[BJT Page 220]

Suttantapiñake
Aïguttaranikàyo
Pa勺amo bhàgo
Aññhakanipàto
Dutiyo paõõàsako
6. Gotamãvaggo

Namo tassa bhagavato arahato sammàsambuddhassa.

8. 2. 6. 1

Gotamã suttaü

[PTS Page 274] ekaü samayaü bhagavà sakkesu viharati kapilavatthusmiü nigrodhàràme. Atha kho mahàpajàpatã gotamã yena bhagavà tenupasaïkami, upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü aññhàsi. Ekamantaü ñhità kho mahàpajàpatã gotamã bhagavantaü etadavoca:

Sàdhu bhante, labheyya màtugàmo tathàgatappavedite dhammavinaye agàrasmà anagàriyaü pabbajjanti.

Alaü gotamã, mà te rucci màtugàmassa tathàgatappavedite dhammavinaye agàrasmà anagàriyaü pabbajjàti.

Dutiyampi kho mahàpajàpatã gotamã bhagavantaü etadavoca: sàdhu bhante, labheyya màtugàmo tathàgatappavedite dhammavinaye agàrasmà anagàriyaü pabbajjanti.

Alaü gotami, mà te rucci, màtugàmassa tathàgatappavedite dhammavinaye agàrasmà anagàriyaü pabbajjàti.

Tatiyampi kho mahàpajàpatã gotamã bhagavantaü etadavoca: sàdhu bhante, labheyya màtugàmo tathàgatappavedite dhammavinaye agàrasmà anagàriyaü pabbajjanti.

Alaü gotami, mà te rucci, màtugàmassa tathàgatappavedite dhammavinaye agàrasmà anagàriyaü pabbajjàti.

Atha kho mahàpajàpatã gotamã na bhagavà anujànàti màtugàmassa tathàgatappavedite dhammavinaye agàrasmà anagàriyaü pabbajjanti dukkhã dummanà assumukhã rudamànà bhagavantaü abhivàdetvà padakkhiõaü katvà pakkàmi.

[BJT Page 222]

Atha kho bhagavà kapilavatthusmiü yathàbhirantaü viharitvà yena vesàli tena càrikaü pakkàmi. Anupubbena càrikaü caramàno yena vesàli tadavasari. Tatra sudaü bhagavà vesàliyaü viharati mahàvane kåñàgàrasàlàyaü.

Atha kho mahàpajàpatã gotamã kese chedàpetvà kàsàyàni vatthàni acchàdetvà sambahulàbhi sàkiyànãhi saddhiü yena vesàli [PTS Page 275] tena pakkàmi. Anupubbena yena vesàli mahàvane kåñàgàrasàlaü tenupasaïkami.

Atha kho mahàpajàpatã gotamã sunehi pàdehi rajokiõõena gattena dukkhã dummanà assumukhã rudamànà bahidvàrakoññhake aññhàsi, addasà kho àyasmà ànando mahàpajàpatiü gotamiü sunehi pàdehi rajokiõõena gattena dukkhiü dummanaü assumukhiü rudamànaü bahidvàrakoññhake ñhitaü, disvàna mahàpajàpatiü gotamiü etadavoca:

Kinnu tvaü gotami, sunehi pàdehi rajokiõõena gattena dukkhã dummanà assumukhã rudamànà bahidvàrakoññhake ñhitàti?

Tathà hi pana bhante ànanda, na bhagavà anujànàti màtugàmassa tathàgatappavedite dhammavinaye agàrasmà anagàriyaü pabbajjanti.

Tena hi gotamã, idheva tàva1 hohi, yàvàhaü bhagavantaü yàcàmi màtugàmassa tathàgatappavedite dhammavinaye agàrasmà anagàriyaü pabbajjanti.

Atha kho àyasmà ànando yena bhagavà tenupasaïkami upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi, ekamantaü nisinno kho àyasmà ànando bhagavantaü etadavoca:

"Esà bhante, mahàpajàpatã gotamã sunehi pàdehi rajokiõõena gattena dukkhã dummanà assumukhã rudamànà bahidvàrakoññhake ñhità, na bhagavà anujànàti màtugàmassa tathàgatappavedite dhammavinaye agàrasmà anagàriyaü pabbajjanti. "

1. Muhuttaü idheva tàva vå pàëi.

[BJT Page 224]

Sàdhu bhante, labheyya màtugàmo tathàgatappavedite dhammavinaye agàrasmà anagàriyaü pabbajjanti. "

Alaü ànanda, mà te rucci màtugàmassa tathàgatappavedite dhammavinaye agàrasmà anagàriyaü pabbajjàti.

