Suttantapiñake
Aïguttaranikàyo

3. Tikanipàto
2. Dutiyo paõõàsako.

Namo tassa bhagavato arahato sammàsambuddhassa

[BJT Page 406. [\x 406/]
[PTS Page 229] [\q 229/]

(4. Samaõavaggo)

3. 2. 4. 1.

(Sàvatthi nidànaü)

31. Tãõimàni bhikkhave samaõassa samaõakaraõãyàni. Katamàni tãõi: adhisãlasikkhàsamàdànaü, adhicittasikkhàsamàdànaü, adhipaいàsikkhàsamàdànaü, imàni kho bhikkhave tãõi samaõassa samaõakaraõãyàni. Tasmàtiha bhikkhave evaü sikkhitabbaü: tibbo no chando bhavissati adhisãlasikkhàsamàdàne, tibbo no chando bhavissati adhicittasikkhàsamàdàne, tibbono chando bhavissati adhipaいàsikkhàsamàdàneti. Evaü hi vo bhikkhave sikkhitabbanti.

3. 2. 4. 2.

32. Seyyathà'pi bhikkhave gadrabho gogaõaü piññhito piññhito anubaddho hoti, "ahampamhà ahampamhà'ti". Tassa na tàdiso vaõõo hoti seyyathà'pi gunnaü. Na tàdiso saro hoti seyyathà'pi gunnaü. Na tàdisaü padaü hoti seyyathà'pi gunnaü. So gogaõaいeva piññhito piññhito anubaddho hoti, "ahampamhà ahampamhà'ti.

Emameva kho bhikkhave idhekacco bhikkhu bhikkhusaïghaü piññhito piññhito anubaddho hoti, "ahampi bhikkhu, ahampi bhikkhå'ti", tassa na tàdiso chando hoti adhisãlasikkhàsamàdàne, seyyathà'pi aいesaü bhikkhånaü. Na tàdiso chando hoti adhicittasikkhàsamàdàne. Seyyathà'pi aいesaü bhikkhånaü. Na tàdiso chando hoti adhipaいàsikkhàsamàdàne, seyyathà'pi aいesaü bhikkhånaü. So bhikkhusaïghaいeva piññhito piññhito anubaddho hoti, "ahampi bhikkhu ahampi bhikkhå'ti. "

Tasmàtiha bhikkhave evaü sikkhitabbaü: tibbo no chando bhavissati adhisãlasikkhàsamàdàne. Tibbo no chando bhavissati adhicittasikkhàsamàdàne, tibbo no chando bhavissati adhipaいàsikkhàsamàdàne'ti. Evaü hi vo bhikkhave sikkhitabbanti.

3. 2. 4. 3.

33. Tãõimàni bhikkhave kassakassa gahapatissa pubbe karaõãyàni. Katamàni tãõã: idha bhikkhave kassako gahapati pañigacceva khettaü sukaññhaü karoti sumatikataü. Pañigacceva khettaü sukaññhaü karitvà sumatikataü kàlena bãjàni patiññhàpeti. Kàlena bãjàni patiññhàpetvà samayena udakaü abhineti'pi

[PTS Page 230] [\q 230/]

apaneti'pi. Imàni kho bhikkhave tãõi kassakassa gahapatissa pubbe karaõãyàni.

[BJT Page 408] [\x 408/]

Evameva kho bhikkhave tãõimàni bhikkhussa pubbe karaõãyàni. Katamàni tãõi: adhisãlasikkhàsamàdànaü, adhicittasikkhàsamàdànaü, adhipaいàsikkhàsamàdànaü. Imàni kho bhikkhave tãõi bhikkhussa pubbe karaõãyàni.

Tasmàtiha bhikkhave evaü sikkhitabbaü: tibbo no chando bhavissati adhisãlasikkhàsamàdàne. Tibbo no chando bhavissati adhicittasikkhàsamàdàne. Tibbo no chando bhavissati adhipaいàsikkhàsamàdàne'ti evaü hi vo bhikkhave sikkhitabbanti.

