Suttantapiñake
Aïguttaranikàyo
Tatiyo bhàgo
Pa勺akanipàto
2. Dutiyaü paõõàsakaü
1. Nãvaraõavaggo

Namo tassa bhagavato arahato sammàsambuddhassa

[BJT Page 100]

5. 2. 1. 1.

(Nãvaraõasuttaü)

1. Evaü me sutaü ekaü samayaü bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tatra kho bhagavà bhikkhu àmantesi bhikkhavo'ti. Bhadante'ti te bhikkhu bhagavato paccassosuü. Bhagavà etadavoca:

Pa勺ime bhikkhave àvaraõà nãvaraõà cetaso ajjhàruhà pa中àya dubbalãkaraõà. Katame pa勺a?

Kàmacchando bhikkhave àvaraõo nãvaraõo cetaso ajjhàruho pa中àya dubbalãkaraõo. Vyàpàdo bhikkhave àvaraõo nãvaraõo cetaso ajjhàruho pa中àya dubbalãkaraõo. Thãnamiddhaü bhikkhave àvaraõaü nãvaraõaü cetaso ajjhàruhaü pa中àya dubbalãkaraõaü. Uddhaccakukkuccaü bhikkhave àvaraõaü nãvaraõaü cetaso ajjhàruhaü pa中àya dubbalãkaraõaü. Vicikicchà bhikkhave àvaraõà nãvaraõà cetaso ajjhàruhà pa中àya dubbalãkaraõà.

Ime kho bhikkhave pa勺a àvaraõà nãvaraõà cetaso ajjhàruhà pa中àya dubbalãkaraõà.

So vata bhikkhave bhikkhu, ime pa勺a àvaraõe nãvaraõe cetaso ajjhàruhe pa中àya dubbalãkaraõe appahàya abalàya pa中àya dubbalàya attatthaü và 兀ssati, [PTS Page 064] paratthaü và 兀ssati, ubhayatthaü và 兀ssati, uttariü và1 manussadhammà alamariyaàõadassanavisesaü sacchikarissatã'ti netaü ñhànaü vijjati.

Seyyathàpi bhikkhave nadã pabbateyyà dåraïgamà sãghasotà hàrahàriõã, tassà puriso ubhato naïgalamukhàni vivareyya, evaü hi so bhikkhave majjhe nadiyà soto vikkhitto visaño byàdinno na ceva2 dåraïgamo assa, na sãghasoto, na hàrahàrã. Evameva kho bhikkhave so vata bhikkhu ime pa勺a àvaraõe nivaraõe cetaso ajjhàruhe pa中àya dubbalãkaraõe appahàya abalàya pa中àya dubbalàya attatthaü và 兀ssati, paratthaü và 兀ssati, ubhayatthaü và 兀ssati, uttariü và manussadhammà alamariyaàõadassanavisesaü sacchikarissatã'ti netaü ñhànaü vijjati.

1. Uttari và machasaü 2. Neva machasaü

[BJT Page 102]

So vata bhikkhave bhikkhu ime pa勺a àvaraõe nãvaraõe cetaso ajjhàruhe pa中àya dubbalãkaraõe pahàya balavatiyà pa中àya attatthaü và 兀ssati, paratthaü và 兀ssati, ubhayatthaü và 兀ssati, uttariü và manussadhammà alamariyaàõadassanavisesaü sacchikarissatã'ti ñhànametaü vijjati.

Seyyathàpi bhikkhave nadã pabbateyyà dåraïgamà sãghasotà hàrahàriõã, tassà puriso ubhato naïgalamukhàni pidaheyya, evaü hi so bhikkhave majjhe nadiyà soto avikkhitto avisaño abyàdinno dåraïgamo ceva assa sãghasoto ca hàrahàrã ca. Evameva kho bhikkhave so vata bhikkhu ime pa勺a àvaraõe nãvaraõe cetaso ajjhàruhe pa中àya dubbalãkaraõe pahàya balavatiyà pa中àya attatthaü và 兀ssati, paratthaü và 兀ssati. Ubhayatthaü và 兀ssati, uttariü và manussadhammà alamariyaàõadassanavisesaü sacchikarissatã'ti ñhànametaü vijjati.

[PTS Page 065]

5. 2. 1. 2.

(Akusalaràsisuttaü)

) Sàvatthinidànaü:)

2. Akusalaràsãti bhikkhave vadamàno ime* pa勺anãvaraõe sammà

Vadamàno

Vadeyya. Kevalohayaü1 bhikkhave akusalaràsã yadidaü pa勺anãvaraõà. Katame pa勺a?

Kàmacchandanãvaraõaü, byàpàdanãvaraõaü thãnamiddhanãvaraõaü, uddhaccakukkuccanãvaraõaü,

Vicikicchànãvaraõaü.