Dutiyampi kho àyasmà ànando bhagavantaü etadavoca: "sàdhu bhante, labheyya màtugàmo tathàgatappavedite dhammavinaye agàrasmà anagàriyaü pabbajjanti. "

Tatiyampi kho àyasmà ànando bhagavantaü etadavoca: "sàdhu bhante, labheyya màtugàmo tathàgatappavedite dhammavinaye agàrasmà anagàriyaü pabbajjanti. "

Alaü ànanda, màte rucci màtugàmassa tathàgatappavedite dhamma vinaye agàrasmà anagàriyaü pabbajjanti.

Atha [PTS Page 276] kho àyasmato ànandassa etadahosi: na bhagavà anujànàti màtugàmassa tathàgatappavedite dhammavinaye agàrasmà anagàriyaü pabbajjaü. Yannånàhaü a中enapi pariyàyena bhagavantaü yàceyyaü màtugàmassa tathàgatappavedite dhammavinaye agàrasmà anagàriyaü pabbajjanti.

Atha kho àyasmà ànando bhagavantaü etadavoca: bhabbo nu kho bhante, màtugàmo tathàgatappavedite dhammavinaye agàrasmà anagàriyaü pabbajitvà sotapattiphalaü và sakadàgàmiphalaü và anàgàmiphalaü và arahattaphalaü và sacchikàtunti?

Bhabbo ànanda màtugàmo tathàgatappavedite dhammavinaye agàrasmà anagàriyaü pabbajitvà sotàpattiphalampi sakadàgàmiphalampi anàgàmiphalampi arahattaphalampi sacchikàtunti.

Sace bhante, bhabbo màtugàmo tathàgatappavedite dhammavinaye agàrasmà anagàriyaü pabbajitvà sotàpattiphalampi sakadàgàmiphalampi anàgàmiphalampi arahattaphalampi sacchikàtuü, bahukàrà1 bhante, mahàpajàpatã gotamã bhagavato màtucchà àpàdikà posikà, bhagavantaü janettiyà kàlakatàya2 tha中aü pàyesi.

Sàdhu bhante, labheyya màtugàmo tathàgatappavedite dhammavinaye agàrasmà anagàriyaü pabbajjanti.

Sace ànanda, mahàpajàpatã gotamã aññhagarudhamme patigaõhàti, sàvassà hotu upasampadà.

1. Bahupakàrà cu pàëi machasaü syà.

2. Kàlaïkatàya machasaü.

[BJT Page 226]

1. "Vassasatåpasampannàya bhikkhuniyà tadahupasampannassa bhikkhuno abhivàdanapaccuññhànaa大alikamma sàmãcikammaü kattabbaü. Ayampi dhammo sakkatvà garukatvà1 mànetvà påjetvà yàvajãvaü anatikkamanãyo.

2. Na bhikkhuniyà abhikkhuke àvàse vassaü upagantabbaü, ayampi dhammo sakkatvà garukatvà mànetvà påjetvà yàvajãvaü anatikkamanãyo.

3. Anvaddhamàsaü bhikkhuniyà bhikkhusaïghato dvedhammo paccàsiüsitabbà: uposathapucchaka勺a ovadåpasaïkamana勺a. Ayampi dhammo sakkatvà garukatvà mànetvà påjetvà yàvajãvaü anatikkamanãyo.

4. Vassaü vutthàya bhikkhuniyà ubhato saïghe tãhi ñhànehi pavàretabbà: diññhena sutena parisaïkàya. Ayampi dhammo sakkatvà garukatvà mànetvà påjetvà yàvajãvaü anatikkamanãyo.

5. Garudhammaü ajjhàpannàya bhikkhuniyà ubhato saïghe pakkhamànattaü caritabbaü. Ayampi dhammo sakkatvà garukatvà mànetvà påjetvà yàvajãvaü anatikkamanãyo.

6. Dve vassàni chasu dhammesu sikkhitasikkhàya sikkhamànàya ubhato saïghe upasampadà pariyesitabbà. Ayampi dhammo sakkatvà garukatvà mànetvà påjetvà yàvajãvaü anatikkamanãyo.

7. Na kenaci pariyàyena bhikkhuniyà bhikkhå akkositabbo paribhàsitabbo. Ayampi dhammo sakkatvà garukatvà mànetvà påjetvà yàvajãvaü anatikkamanãyo.

