[BJT Page 050]

Suttantapiñake
Aïguttaranikàyo
Catuttho bhàgo
Chakkanipàto
1. Pañhamo paõõàsako
3. Anuttariyavaggo

Namo tassa bhagavato arahato sammàsambuddhassa.

6. 1. 3. 1.

(Sàmagàmaka suttaü)

21. [PTS Page 309] ekaü samayaü bhagavà sakkesu viharati sàmagàmake pokkharaõãyàyaü.

Atha kho a中atarà devatà abhikkantàya rattiyà abhikkantavaõõà kevalakappaü

Pokkharaõãyaü obhàsetvà yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü aññhàsi. Ekamantaü ñhità kho sà devatà bhagavantaü etadavoca:

Tayome bhante dhammà bhikkhuno parihànàya saüvattanti. Katame tayo:

Kammàràmatà, bhassàràmatà, niddàràmatà ime kho bhante tayo dhammà bhikkhuno parihànàya saüvattantãti.

Idamavoca sà devatà. Samanu中o satthà ahosi. Atha kho sà devatà samanu中o me satthàti bhagavantaü abhivàdetvà padakkhiõaü katvà tatthevantaradhàyã.

Atha kho bhagavà tassà ratatiyà accayena bhikkhå àmantesi. Imaü bhikkhave rattiü a中atarà devatà abhikkantàya rattiyà abhikkantavaõõà kevalakappaü pokkharaõãyaü obhàsetvà yenàhaü tenupasaïkami. Upasaïkamitvà maü abhivàdetvà ekamantaü aññhàsi, ekamantaü ñhità kho bhikkhave sà devatà maü etadavoca.

"Tayome bhante dhammà bhikkhuno parihànàya saüvattanti. Katame tayo: kammàràmatà, bhassàràmatà, niddàràmatà. Ime kho bhante tayo dhammà bhikkhuno parihànàya saüvattantã"ti.

Idamavoca bhikkhave sà devatà. Idaü vatvà maü abhivàdetvà padakkhiõaü katvà tatthevantaradhàyi.

Tesaü vo bhikkhave alàbhà tesaü vo dulladdhà1 ye vo devatàpi jànanti kusalehi dhammehi parihànàya2 saüvattamàne.

Aparepi bhikkhave tayo parihàniye dhamme desissàmi taü suõàtha sàdhukaü manasikarotha bhàsissàmiti evaü bhanteti kho te bhikkhu bhagavato paccassosuü. Bhagavà etadavoca:

[PTS Page 310] katame ca bhikkhave tayo parihàniyà dhammà: saügaõikàràmatà, dovacassatà, pàpamittatà.

Ime kho bhikkhave tayo parihàniyà dhammà.

Ye hi keci bhikkhave atãtamaddhànaü parihàyiüsu kusalehi dhammehi, sabbe te imeheva chahi dhammehi parihàyiüsu kusalehi dhammehi. Yehi keci bhikkhave anàgatamaddhànaü parihàyissanni kusalehi dhammahi. Sabbe te imeheva chahi dhammehi parihàyissanti kusalehi dhammehi.

Yehi keci bhikkhave etarahi parihàyanti kusalehi dhammehi, sabbe te imeheva chahi dhammehi parihàyanti kusalehi dhammehiti. 1 Tesaü dulladdhaü machasaü 2 parihàyamàne machasaü.

[BJT Page 052]

6. 1. 3. 2.

(Aparihànãyadhamma suttaü)

(Sàvatthinidànaü)

22. Chayime bhikkhave aparihàniye dhamme desissàmi, taü suõàtha sàdhukaü manasikarotha bhàsissàmiti, evaü bhanteti kho te bhikkhu bhagavato paccassosuü. Bhagavà etadavoca: katame ca te bhikkhave cha aparihàniyà dhammà

Na kammàràmatà, na bhassàràmatà, na niddàràmatà, na saïgaõikàràmatà, sovacassatà, kalyàõamittatà. Ime kho bhikkhave cha aparihàniyà dhammà.

Ye hi keci bhikkhave atãtamaddhànaü na parihàyiüsu kusalehi dhammehi, sabbe te imeheva chahi dhammehi na parihàyiüsu kusalehi dhammehi. Ye hi keci bhikkhave anàgatamaddhànaü na parihàyissanti kusalehi dhammehi, sabbe te imeheva chahi dhammehi na parihàyissanti. Kusalehi dhammehi, ye hi keci bhikkhave etarahi na parihàyanti kusalehi dhammehi, sabbe te imeheva chahi dhammehi na parihàyanti kusalehi dhammehã, ti.

6. 1. 3. 3.

(Bhaya suttaü)

(Sàvatthinidànaü)

23. Bhayanti bhikkhave kàmànametaü adhivacanaü, dukkhanti bhikkhave kàmànametaü adhivacanaü. Rogoti bhikkhave kàmànametaü adhivacanaü. Gaõóoti [PTS Page 311] bhikkhave kàmànametaü adhivacanaü. Saïgoti bhikkhave kàmànametaü adhivacanaü. Païkoti bhikkhave kàmànametaü adhivacanaü.

Kasmà ca bhikkhave bhayanti kàmànametaü adhivacanaü? Kàmaràgarattàyaü bhikkhave chandaràgavinibaddho diññhadhammikàpi bhayà na parimuccati, samparàyikàpi bhayà na parimuccati. Tasmà bhayanti kàmànametaü adhivacanaü. Kasmà ca bhikkhave dukkhanti kàmànametaü adhivacanaü. Rogoti bhikkhave kàmànametaü adhivacanaü. Gaõóoti bhikkhave kàmànametaü adhivacanaü, saïgoti bhikkhave kàmànametaü adhivacanaü. Païkoti kàmànametaü adhivacanaü.?Kàmaràgarattàyaü bhikkhave chandaràgavinibaddho diññhadhammikàpi païkà na parimuccati, samparàyikàpi païkà na parimuccati. Tasmà païkoti kàmànametaü adhivacananti.

5. Bhayaü dukkhaü ca rogo ca gaõóo saïgo païko ca ubhayaü
Ete kàmà pavuccanti yattha satto puthujjano.

6. Upàdàne bhayaü disvà jàtimaraõasambhave
Anupàdà vimuccanti jàtimaraõa saïkhaye.

7. Te khemappattà sukhino diññhadhammàbhinibbutà
Sabbaverabhayàtãtà1 sabbadukkhaü upaccagunti.

1 Sabbe vera bhayàtãtà syà.

[BJT Page 054]

6. 1. 3. 4

(Himavanta suttaü)

(Sàvatthinidànaü)

24. Chahi bhikkhave dhammehi samantàgato bhikkhu himavantaü pabbata ràjaü padàleyya, ko pana vàdo chavàya avijjàya.

Katamehi chahi.