Akusalaràsãti bhikkhave vadamàno ime pa勺anãvaraõe sammà vadamàno vadeyya. Kevalohayaü bhikkhave akusalaràsã yadidaü ime pa勺anãvaraõà'ti. 2

*'Imo' iti machasaü potthake na dissati.

1. Kevalohàyaü machasaü, kevalocàyaü syà

2. Ime pa勺anãvaraõànã'ti sãmu

[BJT Page 104]

5. 2. 1. 3

(Padhàniyaïgasuttaü)

(Sàvatthi nidànaü:)

3. Pa勺imàni bhikkhave padhàniyaïgàni. Katamàni pa勺a?

Idha bhikkhave bhikkhu saddho hoti saddahati tathàgatassa bodhiü: itipi so bhagavà arahaü sammàsambuddho vijjàcaraõasampanno sugato lokavidå anuttaro purisadammasàrathã satthà devamanussànaü buddho bhagavàti. Appàbàdho hoti appàtaïko samavepàkiniyà gahaõiyà samannàgato nàtisãtàya nàccuõhàya majjhimàya padhànakkhamàya.

Asañho hoti amàyàvã yathàbhåtaü attànaü àvãkattà satthari và vi中åsu và sabrahmacàrãsu.

âraddhaviriyo viharati akusalànaü dhammànaü pahàõàya kusalànaü dhammànaü upasampadàya thàmavà daëhaparakkamo anikkhittadhuro kusalesu dhammesu.

Pa中avà hoti udayatthagàminiyà pa中àya samannàgato ariyàya nibbedhikàya sammà dukkhakkhayagàminiyà.

Imàni kho bhikkhave pa勺a padhàniyaïgànã'ti.

5. 2. 1. 4.

(Asamaya samayasuttaü)

(Sàvatthinidànaü)

4. Pa勺ime bhikkhave asamayà padhànàya. Katame pa勺a?

[PTS Page 066]

Idha bhikkhave bhikkhu jiõõo hoti jaràya abhibhåto. Ayaü bhikkhave pañhamo asamayo padhànàya.

Puna ca paraü bhikkhave bhikkhu vyàdhito hoti vyàdhinà abhibhåto. Ayaü bhikkhave dutiyo asamayo padhànàya.

Puna ca paraü bhikkhave dubbhikkhaü hoti dussassaü dullabhapiõóaü na sukaraü u勺hena paggahena yàpetuü. Ayaü bhikkhave tatiyo asamayo padhànàya.

Puna ca paraü bhikkhave bhayaü hoti añavãsaïkopo1 cakkasamàråëhà jànapadà pariyàyanti. Ayaü bhikkhave catuttho asamayo padhànàya.

Puna ca paraü bhikkhave saïgho bhinno hoti. Saïghe kho pana bhikkhave bhinne a中ama中aü akkosà ca honti, a中ama中aü paribhàsà ca honti, a中ama中aü parikkhepà ca honti, a中ama中aü pariccajanà2 ca honti. Tattha appasantà ceva nappasãdanti. Pasannàna勺a ekaccànaü a中athattaü hoti. Ayaü bhikkhave pa勺amo asamayo padhànàya.

Ime kho bhikkhave pa勺a asamayà padhànàyà'ti.

1. Añavisaïkopo sabbattha2. 2. Pariccajà machasaü syà.

[BJT Page 106]

Pa勺ime bhikkhave samayà padhànàya. Katame pa勺a?

Idha bhikkhave bhikkhu daharo hoti. Yuvà susu kàlakeso bhadrena yobbanena samannàgato pañhamena vayasà. Ayaü bhikkhave pañhamo samayo padhànàya.

Puna ca paraü bhikkhave bhikkhu appàbàdho hoti appàtaïko samavepàkiniyà gahaõiyà samannàgato nàtisãtàya nàccuõhàya majjhimàya padhànakkhamàya. Ayaü bhikkhave dutiyo samayo padhànàya.

Puna ca paraü bhikkhave subhikkhaü hoti susassaü [PTS Page 067] sulabhapiõóaü, sukaraü u大ena paggahena yàpetuü. Ayaü bhikkhave tatiyo samayo padhànàya

Puna ca paraü bhikkhave manussà samaggà sammodamànà avivadamànà khãrodakãbhåtà a中ama中aü piyacakkhuhi sampassantà viharanti. Ayaü bhikkhave catuttho samayo padhànàya.

Puna ca paraü bhikkhave saïgho samaggo sammodamàno avivadamàno ekuddeso phàsu viharati. Saïghe kho pana bhikkhave samagge na ceva a中ama中aü akkosà honti. Na ca a中ama中aü paribhàsà honti. Na ca a中ama中aü parikkhepà honti. Na ca a中ama中aü pariccajanà honti. Tattha appasannà ceva pasãdanti. Pasannàna勺a bhiyyobhàvo1 hoti. Ayaü bhikkhave pa勺amo samayo padhànàya.

Ime kho bhikkhave pa勺a samayà padhànàyà'ti.