8. Ajjatagge ànanda, ovaño bhikkhunãnaü bhikkhåsu vacanapatho, anovaño bhikkhånaü bhikkhunãsu vacanapatho. Ayampi dhammo sakkatvà garukatvà mànetvà påjetvà yàvajãvaü anatikkamanãyo. "

Sace ànanda, mahàpajàpatã gotamã ime aññhagarudhamme patigaõhàti, sàvassà hotu upasampadàti.

[BJT Page 228]

Atha kho àyasmà ànando bhagavato santike ime aññhagarudhamme uggahetvà yena mahàpajàpatã gotamã tenupasaïkami upasaïkamitvà mahàpajàpatiü gotamiü etadavoca:

Sace kho tvaü gotami, aññhagarudhamme patigaõheyyàsi, sàva te bhavissati upasampadà.

"Vassasatåpasampannàya bhikkhuniyà tadahupasampannassa bhikkhuno abhivàdanapaccuññhànaa大alikamma sàmãcikammaü kattabbaü. Ayampi dhammo sakkatvà garukatvà mànetvà påjetvà yàvajãvaü anatikkamanãyo.

Na bhikkhuniyà abhikkhuke àvàse vassaü upagantabbaü, ayampi dhammo sakkatvà garukatvà mànetvà påjetvà yàvajãvaü anatikkamanãyo.

Anvaddhamàsaü bhikkhuniyà bhikkhusaïghato dvedhammo paccàsiüsitabbà: uposathapucchaka勺a ovadåpasaïkamana勺a. [PTS Page 277] ayampi dhammo sakkatvà garukatvà mànetvà påjetvà yàvajãvaü anatikkamanãyo.

Vassaü vutthàya bhikkhuniyà ubhato saïghe tãhi ñhànehi pavàretabbà: diññhena sutena parisaïkàya. Ayampi dhammo sakkatvà garukatvà mànetvà påjetvà yàvajãvaü anatikkamanãyo.

Garudhammaü ajjhàpannàya bhikkhuniyà ubhato saïghe pakkhamànattaü caritabbaü. Ayampi dhammo sakkatvà garukatvà mànetvà påjetvà yàvajãvaü anatikkamanãyo.

Dve vassàni chasu dhammesu sikkhitasikkhàya sikkhamànàya ubhato saïghe upasampadà pariyesitabbà. Ayampi dhammo sakkatvà garukatvà mànetvà påjetvà yàvajãvaü anatikkamanãyo.

Na kenaci pariyàyena bhikkhuniyà bhikkhå akkositabbo paribhàsitabbo. Ayampi dhammo sakkatvà garukatvà mànetvà påjetvà yàvajãvaü anatikkamanãyo.

Ajjatagge ànanda, ovaño [PTS Page 278] bhikkhunãnaü bhikkhåsu vacanapatho, anovaño bhikkhånaü bhikkhunãsu vacanapatho. Ayampi dhammo sakkatvà garukatvà mànetvà påjetvà yàvajãvaü anatikkamanãyo. "

Sace kho tvaü gotamã, ime aññhagarudhamme patigaõhayyàsi, sàva te bhavissati upasampadàti.

Seyyathàpi bhante ànanda, itthi và puriso và daharo yuvàmaõóanakajàtiko sãsaü nahàto uppalamàlaü và vassikamàlaü và atimuttakamàlaü và lahitvà ubhohi hatthehi pañiggahetvà uttamaïge sirasmiü patiññhàpeyya1 evameva kho ahaü bhante, ime aññhagarudhamme patigaõhissàmi yàvajãvaü anatikkamanãyeti.

Atha kho àyasmà ànando yena bhagavà tenupasaïkami, upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi, ekamantaü nisinno kho àyasmà ànando bhagavantaü etadavoca:

Pañiggahãtà bhante, mahàpajàpatiyà gotamiyà aññha garudhammà yàvajãvaü anatikkamanãyàti. 2

Sace ànanda, nàlabhissa3 màtugàmo tathàgatappavedite dhammavinaye agàrasmà anagàriyaü pabbajjaü, ciraññhitikaü ànanda, brahmacariyaü abhavissa, vassasahassameva saddhammo patiññhaheyya, yato ca kho ànanda, màtugàmo tathàgatappavedite dhammavinaye agàrasmà anagàriyaü pabbajito, nadàni ànanda, brahmacariyaü ciraññhitikaü bhavissati, pa勺evadàni ànanda, vassasatàni saddhammo ñhassati.

