Suttantapiñake
Aïguttaranikàyo
Dutiyo bhàgo
Catukkanipàto

Namo tassa bhagavato arahato sammàsambuddhassa.

1. Pañhamo paõõàsako

[BJT Page 088] [\x 88/]

5. Rohitassavaggo

4. 1. 5. 1.

(Samàdhibhàvanàsuttaü)

(Sàvatthinidànaü:)

41. Catasso imà bhikkhave samàdhibhàvanà. Katamà catasso?

Atthi bhikkhave samàdhibhàvanà bhàvità bahulãkatà diññhadhammasukhavihàràya saüvattati.

Atthi bhikkhave samàdhibhàvanà bhàvità bahulãkatà ¤àõadassanapañilàbhàya saüvattati.

Atthi bhikkhave samàdhibhàvanà bhàvità bahulãkatà satisampaja¤¤àya saüvattati.

Atthi bhikkhave samàdhibhàvanà bhàvità bahulãkatà àsavànaü khayàya saüvattati.

[PTS Page 045] [\q 45/] katamà ca bhikkhave samàdhibhàvanà bhàvità bahulãkatà diññhadhammasukhavihàràya saüvattati:

Idha bhikkhave bhikkhu vivicceva kàmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaü savicàraü vivekajaü pãtisukhaü pañhamaü jhànaü upasampajja viharati. Vitakkavicàrànaü våpasamà ajjhattaü sampasàdanaü cetaso ekodibhàvaü avitakkaü avicàraü samàdhijaü pãtisukhaü dutiyaü jhànaü upasampajja viharati. Pãtiyà ca viràgà upekkhako ca viharati sato ca sampajàno, sukha¤ca kàyena pañisaüvedeti yaü taü ariyà àcikkhanti 'upekkhako satimà sukhavihàrã'ti tatiyaü jhànaü upasampajja viharati. Sukhassa ca pahàõà dukkhassa ca pahàõà pubbeva somanassadomanassànaü atthagamà adukkhaü asukhaü upekkhàsatipàrisuddhiü catutthaü jhànaü upasampajja viharati. Ayaü vuccati bhikkhave samàdhibhàvanà bhàvità bahulãkatà

Diññhadhammasukhavihàràya saüvattati.

Katamà ca bhikkhave samàdhibhàvanà bhàvità bahulãkatà ¤àõadassanapañilàbhàya saüvattati:

Idha bhikkhave bhikkhu àlokasa¤¤aü manasi karoti, divàsa¤¤aü adhiññhàti, yathà divà tathà rattiü, yathà rattiü tathà divà. Iti vivañena cetasà apariyonaddhena sappabhàsaü cittaü bhàveti. Ayaü bhikkhave samàdhibhàvanà bhàvità bahulãkatà ¤àõadassanapañilàbhàya saüvattati:

Katamà ca bhikkhave samàdhibhàvanà bhàvità bahulãkatà satisampaja¤¤àya saüvattati:

Idha bhikkhave bhikkhuno vidità vedanà uppajjanti. Vidità upaññhahanti. Vidità abbhatthaü gacchanti. Vidità sa¤¤à uppajjanti. Vidità upaññhahanti. Vidità abbhatthaü gacchanti. Vidità vitakkà uppajjanti vidità upaññhahanti. Vidità abbhatthaü gacchanti. Ayaü bhikkhave samàdhibhàvanà bhàvità bahulãkatà satisampaja¤¤àya saüvattati.

Katamà ca bhikkhave samàdhibhàvanà bhàvità bahulãkatà àsavànaü khayàya saüvattati:

Idha bhikkhave bhikkhu pa¤cupàdànakkhandhesu udayabbayànupassã viharati. Iti råpaü iti råpassa samudayo, iti råpassa atthaïgamo. Iti vedanà, iti vedanàya samudayo, iti vedanàya atthaïgamo. Iti sa¤¤à, iti sa¤¤àya samudayo, iti sa¤¤àya atthaïgamo. Iti saükhàrà, iti saükhàrànaü samudayo, iti saükhàrànaü atthaïgamo. Iti vi¤¤àõaü, iti vi¤¤àõassa samudayo, iti vi¤¤àõassa atthaïgamoti. Ayaü bhikkhave samàdhibhàvanà bhàvità bahulãkatà àsavànaü khayàya saüvattati.

[BJT Page 090. [\x 90/] ]

Imà kho bhikkhave catasso samàdhibhàvanà.