Idha bhikkhave bhikkhå samàdhissa samàpattikusalo hoti. Samàdhissa ñhitikusalo hoti. Samàdhissa vuññhànakusalo hoti. Samàdhissa kallatà kusalo1 hoti. Samàdhissa gocarakusalo hoti. Samàdhissa abhinãhàrakusalo hoti.

[PTS Page 312] imehi kho bhikkhave chahi dhammehi samannàgato bhikkhu himavantaü pabbataràjaü padàleyya. Ko pana vàdo chavàya avijjàyàti.

6. 1. 3. 5.

(Anussatiññhàna suttaü)

(Sàvatthinidànaü)

25. Chayimàni bhikkhave anussati ñhànàni.

Katamàni cha.

(1). Idha bhikkhave ariyasàvako tathàgataü anussarati:"itipi so bhagavà arahaü sammà sambuddho vijjàcaraõasampanno sugato lokavidu anuttaro purisadammasàrathã satthà devamanussànaü buddho bhagavàti.

Yasmiü bhikkhave samaye ariyasàvako tathàgataü anussarati, nevassa tasmiü samaye

Ràgapariyuññhitaü cittaü hoti. Na dosapariyuññhitaü cittaü hoti. Na mohapariyuññhitaü cittaü hoti. Ujugatamevassa tasmiü samaye cittaü hoti. Nikkhantaü muttaü vuññhitaü gedhamhà. Gedhoti kho bhikkhave pa勺annetaü kàmaguõànaü adhivacanaü. Idampi kho bhikkhave àrammaõaü karitvà evamidhekacce sattà visujjhanti.

(2) Puna ca paraü bhikkhave ariyasàvako dhammaü anussarati: "svàkkhàto bhagavatà dhammo sandiññhiko akàliko ehi passiko opanayiko paccattaü veditabbo vi中uhãti. "

Yasmiü bhikkhave samaye ariyasàvako dhammaü anussarati. Nevassa tasmiü samaye ràgapariyuññhitaü cittaü hoti, na dosapariyuññhitaü cittaü hoti, na mohapariyuññhitaü cittaü hoti, ujugatamevassa tasmiü samaye cittaü hoti, nikkhantaü muttaü vuññhitaü gedhamhà. Gedhoti kho bhikkhave pa勺annetaü kàmaguõànaü adhivacanaü. Idampi kho bhikkhave àramamaõaü karitvà evamidhekacce sattà visujjhanti.

1Kalalita kusalo hoti sãmu.

[BJT Page 056]

Puna ca paraü bhikkhave ariyasàvako saïghaü anussarati: "supañipanno bhagavato sàvakasaïgho ujupañipanno bhagavato sàvaka saïgho àyapañipanno bhagavato sàvaka saïgho sàmãcipañipanno bhagavato sàvaka saïgho yadidaücattàrã purisa yugàni aññha purisapuggalà esa bhagavato sàvaka saïgho àhuneyyo pàhuneyyo dakkhiõeyyo aüjali karaõãyo anuttaraü pu中akkhettaü lokassàti". Yasmiü bhikkhave samaye ariyasàvako saïghaü anussarati, nevassa tasmiü samaye ràgapariyuññhitaü cittaü hoti. Na dosapariyuññhitaü cittaü hoti, na mohapariyuññhitaü cittaü hoti, ujugatamevassa tasmiü samaye citataü hoti, nikkhantaü muttaü vuññhitaü gedhamhà. Gedhoti kho bhikkhave pa勺annetaü kàmaguõànaü adhivacanaü. Idampi kho bhikkhave àrammaõaü karitvà evamidhekacce sattà visujjhanti.

Puna ca paraü bhikkhave ariyasàvako attano sãlàni anussarati: akhaõóàni acchiddàni asabalàni akammàsàni bhujissàni vi中uppasatthàni aparàmaññhàni samàdhisaüvattanikàni. Yasmiü bhikkhave samaye ariyasàvako sãlaü anussarati. Nevassa tasmiü samaye ràgapariyuññhitaü cittaü hoti, na dosapariyuññhitaü cittaü hoti , na mohapariyuññhitaü cittaü hoti. Ujugatamevassa tasmiü samaye citataü hoti, nikkhantaü muttaü vuññhitaü gedhamhà. Gedhoti kho bhikkhave pa勺annetaü kàmaguõànaü adhivacanaü.

Idampi kho bhikkhave àrammaõaü karitvà evamidhekacce sattà visujjhanti.

Puna ca paraü bhikkhave ariyasàvako attano càgaü anussarati: " làbhà vata me suladdhaü vata me yohaü macceramala pariyuñhitàya pajàya vigatamalamaccherena cetasà viharàmi muttacàgo payatapàõã vossaggarato yàcayogo dànasaüvibhàgarato"ti. Yasmiü bhikkhave samaye ariyasàvako càgaü anussarati. Nevassa tasmiü samaye ràgapariyuññhitaü cittaü hoti, na dosapariyuññhitaü cittaü hoti, na mohapariyuññhitaü cittaü hoti. Ujugatamevassa

Tasmiü samaye cittaü hoti, nikkhantaü muttaü vuññhitaü gedhamhà. Gedhoti kho bhikkhave pa勺annetaü kàmaguõànaü adhivacanaü. Idampi kho bhikkhave àrammaõaü karitvà evamidhekacce sattà visujjhanti.

Puna ca paraü bhikkhave ariyasàvako devatà anussarati: santi devà càtummahàràjikà, santi devà tàvatiüsà, santi devà yàmà, santi devà tusità, santi devà nimmàõaratino, santi devà paranimmitavasavattino, santi devà [PTS Page 314] brahmakàyikà, santi devà tatuttariü yathàråpàya saddhàya samannàgatà tà devatà ito cutà tattha uppannà, mayhampi tathàråpà saddhà saüvijjati, yathàråpena sãlena yathàråpena sutena yathàråpena càgena yathàråpàya pa中àya samannàgatà tà devatà ito cutà tattha uppannà, mayhampi tathà råpà pa中à saüvijjati"ti. Yasmiü bhikkhave samaye ariyasàvako attano ca tàsaü ca devatànaü saddha勺a suta勺a càga勺a pa中a勺a anussarati, nevassa tasmiü samaye ràgapariyuññhitaü cittaü hoti, na dosapariyuññhitaü cittaü hoti, na mohapariyuññhitaü cittaü hoti, ujugatamevassa tasmiü samaye cittaü hoti, nikkhantaü muttaü vuññhitaü gedhamhà. Gedhoti kho bhikkhave pa勺antetaü kàmaguõànaü adhivacanaü. Idampi kho bhikkhave àrammaõaü karitvà evamidhekacce sattà visujjhanti. Imàni kho bhikkhave cha anussati ñhànànãti,

[BJT Page 058]

6. 1. 3. 6

(Mahàkaccàna suttaü)

(Sàvatthinidànaü)

26. Tatra kho àyasmà mahà kaccàno bhikkhu àmantesi, àvuso bhikkhavoti. âvusoti kho te bhikkhu àyasmato mahà kaccànassa paccassosuü. âyasmà mahà kaccàno etadavoca:

Acchariyaü àvuso abbhåtaü àvuso yàva subhàsitaü cidaü1 tena bhagavatà jànatà passatà arahatà sammàsambuddhena sambàdhe okàsàdhigamo anubuddho sattànaü visuddhiyà sokapariddavànaü samatikkamàya dukkhadomanassànaü atthaïgamàya àyassa adhigamàya. Nibbànassa sacchikiriyàya yadidaü cha anussatiññhànàni katamàni cha.