1. Patiññhapeyya vå pà.

2. Aññhagaru dhammà. Upasampannà bhagavato màtucchàti cå pà.

3. Nàlabhissà cå pà.

[BJT Page 230]

Seyyathàpi ànanda, yàni kànici kulàni bahukitthikàni1 appurisakàni, tàni suppadhaüsiyàni honti corehi kumbhatthenakehi. Evameva kho ànanda, yasmiü dhammavinaye labhati màtugàmo agàrasmà anagàriyaü pabbajjaü, na taü brahmacariyaü viraññhitikaü hoti.

Seyyathàpi ànanda, sampanne sàlikkhette setaññhikà nàmarogajàti nipatati, evaü taü sàlikkhettaü [PTS Page 279] na ciraññhitikaü hoti. Evameva kho ànanda, yasmiü dhammavinaye labhati màtugàmo agàrasmà anagàriyaü pabbajjaü na taü brahmacariyaü ciraññhitikaü hoti.

Seyyathàpi ànanda, sampanne ucchukkhette ma大eññhikà nàma rogajàti nipatati, evaü taü ucchukkhettaü na ciraññhitikaü hoti, evameva kho ànanda, yasmiü dhammavinaye labhati màtugàmo agàrasmà anagàriyaü pabbajjaü na taü brahmacariyaü ciraññhitikaü hoti.

Seyyathàpi ànanda, puriso mahato taëàkassa pañigacceva àëiü bandheyya yàvadeva udakassa anatikkamanàya, evameva kho ànanda mayà pañigacceva bhikkhunãnaü aññha garudhammà pa中attà yàvajãvaü anatikkamanãyàti.

8. 2. 6. 2

Bhikkhunovàdaka suttaü

Ekaü samayaü bhagavà vesàliyaü viharati mahàvane kåñàgàrasàlàyaü atha kho àyasmà ànando yena bhagavà tenupasaïkami, upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinno kho àyasmà ànando bhagavantaü etadavoca:

Kati hi nå kho bhante, dhammehi samannàgato bhikkhu bhikkhuno vàdako sammantitabboti.

[BJT Page 232]

Aññhahi kho ànanda, dhammehi samannàgato bhikkhu bhikkhuno vàdako sammannitabbo. Katamehi aññhahi:

Idhànanda, bhikkhu sãlavà hoti, pàtimokkhasaüvarasaüvuto viharati. âcàragocarasampanno aõumattesu vajjesu bhayadassàvã samàdàya sikkhati sikkhàpadesu, bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo, ye te dhammà àdikalyàõà majjhekalyàõà pariyosànakalyàõà sàtthà savya大anà kovalaparipuõõaü parisuddhaü brahmacariyaü abhivadanti, tathàråpàssa dhammà bahussutà honti dhatà vacasà paricità manasànupekkhità diññhiyà suppañividdhà. Ubhayàni kho panassa pàtimokkhàni

Vitthàrena svàgatàni honti suvibhattàni suppavattinã suvinicchitàni suttaso anubya大anaso. Kalyàõavàco hoti kalyàõavàkkaraõo poriyà vàcàya samannàgato vissaññhàya anelagalàya atthassa vi中àpanãyà, pañibalo hoti [PTS Page 280] bhikkhunãsaïghassa dhammiyà kathàya sandassetuü samàdapetuü samuttejetuü sampahaüsetuü, yebhuyyena bhikkhunãnaü piyo hoti manàpo, na kho panetaü bhagavantaü uddissa pabbajitàya kàsàyavatthavasanàya garudhammaü ajjhàpannapubbo hoti, vãsativasso và hoti atirekavãsati vasso và.

Imehi kho ànanda, aññhahi dhammehi samannàgato bhikkhu bhikkhunovàdako sammantitabboti.

8. 2. 6. 3

Saïkhitta gotamiyovàda suttaü

Ekaü samayaü bhagavà vesàliyaü viharati mahàvane kåñàgàrasàlàyaü, atha kho mahàpajàpatã gotamã yena bhagavà tenupasaïkami upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü aññhàsi. Ekamantaü ñhità kho mahàpajàpatã gotamã bhagavantaü etadavoca:

Sàdhu bhante, bhagavà saïkhittena dhammaü desetu, yamahaü bhagavato dhammaü sutvà våpakaññhà appamattà àtàpinã pahitattà vihareyyanti.