Ida¤ca pana metaü bhikkhave sandhàya bhàsitaü pàràyane puõõakapa¤he:

104. Saïkhàya lokasmiü parovaràni(1) yassi¤jitaü natthi kuhi¤ci loke,

[PTS Page 046] [\q 46/] santo(2) vidhåmo anãgho niràso atàri so jàtijaranti bråmãti.(3)

4. 1. 5. 2.

(Pa¤havyàkaraõa suttaü)

42. Cattàrimàni bhikkhave pa¤havyàkaraõàni. Katamàni cattàri:

Atthi bhikkhave pa¤ho ekaüsavyàkaraõãyo, atthi bhikkhave pa¤ho vibhajja vyàkaraõãyo, atithi bhikkhave pa¤ho pañipucchà vyàkaraõãyo, atthi bhikkhave pa¤ho ñhapanãyo.

Imàni kho bhikkhave cattàri pa¤havyàkaraõànãti.

105. Ekaüsavacanaü ekaü vibhajja vacanàparaü,
Tatiyaü pañipuccheyya catutthaü pana ñhàpaye.

106. Yo ca nesaü tattha tattha jànàti anudhammataü,
Catupa¤hassa kusalo àhu bhikkhuü tathàvidhaü.

107. Duràsado duppasaho gambhãro duppadhaüsiyo(4)
Atho atthe anatthe ca ubhayassa hoti kovido.
(5)

108. Anatthaü parivajjeti atthaü gaõhàti paõóito,
Atthàbhisamayà dhãro paõóitoti pavuccatãti.

4. 1. 5. 3.

(Pañhamakodhagarusuttaü)

43. Cattàro'me bhikkhave puggalà santo saüvijjamànà lokasmiü. Katame cattàro:

Kodhagaru na saddhammagaru, makkhagaru na saddhammagaru, làbhagaru na saddhammagaru,

Sakkàragaru na saddhammagaru.

Ime kho bhikkhave cattàro puggalà santo saüvijjamànà lokasmiü.

Cattàro'me bhikkhave puggalà santo saüvijjamànà lokasmiü. Katame cattàro:

Saddhammagaru na kodhagaru, saddhammagaru na makkhagaru, saddhammagaru na làbhagaru,

Saddhammagaru na sakkàragaru.

[PTS Page 047] [\q 47/] ime kho bhikkhave cattàro puggalà santo saüvijjamànà lokasminti.

[BJT Page 092] [\x 92/]

109. Kodhamakkhagarå bhikkhå làbhasakkàragàravà,(6)

Na te dhamme viråhanti sammàsambuddhadesite.

110. Ye ca saddhammagaruno vihaüsu viharanti ca,

Te ve dhamme viråhanti sammàsambuddhadesite ti.

4. 1. 5. 4.

( Dutiyakodhagarusuttaü )

44. Cattàro'me bhikkhave asaddhammà. Katame cattàro

Kodhagarutà na saddhammagarutà, makkhagarutà na saddhammagarutà, làbhagarutà na saddhammagarutà, sakkàragarutà na saddhammagarutà.

Ime kho bhikkhave cattàro asaddhammà.

Cattàro'me bhikkhave saddhammà. Katame cattàro?

Saddhammagarutà na kodhagarutà, saddhammagarutà na makkhagarutà, saddhammagarutà

Na làbhagarutà, saddhammagarutà na sakkàragarutà.

Ime kho bhikkhave cattàro saddhammàti.

111. Kodhamakkhagarå bhikkhu làbhasakkàragàravo,

Sukhette påtibãjaüva saddhamme na viråhati.

112. Ye ca saddhammagaruno vihaüsu viharanti ca,

Te ve dhamme viråhanti snehamanvàyamivosadhàti.(7)

4. 1. 5. 5.

( Pañhamarohitassasuttaü)

45: (8)Ekaü samayaü bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme.

Atha kho rohitasso devaputto abhikkantàya rattiyà abhikkantavaõõo kevalakappaü jetavanaü obhàsetvà yena bhagavà tenupasaïkami, upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü aññhàsi. Ekamantaü ñhito kho rohitasso devaputto bhagavantaü etadavoca:

[BJT Page 094] [\x 94/]

Yattha nu kho bhante na jàyati, na jãyati, na mãyati, na cavati, na

Uppajjati, sakkà nu kho bhante gamanena lokassa antaü(9) ¤àtuü và daññhuü và pàpuõituü vàti?