3. 2. 4. 4

(Vesàli nidànaü:)

34. Evaü me sutaü: ekaü samayaü bhagavà vesàliyaü viharati mahàvane kåñàgàrasàlàyaü. Atha kho aいataro vajjiputtako bhikkhå yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà àyasmatà ànandena saddhiü sammodi, sammodanãyaü kathaü sàràõãyaü vãtisàretvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinno kho so vajjiputtako bhikkhu bhagavantaü etadavoca:

Sàdhikamidaü bhante diyaóóhasikkhàpadasataü anvaddhamàsaü uddesaü àgacchati. Nàhaü bhante ettha sakkomi sikkhitunti.

Sakkasi pana tvaü bhikkhu tãsu sikkhàsu sikkhituü adhisãlasikkhàya adhicittasikkhàya adhipaいàsikkhàyà'ti?

Sakkomahaü bhante tãsu sikkhàsu sikkhituü adhisãlasikkhàya adhicittasikkhàya adhipaいàsikkhàyà'ti.

Tasmàtiha tvaü bhikkhu tãsu sukkhàsu sikkhassu adhisãlasikkhàya adhicittasikkhàya adhipaいàsikkhàya. Yato kho tvaü bhikkhu adhisãlampi sikkhissasi, adhicittampi sikkhissasi, adhipaいampi sikkhissasi, tassa tuyhaü bhikkhu adhisãlampi sikkhato adhicittampi sikkhato adhipaいampi sikkhato ràgo pahãyissati. Doso pahãyissati. Moho pahãyissati. So tvaü ràgassa pahàõà dosassa pahàõà mohassa pahàõà yaü akusalaü taü na karissasi. Yaü pàpaü taü na sevissasã'ti.

Atha kho so bhikkhu aparena samayena adhisãlampi sikkhi, adhicittampi sikkhi, adhipaいampi sikkhi. Tassa

[PTS Page 231] [\q 231/]

adhisãlampi sikkhato adhicittampi sikkhato adhipaいampi sikkhato ràgo pahãyi. Doso pahãyi. Moho pahãyi. So ràgassa pahàõà dosassa pahàõà mohassa pahàõà yaü akusalaü taü nàkàsi. Yaü pàpaü taü na sevã'ti.

3. 2. 4. 5

(Sàvatthi nidànaü)

35. Atha kho aいataro bhikkhu yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinno kho so bhikkhu bhagavantaü etadavoca: sekho sekho'ti bhante vuccati kittàvatà nu ko bhante sekho hotã'ti?

[BJT Page 410] [\x 410/]

Sikkhatã'ti kho bhikkhu tasmà sekho'ti vuccati. Kica sikkhati: adhisãlampi sikkhati, adhicittampi sikkhati, adhipaいampi sikkhati. Sikkhatã'ti kho bhikkhu tasmà sekhoti vuccatã'ti.

37. Sekhassa sikkhamànassa ujumaggànusàrino,

Khayasmiü pañhamaü àõaü tato aいà anantarà.

38. Tato aいàvimuttassa àõaü ve hoti tàdino.

Akuppà me vimuttã'ti bhavasaいojanakkhaye'ti.

3. 2. 4. 6

36. Sàdhikamidaü bhikkhave diyaóóhasikkhàpadasataü anvaddhamàsaü uddesaü àgacchati, yattha atthakàmà kulaputtà sikkhanti. Tisso imà bhikkhave sikkhà, yatthetaü sabbaü samodhànaü gacchati. Katamà tisso: adhisãlasikkhà adhicittasikkhà adhipaいàsikkhà. Imà kho bhikkhave tisso sikkhà, yatthetaü sabbaü samodhànaü gacchati.

Idha bhikkhave bhikkhu sãlesu paripårakàrã hoti, samàdhismiü mattasokàrã. Paいàya mattasokàrã. So yàni tàni khuddànukhuddakàni sikkhàpadàni tàni àpajjati'pi vuññhàti'pi. Taü kissahetu? Na hi mettha bhikkhave abhabbatà vuttà. Yàni ca kho tàni sikkhàpadàni àdibrahmacariyikàni brahmacariyasàruppàni tattha dhuvasãlã ca hoti ñhitasãli ca. Samàdàya sikkhati sikkhàpadesu so tiõõaü saüyojanànaü

[PTS Page 232] [\q 232/]

parikkhayà sotàpanno hoti avinipàtadhammo niyato sambodhiparàyaõo.