[BJT Page 234]

Ye kho tvaü gotamã, dhamme jàneyyàsi ime dhammà saràgàya saüvattanti no visaüyogàya, àcayàya saüvattanti no apacayàya, mahicchatàya saüvattanti no appicchatàya, asantuññhiyà saüvattanti no santuññhiyà. Saïgaõikàya saüvattanti no pavivekàya. Kosajjàya saüvattanti no viriyàrambhàya. Dubharatàya saüvattanti no subharatàya, ekaüsena gotami, dhàreyyàsi neso dhammo neso vinayo netaü satthusàsananti.

Ye ca kho tvaü gotamã, dhamme jàneyyàsi ime dhammà viràgàya saüvattanti no saràgàya, visaüyogàya saüvattanti no saüyogàya, apacayàya saüvattanti no àcayàya, appicchatàya saüvattanti no mahicchatàya, santuññhiyà saüvattanti no asantuññhiyà, pavivekàya saüvattanti no saïgaõikàya, [PTS Page 281] viriyàrambhàya saüvattanti no kosajjàya, subharatàya saüvattanti no dubharatàyàti. Ekaüsena gotamã, dhàreyyàsi eso dhammo eso vinayo etaü satthusàsananti.

8. 2. 6. 4

Vyagghapajja suttaü

4. Ekaü samayaü bhagavà koliyesu viharati kakkarapattaü nàma koliyànaü nigamo. Tatra1 kho dãghajàõu koliyaputto yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinno kho dãghajàõu koliyaputto bhagavantaü etadavoca:

Mayaü bhante, gihã kàmabhogã2 puttasambàdhasayanaü ajjhàvasàma, kàsikacandanaü paccanubhoma, màlàgandhavilepanaü dhàrayàma, jàtaråparajataü sàdiyàma. Tesaü no bhante, bhagavà tathà dhammaü desetu, ye ambhàkaü assu dhammà diññhadhammahitàya diññhadhammasukhàya samparàya hitàya samparàyasukhàyàti.

1. Atha kho ma cha saü.

2. Gihã kàmabhogino ma cha saü.

[BJT Page 236]

Cattàro me vyagghapajja, dhammà kulaputtassa diññhadhammahitàya saüvattanti diññhadhammasukhàya. Katame cattàro: uññhànasampadà àrakkhasampadà kalyàõamittatà samajãvikatà. 1

1. Katamà ca vyagghapajja, uññhànasampadà: idha vyagghapajja kulaputto yena kammaññhànena jãvikaü kappeti, yadi kasiyà yadi vaõijjàya yadi gorakkhena yadi issatthena2 yadi ràjaporisena yadi sippa中atarena. Tattha dakkho hoti analaso tatrapàyàya vimaüsàya samannàgato alaü kàtuü alaü saüvidhàtuü, ayaü vuccati vyagghapajja, uññhànasampadà.

2. Katamà ca vyagghapajja, àrakkhasampadà: idha vyagghapajja, kulaputtassa bhogà honti uññhànaviriyàdhigatà [PTS Page 282] bàhàbalaparicità sedàvakkhittà dhammikà dhammaladdhà, te àrakkhena guttiyà sampàdeti 'kinti me ime bhoge neva ràjàno hareyyuü na corà hareyyuü na aggi óaheyya na udakaü vaheyya na appiyà dàyàdà hareyyunti. Ayaü vuccati vyagghapajja, àrakkhasampadà.

3. Katamà ca vyagghapajja, kalyàõamittatà: idha vyagghapajja, kulaputto yasmiü gàme và nigame và pañivasati. Tattha ye te honti gahapati và gahapatiputto và daharà và vuddhasãlino vuddhà và vuddhasãlà saddhàsampannà sãlasampannà càgasampannà pa中àsampannà' tehi saddhiü santiññhati sallapati sàkacchaü samàpajjati. Yathà råpànaü saddhàsampannànaü saddhàsampadaü anusikkhati, yathàråpànaü sãlasampannànaü sãlasampadaü anusikkhati yathàråpànaü càgasampannànaü càgasampadaü anusikkhati, yathàråpànaü pa中àsampannànaü pa中àsampadaü anusikkhati. Ayaü vuccati vyagghapajja, kalyàõamittatà.

4. Katamà ca vyagghapajja samajãvikatà: idha vyagghapajja, kulaputto àya勺a bhogànaü viditvà vaya勺a bhogànaü viditvà samaü jãvikaü kappeti nàccogàëhaü nàtihãnaü, evaü me àyo vayaü pariyàdàya ñhassati, na ca me vayo àyaü pariyàdàya ñhassatãti.