Yattha kho àvuso na jàyati, na jãyati, na mãyati,

[PTS Page 048] [\q 48/] na cavati, na uppajjati. Nàhantaü gamanena lokassa antaü ¤àtayyaü daññhayyaü pattayyanti(10) vadàmi.

Acchariyambhante, abbhutambhante, yàva subhàsitaü cidambhante bhagavatà, yattha kho àvuso na jàyati na jãyati na mãyati na cavati na uppajjati, nàhantaü gamanena lokassa antaü ¤àtayyaü daññhayyaü pattayyanti(11) vadàmãti.

Bhåtapubbàhaü bhante, rohitasso nàma isi ahosiü bhojaputto iddhimà vehàsaïgamo. Tassa mayhaü bhante evaråpo javo ahosi, seyyathàpi nàma daëhadhammo(12) dhanuggaho sikkhito katahattho katåpàsano lahukena asanena appakasirena tiriyaü tàlacchàyaü(13) atipàteyya.

Evaråpo padavãtihàro ahosi, seyyathàpi nàma puratthimà samuddà pacchimo samuddo.

Tassa mayhaü bhante evaråpena javena samannàgatassa evaråpena ca padavãtihàrena, evaråpaü icchàgataü uppajji: ahaü gamanena lokassa antaü pàpuõissàmãti.

So kho ahaü bhante a¤¤atreva asitapãtakhàyitasàyità, a¤¤atra

Uccàrapassàvakammà, a¤¤atra niddàkilamathapañivinodanà, vassasatàyuko vassasatajãvã vassasataü gantvà appatvàva lokassa antaü antaràyeva(14) kàlakato.

Acchariyaü bhante abbhutaü bhante yàva subhàsitaü cidambhante bhagavatà, yattha kho àvuso na jàyati na jãyati na mãyati na cavati na uppajjati, nàhantaü gamanena lokassa antaü ¤àtayyaü daññhayyaü pattayyanti vadàmãti.

Yattha kho àvuso na jàyati na jãyati na mãyati na cavati na uppajjati, nàhantaü gamanena lokassa antaü ¤àtayyaü daññhayyaü pattayyanti vadàmi. Na càhaü àvuso appatvàva lokassa antaü dukkhassa antakiriyaü vadàmi. Apicàhaü àvuso imasmiü yeva byàmamatte kalebare(15) sa¤¤imhi(16) samanake loka¤ca pa¤¤àpemi. Lokasamudaya¤ca lokanirodha¤ca lokanirodhagàmini¤ca pañipadanti.

[BJT Page 096] [\x 96/]

[PTS Page 049] [\q 49/]

113. Gamanena na pattabbo lokassanto kudàcanaü,
Na ca appatvà lokantaü dukkhà atthi pamocanaü.
114. Tasmà have lokavidå sumedho lokantagå vusitabrahmacariyo,
Lokassa antaü samitàvi ¤atvà nàsiüsatã
(17)lokamimaü para¤càtã.

4. 1. 5. 6.

(Dutiyarohitassasuttaü)

46. Atha kho bhagavà tassà rattiyà accayena bhikkhå àmantesi: imaü bhikkhave rattiü rohitasso devaputto abhikkantàya rattiyà abhikkantavaõõo kevalakappaü jetavanaü obhàsetvà yenàhaü tenupasaïkami, upasaïkamitvà maü abhivàdetvà ekamantaü aññhàsi, ekamantaü ñhito kho bhikkhave rohitasso devaputto maü etadavoca:

Yattha nu kho bhante na jàyati na jãyati na mãyati na cavati na uppajjati. Sakkà nu kho so(18) bhante gamanena lokassa antaü ¤àtuü và daññhuü và pàpuõituü vàti.

Evaü vutte ahaü bhikkhave rohitassaü devaputtaü etadavocaü: yattha kho àvuso na jàyati na jãyati na mãyati na cavati na uppajjati. Nàhantaü gamanena lokassa antaü ¤àtayyaü daññhayyaü pattayyanti (19) vadàmãti.

Evaü vutte bhikkhave rohitasso devaputto maü etadavoca: acchariyaü bhante abbhutaü bhante yàva subhàsitaü cidaü bhante bhagavatà, yattha kho àvuso(20) na jàyati na jãyati na mãyati na cavati na uppajjati. Nàhantaü gamanena lokassa antaü ¤àtayyaü daññhayyaü pattayyanti vadàmãti.