(1) Idhàvuso ariyasàvako tathàgataü anussarati " itipi so bhagavà arahaü sammà sambuddho vijjàcaraõasampanno sugato lokavidu anuttaro purisa damma sàrathã satthà dve manussànaü buddho bhagavà"ti, yasmiü àvuso samaye ariyasàvako tathàgataü anussarati nevassa tasmiü samaye ràgapariyuññhitaü cittaü hoti, na dosapariyuññhitaü cittaü hoti, na [PTS Page 315] mohapariyuññhitaü cittaü hoti, ujugatamevassa tasmiü samaye cittaü hoti, nikkhantaü muttaü vuññhitaü gedhamhà " gedho, ti kho àvuso pa勺annetaü kàmaguõànaü adhivacanaü. Sa kho so àvuso ariyasàvako sabbaso àkàsasamena cetasà viharati, vipulena mahaggatena appamàõena averena abyàpajjhena2. Idampi kho àvuso àrammaõaü karitvà evamidhekacce sattà visuddhidhammà bhavanti.

(2) Puna ca paraü àvuso ariyasàvako dhammaü anussarati: " svàkkhàto bhagavatà dhammo sandiññhiko akàliko ehi passikho opanayikho paccattaü veditabbo vi中uhã"tã. Yasmiü àvuso samaye ariyasàvako dhammaü anussarati, nevassa tasmiü samaye ràgapariyuññhitaü cittaü hoti, na dosapariyuññhitaü cittaü hoti, na mohapariyuññhitaü cittaü hoti, ujugatamevassa tasmiü samaye citataü hoti, nikkhantaü muttaü vuññhitaü gedhamhà. "Gedho, ti kho àvuso pa勺annetaü kàmaguõànaü adhivacanaü. Sa kho so àvuso ariyasàvako sabbaso àkàsasamena cetasà viharati vipulena mahaggatena appamàõena averena abyàpajjhena. Idampi kho àvuso àrammaõaü karitvà evamidhekacce sattà visuddhidhammà bhavanti.

1 Yàva勺idaü machasaü 2 avyàpajjena katthaci,

[BJT Page 060]

(3) Puna ca paraü àvuso ariyasàvako saïghaü anussarati. " Supañipanno bhagavato sàvakasaïgho, ujupañipanno bhagavato sàvakasaïgho, àyapañipanno bhagavato sàvakasaïgho, sàmãcipañipanno bhagavato sàvakasaïgho yadidaü cattàri purisayugàni aññhapurisapuggalà, esa bhagavato sàvakasaïgho àhuneyyo, pàhuneyyo, dakkhiõeyyo, a大alikaraõãyo, anuttaraü pu中akkhettaü lokassà"ti. Yasmiü àvuso samaye ariyasàvako saïghaü anussarati nevassa tasmiü samaye ràgapariyuññhitaü cittaü hoti, na dosapariyaññhitaü cittaü hoti, na mohapariyuññhitaü cittaü hoti. Ujugatamevassa tasmiü samaye cittaü hoti, nikkhantaü muttaü vuññhitaü gedhamhà. "Gedho, ti kho àvuso pa勺annetaü kàmaguõànaü adhivacanaü. Sa kho so àvuso ariyasàvako sabbaso àkàsasamena cetasà viharati vipulena mahaggatena appamàõena averena abyàpajjhena. Idampi kho àvuso [PTS Page 316] àrammaõaü karitvà evamidhekacce sattà visuddhidhammà bhavanti.

Puna ca paraü àvuso ariyasàvako attano sãlàni anussarati akhaõóàni acchiddàni asabalàni akammàsàni samàdhisaüvattanikàni. Yasmiü àvuso samaye ariyasàvako attano sãlaü anussarati. Nevassa tasmiü samaye ràgapariyuññhitaü cittaü hoti, na dosapariyuññhitaü citataü hoti, na mohapariyuññhitaü cittaü hoti. Ujugatamevessa tasmiü samaye citataü hoti nikkhantaü muttaü vuññhitaü gedhamhà. "Gedho, ti kho àvuso pa勺annetaü kàmaguõànaü adhivacanaü. Sa kho so àvuso ariyasàvako sabbaso akàsasamena cetasà viharati vipulena mahaggatena appamàõena averena abyàpajjhena. Idampi kho àvuso àrammaõaü karitvà evamidhekacce sattà visuddhidhammà bhavanti.

(5) Puna ca paraü àvuso ariyasàvako attano càgaü anussarati: " làbhà vata me, suladdhaü vata me, yohaü maccheramalapariyuñhitàya pajàya vigata malamaccherena cetasà viharàmi muttacàgo payatapàõã vossaggarato yàcayogo dànasaüvibhàgarato"ti. Yasmiü àvuso samaye ariyasàvako attano càgaü anussarati, nevassa tasmiü samaye ràgapariyuññhitaü cittaü hoti, na dosapariyuññhitaü cittaü hoti. Na mohapariyuññhitaü cittaü hoti. Ujugatamevassa tasmiü samaye cittaü hoti. Nikkhantaü muttaü vuññhitaü gedhamhà. "Gedhoti" kho àvuso pa勺annetaü kàmaguõànaü adhivacanaü. Sa kho so àvuso ariyasàvako sabbaso àkàsasamena cetasà viharati vipulena mahaggatena appamànena averena abyàpajjhena. Idampi kho àvuso àrammaõaü karitvà evamidhekacce sattà visuddhidhammà bhavanti.

