatànaü ñhitàva sà dhàtu dhammaññhitatà dhammaniyàmatà idappaccayatà. Taü tathàgato abhisambujjhati, abhisameti. Abhisambujjhitvà abhisametvà àcikkhati deseti pa中apeti paññhapeti vivarati vibhajati uttànãkaroti. Passathà'ti càha. " Vi中àõapaccayà bhikkhave nàmaråpaü" iti kho bhikkhave, yà tatra tathatà avitathatà ana中athatà idappaccayatà, ayaü vuccati bhikkhave, pañiccasamuppàdo.

Saïkhàrapaccayà bhikkhave vi中àõaü uppàdà và tathàgatànaü anuppàdà và tathàgatànaü ñhitàva sà dhàtu dhammaññhitatà dhammaniyàmatà idappaccayatà. Taü tathàgato abhisambujjhati, abhisameti. Abhisambujjhitvà abhisametvà àcikkhati deseti pa中apeti paññhapeti vivarati vibhajati uttànãkaroti. Passathà'ti càha. " Saïkhàrapaccayà bhikkhave vi中àõaü" iti kho bhikkhave, yà tatra tathatà avitathatà ana中athatà idappaccayatà, ayaü vuccati bhikkhave, pañiccasamuppàdo.

Avijjàpaccayà bhikkhave saïkhàrà uppàdà và tathàgatànaü anuppàdà và tathàgatànaü ñhitàva sà dhàtu dhammaññhitatà dhammaniyàmatà idappaccayatà. Taü tathàgato abhisambujjhati, abhisameti. Abhisambujjhitvà abhisametvà àcikkhati deseti pa中apeti paññhapeti vivarati vibhajati uttànãkaroti. Passathà'ti càha. " Avijjàpaccayà bhikkhave saïkhàrà" iti kho bhikkhave, yà tatra tathatà avitathatà ana中athatà idappaccayatà, ayaü vuccati bhikkhave, pañiccasamuppàdo. +

-----------------

1. Desessàmi-machasaü. Syà. 2. Uppàde và-sãmu. Anuppàde và sãmu.

3. Pa中àpeti- machasaü. 4. Jaràmaraõaü-pe-hotãti. Sãmu. Syà.

* Visuddhimagge 'pañiccasamuppàda pañiccasamuppannadhammadesanà sutta'nti niddiññhaü.

+ Imasmiü sutte peyyàlavasena saükhitta càresu sabbattha 'uppàdàvà tathàgatànaü' àdi(pàñhoca 'itikho bhikkhave yà tatra tathatà' àdi pàñho ca yathàyogaü paccekaü yojetabbà.

[BJT Page 042] [\x 42/]

Katame ca bhikkhave, pañiccasamuppannà dhammà? Jaràmaraõaü bhikkhave, aniccaü saïkhataü pañiccasamuppannaü, khayadhammaü vayadhammaü viràgadhammaü nirodhadhammaü. Jàti bhikkhave, aniccà saïkhatà pañiccasamuppannà khayadhammà vayadhammà viràgadhammà nirodhadhammà. Bhavo bhikkhave, anicco saïkhato pañiccasamuppanno khayadhammo vayadhammo viràgadhammo nirodhadhammo. Upàdànaü bhikkhave, aniccaü saïkhataü pañiccasamuppannaü, khayadhammaü vayadhammaü viràgadhammaü nirodhadhammaü. Taõhà bhikkhave, aniccà saïkhatà pañiccasamuppannà khayadhammà vayadhammà viràgadhammà nirodhadhammà. Vedanà bhikkhave, aniccà saïkhatà pañiccasamuppannà khayadhammà vayadhammà viràgadhammà nirodhadhammà. Phasso bhikkhave anicco saïkhato pañiccasamuppanno khayadhammo vayadhammo viràgadhammo nirodhadhammo. Saëàyatanaü bhikkhave, aniccaü saïkhataü pañiccasamuppannaü khayadhammaü vayadhammaü viràgadhammaü nirodhadhammaü. Nàmaråpaü bhikkhave, aniccaü saïkhataü pañiccasamuppannaü, khayadhammaü vayadhammaü viràgadhammaü nirodhadhammaü. Vi中àõaü bhikkhave, aniccaü saïkhataü pañiccasamuppannaü, khayadhammaü vayadhammaü viràgadhammaü nirodhadhammaü. Saïkhàrà bhikkhave aniccà saïkhatà pañiccasamuppannà, khayadhammà vayadhammà viràgadhammà nirodhadhammà. Avijjà bhikkhave, aniccà saïkhatà pañiccasamuppannà khayadhammà vayadhammà viràgadhammà nirodhadhammà. Ime vuccanti bhikkhave, pañiccasamuppannà dhammà.

Yato kho bhikkhave, ariyasàvakassa aya勺a pañiccasamuppàdo ime ca pañiccasamuppannà dhammà yathàbhåtaü sammappa中àya sudiññhà1 honti, so vata2 pubbantaü và paridhàvissati3: "ahosiü nu kho ahaü atãtamaddhànaü, na nu kho ahosiü atãtamaddhànaü, kiü nu kho ahosiü atãtamaddhànaü, kathaü nu kho ahosiü atãtamaddhànaü, kiü hutvà kiü ahosiü, nu kho ahaü atãtamaddhànanti", aparantaü và upadhàvissati. "Bhavissàmi nu kho ahaü anàgatamaddhànaü, na nu kho bhavissàmi [PTS Page 027] [\q 27/] anàgatamaddhànaü, kiü nu kho bhavissàmi anàgatamaddhànaü, kathaü nu kho bhavissàmi anàgatamaddhànaü, kiü hutvà kiü bhavissàmi nu kho ahaü anàgatamaddhànanti", etarahi và paccuppannaü addhànaü ajjhattaü kathaïkathã bhavissati: "ahaü nu khosmi, no nu khosmi, kiü nu khosmi, kathaü nu khosmi, ayaü nu kho satto kuto4 àgato, so kuhiü gàmã bhavissatã"ti netaü ñhànaü vijjati. Taü kissa hetu? Tathà hi bhikkhave, ariyasàvakassa aya勺a pañiccasamuppàdo, ime ca pañiccasamuppannà dhammà yathàbhåtaü sammappa中àya sudiññhàti.

âhàravaggo dutiyo.

Tatruddànaü:

âhàraphagguõà ceva dve ca samaõabràhmaõà,
Kaccànagotto dhammakathi acelatimbarukena ca,
Bàlapaõóitato ceva dasamo paccayena càti.

------------------------

1. Suuddiññhà-sã2. Suddiññhà-sã1. 2. So ca-syà. 3. Upadhàvissati-syà. Pañidhàvissati-machasaü. 4. Kuto nu kho-sãmu. 5. Gamissatãti- machasaü.