Bhåtapubbàhaü bhante rohitasso nàma isi ahosiü bhojaputto iddhimà vehàsaïgamo. Tassa mayhaü bhante evaråpo javo ahosi: seyyathàpi nàma daëhadhammo(21) dhanuggaho sikkhito katahattho katåpàsano lahukena asanena appakasirena tiriyaü tàlacchàyaü atipàteyya.(22)

Evaråpo padavãtihàro ahosi, seyyathàpi nàma puratthimà samuddà pacchimo samuddo. Tassa mayhaü bhante evaråpena javena samannàgatassa evaråpena ca padavãtihàrena, evaråpaü icchàgataü uppajji: ahaü gamanena lokassantaü pàpuõissàmãti.

So kho ahaü bhante a¤¤atreva asitapãtakhàyitasàyità

[PTS Page 050] [\q 50/] a¤¤atra uccàrapassàvakammà a¤¤atra niddàkilamathapañivinodanà vassasatàyuko vassasatajãvã vassasataü gantvà appatvàva lokassa antaü antaràyeva (23) kàlakato.

[BJT Page 098] [\x 98/]

Acchariyaü bhante, abbhutaü bhante, yàva subhàsitaü cidaü bhante bhagavatà yattha kho àvuso na jàyati na jãyati na mãyati na cavati na uppajjati nàhaü taü gamanena lokassa antaü ¤àtayyaü daññhayyaü pattayyanti vadàmãti.

Evaü vutte ahaü bhikkhave rohitassaü devaputtaü etadavocaü: yattha kho àvuso na jàyati na jãyati na mãyati na cavati na uppajjati. Nàhaü taü gamanena lokassa antaü ¤àtayyaü daññhayyaü pattayyanti vadàmãti. Na càhaü àvuso appatvàva lokassa antaü dukkhassa antakiriyaü vadàmi. Api càhaü àvuso imasmiü yeva(24) byàmamatte kalebare sa¤¤imhi(25) samanake loka¤ca pa¤¤àpemi lokasamudaya¤ca lokanirodha¤ca lokanirodhagàmini¤ca pañipadanti.

115. Gamanena na pattabbo lokassanto kudàcanaü,
Na ca appatvà lokantaü dukkhà atthi pamocanaü.

116. Tasmà have lokavidå sumedho lokantagå vusitabrahmacariyo,
Lokassa antaü samitàvi ¤atvà nàsiüsati lokamimaü para¤càti.

4. 1. 5. 7.

( Suvidåravidårasuttaü)

47. Cattàrimàni bhikkhave suvidåravidåràni. Katamàni cattàri?

Nabhaü ca bhikkhave pañhavã ca, idaü pañhamaü suvidåravidåre.(26) Orima¤ca bhikkhave tãraü samuddassa pàrima¤ca tãraü, idaü dutiyaü suvidåravidåre. (27) Yatho ca bhikkhave verocano abbhudeti, yattha ca atthameti,(28) idaü tatiyaü suvidåravidåre. (29) Sata¤ca bhikkhave dhammo asata¤ca dhammo, idaü catutthaü suvidåravidåre. (30) Imàni kho bhikkhave cattàri suvidåravidårànãti.

[PTS Page 051] [\q 51/]

117. nabhaü ca dåre pañhavã ca dåre pàraü samuddassa tadàhu dåre,

Yato ca verocano abbhudeti pabhaïkaro yattha ca atthameti. (31)

118. Tato have dårataraü vadanti sata¤ca dhammaü asata¤ca dhammaü,
Abyàyiko hoti sataü samàgamo yàvampi
(32) tiññheyya tatheva hoti,
Khippaü hi veti asataü samàgamo tasmà sataü dhammo asabbhi àrakàti.

[BJT Page 100] [\x 100/]

4. 1. 5. 8.

( Visàkhasuttaü)

48. Ekaü samayaü bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena àyasmà visàkho pa¤càliputto (33) upaññhànasàlàyaü bhikkhå dhammiyà kathàya sandasseti samàdapeti samuttejeti sampahaüseti poriyà vàcàya vissaññhàya anelagalàya atthassa vi¤¤àpaniyà pariyàpannàya anissitàya.

Atha kho bhagavà sàyanhasamayaü patisallànà vuññhito yenupaññhànasàlà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà pa¤¤atte àsane nisãdi. Nisajja kho bhagavà bhikkhå àmantesi: ko nu kho bhikkhave upaññhànasàlàyaü bhikkhå dhammiyà kathàya sandasseti samàdapeti samuttejeti sampahaüseti poriyà vàcàya vissaññhàya anelagalàya atthassa vi¤¤àpaniyà pariyàpannàya anissitàyàti.