(6) Puna ca paraü àvuso ariyasàvako devatà anussarati: " santi devà càtummahàràjikà, santi devà tàvatiüsà, santi devà yàmà, santi devà tusità, santi devà nimmàõaratino, santi devà paranimmitavasavattino, santi devà brahmakàyikà, santi devà tatuttariü, yathà råpàya saddhàya samannàgatà tà devatà ito cutà tattha uppannà, mayhampi tathàråpà saddhà saüvijjati. Yathàråpena sãlena [PTS Page 317] yathàråpena sutena yathàråpena càgena yathàråpàya pa中àya samannàgatà tà devatà ito cutà tattha uppannà, mayhampi tathàråpà pa中à saüvijjatãti. Yasmiü àvuso samaye àriyasàvako attano ca tàsa勺a devatànaü saddha勺a sãla勺a suta勺a càga勺a pa中a勺a anussarati, nevassa tasmiü samaye ràgapariyuññhitaü cittaü hoti, na dosapariyuññhitaü cittaü hoti, na mohapariyuññhitaü cittaü hoti. Ujugatamevassa tasmiü samaye cittaü hoti. Nikkhantaü muttaü vuññhitaü gedhamhà. "Gedho, ti kho àvuso pa勺annetaü kàmaguõànaü adhivacanaü. Sa kho so àvuso ariyasàvako sabbaso àkàsasamena cetasà viharati vipulena mahaggatena appamàõena averena abyàpajjhena. Idampi kho àvuso àrammaõaü karitvà evamidhekacce sattà visuddhidhammà bhavanti

[BJT Page 062]

Acchariyaü àvuso abbhåtaü àvuso yàva勺idaü tena bhagavatà jànatà passatà arahatà sammàsambuddhena sambàdhe okàsàdhigamo anubuddho sattànaü visuddhiyà sokapariddavànaü samatikkamàya dukkhadomanassànaü atthagamàya àyassa adhigamàya nibbànassa sacchikiriyàya yadidaü imàni cha anussati ñhànànãti.

6. 1. 3. 7.

(Pañhamasamaya suttaü)

(Sàvatthinidànaü)

27. Atha kho a中ataro bhikkhu yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinno kho so bhikkhu bhagavantaü etadavoca: kati nu kho bhante samayà manobhàvanãyassa bhikkhuno dassanàya upasaïkamituü.

Chayime bhikkhu samayà manobhàvanãyassa bhikkhuno dassanàya upasaükamituü. Katame cha:

(1) Idha bhikkhu yasmiü samaye bhikkhu kàmaràgapariyuññhitena cetasà viharati, kàmaràgaparetena, uppannassa ca [PTS Page 318] kàmaràgassa nissaraõaü yathàbhåtaü nappajànàti, tasmiü samaye manobhàvanãyo bhikkhå upasaïkamitvà evamassa vacanãyo: " ahaü pakhà àvuso kàmaràgapariyuññhitena cetasà viharàmi kàmaràgaparetena. Uppannassa ca kàmaràgassa nissaraõaü yathàbhåtaü nappajànàmi. Sàdhu vata me àyasmà kàmaràgassa pahànàya dhammaü desetå"ti. Tassa manobhàvanãyo bhikkhu kàmaràgassa pahànàya dhammaü deseti. Ayaü bhikkhu pañhamo samayo manobhàvanãyassa bhikkhuno dassanàya upasaïkamituü.

(2) Puna ca paraü bhikkhå, yasmiü samaye bhikkhu vyàpàdapariyuññhitena cetasà viharati vyàpàdaparetena, uppannassa ca vyàpàdassa nissaraõaü yathàbhåtaü nappajànàti, tasmiü samaye manobhàvanãyo bhikkhu upasaïkamitvà evamassa vacanãyo: " ahaü kho àvuso vyàpàdapariyuññhitena cetasà viharàmi vyàpàdaparetena. Uppannassa ca vyàpàdassa nissaraõaü yathàbhåtaü nappajànàmi. Sàdhu vata me àyasmà vyàpàdassa pahànàya dhammaü desetå"tã. Tassa manobhàvanãyo bhikkhå vyàpàdassa pahànàya dhammaü deseti. Ayaü bhikkhu dutiyo samayo manobhàvanãyassa bhikkhuno dassanàya upasakamituü.

[BJT Page 064]

(3) Puna ca paraü bhikkhu, yasmiü samaye bhikkhu thinamiddhapariyuññhitena cetasà viharati thinamiddhaparetena, uppannassa ca thãnamiddhassa nissaraõaü yathàbhåtaü nappajànàti, tasmiü samaye manobhàvanãyo bhikkhu upasaïkamitvà evamassa vacanãyo: " ahaü kho àvuso thãnamiddhapariyuññhitena cetasà viharàmi thãnamiddhaparetena. Uppanassa ca thãnamiddhassa nissaraõaü yathàbhåtaü nappajànàmi. Sàdhu vata me àyasmà thãnamiddhassa pahànàya dhammaü desetu"ti. Tassa manobhàvanãyo bhikkhu thãnamiddhassa pahànàya dhammaü deseti. Ayaü bhikkhå tatiyo samayo manobhàvanãyassa bhikkhuno dassanàya upasaïkamituü.

(4) Puna ca paraü bhikkhu, yasmiü samaye bhikkhu uddhaccakukkucca pariyuññhitena cetasà viharati uddhaccakukkuccaparetena, uppannassa ca uddhaccakukkucassa nissaraõaü yathàbhåtaü nappajànàti, tasmiü

Samaye manobhàvanãyo bhikkhu upasaïkamitvà evamassa vacanãyo: " ahaü kho àvuso uddhaccakukkuccapariyuññhitena cetasà viharàmi uddhaccakukkucca paretena. Uppanassa ca [PTS Page 319] uddhaccakukkuccassa nissaraõaü yathàbhåtaü nappajànàmi. Sàdhu vata me àyasmà uddhaccakukkuccassa pahànàya dhammaü desetu"ti. Tassa manobhàvanãyo bhikkhu uddhaccakukkuccassa pahànàya dhammaü deseti. Ayaü bhikkhå catuttho samayo manobhàvanãyassa bhikkhuno dassanàya upasaïkamituü.

(5) Puna ca paraü bhikkhu, yasmiü samaye bhikkhu vicikicchàpariyuññhitena cetasà viharati, vicikicchàparetena, uppannàya, vicikicchàya nissaraõaü yathàbhåtaü nappajànàti, tasmiü samaye manobhàvanãyo bhikkhu upasaïkamitvà evamassa vacanãyo:"ahaü kho àvuso vicikicchàpariyuññhitena cetasà viharàmi, vicikicchàparetena. Uppannàya ca vicikicchàya nissaraõaü yathàbhåtaü nappajànàmi. Sàdhu vata me àyasmà vicikicchàya pahànàya dhammaü desetå "ti. Tassa manobhàvanãyo bhikkhå vicikicchàya pahànàya dhammaü deseti. Ayaü bhikkhu pa勺amo samayo manobhàvanãyassa bhikkhuno dassanàya upasaïkamituü.