Idha pana bhikkhave bhikkhu sãlesu paripårakàrã hoti samàdhismiü mattasokàrã, paいàya mattasokàrã. So yàni tàni khuddànukhuddakàni sikkhàpadàni tàni àpajjati'pi vuññhàti'pi. Taü kissa hetu? Na hi mettha bhikkhave abhabbatà vuttà. Yàni ca kho tàni sikkhàpadàni àdibrahmacariyikàni brahmacariyasàruppàni, tattha dhuvasãlã ca hoti ñhitasãli ca. Samàdàya sikkhati sikkhàpadesu. So tiõõaü saüyojanànaü parikkhayà ràgadosamohànaü tanuttà sakadàgàma[BJT]hàti sakideva imaü lokaü àgantvà dukkhassantaü karoti.

[BJT Page 412] [\x 412/]

Idha pana bhikkhave bhikkhu sãlesu paripårakàrã hoti samàdhismiü paripårakàrã paいàya mattasokàrã. So yàni tàni khuddànukhuddakàni sikkhàpadàni tàni àpajjati'pi vuññhàti'pi. Taü kissa hetu: na hi mettha bhikkhave abhabbatà vuttà. Yàni ca kho tàni sikkhàpadàni àdibrahmacariyikàni brahmacariyasàruppàni tattha dhuvasãlã ca hoti ñhitasãlã ca samàdàya sikkhati sikkhàpadesu. So pacannaü orambhàgiyànaü saüyojanànaü parikkhayà opapàtiko hoti tattha parinibbàyã anàvattidhammo tasmà lokà.

Idha pana bhikkhave bhikkhu sãlesu paripårakàrã hoti, samàdhismiü paripårakàrã. Paいàya paripårakàrã. So yàni tàni khuddànukhuddakàni sikkhàpadàni, tàni àpajjati'pi vuññhàti'pi. Taü kissa hetu? Na hi mettha bhikkhave abhabbatà vuttà. Yàni ca kho tàni sikkhàpadàni àdibrahmacariyikàni brahmacariyasàruppàni, tattha dhuvasãlã ca hoti ñhitasãli ca samàdàya sikkhati sikkhàpadesu. So àsavànaü khayà anàsavaü cetovimuttiü paいàvimuttiü diññhe'va dhamme sayaü abhiいà sacchikatvà upasampajja viharati.

Iti kho bhikkhave padesaü padesakàrã àràdheti. Paripåraü paripårakàrã. Avajhàti tvevàhaü bhikkhave sikkhàpadàni vadàmã'ti.

3. 2. 4. 7.

37. Sàdhikamidaü bhikkhave diyaóóha sikkhàpadasataü anvaddhamàsaü uddesaü àgacchati, yattha atthakàmà

[PTS Page 233] [\q 233/]

kulaputtà sikkhanti. Tisso imà bhikkhave sikkhà, yatthe'taü sabbaü samodhànaü gacchati. Katamà tisso? Adhisãlasikkhà adhicittasikkhà adhipaいàsikkhà. Imà kho bhikkhave tisso sikkhà, yatthe'taü sabbaü samodhànaü gacchati.

Idha bhikkhave bhikkhu sãlesu paripårakàrã hoti samàdhismiü mattasokàrã paいàya mattasokàrã. So yàni tàni khuddànukhuddakàni sikkhàpadàni tàni àpajjati'pi vuññhàti'pi. Taü kissa hetu: na hi mettha bhikkhave abhabbatà vuttà. Yàni ca kho tàni sikkhàpadàni àdibrahmacariyikàni brahmacariyasàruppàni tattha dhuvasãlã ca hoti ñhitasãlã ca samàdàya sikkhati sikkhàpadesu.

So tiõõaü saüyojanànaü parikkhayà sattakkhattuparamo hoti: sattakkhattuparamaü deve ca manusse ca sandhàvitvà saüsaritvà dukkhassantaü karoti.

[BJT Page 414] [\x 414/]

So tiõõaü saいojanànaü parikkhayà kolaïkolo hoti: dve và tãõi và kulàni sandhàvitvà saüsaritvà dukkhassantaü karoti.

So tiõõaü saいojanànaü parikkhayà ekabãjã hoti: ekaいeva mànusakaü bhavaü nibbattetvà dukkhassantaü karoti.