1. Samajãvità ma cha saü

2. Issattena. Ma cha saü.

[BJT Page 238]

Seyyathàpi vyagghapajja, tulàdhàro và tulàdhàrantevàsã và tulaü paggahetvà jànàti ettakena và onataü ettakena và unnatanti. Evameva kho vyagghapajja, kulaputto àya勺a bhogànaü viditvà vaya勺a bhogànaü viditvà samaü jãvikaü kappeti, na ca accogàëhaü na atihãnaü. Evaü me àyo vayaü pariyàdàya ñhassati, [PTS Page 283] na ca me vayo àyaü pariyàdàya ñhassatãti. Sacàyaü vyagghapajja, kulaputto appàyo samàno uëàraü jãvikaü kappeti, tassa bhavanti cattàro udumbarakhàdãkaü vàyaü1 kulaputto bhoge bàdatã'ti.

Sace panàyaü vyagghapajja, kulaputto mahàyo samàno kasiraü jãvikaü kappeti, tassa bhavanti vattàro 'ajaddhumàrikaü vàyaü2 kulaputto marissatãti.

Yato ca khvàyaü vyagghapajja, kulaputto àya勺a bhogànaü viditvà vaya勺a bhogànaü viditvà samaü jãvikaü kappeti na accogàëhaü nàtihãnaü, evaü me àyo vayaü pariyàdàya ñhassati, na ca me vayo àyaü pariyàdàya ñhassatã ti. Ayaü vuccati vyagghapajja, samajãvikatà.

Evaü samuppannànaü vyagghapajja bhogànaü cattàri apàyamukhàni honti: itthidhutto hoti suràdhutto akkhadhutto pàpamitto pàpasahàyo pàpasampavaïko. Seyyathàpi vyagghapajja, mahato taëàkassa cattàri ceva àyamukhàni. Cattàri ca apàyamukhàni, tassa puriso yàni ceva àyamukhàni tàni pidabheyya, yàni ca apàyamukhàni tàni vivareyya, devo ca na sammàdhàraü anuppaveccheyya, evaü hi tassa vyagghapajja mahato taëàkassa hàniyeva pàñikaïkhà. No vuddhã. Evameva kho vyagghapajja, evaü samuppannànaü bhogànaü cattàri apàyamukhàni honti: itthidhutto hoti suràdhutto akkhadhutto pàpamitto pàpasahàyo pàpasampavaïko.

1. Udumbarakhàdicàyaü machasaü

2. Ajeëamaraõaü càyaü machasaü

[BJT Page 240]

Evaü samuppannànaü vyagghapajja, bhogànaü cattàri àyamukhàni honti. Na itthidhutto hoti na suràdhutto na akkhadhutto [PTS Page 284] kalyàõamitto kalyàõasahàyo kalyàõasampavaïko. Seyyathàpi vyagghapajja, mahato taëàkassa cattàri ceva àyamukhàni cattàri ceva apàyamukhàni, tassa puriso yàni ceva àyamukhàni tàni vivareyya, yàni ca apàyamukhàni tàni pidaheyya, devo ca sammà dhàraü anuppaveccheyya, evaü hi tassa vyagghapajja, mahato taëàkassa vuddhiyeva pàñikaïkhà no parihàni, evameva kho vyagghapajja, evaü samuppannànaü% bhogànaü cattàri àyamukhàni honti na itthidhutto hoti, na suràdhutto na akkhadhutto kalyàõamitto kalyàõasahàyo kalyàõasampavaïko.

Ime kho vyagghapajja, cattàro dhammà kulaputtassa diññhadhammahitàya saüvattanti, diññhadhammasukhàyàti.

Cattàro me vyagghapajja, dhammà kulaputtassa samparàyahitàya saüvattanti samparàyasukhàya, katame cattàro: saddhàsampadà sãlasampadà càgasampadà pa中àsampadà.

5. Katamà ca vyagghapajja, saddhàsampadà: idha vyagghapajja, kulaputto saddho hoti saddahati tathàgatassa bodhiü: iti'pi so bhagavà arahaü sammàsambuddho vijjàcaraõasampanno sugato lokavidå anuttaro purisadammasàrathi satthà devamanussànaü buddho bhagavàti. Ayaü vuccati vyagghapajja saddhàsampadà.