(6) Puna ca paraü bhikkhu, yasmiü samaye bhikkhu yannimittaü àgamma yaü nimittaü manasikaroto anantarà1 àsavànaü khayo hoti, taü nimittaü na jànàti, na passati, tasmiü samaye manobhàvanãyo bhikkhu upasaïkamitvà evamassa vacanãyo: "ahaü kho àvuso yaü nimittaü àgamma yaü nimittaü manasikaroto anantarà àsavànaü khayo hoti, taü nimittaü na jànàmi, na passàmi. Sàdhu vata me àyasmà àsavànaü khayàya dhammaü desetu"ti. Tassa manobhàvanãyo bhikkhu àsavànaü khayàya dhammaü deseti. Ayaü bhikkhu chaññho samayo manobhàvanãyassa bhikkhuno dassanàya upasaïkamituü. Ime kho bhikkhu cha samayà manobhàvanãyassa bhikkhuno dassanàya upasaïkamitunti.

1Antarà sãmu

[BJT Page 066]

6. 1. 3. 8.

(Dutiyasamaya suttaü)

28. [PTS Page 320] ekaü samayaü sambulà therà bhikkhu bàràõasiyaü viharanti isipatane migadàye. Atha kho tesaü therànaü bhikkhånaü pacchàbhattaü piõóapàtapañikkantànaü maõóalamàle sannipatitànaü sannisinnànaü ayamantarà kathà udapàdi: " ko nu kho àvuso samayo manobhàvanãyassa bhikkhuno dassanàya upasaïkamitunti"

Evaü vutte a中ataro bhikkhu te bhikkhu etadavoca: yasmiü àvuso samaye manobhàvanãyo bhikkhå pacchàbhattaü piõóapàtapañikkanto pàde pakkhàletvà nisinno hoti. Pallaïkaü àbhujitvà ujuü kàyaü paõidhàya parimukhaü satiü upaññhapetvà, so samayo manobhàvanãyassa bhikkhåno dassanàya upasaïkamitunti.

Evaü vutte a中ataro bhikkhå taü bhikkhuü etadavoca: na kho àvuso so samayo manobhàvanãyassa bhikkhuno dassanàya upasaïkamituü. Yasmiü àvuso samaye manobhàvanãyo bhikkhu pacchàbhattaü piõóapàtapañikkanto pàde pakkhàletvà nisinno hoti pallaïkaü àbhåjitvà ujuü kàyaü paõãdhàya parimukhaü satiü upaññhapetvà, càrittakilamathopissa tasmiü samaye appañippassaddho hoti, bhattakilamathopissa tasmiü samaye appañippassaddho hoti. Tasmà na kho so asamayo manobhàvanãyassa bhikkhuno dassanàya upasaïkamituü. Yasmiü àvuso samaye [PTS Page 321] manobhàvanãyo bhikkhå sàyanhasamayaü patisallànà vuññhito vihàrapacchàyàyaü nisinno hoti pallaïkaü àbhåjitvà ujuü kàyaü paõidhàya parimukhaü satiü upaññhapetvà, so samayo manobhàvanãyassa bhikkhuno dassanàya upasaïkamitunti.

Evaü vutte a中ataro bhikkhu taü bhikkhuü etadavoca: na kho àvuso so samayo manobhàvanãyassa bhikkhuno dassanàya upasaïkamituü. Yasmiü àvuso samaye manobhàvanãyo bhikkhu sàyanahasamayaü patisallànà vuññhito vihàrapacchàyàyaü nisinno hoti pallaïkaü àbhåjitvà ujuü kàyaü paõidhàya parimukhaü satiü upaññhapetvà, yadevassa divà samàdhi nimittaü manasikataü hoti, tadevassa tasmiü samaye samudàcarati. Tasmà na kho so samayo manobhàvanãyassa bhikkhuno dassanàya upasaïkamituü. Yasmiü àvuso samaye manobhàvanãyo bhikkhu rattiyà paccusasamayaü paccuññhàya nisinno hoti pallaïkaü àbhujitvà ujuü kàyaü paõidhàya parimukhaü satiü upaññhapetvà, so samayo manobhàvanãyassa bhikkhuno dassanàya upasaïkamitunti.

Evaü vutte a中ataro bhikkhu taü bhikkhuü etadavoca: na kho àvuso so samayo manobhàvanãyassa bhikkhuno dassanàya upasaïkamituü. Yasmiü àvuso samaye manobhàvanãyo bhikkhu rattiyà paccusasamayaü paccuññhàya nisinno hoti pallaïkaü àbhujitvà ujuü kàyaü paõidhàya parimukhaü satiü upaññhapetvà, ojaññhàyissa tasmiü samaye kàyeü hoti. Phàsussa hoti buddhànaü sàsanaü manasikàtuü. Tasmà so samayo manobhàvanãyassa bhikkhuno dassanàya upasaïkamitunti.

[BJT Page 068]

Evaü vutte àyasmà mahàkaccàno there bhikkhå etadavoca: "sammukhà metaü àvuso bhagavato sutaü, sammukhà pañiggahãtaü"

"Chayime bhikkhå, samayà manobhàvanãyassa bhikkhuno dassanàya upasaïkamituü. Katame cha:

(1) Idha bhikkhu, yasmiü samaye bhikkhu sàmaràgapariyuññhitena cetasà viharati kàmaràgaparetena, uppannassa ca kàmaràgassa nissaraõaü yathàbhåtaü nappajànàti. Tasmiü samaye manobhàvanãyo bhikkhu upasaïkamitvà evamassa vacaniyo: ahaü kho àvuso kàmaràgapariyuññhitena cetasà viharàmi kàmaràgaparetena, uppannassa ca kàmaràgassa nissaraõaü yathàbhåtaü nappajànàmi. Sàdhu [PTS Page 322] vata me àyasmà kàmaràgassa pahànàya dhammaü desetåti. Tassa manobhàvanãyo bhikkhu kàmaràgassa pahànàya dhammaü deseti. Ayaü bhikkhå, pañhamo samayo manobhàvanãyassa bhikkhuno dassanàya upasaïkamituü.