5. 2. 1. 5

(Màtàputtasuttaü)

5. Ekaü samayaü bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena sàvatthiyaü ubho màtàputtà vassàvàsaü upagamiüsu bhikkhå ca bhikkhuõã ca.

Te a中ama中assa abhiõhaü dassanakàmà ahesuü. Màtàpi puttassa abhiõhaü dassanakàmà ahosã. Putto'pi màtaraü abhiõhaü dassanakàmo ahosi. Tesaü abhiõhaü dassanà saüsaggo ahosi. Saüsagge sati vissàso ahosi. Vissàse sati otàro ahosi. Te otiõõacittà sikkhaü apaccakkhàya dubbalyaü anàvãkatvà methutaü dhammaü patiseviüsu.

Atha kho sambahulà bhikkhu yena bhagavà tenupasaïkamiüsu. Upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdiüsu. Ekamantaü nisinnà kho te bhikkhå bhagavantaü etadavocuü: 'idha bhante sàvatthiyaü ubho màtà puttà vassàvàsaü upagamiüsu bhikkhu ca bhikkhuõã ca. Te a中ama中assa [PTS Page 068] abhiõhaü dassanakàmà ahesuü. Màtàpi puttassa abhiõhaü dassanakàmà ahosi. Puttopi màtaraü abhiõhaü dassanakàmo ahosi. Tesaü abhiõhaü dassanà saüsaggo ahosi. Saüsagge sati vissàso ahosi. Vissàse sati otàro ahosã. Te otiõõacittà sikkhàü apaccakkhàya dubbalyaü anàvãkatvà methunaü dhammaü patiseviüsu'ti.

1. Bhãyobhàvo sãmu.

[BJT Page 108.]

Kinnu so bhikkhave moghapuriso ma中ati na màtà putte sàrajjati putto và pana màtarã'ti.

Nàhaü bhikkhave a中aü ekaråpampi samanu passàmi yaü1 evaü rajanãyaü evaü kamanãyaü evaü madanãyaü evaü bandhanãyaü evaü mucchanãyaü evaü antaràyakaraü anuttarassa yogakkhemassa adhigamàya, yathayidaü bhikkhave itthiråpaü. Itthiråpe bhikkhave sattà rattà gathità giddhà mucchità ajjhopannà. Te dãgharattaü socanti itthiråpavasànugà.

Nàhaü bhikkhave a中aü ekasaddampi samanupassàmi yaü evaü rajanãyaü evaü kamanãyaü evaü madanãyaü evaü bandhanãyaü evaü mucchanãyaü evaü antaràyakaraü anuttarassa yogakkhemassa adhigamàya, yathayidaü bhikkhave itthisaddo. Itthisadde bhikkhave sattà rattà gathità giddhà mucchità ajjhopannà. Te dãgharattaü socanti itthisaddavasànugà.

Nàhaü bhikkhave a中aü ekagandhampi samanupassàmi yaü evaü rajanãyaü evaü kamanãyaü evaü madanãyaü evaü bandhanãyaü evaü mucchanãyaü evaü antaràyakaraü anuttarassa yogakkhemassa adhigamàya, yathayidaü bhikkhave itthigandho. Itthigandhe bhikkhave sattà rattà gathità giddhà mucchità ajjhopannà. Te dãgharattaü socanti itthigandhavasànugà.

Nàhaü bhikkhave a中aü ekarasampi samanupassàmi yaü evaü rajanãyaü evaü kamanãyaü evaü madanãyaü evaü bandhanãyaü evaü mucchanãyaü evaü antaràyakaraü anuttarassa yogakkhemassa adhigamàya, yathayidaü bhikkhave itthiraso. Itthirase bhikkhave sattà rattà gathità giddhà mucchità ajjhopannà. Te dãgharattaü socanti itthirasavasànugà.

Nàhaü bhikkhave a中aü ekaphoññhabbampi samanupassàmi yaü evaü rajanãyaü evaü kamanãyaü evaü madanãyaü evaü evaü bandhanãyaü evaü mucchanãyaü evaü antaràyakaraü anuttarassa yogakkhemassa adhigamàya, yathayidaü bhikkhave itthipoññhabbo. Itthipoññhabbe bhikkhave sattà rattà giddhà gathità mucchità ajjhopannà. Te dãgharattaü socanti itthipoññhabbavasànugà.

Itthi bhikkhave gacchantã'pi purisassa cittaü pariyàdàya tiññhati. òhità'pi nisinnà'pi2sayànà'pi hasanti'pi bhaõantã'pi gàyantã'pi rodantã'pi ugghànità'pi 3 matà'pi purisassa cittaü pariyàdàya tiññhati. Yampi taü bhikkhave sammà vadamàno vadeyya samannapàso màrassà'ti.