So tiõõaü saいojanànaü parikkhayà ràgadosamohànaü tanuttà sakadàgàmã hoti: sakideva imaü lokaü àganatvà dukkhassantaü karoti.

Idha pana bhikkhave bhikkhu sãlesu paripårakàrã hoti, samàdhismiü paripårakàrã, paいàya mattasokàrã. So yàni tàni khuddànukhuddakàni sikkhàpadàni, tàni àpajjati'pi vuññhàti'pi. Taü kissa hetu? Na hi mettha bhikkhave abhabbatà vuttà. Yàni ca kho tàni sikkhàpadàni àdibrahmacariyikàni brahmacariyasàruppàni, tattha dhuvasãlã ca hoti ñhitasãlã ca, samàdàya sikkhati sikkhàpadesu.

So pacannaü orambhàgiyànaü saいojanànaü parikkhayà uddhaüsoto hoti akaniññhagàmã.

So pacannaü orambhàgiyànaü saいojanànaü parikkhayà sasaükhàraparinibbàyã hoti.

So pacannaü orambhàgiyànaü saいojanànaü parikkhayà asaükhàraparinibbàyã hoti.

So pacannaü orambhàgiyànaü saいojanànaü parikkhayà upahaccaparinibbàyã hoti.

So pacannaü orambhàgiyànaü saいojanànaü parikkhayà antaràparinibbàyã hoti.

Idhapana bhikkhave bhikkhu sãlesu paripårakàrã hoti, samàdhismiü paripårakàrã, paいàya paripårakàrã. So yàni

[PTS Page 234] [\q 234/]

tàni khuddànukhuddakàni sikkhàpadàni, tàni àpajjati'pi vuññhàti'pi. Taü kissa hetu? Na hi mettha bhikkhave abhabbatà vuttà. Yàni ca kho tàni sikkhàpadàni àdibrahmacariyikàni brahmacariyasàruppàni, tattha dhuvasãlã ca hoti ñhitasãlã ca, samàdàya sikkhati sikkhàpadesu. So àsavànaü khayà anàsavaü cetovimuttiü paいàvimuttiü diññheva dhamme sayaü abhiいà sacchikatvà upasampajja viharati.

Iti kho bhikkhave padesaü padesakàrã àràdheti. Paripåraü paripårakàrã. Avajhànitvevàhaü bhikkhave sikkhàpadàni vadàmã'ti.

[BJT Page 416] [\x 416/]

3. 2. 4. 8.

38. Sàdhikamidaü bhikkhave diyaóóhasikkhàpadasataü anvaddhamàsaü uddesaü àgacchati, yattha atthakàmà kulaputtà sikkhanti. Tisso imà bhikkhave sikkhà, yatthe'taü sabbaü samodhànaü gacchati. Katamà tisso: adhisãlasikkhà adhicittasikkhà adhipaいàsikkhà. Imà kho bhikkhave tisso sikkhà, yatthetaü sabbaü samodhànaü gacchati.

Idha bhikkhave bhikkhu sãlesu paripårakàrã hoti, samàdhismiü paripårakàrã, paいàya paripårakàrã. So yàni tàni khuddànukhuddakàni sikkhàpadàni, tàni àpajjati'pi vuññhàti'pi. Taü kissa hetu? Na hi mettha bhikkhave abhabbatà vuttà. Yàni ca kho tàni sikkhàpadàni àdibrahmacariyikàni brahmacariyasàruppàni, tattha dhuvasãlã ca hoti ñhitasãlã ca, samàdàya sikkhati sikkhàpadesu. So àsavànaü khayà anàsavaü cetovimuttiü paいàvimuttiü diññheva dhamme sayaü abhiいà sacchikatvà upasmapajja viharati.

Taü và pana anabhisambhavaü appañivijjhaü pacannaü orambhàgiyànaü saいojanànaü parikkhayà antaràparinibbàyã hoti.

Taü và pana anabhisambhavaü appañivijjhaü pacannaü orambhàgiyànaü saいojanànaü parikkhayà upahaccaparinibbàyã hoti.

Taü và pana anabhisambhavaü appañivijjhaü pacannaü orambhàgiyànaü saいojanànaü parikkhayà asaükhàraparinibbàyã hoti.