(2) Puna ca paraü bhikkhu, yasmiü samaye bhikkhu vyàpàdapariyuññhitena cetasà viharati vyàpàdaparetena, puna ca paraü bhikkhu, yasmiü samaye bhikkhu thãnamiddhapariyuññhitena cetasà viharati thãnamiddhaparetena, puna ca paraü bhikkhu, yasmiü samaye bhikkhu uddhaccakukkucca pariyuññhitena cetasà viharati puna ca paraü bhikkhu, yasmiü samaye bhikkhu vicikicchàpariyuññhitena cetasà viharati vicikicchà paretena, yaü nimittaü àgamma yaü nimittaü manasikaroto anantarà àsavànaü khayo hoti, taü nimittaü na jànàti, na passati. Tasmiü samaye manobhàvanãyo bhikkhu upasaïkamitvà evamassa vacanãyo: ahaü ko àvuso yaü nimittaü àgamma yaü nimittaü manasikaroto anantarà àsavànaü khayo hoti, taü nimittaü na jànàmi, na passàmi. Sàdhu vata me àyasmà àsavànaü khayàya dhammaü desetåti. Kassa manobhàvanãyo bhikkhu àsavànaü khayàya dhammaü deseti. Ayaü bhikkhu chaññho samayo manobhàvanãyassa bhikkhuno dassanàya upasaïkamituü.

Sammukhà metaü àvuso bhagavato sutaü, sammukhà pañiggahãtaü: ime kho bhikkhu, cha samayà manobhàvanãyassa bhikkhuno dassanàya upasaïkamitunti.

6. 1. 3. 9

(Udàyi suttaü)

(Sàvatthinidànaü)

29. Atha kho bhagavà àyasmantaü udàyiü àmantesi:

" Kati nu kho udàyi, anussatiññhànànã?" Ti evaü vutte àyasmà udàyi tuõhã ahosi. Dutiyampi kho bhagavà àyasmantaü udàyiü àmantesi. " Kati nu kho udàyi, anussatiññhànànã?"Ti. Dutiyampi kho àyasmà udàyi tuõhã ahosi. Tatiyampi kho bhagavà àyasmantaü udàyiü àmantesi. " Kati nu kho udàyi, anussatiññhànànã?"Ti. Tatiyampi kho àyasmà udàyi tuõhã ahosi.

[BJT Page 070]

Atha kho àyasmà ànando àyasmantaü udàyiü etadavoca: "satthà taü àvuso udàyi, àmantetã"ti. Suõomahaü1 àvuso ànanda, bhagavato.

[PTS Page 323] "idha bhante bhikkhu anekavihitaü pubbenivàsaü anussarati, seyyathãdaü: ekampi jàtiü, dve'pi jàtiyo tisso'pi jàtiyo vatasso'pi jàtiyo pa勺a'pi jàtiyo dasa'pi jàtiyo vãsampi jàtiyo tiüsampi jàtiyo cattàlãsampi jàtiyo pa中àsampi jàtiyo, jàtisatampi jàtisahassampi jàtisatasahassampi, anekepi saüvaññakappe, anekepi vivaññakappe, anekepi saüvaññavivaññakappe: "amutràsiü evannàmo, evaïgotto evaüvaõõo evamàhàro evaüsukhadukkhapañisaüvedã evamàyupariyanto. So tato cuto amutra upapàdiü. Tatràpàsiü evannàmo evaïgotto evaüvaõõo evamàhàro evaüsukhadukkhapañisaüvedã evamàyupariyanto. So tato vuto idhåpapanno'ti. Iti sàkàraü sauddesaü anekavihitaü pubbenivàsaü anussarati. Idaü bhante anussatiññhànanti. "

Atha kho bhagavà àyasmantaü ànandaü àmantesi: "a中àsiü kho ahaü ànanda, nevàyaü udàyi moghapuriso adhicittamanuyutto viharatã"ti.

Kati nu kho ànanda, anussatiññhànànã'ti.

Pa勺a bhante anussatiññhànàni'ti. Katamàni pa勺a:

(1) Idha bhante, bhikkhu vivicceva kàmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaü savicàraü vivekajaü pãtisukhaü pañhamaü jhànaü upasampajja viharati. Citakka vicàrànaü vupasamà ajjhattaü sampasàdanaü cetaso ekodibhàvaü avitakkaü avicàraü samàdhijaü pãtisukhaü dutiyaü jhànaü upasampajja viharati, pãtiyà ca viràgà upekkhako ca viharati sato ca sampajàno, sukha勺a kàyena pañisaüvedeti, yaü taü ariyà àcikkhanti upekkhako satimà sukhavihàri'ti, tatiyaü jhànaü upasampajja viharati.

Idaü bhante anussatiññhànaü evaü bhàvitaü evaü bahålãkataü diññha dhammasukhavihàràya saüvattati.

(2) Puna ca paraü bhante, bhikkhu àlokasa中aü manasikaroti, divàsa中aü adhiññhàti. Yathà divà tathà rattiü, yathà rattiü tathà divà, iti vivañena cetasà apariyonaddhena sappabhàsaü citataü bhàveti.

Idaü bhante anussatiññhànaü evaü bhàvitaü evaü bahulãkataü àõadassanapañilàbhàya saüvattati.

(3) Puna ca paraü bhante, bhikkhu imameva kàyaü uddhaü pàdatalà adhokesamatthakà tacapariyantaü påraü nànappakàrassa asucino paccavekkhati: atthi imasmiü kàye kesà lomà nakhà dantà taco maüsaü nahàru aññhã aññhimi大aü2 vakkaü hadayaü yakanaü kilomakaü pihakaü papphàsaü antaü antaguõaü udariyaü karãsaü pittaü semhaü pubbo lohitaü sedo medo assu vasà kheëo siïghànikà lasikà muttanti.

Idaü bhante anussatiññhànaü evaü bhàvitaü evaü bahålikataü kàmaràgassa pahànàya saüvattati.

(4) Puna ca paraü bhante bhikkhu seyyathàpi passeyya sarãraü sãvathikàya chaóóitaü ekàhamataü và dvãhamataü và [PTS Page 324] tãhamataü và uddhumàtakaü vinãlakaü vipubbakajàtaü. So imameva kàyaü evaü upasaüharati: " ayampi kho kàyo evaü dhammo evambhàvi etaü anatãto"tã. 3

1 Suõàmahaüsãmu. 2 Aññhimi大à machasaü, syà 3 evaü anatãto machasaü

[BJT Page 072]

Seyyathàpi và pana passeyya sarãraü sivathikàya chaóóitaü kàkehi và khajjamànaü kulalehi và khajjamànaü gijjhehi và khajjamànaü suvànehi1 và khajjamànaü sigàlehi và khajjamànaü2 vividhehi và pàõakajàtehi khajjamànaü, so imameva kàyaü evaü upasaüharati: " ayampi kho kàyo evaü dhammo evaü bhàvã etaü anatãto"tã.