[PTS Page 069]

1. Salalape asihatthena pisàcenapi sallape,
âsãvisampi àside yena daññho na jãvati

2. Natveva eko ekàya màtugàmena sallape,
Muññhassatiü tà bandhanti pekkhitena sitena ca,

3. Athopi dunnivatthena ma大unà bhaõitena ca,
Neso jano suvàsãdo4 api ugghànito5 mato.

4. Pa勺akàmaguõà ete itthiråpasmiü dissare,
Råpà saddà rasà gandhà phoññhabbà ca manoramà.

5. Tesaü kàmoghavuëhànaü kàme aparijànataü,
Kàlaü gatiü6 bhavàbhavaü saüsàrasmiü purakkhatà.

6. Ye ca kàme pari中àya caranti akutobhayà,
Te ve pàragatà loke ye pattà àsavakkhaya'nti.

1. (Yaü) machasaü natthi 2. Nipannàpi syà 3. Ugghàtitàpi syà, machasaü 4. Svàsãsado machasaü svàsadedà syà, 5. Ugghàtito syà machasaü 6. Gati machasaü

Piñu aüka:110

5. 2. 1. 6

(Upajjhàyasuttaü)

(Sàvatthinidànaü:)

6. Atha kho a中ataro bhikkhu yena sako upajjhàyo tenupasaïkami.

Upasaïkamitvà sakaü upajjhàyaü etadavoca: 'etarahi me bhante madhurakajàto ceva kàyo. Disà ca me na pakkhàyanti. Dhammà ca maü nappañibhanti. Thãnamiddhaü ca me cittaü pariyàdàya tiññhati. Anabhirato ca brahmacariyaü caràmi. Atthi ca me dhammesu vicikicchà'ti.

Atha kho so bhikkhu taü saddhivihàrikaü bhikkhuü àdàya yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinno kho so bhikkhu bhagavantaü etadavoca:

Ayaü bhante bhikkhu evamàha: 'etarahi me bhante madhurakajàto veca kàyo. Disà ca me napakkhàyanti. Dhammà ca maü nappañibhanti. Thãnamiddhaü ca me cittaü pariyàdàya tiññhati. Anabhirato ca brahamacariyaü caràmi. Atthi ca me dhammesu vicikicchà'ti.

[PTS Page 070]

Evaü hetaü bhikkhu hoti indriyesu aguttadvàrassa, bhojane amatta中uno, jàgariyaü ananuyuttassa, avipassakassa kusalànaü dhammànaü, pubbarattàpararattaü bodhipakkhiyànaü dhammànaü bhàvanànuyogaü ananuyuttassa viharato yaü madhurakajàto ceva kàyo hoti, disà cassa na pakkhàyanti, dhammà ca taü nappañibhanti. , Thãnamiddhaü cassa cittaü pariyàdàya tiññhati, anabhirato ca brahmacariyaü carati, hoti cassa dhammesu vicikicchà.

Tasmàtiha te bhikkhu evaü sikkhitabbaü: 'indriyesu guttadvàro bhavissàmi, bhojane matta中u, jàgariyaü anuyutto, vipassako kusalànaü dhammànaü, pubbarattàpararattaü bodhipakkhiyànaü dhammànaü bhàvanànuyogaü anuyutto viharissàmi'ti, " evaü hi te bhikkhu sikkhitabbanti,

Atha kho so bhikkhu bhagavatà iminà ovàdena ovadito uññhàyàsanà bhagavantaü abhivàdetvà padakkhiõaü katvà pakkàmi.

Atha kho so bhikkhu eko vupakaññho appamatto àtàpã pahitatto viharanto na cirasseca yassatthàya kulaputtà sammadeva agàrasmà anagàriyaü pabbajanti, tadanuttaraü brahmacariyapariyosànaü diññheva dhamme sayaü abhi中à sacchikatvà upasampajja vihàsi khãõa jàti, vusitaü brahmacariyaü, kataü karaõãyaü, nàparaü itthattàyà'ti abbha中àsi a中ataro ca pana so bhikkhu arahataü ahosi.

Piñu aüka:112

Atha kho so bhikkhu arahattappatto yena sako upajjhàyo tenupasaïkami. Upasaïkamitvà sakaü upajjhàyaü etadavoca: 'etarahi me bhante natveva 1 madhurakajàto kàyo. Disà ca me pakkhàyanti. Dhammà ca maü pañibhanti. Thãnamiddhaü ca me cittaü na pariyàdàya tiññhati abhirato ca brahmacariyaü caràmi natthi ca me dhammesu vicikicchà'ti.

Atha kho so bhikkhu taü saddhivihàrikaü bhikkhuü àdàya yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà [PTS Page 071] bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinno kho so bhikkhu bhagavantaü etadavoca:

Ayaü bhante bhikkhu evamàha'etarahi me bhante natveva1 madhurakajàto kàyo. Disà ca me pakkhàyanti. Dhammà ca maü pañibhanti. Thãnamiddhaü ca me cittaü pariyàdàya na tiññhati. Abhirato ca brahmacariyaü caràmi. Natthi ca me dhammesu vicikicchà'ti.