Taü và pana anabhisambhavaü appañivijjhaü pacannaü orambhàgiyànaü saいojanànaü parikkhayà sasaükhàraparinibbàyã hoti.

Taü và pana anabhisambhavaü appañivijjhaü pacannaü orambhàgiyànaü saいojanànaü parikkhayà uddhaüsoto hoti. Akaniññhagàmã.

Taü và pana anabhisambhavaü appañivijjhaü tiõaüõaü saいojanànaü parikkhayà ràgadosamohànaü tanuttà sakadàgàmã hoti, sakideva imaü

[PTS Page 235] [\q 235/]

lokaü àgantvà dukkhassantaü karoti.

Taü và pana anabhisambhavaü appañivijjhaü tiõõaü saいojanànaü parikkhayà ekabãjã hoti, ekaいeva mànusakaü bhavaü nibbattetvà dukkhassantaü karoti.

Taü và pana anabhisambhavaü appañivijjhaü tiõõaü saいojanànaü parikkhayà kolaïkolo hoti, dve và tãõi và kulàni sandhàvitvà dukkhassantaü karoti.

Taü và pana anabhisambhavaü appañivijjhaü tiõõaü saいojanànaü parikkhayà sattakkhattuparamo hoti. Sattakkhattuparamaü deve ca manusse ca sandhàvitvà saüsaritvà dukkhassantaü karoti.

Iti kho bhikkhave paripåraü paripårakàrã àràdheti. Padesaü padesakàrã.

Avajhànitvevàhaü bhikkhave sikkhàpadàni vadàmã'ti.

[BJT Page 418] [\x 418/]

3. 2. 4. 9

39. Tisso imà bhikkhave sikkhà. Katamà tisso? Adhisãlasikkhà adhicittasikkhà adhipaいàsikkhà.

Katamà ca bhikkhave adhisãlasikkhà: idha bhikkhave bhikkhu sãlavà hoti pàtimokkhasaüvarasaüvuto viharati àcàragocarasampanno anumattesu vajjesu bhayadassàvã samàdàya sikkhati sikkhàpadesu. Ayaü vuccati bhikkhave adhisãlasikkhà.

Katamà ca bhikkhave adhicittasikkhà. Idha bhikkhave bhikkhu vivicceva kàmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaü savicàraü vivekajaü pãtisukhaü pañhamajjhànaü upasampajja viharati. Vitakkavicàrànaü våpasamà ajjhattaü sampasàdanaü cetaso ekodibhàvaü avitakkaü avicàraü samàdhijaü pãtisukhaü dutiyajjhànaü upasampajja viharati. Pãtiyà ca viràgà upekkhako ca viharati sato ca sampajàno sukhaü ca kàyena pañisaüvedeti, yaü taü ariyà àcikkhanti ' upekkhako satimà sukhavihàri'ti taü tatiyajjhànaü upasampajja viharati. Sukhassa ca pahàõà dukkhassa ca pahàõà pubbeva somanassadomanassànaü atthaïgamà adukkhaü asukhaü upekkhàsatipàrisuddhiü catutthaü jhànaü upasampajja viharati. Ayaü vuccati bhikkhave adhicittasikkhà.

Katamà ca bhikkhave adhipaいàsikkhà: idha bhikkhave bhikkhu idaü dukkhanti yathàbhåtaü pajànàti, ayaü dukkhasamudayo'ti yathàbhåtaü pajànàti, ayaü dukkhanirodho'ti yathàbhåtaü pajànàti, ayaü dukkhanirodhagàminã pañipadàti yathàbhåtaü pajànàti. Ayaü vuccati bhikkhave adhipaいàsikkhà.

Imà kho bhikkhave tisso sikkhà'ti.

3. 2. 4. 10.

40. Tisso imà bhikkhave sikkhà. Katamà tisso: adhisãlasikkhà adhicittasikkhà adhipaいàsikkhà.

Katamà ca bhikkhave adhisãlasikkhà: idha bhikkhave bhikkhu sãlavà hoti pàtimokkhasaüvarasaüvuto viharati àcàragocarasampanno aõumattesu vajjesu bhayadassàvã samàdàya sikkhati sikkhàpadesu. Ayaü vuccati bhikkhave adhisãlasikkhà.