âyasmà bhante visàkho pa¤càliputto upaññhànasàlàyaü bhikkhå dhammiyà kathàya sandasseti samàdapeti samuttejeti sampahaüseti poriyà vàcàya vissaññhàya anelagalàya atthassa vi¤¤àpaniyà pariyàpannàya anissitàyàti.

Atha kho bhagavà àyasmantaü visàkhaü pa¤càliputtaü etadavoca: sàdhu sàdhu visàkha, sàdhu kho tvaü visàkha bhikkhå dhammiyà kathàya sandassesi samàdapesi samuttejesi sampahaüsesi poriyà vàcàya vissaññhàya anelagalàya atthassa vi¤¤àpaniyà pariyàpannàya anissitàyàti.

119. Na bhàsamànaü jànanti missaü bàlehi paõóitaü,
Bhàsamàna¤ca jànanti desentaü amataü padaü.

120. Bhàsaye jotaye dhammaü paggaõhe isãnaü dhajaü,
Subhàsitadhajà isayo dhammo hi isãnaü dhajoti.

4. 1. 5. 9.

( Vipallàsasuttaü)

49. [PTS Page 052] [\q 52/] cattàro'me bhikkhave sa¤¤àvipallàsà cittavipallàsà diññhivipallàsà. Katame cattàro?

Anicce bhikkhave niccanti sa¤¤àvipallàso cittavipallàso diññhivipallàso. Dukkhe bhikkhave sukhanti sa¤¤àvipallàso cittavipallàso diññhivipallàso. Anattani bhikkhave attàti sa¤¤àvipallàso cittavipallàso diññhivipallàso. Asubhe bhikkhave subhanti sa¤¤àvipallàso cittavipallàso diññhivipallàso. Ime kho bhikkhave cattàro sa¤¤àvipallàsà cittavipallàsà diññhivipallàsà.

[BJT Page 102] [\x 102/]

Cattàro'me bhikkhave na sa¤¤àvipallàsà na cittavipallàsà na diññhivipallàsà. Katame cattàro?

Anicce bhikkhave aniccanti na sa¤¤àvipallàso na cittavipallàso na diññhivipallàso. Dukkhe bhikkhave dukkhanti na sa¤¤àvipallàso na cittavipallàso na diññhivipallàso. Anattani bhikkhave anattàti na sa¤¤àvipallàso na cittavipallàso na diññhivipallàso. Asubhe bhikkhave asubhanti na sa¤¤àvipallàso na cittavipallàso na diññhivipallàso.

Ime kho bhikkhave cattàro na sa¤¤àvipallàsà na cittavipallàsà na diññhivipallàsàti.

121. Anicce niccasa¤¤ino dukkhe ca sukhasa¤¤ino,
Anattani ca attàti asubhe subhasa¤¤ino.

122. Micchàdiññhigatà sattà khittacittà visa¤¤ino,
Te yogayuttà màrassa ayogakkhemino janà.

123. Sattà gacchanti saüsàraü jàtimaraõagàmino,
Yadà ca buddhà lokasmiü uppajjanti pabhaïkarà.

124. Temaü dhammaü (34) pakàsenti dukkhåpasamagàminaü,
Tesaü sutvàna sappa¤¤à
(35) sacittaü paccaladdha(36) te.(37)

125. Aniccaü aniccato dakkhuü dukkhamaddakkhu dukkhato,(38)
Anattani anattàti asubhaü asubhataddasuü,
Sammàdiññhisamàdànà sabbaü dukkhaü upaccagunti.

4. 1. 5. 10.

( Upakkilesasuttaü)

[PTS Page 053] [\q 53/]

50. cattàro'me bhikkhave candimasuriyànaü upakkilesà yehi upakkilesehi upakkiliññhà candimasuriyà na tapanti na bhàsanti na virocanti. Katame cattàro?

Abbhà bhikkhave candimasuriyànaü upakkileso(39) yena upakkilesena upakkiliññhà candimasuriyà na tapanti na bhàsanti na virocanti. Mahikà (40) bhikkhave candimasuriyànaü upakkileso(41) yena upakkilesena upakkiliññhà candimasuriyà na tapanti na bhàsanti na virocanti. Dhåmarajo (42) bhikkhave candimasuriyànaü upakkileso yena upakkilesena upakkiliññhà candimasuriyà na tapanti na bhàsanti na virocanti. Ràhu bhikkhave asurindo candimasuriyànaü upakkileso yena upakkilesena upakkiliññhà candimasuriyà na tapanti na bhàsanti na virocanti. Ime kho bhikkhave cattàro candimasuriyànaü upakkilesà yehi upakkilesehi upakkiliññhà candimasuriyà na tapanti na bhàsanti na virocanti.