6. Katamà ca vyagghapajja, sãlasampadà: idha vyagghapajja kulaputto pàõàtipàtà pañivirato hoti adinnàdànà pañivirato hoti kàmesumicchàcàrà pañivirato hoti. Musàvàdà pañivirato hoti suràmeraya majjapamàdaññhànà pañivirato hoti, ayaü vuccati vyagghapajja sãlasampadà.

7. Katamà ca vyagghapajja càgasampadà: idha vyagghapajja, kulaputto vigatamalamaccherena cetasà agàraü ajjhàvasati muttacàgo payatapàõi vossaggarato yàcayogo dànasaüvibhàgarato, ayaü vuccati vyagghapajja càgasampadà.

[BJT Page 242]

8. Katamà ca vyagghapajja pa中àsampadà: idha [PTS Page 285] vyagghapajja, kulaputto pa中avà hoti udayatthagàminiyà pa中àya samannàgato, ariyàya nibbedhikàya sammàdukkhakkhayagàminiyà, ayaü vuccati vyagghapajja pa中àsampadà.

Ime kho vyagghapajja, cattàro dhammà kulaputtassa samparàyahitàya saüvattanti samparàyasukhàyàti.

1. Uññhàtà kammadheyyesu appamatto vidhànavà,
Samaü kappeti jãvikaü1 sambhataü anurakkhati.

2. Saddho sãlena sampanno vada中å vãtamaccharo,
Niccaü maggaü visodheti sotthànaü samparàyikaü

3. Iccete aññha dhammà ca saddhassa gharamesino,
Akkhàtà saccanàmena ubhayattha sukhàvahà.

4. Diññhadhammahitatthàya samparàyasukhàya ca
Evametaü gahaññhànaü càgo pu中aü pavaóóhatãti.

8. 2. 6. 5

Ujjaya suttaü

(Sàvatthinidànaü)

Atha kho ujjayo bràhmaõo yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavatà saddhiü sammodi, sammodanãyaü kathaü sàràõiyaü vãtisàretvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinno kho ujjayo bràhmaõo bhagavantaü etadavoca:

Mayaü bho gotama, pavàsaü gantukàmà, tesaü no bhavaü gotamo amhàkaü tathà dhammaü desetu yenamhàkaü assu dhammà diññhadhammahitàya diññhadhammasukhàya samparàyahitàya samparàyasukhàyàti.

Cattàrome bràhmaõa, dhammà kulaputtassa diññhadhammahitàya saüvattanti diññhadhammasukhàya. Katame cattàro:

Uññhànasampadà [PTS Page 285] àrakkhasampadà kalyàõamittatà samajãvikatà:

1. Jãvitaü sãmu. Machasaü

[BJT Page 244]

1. Katamà ca bràhmaõa, uññhànasampadà: idha bràhmaõa, kulaputto yena kammaññhànena jãvikaü kappeti yadi kasiyà yadi vaõijjàya yadi gorakkhena yadi issatthena yadi ràjaporisena yadi sippa中atarena, tattha dakkho hoti analaso tatrapàyàya vãmaüsàya samannàgato alaü kàtuü alaü saüvidhàtunti. Ayaü vuccati bràhmaõa, uññhànasampadà.

2. Katamà ca bràhmaõa àrakkhasampadà: idha bràhmaõa, kulaputtassa bhogà honti uññhànaviriyàdhigatà bàhàbalaparività sedàvakkhittà dhammikà dhammaladdhà te àrakkhena guttiyà sampàdeti, kinti me bhoge neva ràjàno hareyyuü na corà hareyyuü na aggi óaheyya na udakaü vaheyya na appiyà dàyàdà hareyyunti. Ayaü vuccati bràhmaõa àrakkhasampadà.

3. Katamà ca bràhmaõa, kalyàõamittatà: idha bràhmaõa, kulaputto yasmiü gàme và nigame và pañivasati. Tattha ye te honti gahapati và gahapatiputto và daharà và vuddhasãlino vuddhà và vuddhasãlà saddhàsampannà sãlasampannà càgasampannà pa中àsampannà' tehi saddhiü santiññhati sallapati sàkacchaü samàpajjati. Yathà råpànaü saddhàsampannànaü saddhàsampadaü anusikkhati, yathàråpànaü sãlasampannànaü sãlasampadaü anusikkhati yathàråpànaü càgasampannànaü càgasampadaü anusikkhati, yathàråpànaü pa中àsampannànaü pa中àsampadaü anusikkhati. Ayaü vuccati bràhmaõa, kalyàõamittatà.