Katamà ca bhikkhave adhicittasikkhà. Idha bhikkhave bhikkhu vivicceva kàmehi

[PTS Page 236] [\q 236/]

vivicca akusalehi dhammehi savitakkaü savicàraü vivekajaü pãtisukhaü pañhamajjhànaü upasampajja viharati. Vitakkavicàrànaü våpasamà ajjhattaü sampasàdanaü cetaso ekodibhàvaü avitakkaü avicàraü samàdhijaü pãtisukhaü dutiyajjhànaü upasampajja viharati. Pãtiyà ca viràgà upekkhako ca viharati sato ca sampajàno sukhaü ca kàyena pañisaüvedeti, yaü taü ariyà àcikkhanti ' upekkhako satimà sukhavihàri'ti taü tatiyajjhànaü upasampajja viharati. Sukhassa ca pahàõà dukkhassa ca pahàõà pubbe'va somanassadomanassànaü atthaïgamà adukkhaü asukhaü upekkhàsatipàrisuddhiü catutthaü jhànaü upasampajja viharati. Ayaü vuccati bhikkhave adhicittasikkhà.

Katamà ca bhikkhave adhipaいàsikkhà: idha bhikkhave bhikkhu àsavànaü khayà anàsavaü cetovimuttiü paいàvimuttiü diññheva dhamme sayaü abhiいà sacchikatvà upasampajja viharati. Ayaü vuccati bhikkhave adhipaいàsikkhà.

Imà kho bhikkhave tisso sikkhà'ti.

39. Adhisãlaü adhicittaü ca adhipaいaca viriyavà,

Thàmavà dhitimà jhàyã sato guttindriyo care.

40. Yathà pure tathà pacchà yathà pacchà tathà pure.

Yathà adho tathà uddhaü yathà uddhaü tathà adho.

41. Yathà divà tathà rattiü yathà rattiü tathà divà,

Abhibhuyya disà sabbà appamàõasamàdhinà.

[BJT Page 420] [\x 420/]

42. Tamàhu sekkhaü pañipadaü atho saüsuddhacàraõaü,

Tamàhu loke sambuddhaü ciraü pañipadantaguü.

43. Viいàõassa nirodhena taõhàkkhayavimuttino,

Pajjotasseva nibbàõaü vimokkho hoti cetasoti.

3. 2. 4. 11.

(Kosalanidànaü:)

41. Ekaü samayaü bhagavà kosalesu càrikaü caramàno mahatà bhikkhusaïghena saddhiü yena païkadhà nàma kosalànaü nigamo tadavasari. Tatra sudaü bhagavà païkadhàyaü viharati. Païkadhà nàma kosalànaü nigamo

Tena kho pana samayena kassapagotto nàma bhikkhu païkadhàyaü àvàsiko hoti. Tatra sudaü bhagavà sikkhàpadapañisaいuttàya dhammiyà kathàya bhikkhå sandasseti samàdapeti samuttejeti sampahaüseti.

Atha kho kassapagottassa bhikkhuno bhagavati sikkhàpadapañisaいuttàya dhammiyà kathàya bhikkhå sandassente samàdapente samuttejente sampahaüsente ahudeva akkhanti, ahu appaccayo, 'adhisallikhatevàyaü samaõo'ti.

Atha kho bhagavà païkadhàyaü yathàbhirantaü viharitvà yena ràjagahaü tena càrikaü pakkàmi. Anupubbena càrikaü caramàno yena ràjagahaü tadavasari.

[PTS Page 237] [\q 237/]

tatra sudaü bhagavà ràjagahe viharati gijjhakåñe pabbate. Atha kho kassapagottassa bhikkhuno acirapakkantassa bhagavato ahudeva kukkuccaü. Ahu vippañisàro "alàbhà vata me, na vata me làbhà. Dulladdhaü vata me, na vata me suladdhaü, yassa me bhagavati sikkhàpadapañisaいuttàya dhammiyà kathàya bhikkhå sandassente samàdapente samuttejente sampahaüsente ahudeva akkhanti, ahu appaccayo. Adhisallikhatevàyaü samaõo"ti.

Yannånàhaü yena bhagavà tenupasaïkameyyaü, upasaïkamitvà bhagavato santike accayaü accayato deseyyanti.