[BJT Page 104] [\x 104/]

Evameva kho bhikkhave cattàro samaõabràhmaõànaü upakkilesà yehi upakkilesehi upakkiliññhà eke samaõabràhmaõà na tapanti na bhàsanti na virocanti. Katame cattàro?

Santi bhikkhave eke samaõabràhmaõà suraü pivanti merayaü, suràmerayapànà appañiviratà. Ayaü bhikkhave pañhamo samaõabràhmaõànaü upakkileso yena upakkilesena upakkiliññhà eke samaõabràhmaõà na tapanti na bhàsanti na virocanti. Santi bhikkhave eke samaõabràhmaõà methunaü dhammaü patisevanti methunasmà dhammà appañiviratà. Ayaü bhikkhave dutiyo samaõabràhmaõànaü upakkileso yena upakkilesena upakkiliññhà eke samaõabràhmaõà na tapanti na bhàsanti na virocanti. Santi bhikkhave eke samaõabràhmaõà jàtaråparajataü sàdiyanti jàtaråparajatapañiggahaõà appañiviratà. Ayaü bhikkhave tatiyo samaõabràhmaõànaü upakkileso yena upakkilesena upakkiliññhà eke samaõabràhmaõà na tapanti na bhàsanti na virocanti. Santi bhikkhave eke samaõabràhmaõà micchàjãvena jãvanti micchàjãvà appañiviratà. Ayaü bhikkhave catuttho samaõabràhmaõànaü upakkileso yena upakkilesena upakkiliññhà eke samaõabràhmaõà na tapanti na bhàsanti na virocanti. Ime kho bhikkhave cattàro samaõabràhmaõànaü upakkilesà

[PTS Page 054] [\q 54/] yehi upakkilesehi upakkiliññhà eke samaõabràhmaõà na tapanti na bhàsanti na virocantãti.

126. Ràgadosaparikkiññhà(43) eke samaõabràhmaõà,(44)
Avijjànivutà posà piyaråpàbhinandino.

127. Suraü pivanti merayaü pañisevanti methunaü,
Rajataü jàtaråpa¤ca sàdiyanti aviddasu.
(45)

128. Micchàjãvena jãvanti eke samaõabràhmaõà,
Ete upakkilesà vuttà buddhenàdiccabandhunà.

129. Yehi upakkiliññhà (46) eke samaõabràhmaõà,
Na tapanti na bhàsanti addhuvà
(47) sarajàpagà.(48)

130. Andhakàrena onaddhà taõhàdàsà sanettikà,
Vaóóhenti kañasiü ghoraü àdiyanti punabbhavanti.

Rohitassavaggo pa¤camo.

Tassuddànaü:

Samàdhi pa¤haü dve kodhà(49) rohitassàpare duve,
Suvidåravisàkhà
(50) vipallàso(51) upakkilesena te dasàti.
Pañhamo paõõàsako.

1.
1[BJTS]= parovaràni + 1. Paroparànimachasaü.
[ChS]=
[PTS]=
[Thai]=
[Kambodian]=

2.
2[BJTS]= santo
[ChS]=
[PTS]= sato + 1 B. K. santo.
[Thai]=
[Kambodian]=

3.
3[BJTS]= bråmãti.
[ChS]=
[PTS]= bråmãti + 2 These vereses recur Aïguttara III. 32-and Sutta Nipàta V. 4. 6.
[Thai]=
[Kambodian]=

4.
4[BJTS]= duppadhaüsiyo + 2. Duppadhaüsayo. Sãmu.
[ChS]=
[PTS]= duppadhaüsiyo + 3 S. Tr., S. D. duppadhaüsayo.
[Thai]=
[Kambodian]=

5.
5[BJTS]= kovido + 3. Ubhayatthassa kovidosyà. Kaü.
[ChS]=
[PTS]=
[Thai]=
[Kambodian]=

6.
6[BJTS]= làbhasakkàragàravà
[ChS]=
[PTS]= làbhasakkàragàravà + 1 B. K. làbhasakkàragàravo
[Thai]=
[Kambodian]=

7.
7[BJTS]= snehamanvàyamivosadhàti
[ChS]=
[PTS]= sneham anvàyam iv`osadhàti + 2 B. K. snehànvayaü ivosadhàti
[Thai]=
[Kambodian]=