Seyyathàpi và pana passeyya sarãraü sãvathikàya chaóóitaü aññhisaïkhalikaü samaüsalohitaü nahàrusambandhaü seyyathàpi và pana passeyya sarãraü sãvathikàya chaóóitaü aññhikasaïkhalikaü nimmaüsalohita makkhittaü 3 nahàrusambandhaü seyyathàpi và pana passeyya sarãraü sãvathikàya chaóóitaü aññhikasaïkhalikaü apagatamaüsalohitaü nahàrusambandhaü. Seyyathàpi và pana passeyya sarãraü sãvathikàya chaóóitaü aññhikàni apagatasambandhàni disàvidisàsu vikkhittàni:4 a中ena hatthaññhikaü a中ena pàdaññhikaü a中ena jaïghaññhikaü a中ena åraññhikaü a中ena kañaññhikaü piññhikaõñakaü6 a中ena sãsakañàhaü. 7 So imameva kàyaü evaü upasaüharati: " ayampi kho kàyo evaü dhammo evaü bhàvã etaü anatãto"ti.

Seyyathàpi và pana passeyya sarãraü sãvathikàya chaóóitaü, aññhikàni setàni saïkhavaõõupanihàni8 seyyathàpi và pana passeyya sarãraü sãvathikàya chaóóhitaü aññhikàni pu大akitàni. Seyyathàpi và pana passeyya sarãraü sãvathikàya chaóóitaü, terovassikàni9 seyyathàpi và pana passeyya sarãraü sãvathikàya chaóóitaü, aññhikàni påtãni10 cuõõakajàtàni. So imameva kàyaü evaü upasaüharati: [PTS Page 325] "ayampi kho kàyo evaüdhammo evambhàvi etaü anatãto"ti.

Idambhante anussatiññhànaü evaü bhàvitaü evaü bahulãkataü asmimànasamugghàtàya saüvattati.

(5) Puna ca paraü bhante bhikkhu sukhassa ca pahànà dukkhassa ca pahànà pubbeva somanassadomanassànaü atthaïgamà adukkhaü asukhaü upekkhàsatipàrisuddhiü catutthaü jhànaü upasampajja viharati.

Idaü bhante anussatiññhànaü evaü bhàvitaü evaü bahulãkataü. Anekadhàtu pañivedhàya saüvattatã.

Imàni kho bhante pa勺a anussatiññhànànãti.

Sàdhu sàdhu ànanda, tena hi tvaü ànanda idampi chaññhaü anussatiññhànaü dhàrehi:

(6) Idhànanda bhikkhu satova abhikkamati, satova pañikkamati, satova tiññhati, satova nisãdati, satova seyyaü kappeti, satova kammaü adhiññhàti. Idaü ànanda anussatiññhànaü evaübhàvitaü evaü bahulãkataü satisampaja中àya saüvattatãti.

6. 1. 3. 10

(Anuttariya suttaü)

(Sàvatthinidànaü)

30. Cha imàni bhikkhave anuttariyàni. Katamàni cha:

Dassanànuttariyaü savaõànuttarãyaü làbhànuttariyaü

Sikyaü sikkhànuttariyaü pàricariyànuttariyaü anussatànuttariyaü

1. Supànesãmu. 2. Gijjhehi và khajjamànaü kaïkehi và khajjamànaü sunakhehi và khajjamànaü byagghehi và khajjamànaü dãpãhi và khajjamànaü sigàlehi và khajjamànaü machasaü 3. Nimmaüsalohitamakkhitaü machasaü. [PTS] 4. Disàvidisà vikkhittàni machasaü. 5. Kañiññhikaümachasaü. 6. Piñañhiññhikaümachasaü 7. A中ena pàdaññhikaü a中ena gopaekaññhikaü a中ena jaïghaññhikaü a中ena åruññhikaü a中ena kañiññhikaü a中ena phàsukaññhikaü a中ena khandhaññhikaü a中ena givaññhitaü a中ena hanukaññhikaü a中ena dantaññhikaü a中ena sãsakañàhaü machasaü. 8. Saïkhavaõõa pañibhàgàni machasaü 9. Therevassikàni [PTS] aññhikàni pu大anikàni terovassikàni sãmu. 10. Putikàni [PTS]

[BJT Page 074]

(1) Katama勺a bhikkhave dassanànuttarãyaü: idha bhikkhave ekacco hatthiratanampi dassanàya gacchati, assaratanampi dassanàya gacchati. Maõiratanampi dassanàya gacchati. Uccàvacaü và pana dassanàya gacchati. Samaõaü và bràhmaõaü và micchàdiññhikaü micchàpañipannaü dassanàya gacchati. Atthetaü bhikkhave dassanaü, netaü natthãtã vadàmi. Ta勺a kho etaü bhikkhave dassanaü hãnaü gammaü pothujjanikaü anariyaü anatthasaühitaü, na nibbidàya na viràgàya na nirodhàya na upasamàya na abhi中àya na sambodhàya na [PTS Page 326] nibbànàya saüvattatã. Yo ca kho bhikkhave tathàgataü và tathàgatasàvakaü và dassanàya gacchati niviññhasaddho niviññhapemo ekantagato abhippasanno. Etadànuttariyaü bhikkhave dassanànaü sattànaü visuddhiyà soka pariddavànaü samatikkamàya dukkhadomanassànaü atthagamàya àyassa adhigamàya nibbànassa sacchikiriyàya, yadidaü tathàgataü và tathàgatasàvakaü và dassanàya gacchati niviññasaddho niviññhapemo ekantagato abhippasanno. Idaü vuccati bhikkhave dassanànuttariyaü. Iti dassanànuttariyaü.

(2) Savaõànutatariya勺a kathaü hoti: idha bhikkhave ekacco bheri saddampi savaõàya gacchati, vãõàddampi vaõàya gacchati, gãtaddampi vaõàya gacchati, uccàvacaü và pana savaõàya gacchati. Samaõassa và bràhmaõassa và micchàdiññhikassa micchàpañipannassa dhammasavaõàya gacchati. Atthetaü bhikkhave savaõaü. Netaü natthiti vadàmi. Ta勺a kho etaü bhikkhave savaõaü hãnaü gammaü pothujjanikaü anariyaü anatthasaühitaü, na nibbidàya na ciràgàya na nirodhàya na upasamàya na abhi中àya na sambodhàya na nibbànàya saüvattati. Yo ca kho bhikkhave tathàgatassa và tathàgatasàvakassa và dhammavaõàya savaõàya gacchati niviññhasaddho niviññhapemo ekantagato abhippasanno. Etadànuttariyaü bhikkhave savaõànaü sattànaü visuddhiyà sokapariddavànaü samatikkamàya dukkhadomanassànaü atthagamàya1 àyassa adhigamàya nibbànassa sacchikiriyàya, yadidaü tathàgatassa và tathàgatasàvakassa và dhammasavaõàya gacchati niviññhasaddho niviññhapemo ekantagato abhippasanno. Idaü vuccati bhikkhave savaõànuttariyaü.