Atha kho kassapagotto bhikkhu senàsanaü saüsàmetvà pattacãvaraü àdàya yena ràjagahaü tena pakkàmi. Anupubbena yena ràjagahaü yena gijjhakåño pabbato yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinno kho kassapagotto bhikkhu bhagavantaü etadavoca:

[BJT Page 422] [\x 422/]

Ekamidaü. Bhante samayaü bhagavà païkadhàyaü viharati, païkadhà nàma kosalànaü nigamo. Tatra sudaü bhagavà sikkhàpadapañisaüyuttàya dhammiyà kathàya bhikkhå sandassesi. Samàdapesi samuttejesi sampahaüsesi. Tassa mayhaü bhante bhagavati sikkhàpadapañisaいuttàya dhammiyà kathàya bhikkhå sandassente samàdapente samuttejente sampahaüsente ahudeva akkhanti, ahu appaccayo, "adhisallikhatevàyaü samaõo"ti. Atha kho bhante bhagavà païkadhàyaü yathàbhirantaü viharitvà yena ràjagahaü tena càrikaü pakkàmi. Tassa mayhaü bhante acirapakkantassa bhagavato ahudeva kukkuccaü, ahu vippañisàro, "alàbhà vata me, na vata me làbhà. Dulladdhaü vata me, na vata me suladdhaü, yassa me bhagavati sikkhàpadapañisaüyuttàya dhammiyà kathàya bhikkhå sandassente samàdapente samuttejente sampahaüsente ahudeva akkhanti, ahu appaccayo, adhisallikhatevàyaü samaõo'ti. Yannånà'haü yena bhagavà tenupasaïkameyyaü, upasaïkamitvà bhagavato santike accayaü accayato deseyya"nti.

Accayo maü

[PTS Page 238] [\q 238/]

bhante accagamà yathàbàlaü yathàmåëhaü yathàakusalaü yassa me bhagavati sikkhàpadapañisaいuttàya dhammiyà kathàya bhikkhå sandassente samàdapente samuttejente sampahaüsente ahudeva akkhanti, ahu appaccayo, adhisallikhatevàyaü samaõo'ti. Tassa me bhante bhagavà accayaü accayato patigaõhàtu àyatiü saüvaràyàti.

Taggha tvaü kassapa accayo accagamà yathàbàlaü yathàmåëhaü yathàakusalaü; yassa te mayi sikkhàpadapañisaüyuttàya dhammiyà kathàya bhikkhå sandassente samàdapente samuttejente sampahaüsente ahudeva akkhanti, ahu appaccayo, adhisallikhatevàyaü samaõo'ti.

Yato ca kho tvaü kassapa accayaü accayato disvà yathàdhammaü pañikarosi, taü te mayaü patigaõhàma, vuddhi hesà kassapa ariyassa vinaye yo accayaü accayato disvà yathàdhammaü pañikaroti. âyatiü saüvaraü àpajjati.

Thero ce'pi kassapa bhikkhu hoti na sikkhàkàmo sikkhàsamàdànassa na vaõõavàdã. Ye caいe bhikkhå na sikkhàkàmà te ca pana sikkhàya na samàdapeti, ye caいe bhikkhå sikkhàkàmà tesaca na vaõõaü bhaõati, bhåtaü tacchaü kàlena, evaråpassà'haü kassapa therassa bhikkhuno na vaõõaü bhaõàmi.

[BJT Page 424. [\x 424/] ]

Taü kissa hetu:

Satthà hissa vaõõaü bhaõatã'ti aいe naü bhikkhå bhajeyyuü, ye naü bhajeyyuü, tyàssa diññhànugatiü àpajjeyyuü. Yyàssa diññhànugatiü àpajjeyyuü, tesaü taü assa dãgharattaü ahitàya dukkhàyà'ti. Tasmà'haü kassapa evaråpassa therassa bhikkhuno na vaõõaü bhaõàmi.

Majjhimo cepi kassapa bhikkhu hoti na sikkhàkàmo sikkhàsamàdànassa na vaõõavàdã. Ye caいe bhikkhå na sikkhàkàmà te ca pana sikkhàya na samàdapeti, ye caいe bhikkhå sikkhàkàmà tesaca na vaõõaü bhaõati. Bhåtaü tacchaü kàlena, evaråpassà'haü kassapa therassa bhikkhuno na vaõõaü bhaõàmi.