8.
8[BJTS]=
[ChS]=
[PTS]= + 3 This recurs in Saüyutta II. 3. 6.
[Thai]=
[Kambodian]=

9.
9[BJTS]= antaü + 1. Anto sãmu.
[ChS]=
[PTS]=
[Thai]=
[Kambodian]=

10.
10[BJTS]= pattayyanti
[ChS]=
[PTS]= pattayyan ti + 1 B. K. ¤àteyyaü ... daññheyyaü ... pattayyan.
[Thai]=
[Kambodian]=

11.
11[BJTS]= pattayyanti
[ChS]=
[PTS]= pattayyan ti + 1 B. K. ¤àteyyaü ... daññheyyaü ... pattayyan.
[Thai]=
[Kambodian]=

12.
12[BJTS]= daëhadhammo + 2. Daëhadhammà machasaü.
[ChS]=
[PTS]=
[Thai]=
[Kambodian]=

13.
13[BJTS]= tàlacchàyaü
[ChS]=
[PTS]= tàlacchàtiü + 2 tàlacchàdiü.
[Thai]=
[Kambodian]=

14.
14[BJTS]= antaràyeva
[ChS]=
[PTS]= antarà + 3 B. K. antarà yeva.
[Thai]=
[Kambodian]=

15.
15[BJTS]= kalebare
[ChS]=
[PTS]= kalebare + 4 B. K. kaëevare.
[Thai]=
[Kambodian]=

16.
16[BJTS]= sa¤¤imhi
[ChS]=
[PTS]= sa¤¤imhi + 5 S. S. sa¤¤imhi; B. K. sasa¤¤imhi.
[Thai]=
[Kambodian]=

17.
17[BJTS]= nàsiüsatã + 1. Nà sãsati machasaü
[ChS]=
[PTS]=
[Thai]=
[Kambodian]=

18.
18[BJTS]= so
[ChS]=
[PTS]= so + 1 S. T. na.
[Thai]=
[Kambodian]=

19.
19[BJTS]= pattayyanti + 2. ¥àteyyaü, daññheyyaü patteyyaüti katthaci
[ChS]=
[PTS]=
[Thai]=
[Kambodian]=

20.
20[BJTS]= àvuso
[ChS]=
[PTS]= àvuso + 2 Not in S. Tr.
[Thai]=
[Kambodian]=

21.
21[BJTS]= daëhadhammo + 3. Daëhadhammà machasaü
[ChS]=
[PTS]=
[Thai]=
[Kambodian]=

22.
22[BJTS]= atipàteyya
[ChS]=
[PTS]= atipàteyya + See M. N. 12, p. 82.
[Thai]=
[Kambodian]=

23.
23[BJTS]= antaràyeva + 4. Antarà katthaci. Machasaü.
[ChS]=
[PTS]=
[Thai]=
[Kambodian]=

24.
24[BJTS]= imasmiü yeva
[ChS]=
[PTS]= imasmiü + 1 B. K. imasmiü yeva.
[Thai]=
[Kambodian]=

25.
25[BJTS]= sa¤¤imhi
[ChS]=
[PTS]= sa¤¤imhi + 2 S. S. sa¤¤imhi; B. K. sasa¤¤imhi.
[Thai]=
[Kambodian]=

26.
26[BJTS]= suvidåravidåre.
[ChS]=
[PTS]= suvidåravidåraü + S. S. suvidåravidåre.; B. K. suvidåravidåraü.
[Thai]=
[Kambodian]=

27.
27[BJTS]= suvidåravidåre.
[ChS]=
[PTS]= suvidåravidåraü + S. S. suvidåravidåre.; B. K. suvidåravidåraü.
[Thai]=
[Kambodian]=

28.
28[BJTS]= atthameti
[ChS]=
[PTS]= atthameti + 4 B. K. abbhudeti pabhaïkaro yattha ca veti.
[Thai]=
[Kambodian]=

29.
29[BJTS]= suvidåravidåre.
[ChS]=
[PTS]= suvidåravidåraü + S. S. suvidåravidåre.; B. K. suvidåravidåraü.
[Thai]=
[Kambodian]=

30.
30[BJTS]= suvidåravidåre.
[ChS]=
[PTS]= suvidåravidåraü + S. S. suvidåravidåre.; B. K. suvidåravidåraü.
[Thai]=
[Kambodian]=