Evaü hi taü bhikkhu hoti indriyesu guttadvàrassa, bhojane matta中uno, jàgariyaü anuyuttassa, vipassakassa kusalànaü dhammànaü, pubbarattàpararattaü bodhipakkhiyànaü dhammànaü bhàvanànuyogaü anuyuttassa viharato, yaü na ceva madhurakajàto kàyo hoti, disà cassa pakkhàyanti, dhammà ca taü pañibhanti, thãnamiddhaü cassa cittaü na pariyàdàya tiññhati, abhirato ca brahmacariyaü carati, na cassa hoti dhammesu vicikicchà.

Tasmàtiha vo bhikkhave evaü sikkhitabbaü: 'indriyesu guttadvàrà bhavissàma, bhojane matta中uno, jàgariyaü anuyuttà, vipassakà kusalànaü dhammànaü, pubbarattàpararattaü bodhipakkhiyànaü dhammànaü bhàvanànuyogaü anuyuttà viharissàmà'ti evaü hi vo bhikkhave sikkhitabbanti.

5. 2. 1. 7

(òhànasuttaü)

(Sàvatthinidànaü)

7. Pa勺imàni bhikkhave ñhànàni abhiõhaü paccavekkhitabbàni itthiyà và purisena và gahaññhena và pabbajitena và. Katamàni pa勺a?

Jaràdhammomhi jaraü anatãto'ti abhiõhaü paccavekkhitabbaü itthiyà và purisena và gahaññhena và pabbajitena và.

Vyàdhidhammomhi vyàdhiü anatãto'ti abhiõhaü paccavekkhitabbaü itthiyà và purisena và gahaññhena và pabbajitena và.

Maraõadhammomhi maraõaü anatãto'ti abhiõhaü paccavekkhitabbaü itthiyà và purisena và gahaññhena và pabbajitena và.

1. Na ceva syà, machasaü

[BJT Page 114]

'Sabbehi me piyehi manàpehi nànàbhàvo vinàbhàvo'ti abhiõhaü paccavekkhitabbaü [PTS Page 072] itthiyà và purisena và gahaññhena và pabbajitena và.

'Kammassakomhi kammadàyàdo kammayoni kammabandhå kammapañisaraõo yaü kammaü karissàmi kalyàõaü và pàpakaü và tassa dàyàdo bhavissàmã'ti abhiõhaü paccacekkhitabbaü itthiyà và purisena và gahaññhena và pabbajitena và.

Ki勺a bhikkhave atthavasaü pañicca 'jaràdhammomhi jaraü anatãto'ti abhiõhaü paccavekkhitabbaü itthiyà và purisena và gahaññhena và pabbajitena và.? Atthã bhikkhave sattànaü yobbane yobbanamado yena madena mattà kàyena duccaritaü caranti vàcàya duccaritaü caranti manasà duccaritaü caranti. Tassa taü ñhànaü abhiõhaü paccavekkhato yo yobbane yobbanamado so sabbaso và pahãyati, tanu và pana hoti. Idaü kho bhikkhave atthavasaü pañicca 'jaràdhammomhi jaraü anatãto'ti abhiõhaü paccavekkhitabbaü itthiyà và purisena và gahaññhena và pabbajitena và.

Ki勺a bhikkhave atthavasaü pañicca'vyàdhidhammomhi vyàdhiü anatãto'ti abhiõhaü paccavekkhitabbaü itthiyà và và purisena và gahaññhena và pabbajitena và? Atthi bhikkhave sattànaü àrogye àrogyamado yena madena mattà kàyena duccaritaü caranti vàcàya duccaritaü caranti manasà duccaritaü caranti. Tassa taü ñhànaü abhiõhaü paccavekkhato yo àrogye àrogyamado so sabbaso và pahãyati, tanu và pana hoti. Idaü kho bhikkhave atthavasaü pañicca 'vyàdhidhammomhi vyàdhiü anatãto'ti abhiõhaü paccavekkhitabbaü itthiyà và purisena và gahaññhena và pabbajitena và.

Ki勺a bhikkhave atthavasaü pañicca 'maraõadhammomhi maraõaü anatãto'ti abhiõhaü paccavekkhitabbaü itthiyà và purisena và gahaññhena và pabbajitena và? Atthi bhikkhave sattànaü jãvite jãvitamado yena madena mattà kàyena duccaritaü caranti vàcàya [PTS Page 073] duccaritaü caranti manasà duccaritaü caranti. Tassa taü ñhànaü abhiõhaü paccavekkhato yo jãvite jãvitamado so sabbaso và pahãyati, tanu và pana hoti. Idaü kho bhikkhave atthavasaü pañicca 'maraõadhammomhi maraõaü anatãto'ti abhiõhaü paccavekkhitabbaü itthãyà và purisena và gahaññhena và pabbajitena và.