Taü kissa hetu:

Satthà hissa vaõõaü bhaõatã'ti aいe naü bhikkhå bhajeyyuü, ye naü bhajeyyuü, tyàssa diññhànugatiü àpajjeyyuü. Yyàssa diññhànugatiü àpajjeyyuü, tesaü taü assa dãgharattaü ahitàya dukkhàyà'ti. Tasmà'haü kassapa evaråpassa majjhimassa bhikkhuno na vaõõaü bhaõàmi.

Navo cepi kassapa bhikkhu hoti na sikkhàkàmo sikkhàsamàdànassa na vaõõavàdã. Ye caいe bhikkhå na sikkhàkàmà te ca pana sikkhàya na samàdapeti, ye caいe bhikkhå sikkhàkàmà tesaca na vaõõaü bhaõati. Bhåtaü tacchaü kàlena, evaråpassà'haü kassapa therassa bhikkhuno na vaõõaü bhaõàmi.

Taü kissa hetu:

Satthà hissa vaõõaü bhaõatã'ti aいe naü bhikkhå bhajeyyuü, ye naü bhajeyyuü,

[PTS Page 239] [\q 239/]

tyàssa diññhànugatiü àpajjeyyuü. Yyàssa diññhànugatiü àpajjeyyuü, tesaü taü assa dãgharattaü ahitàya dukkhàyà'ti. Tasmà'haü kassapa evaråpassa navassa bhikkhuno na vaõõaü bhaõàmi.

Thero cepi kassapa bhikkhu hoti sikkhàkàmo sikkhàsamàdànassa vaõõavàdã, ye caいe bhikkhå na sikkhàkàmà, te ca sikkhàya samàdapeti, ye caいe bhikkhå sikkhàkàmà tesaca vaõõaü bhaõati bhåtaü tacchaü kàlena. Evaråpassà'haü kassapa therassa bhikkhuno vaõõaü bhaõàmi.

Satthà hissa vaõõaü bhaõatã'ti aいe bhikkhå naü bhajeyyuü, ye naü bhajeyyuü, tyàssa diññhànugatiü àpajjeyyuü. Yyàssa diññhànugatiü àpajjeyyuü tesaü taü assa dãgharattaü hitàya sukhàyà'ti. Tasmà'haü kassapa evaråpassa therassa bhikkhuno vaõõaü bhaõàmi.

Majjhimo cepi kassapa bhikkhu hoti sikkhàkàmo sikkhàsamàdànassa vaõõavàdã, ye caいe bhikkhå na sikkhàkàmà te ca sikkhàya samàdapeti, ye caいe bhikkhå sikkhàkàmà tesaca vaõõaü bhaõati bhåtaü tacchaü kàlena. Evaråpassà'haü kassapa majjhimassa bhikkhuno vaõõaü bhaõàmi.

Taü kissa hetu:

Satthà hissa vaõõaü bhaõatã'ti aいe naü bhikkhå bhajeyyuü, ye naü bhajeyyuü, tyàssa diññhànugatiü àpajjeyyuü. Yyàssa diññhànugatiü àpajjeyyuü tesaü taü assa dãgharattaü hitàya sukhàyà'ti. Tasmà'haü kassapa evaråpassa majjhimassa bhikkhuno vaõõaü bhaõàmi.

 

Navo cepi kassapa bhikkhu hoti sikkhàkàmo sikkhàsamàdànassa vaõõavàdã. Ye caいe bhikkhå na sikkhàkàmà te ca sikkhàya samàdapeti, ye caいe bhikkhå sikkhàkàmà tesaca vaõõaü bhaõati. Bhåtaü tacchaü kàlena, evaråpassà'haü kassapa navassa bhikkhuno vaõõaü bhaõàmi.

Taü kissa hetu:

Satthà hissa vaõõaü bhaõatã'ti aいe naü bhikkhå bhajeyyuü, ye naü bhajeyyuü, tyàssa diññhànugatiü àpajjeyyuü. Yyàssa diññhànugatiü àpajjeyyuü, tesaü taü assa dãgharattaü hitàya sukhàyà'ti. Tasmà'haü kassapa evaråpassa navassa bhikkhuno vaõõaü bhaõàmã'ti.

Samaõavaggo catuttho.

*