31.
31[BJTS]= atthameti + 1. Atthaü gameti syà.
[ChS]=
[PTS]=
[Thai]=
[Kambodian]=

32.
32[BJTS]= yàvampi + 2. Yàvàpi machasaü.
[ChS]=
[PTS]=
[Thai]=
[Kambodian]=

33.
33[BJTS]= pa¤càliputto + 1. Pa¤càlaputto. Machasaü.
[ChS]=
[PTS]= pa¤càliputto + 1 B. K. Pa¤càlaputto.
[Thai]=
[Kambodian]=

34.
34[BJTS]= dhammaü + 1. Te imaü machasaü
[ChS]=
[PTS]=
[Thai]=
[Kambodian]=

35.
35[BJTS]= sappa¤¤à
[ChS]=
[PTS]= sappa¤¤à + 1 B. K. sabba¤¤à.
[Thai]=
[Kambodian]=

36.
36[BJTS]= paccaladdha
[ChS]=
[PTS]= paccalatthu + 2 B. K. paccàladdhà.
[Thai]=
[Kambodian]=

37.
37[BJTS]= paccaladdha te + 2. Paccaladdhà machasaü. Paccalatthu sã. Mu.
[ChS]=
[PTS]=
[Thai]=
[Kambodian]=

38.
38[BJTS]= Aniccaü aniccato dakkhuü dukkhamaddakkhu dukkhato
[ChS]=
[PTS]= Aniccaü aniccato dakkhuü dukkham addakkhu dukkhato + 3 B. K. Aniccaü aniccato dakkhi dukkhaü dakkhato-m-addkkhi; S. T. Aniccaü aniccato dukkhuü dukkhaü caddakkhu dukkhato; S. M. Aniccaü aniccato dakkhuü dukkhamaddakkhuü dukkhato.
[Thai]=
[Kambodian]=

39.
39[BJTS]= upakkileso
[ChS]=
[PTS]= upakkileso + 1 S. S. upakkilesaü.
[Thai]=
[Kambodian]=

40.
40[BJTS]= Mahikà + 3. Mahiyàsyà.
[ChS]=
[PTS]=
[Thai]=
[Kambodian]=

41.
41[BJTS]= upakkileso
[ChS]=
[PTS]= upakkileso + S. S. upakkilesà.
[Thai]=
[Kambodian]=

42.
42[BJTS]= Dhåmarajo + 4. Dhumo rajo machasaü
[ChS]=
[PTS]= Dhåmarajo + S. S. dhåmarajà.
[Thai]=
[Kambodian]=

43.
43[BJTS]= Ràgadosaparikkiññhà
[ChS]=
[PTS]= Ràgadosapañikkiññhà + 1 B. K. ràgamadaparituññhà; S. D. Ràgadosapañikkiliññhà; S. Tr. Ràgadosaparikkhiññhà; S. T. Ràgadosapañikkiññhà; S. M. Ràgadosapakkiliññho.
[Thai]=
[Kambodian]=

44.
44[BJTS]= samaõabràhmaõà
[ChS]=
[PTS]= samaõabràhmaõà + 2 See cull. XII. 1. 3.
[Thai]=
[Kambodian]=

45.
45[BJTS]= aviddasu
[ChS]=
[PTS]= aviddaså + 3 B. K. avindasuü; S. S. aviddasuü.
[Thai]=
[Kambodian]=

46.
46[BJTS]= upakkiliññhà + 1. Yehi upakkilesehi machasaü.
[ChS]=
[PTS]= upakiliññhà + 4 B. K. yehi upakkilesehi.
[Thai]=
[Kambodian]=

47.
47[BJTS]= addhuvà + 2. Asuddhà sarajàmagà machasaü.
[ChS]=
[PTS]=
[Thai]=
[Kambodian]=

48.
48[BJTS]= sarajàpagà
[ChS]=
[PTS]= sarajà pabhà + B. K. sarajà magà.
[Thai]=
[Kambodian]=

49.
49[BJTS]= kodhà
[ChS]=
[PTS]= kodhà + 6 B. K. kodhagaru.
[Thai]=
[Kambodian]=

50.
50[BJTS]= Suvidåravisàkhà
[ChS]=
[PTS]= Suvidåra visàkho + 7 S. D. S. T. Suvidåra-visàkho; S. Tr. visàkhà.
[Thai]=
[Kambodian]=

51.
51[BJTS]= vipallàso
[ChS]=
[PTS]= vipallàso + 8 B. K. vipallàsà.
[Thai]=
[Kambodian]=