[BJT Page 116]

Ki勺a bhikkhave atthavasaü pañicca 'sabbehi me piyehi manàpehi nànàbhàvo vinàbhàvo'ti abhiõhaü paccavekkhitabbaü itthiyà và purisena và gahaññhena và pabbajitena và? Atthi bhikkhave sattànaü piyesu jandaràgo yena ràgena rattà kàyena duccaritaü caranti càvàya duccaritaü caranti manasà duccaritaü caranti. Tassa taü ñhànaü abhiõhaü paccavekkhato yo piyesu chandaràgo so sabbaso và pahãyati, tanu và pana hoti. Idaü kho bhikkhave atthavasaü pañicca 'sabbehi me piyehi manàpehi nànàbhàvo vinàbhàvo'ti abhiõhaü paccavekkhitabbaü itthiyà và purisena và gahaññhena và pabbajitena và.

Ki勺a bhikkhave atthavasaü pañicca 'kammassakomhi kammadàyàdo kammayonã kammabandhå kammapañisaraõo yaü kammaü karissàmi kalyàõaü và pàpakaü và tassa dàyàdo bhavissàmi'ti abhiõhaü paccavekkhitabbaü itthiyà và purisena và gahaññhena và pabbajitena và?. Atthi bhikkhave sattànaü kàyaduccaritaü vacãduccaritaü manoduccaritaü. Tassa taü ñhànaü abhiõhaü paccavekkhato sabbaso và taü pahãyati, tanu và pana hoti idaü kho bhikkhave atthavasaü pañicca 'kammassakomhi kammadàyàdo kammayonã kammabandhå kammapañisaraõo yaü kammaü karissàmi kalyàõaü và pàpakaü và tassa dàyàdo bhavissàmi'ti abhiõhaü paccavekkhitabbaü itthiyà và purisena và gahaññhena và pabbajitena và.

Sa kho so bhikkhave ariyasàvako iti pañisa勺ikkhati: [PTS Page 074] na kho aha中eveko jaràdhammo jaraü anatãto atha kho yàvatà sattànaü àgati gati cuti uppatti, sabbe sattà jaràdhammà jaraü anatãtà'ti tassa taü ñhànaü abhiõhaü paccavekkhato maggo sa大àyati. So taü maggaü àsevati, bhàveti, bahulãkaroti. Tassa taü maggaü àsevato bhàvayato bahulãkaroto saüyojanà pahãyanti, 1 anusayà vyantãhonti.

Na kho aha中eveko vyàdhidhammo vyàdhiü anatãto, atha kho yàvatà sattànaü àgati gati cuti upapatti, sabbe sattà vyàdhiü anatãtà'ti tassa taü ñhànaü abhiõhaü paccavekkhato maggo sa大àyati, so taü maggaü àsevati, bhàveti, bahulikaroti. Tassa taü maggaü àsevato bhàvayato bahulãkaroto saüyojanà pahãyanti. 1Anusayà vyanti honti.

1. Saüyojanàni pahãyanti syà saüyojanàni sabbaso pahãyanti. Machasaü.

[BJT Page 118]

'Na kho aha中eveko maraõadhammo maraõaü anatãto, atha kho yàvatà sattànaü àgati gati cuti upapatti, sabbe sattà maraõadhammà maraõaü anatãtà'ti tassa taü ñhànaü abhiõhaü paccavekkhato maggo sa大àyati so taü maggaü àsevati bhàveti bahulãkaroti. Tassa taü maggaü àsevato bhàvayato bahulãkaroto saüyojanà pahãyanti. Anusayà vyanti honti.

'Na kho mayhamevekassa sabbeheva piyehi manàpehi nànàbhàvo vinàbhàvo, atha kho yàvatà sattànaü àgati gati cuti upapatti, sabbesaü sattànaü manàpehi nànàbhàvo vinàbhàvo'ti tassa taü ñhànaü abhiõhaü paccavekkhato maggo sa大àyati. So taü maggaü àsevati bhàveti bahulãkaroti. Tassa taü maggaü àsevato bhàvayato bahulãkaroto saüyojanà pahãyanti. Anusayà vyantãhonti.

'Na kho aha中eveko kammassakomhi kammadàyàdo kammayonã kammabandhå kammapañisaraõo yaü kammaü karissàmi kalyàõaü và pàpakaü và tassa dàyàdo bhavissàmi, atha kho yàvatà sattànaü àgati gati cuti upapatti. Sabbe sattà kammassakà kammadàyàdà kammayonã kammabandhå kammapañisaraõà, yaü kammaü karissanti kalyàõaü và pàpakaü và, tassa dàyàdà [PTS Page 075] bhavissantã'ti tassa taü ñhànaü abhiõhaü paccavekkhato maggo sa大àyati. So taü maggaü àsevati, bhàveti, bahulãkaroti tassa taü maggaü àsevato bhàvayato bahulãkaroto saüyojanà pahãyanti. Anusayà vyantãhontã'ti.