Iti dassanànuttariyaü, iti savaõànuttariyaü2

1 Atthaügamàya machasaü 2 savaõànuttariyaü machasaü.

[BJT Page 076]

(3) Làbhànuttariyaüca kathaü hoti: idha bhikkhave ekacco puttalàbhampi labhati, dàralàbhampagi labhati, dhanalàbhampi labhati. Uccàvacaü và [PTS Page 327] pana làbhaü labhati. Samaõe và pana bràhmaõe và micchadiññhike micchàpañipanne saddhaü pañilabhati. Attheso bhikkhave làbho. Na so1 natthãti vadàmi. So ca kho bhikkhave2 làbho hãno gammo pothujjaniko anariyo anatthasaühito, na nibbidàya na viràgàya na nirodhàya na upasamàya na abhi中àya na sambodhàya na nibbànàya saüvattati. Yo ca kho bhikkhave tathàgate và tathàgatasàvake và saddhaü pañilabhati niviññasaddho niviññhapemo ekantagato abhippasanno. Etadànuttariyaü bhikkhave làbhànaü sattànaü visuddhiyà sokapariddavànaü samatikkamàya dukkhadomanassànaü atthagamàya àyassa adhigamàya nibbànassa sacchikiriyàya, yadidaü tathàgate và tathàgatasàvake và saddhaü pañilabhati niviññhasaddho niviññhapemo ekantagato abhippasanno. Idaü vuccati bhikkhave làbhànuttariyaü.

Iti dassanànuttariyaü, savaõànuttariyaü, làbhànuttariyaü

(4) Sikkhànuttariyaü ca kathaü hoti: idha bhikkhave ekacco hatthismimpi sikkhati, assasmimpi sikkhati, rathasmimpi sikkhati, dhanusmimpi sikkhati, tharusmimpi sikkhati, uccàvacaü và pana sikkhati. Samaõassa và pana bràhmaõassa và micchàdiññhikassa micchàpañipannassa sikkhati. Atthesà bhikkhave sikkhà, nesà natthãti vadàmi. Sà ca kho esà bhikkhave sikkhà hãnà gammà pothujjanikà anariyà anatthasaühità, na nibbidàya na viràgàya na nirodhàya na upasamàya na abhi中àya na sambodhàya na nibbànàya saüvattati. Yo ca kho bhikkhave tathàgatappavedite dhammavinaye adhisãlampi sikkhati, adhicittampi sikkhati, adhipa中ampi sikkhati, niviññhasaddho niviññhapemo ekantagato abhippasanno. Etadànuttariyaü bhikkhave sikkhànaü sattànaüvisuddhiyà sokapariddavànaü samatikkamàya dukkhadomanassànaü atthagamàya àyassa adhigamàya nibbànassa [PTS Page 328] sacchikiriyàya, yadidaü tathàgatappavedite dhammavinaye adhisãlampi sikkhati. Adhicittampi sikkhati, adhipa中ampi sikkhati, niviññhasaddho niviññhapemo ekantagato abhippasanno. Idaü vuccati bhikkhave sikkhànuttariyaü.

Iti danànuttariyaü, savaõànuttariyaü, làbhànuttariyaü, sikkhànuttariyaü

1 Neso machasaü 2 esobhikkhave machasaü.

[BJT Page 078]

(5) Pàricariyànuttariyaü ca kathaü hoti? Idha bhikkhave ekacco khattiyampi paricarati, bràhmaõampi paricarati, gahapatimpi parivarati, uccàvacaü và pana paricarati. Samaõaü và bràhmaõaü và micchàdiññhikaü micchàpañipannaü paricarati. Atthesà bhikkhave pàricariyà. Nesà natthãti vadàmi. Sà ca kho esà bhikkhave pàricariyà hãnà gammà pothujjanikà anariyà anatthasaühità, na nibbidàya na viràgàya na nirodhàya na upasamàya na abhi中àya na sambodhàya na nibbànàya saüvattati. Yo ca kho bhikkhave tathàgataü và tathàgatasàvakaü và paricarati niviññhasaddho niviññhapemo ekantagato abhippasanno. Etadànuttariyaü bhikkhave pàrivariyànaü sattànaü visuddhiyà sokapariddavànaü samatikkamàya dukkhadomanassànaü atthagamàya àyassaadhigamàya nibbànassa sacchikiriyàya, yadidaü tathàgataü và tathàgatasàvakaü và paricarati niviññhasaddho niviññhapemo ekantagato abhippasanno. Idaü vuccati bhikkhave pàricariyànuttariyaü.

Iti dassanànuttariyaü, savaõànuttariyaü, làbhànuttariyaü, sikkhànuttariyaü, pàricariyànuttariyaü.

(6) Anussatànuttariyaü ca kathaü hoti? Idha bhikkhave ekacco puttalàbhampi anussarati, dàralàbhampi anussarati, dhanalàbhampi anussarati, uccàvacaü và làbhaü pana1 anussarati. Samaõà và bràhmaõaü và micchàdiññhikaü và micchàpañipannaü anussarati. Atthesà bhikkhave anussati. Nesà natthiti vadàmi. Sà ca kho esà bhikkhave anussati hãnà gammà pothujjanikà anariyà anatthasaühità, na nibbidàya na viràgàya na nirodhàya na upasamàya na abhi中àya na sambodhàya na nibbànàya saüvattati. Yo ca kho bhikkhave tathàgataü và [PTS Page 329] tathàgatasàvakaü và anussarati niviññhasaddho niviññhapemo ekantagato abhippasanno. Etadànuttariyaü bhikkhave anussatãnaü satatànaü visuddhiyà sokapariddavànaü samatikkamàya dukkhadomanassànaü atthagamàya àyassa adhigamàya nibbànassa sacchikiriyàya, yadidaü tathàgataü và. Tathàgatasàvakaü và anussarati niviññhasaddho niviññhapemo ekantagato abhippasanno. Idaü vuccati bhikkhave anussatànuttariyaü. ( Iti anussatànuttariyaü)

Imàni kho bhikkhave cha anuttariyànã, tã.

1Pana làbhaü machasaü

[BJT Page 080]

9. Ye dassanavaraü laddhà1 savaõa勺a anuttaraü
Làbhànuttariyaü laddhà sikkhànuttariye ratà,

10. Upaññhità pàricariye2 bhàvayanti anussatiü
Vivekapañisaüyuttaü khemaü amatagàminiü,

11. Appamàde pamodità3 nipakà sãlasaüvutà
Te me kàlena paccenti yattha dukkhaü nirujjhatãti.

Anuttariyavaggo dutiyo.

Tassuddànaü:

Sàvako aparihàniyo bhayaü himavànussati
Kaccàno dve ca samayà udàyi anuttariyenàtã.

1Ye dassanànuttariyaü laddhà machasaü 2 pàricariyà machasaü 3 pamudità sãmu