7. Vyàdhidhammà jaràdhammà atho maraõadhammino,
Yathà dhammà tathà santà1 jigucchanti puthujjanà.

8. Aha勺etaü jiguccheyyaü evaü dhammesu pàõisu,
Na metaü patiråpassa mama evaü vihàrino.

9. Sohaü evaü viharanto 兀tvà dhammaü niråpadhiü,
ârogye yobbanasmi勺a jãvitasmi勺a ye madà,

10. Sabbe made abhibhosmi nekkhammaü daññhu khemato
Tassa me ahu ussàho nibbànaü abhipassato.

11. Nàhaü bhabbo etarahi kàmàni patisevituü,
Anivattã bhavissàmi brahmacariyaparàyaõoti.

Sattà machasaü

[BJT Page 120]

5. 2. 1. 8. ( Licchavikumàrasuttaü) 8. Ekaü samayaü bhagavà vesàliyaü viharati mahàvane kuñàgàrasàlàyaü. Atha kho bhagavà pubbanhasamayaü nivàsetvà pattacãvaramàdàya vesàliyaü piõóàya pàvisi. Vesàliyaü piõóàya caritvà pacchàbhattaü piõóapàtapañikkanto mahàvanaü ajjhogahetvà1 a中atarasmiü rukkhamåle divàvihàraü nisãdi.

Tena kho pana samayena sambahulà licchavikumàrakà sajjàni dhanåni àdàya kukkurasaïghaparivutà mahàvane anucaïkamamànà anuvicaramànà addasaüsu bhagavantaü a中atarasmiü rukkhamåle nisinnaü divàvihàraü. 2 Disvàna sajjàni dhanåni nikkhipitvà kukkurasaïghaü ekamantaü uyyojetvà yena bhagavà tenupasaïkamiüsu. Upasaïkamitvà bhagavantaü [PTS Page 076] abhivàdetvà tuõhãbhåtà tuõhãbhåtà pa大alikà bhagavantaü payurupàsanti.

Tena kho pana samayena mahànàmo licchavi mahàvane jaïghàvihàraü anucaïkamamàno anuvicaramàno addasa te licchavikumàrake tuõhãbhåte tuõhãbhåte pa大alike bhagavantaü payurupàsante. Disvà yena bhagavà tenusaïkami. Upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinno kho mahànàmo licchavi udànaü udànesi: bhavissanti vajjã, bhavissanti vajjã'ti.

Kiü pana tvaü mahànàma evaü vadesi 'bhavissanti vajjã bhavissanti vajjã'ti.

"Ime bhante licchavikumàrakà caõóà pharusà apajahà3ti. Yàni'pi tàti kulesu pahenakàni4 pahãyanti ucchåni và badaràti và påvàti và modakàti và saïgulikàti5 và, tàni vilumpitvà vilumpitvà khàdanti. Kulitthãnampi kulakumàrãnampi pacchàliyaü6 khipanti. Te' dànime tuõhãbhåtà tuõhãbhåtà pa大alikà bhagavantaü payirupàsantã'ti.

Yassa kassaci mahànàma kulaputtassa pa勺adhammà saüvijjanti, yadi và ra中o khattiyassa muddhàbhisittassa7, yadi và raññhikassa8 pettanikassa, yadi và senàya senàpatikassa, yadi và gàmagàmikassa9, yadi và pågagàmaõikassa, ye và pana kulesu paccekàdhipaccaü kàrenti, vuddhiyeva pàñikaïkhà, no parihàni. Katame pa勺a?

Idha mahànàma kulaputto uññhànaviriyàdhigatehi bhogehi bàhàbala paricitehi sedàvakkhittehi dhammikehi dhammaladdhehi màtàpitaro sakkaroti garu10karoti màneti [PTS Page 077] påjeti. Tamenaü màtàpitaro sakkatà garukatà mànità påjità kalyàõena manasà anukampanti: 'ciraü jãva, dãghamàyuü pàlehã'ti. Màtàpitànukampitassa mahànàma kulaputtassa vuddhiyeva pàñikaïkhà, no parihàni.

1. Ajjhogàhetvà machasaü 2. 'Divàvihàraü machasaü natthi

3. Apànubhà machasaü apàñubhà syà 4. Pahãõakàni syà, pahãnakàni sãmu.

5. Saükulikàti machasaü saükhalikàti và sãmu. 6. Pacchaliyaü katthaci.

7. Muddhàvasittassa, katthaci 8. Raññhakassa sãmu.

9. Gàmagàmaõikassa machasaü 10. Garuü machasaü.

[BJT Page 122]

Puna ca paraü mahànàma kulaputto uññhànaviriyàdhigatehi bhogehi bàhàbalaparicitehi sedàvakkhittehi dhammikehi dhammaladdhehi puttadàradàsakammakaraporise sakkaroti, garukaroti, màneti, påjeti. Tamenaü puttadàradàsakammakaraporisà sakkatà garukatà mànità, påjità kalyàõena manasà anukampanti: 'ciraü jãva, dighamàyuü pàlehã'ti. Puttadàradàsakammakaraporisànukampitassa mahànàma kulaputtassa vuddhiyeva pàñikaïkhà, no parihàni.

Puna ca paraü mahànàma kulaputto uññhànaviriyàdhigatehi bhogehi bàhàbalaparicitehi sedàvakkhittehi dhammikehi dhammaladdhehi khettakammantasàmantasaüvohàre1 sakkaroti, garukaroti, màneni, påjeti. Tamenaü khettakammantasàmantasaüvohàrà sakkatà garukatà mànità pujità kalyàõena manasà anukampanti: 'ciraü jãva, dighamàyuü pàlehã'ti. Khettakammantasàmantasaüvohàrànukampitassa mahànàma kulaputtassa vuddhiyeva pàñikaïkhà, no parihàni.

Puna ca paraü mahànàma, kulaputto uññhànaviriyàdhigatehi bhogehi bàhàbalaparicitehi sedàvakkhittehi dhammikehi dhammaladdhehi yàvatà balipañiggàhikà devatà sakkaroti, garukaroti, màneti, påjeti. Tametaü balipañiggàhikà devatà sakkatà garukatà mànità påjità kalyàõena manasà anukampanti:ciraü jãva, dãghamàyuü pàlehã'ti. Devatànukampitassa mahànàma kulaputtassa vuddhiyeva pàñikaïkhà, no parihàni.

Puna ca paraü mahànàma kulaputto uññhànaviriyàdhigatehi bhogehi bàhàbalaparicitehi sedàvakkhittehi dhammikehi dhammaladdhehi samaõabràhmaõe sakkaroti garukaroti, màneti, påjeti. Tamenaü samaõabràhmaõà sakkatà garukatà mànità pujità kalyàõena manasà anukampanti:'ciraü jãva, dãghamàyuü pàlehã'ti. Samaõabràhmaõànukampitassa [PTS Page 078] mahànàma kulaputtassa vuddhiyeva

Pàñikaïkhà, no parihàni.

Yassa kassaci mahànàma kulaputtassa ime pa勺a dhammà saüvijjanti, yadi và ra中o khattiyassa muddhàbhisittassa yadi và raññhikassa pettanikassa yadi và senàya senàpatikassa yadi và gàmagàmikassa yadi và pugagàmaõikassa, ye và pana kulesu paccekàdhipaccaü kàrenti, vuddhiyeva pàñikaïkhà, no parihànã'ti,

1. Sàmattasabyehàre machasaü

[BJT Page 124]

12. Màtàpitukiccakaro puttadàrahito sadà,
Anto janassa atthàya ye cassa upajivino,

13. Ubhinnaü yeva1 atthàya vada中å hoti sãlavà,
àtãnaü pubbapetànaü diññhadhamme ca jãvinaü, 2

14. Samaõànaü bràhmaõànaü devatànaü ca paõóito,
Vittisa大anano hoti dhammena gharamàvasaü.

15. So karitvàna kalyàõaü pujjo hoti pasaüsiyo.
Idha ceva naü3 pasaüsanti pecca sagge ca modatã'ti4

5. 2. 1. 9

(Pañhamabuóóhapabbajitasuttaü)

(Sàvatthinidànaü:)

9. Pa勺ahi bhikkhave dhammehi samannàgato dullabho buóóhapabbajito. Katamehi pa勺ahi?

Dullabho bhikkhave buóóhapabbajito nipuõo, dullabho àkappasampanno, dullabho bahussuto, dullabho dhammakathiko, dullabho vinayadharo.

Imehi kho bhikkhave pa勺ahi dhammehi samannàgato dullabho buóóhapabbajito'ti.

5. 2. 1. 10

Dutiyabuóóhapabbajita suttaü

(Sàvatthinidànaü:)

10. Pa勺ahi bhikkhave dhammehi samannàgato dullabho buóóhapabbajito. Katamehi pa勺ahi?

Dullabho bhikkhave buóóhapabbajito suvaco, dullabho [PTS Page 079] suggahãtaggàhã, dullabho padakkhiõaggàhã, dullabho dhammakathiko, dullabho vinayadharo.

Imehi kho bhikkhave pa勺ahi dhammehi samannàgato dullabho buóóhapabbajito'ti.

Nãvaraõavaggo pañhamo.

Tassuddànaü

âvaraõaü ràsi aïgàni samayaü màtuputtikà,
Upajjhà ñhànaü kumàrà licchavã apare duve'ti.

1. Ceva machasaü 2. Diññhe dhamme ca jãvataü machasaü jãvitaü syà.

3. Idhevanaü machasaü 4. Sagge pamodati machasaü