4. Katamà ca bràhmaõa samajãvikatà: idha bràhmaõa, kulaputto àya勺a bhogànaü viditvà vaya勺a bhogànaü viditvà samaü jãvikaü kappetã nàccogàëhaü [PTS Page 287] nàtihãnaü, evaü me àyo vayaü pariyàdàya ñhassati, na ca me vayo àyaü pariyàdàya ñhassatãti.

[BJT Page 246]

Seyyathàpi bràhmaõa, tulàdhàro và tulàdhàrantevàsã và tulaü paggahetvà jànàti ettakena và onataü ettakena và unnatanti. Evameva kho bràhmaõa kulaputto àya勺a bhogànaü viditvà vaya勺a bhogànaü viditvà samaü jãvikaü kappeti, na ca accogàëhaü na atihãnaü. Evaü me àyo vayaü pariyàdàya ñhassati, na ca me vayo àyaü pariyàdàya ñhassatãti.

Sacàyaü bràhmaõa, kulaputto appàyo samàno uëàraü jãvikaü kappeti, tassa bhavanti cattàro 'udumbarakhàdikaü vàyaü kulaputto bhoge bàdatã'ti.

Sace panàyaü bràhmaõa, kulaputto mahàyo samàno kasiraü jãvikaü kappeti, tassa bhavanti vattàro 'ajaddhumàrikaü vàyaü kulaputto marissatãti.

Yato ca khvàyaü bràhmaõa kulaputto àya勺a bhogànaü viditvà vaya勺a bhogànaü viditvà samaü jãvikaü kappeti na accogàëhaü nàtihãnaü, evaü me àyo vayaü pariyàdàya ñhassati, na ca me vayo àyaü pariyàdàya ñhassatã ti. Ayaü vuccati bràhmaõa samajãvikatà.

Evaü samuppannànaü bràhmaõa bhogànaü cattàri apàyamukhàni honti: itthidhutto hoti suràdhutto akkhadhutto pàpamitto pàpasahàyo pàpasampavaïko.

Seyyathàpi bràhmaõa, mahato taëàkassa cattàri ceva àyamukhàni. Cattàri ca apàyamukhàni, tassa puriso yàni ceva àyamukhàni tàni pidabheyya, yàni ca apàyamukhàni tàni vivareyya, devo ca na sammàdhàraü anuppaveccheyya, evaü tassa bràhmaõa [PTS Page 288] mahato taëàkassa parihàniyeva pàñikaïkhà. No vuddhã.

Evameva kho bràhmaõa, evaü samuppannànaü bhogànaü cattàri apàyamukhàni honti: itthidhutto suràdhutto akkhadhutto pàpamitto pàpasahàyo pàpasampavaïko. Evaü samuppannànaü bràhmaõa, bhogànaü cattàri àyamukhàni honti. Na itthidhutto hoti na suràdhutto na akkhadhutto kalyàõamitto kalyàõasahàyo kalyàõasampavaïko.

[BJT Page 248]

Seyyathàpi bràhmaõa, mahato taëàkassa cattàri ceva àyamukhàni cattàri ca apàyamukhàni, tassa puriso yàni ceva àyamukhàni tàni vivareyya, yàni ca apàyamukhàni tàni pidaheyya, devo ca sammàdhàraü anuppaveccheyya, evaü hi tassa bràhmaõa, mahato taëàkassa vuddhiyeva pàñikaïkhà no parihàni, evameva kho bràhmaõa, evaü samuppannànaü bhogànaü cattàri àyamukhàni honti: na itthidhutto hoti, na suràdhutto na akkhadhutto kalyàõamitto kalyàõasahàyo kalyàõasampavaïko.

Ime kho bràhmaõa, cattàro dhammà kulaputtassa diññhadhammahitàya saüvattanti, diññhadhammasukhàya.

Cattàro me bràhmaõa, dhammà kulaputtassa samparàyahitàya saüvattanti samparàyasukhàya, katame cattàro: saddhàsampadà sãlasampadà càgasampadà pa中àsampadà.

5. Katamà ca bràhmaõa, saddhàsampadà: idha bràhmaõa, kulaputto saddho hoti saddahati tathàgatassa bodhiü: iti'pi so bhagavà arahaü sammàsambuddho vijjàcaraõasampanno sugato lokavidå anuttaro purisadammasàrathi satthà devamanussànaü buddho bhagavàti. Ayaü vuccati vyagghapajja saddhàsampadà.

6. Katamà ca bràhmaõa, sãlasampadà: idha bràhmaõa kulaputto pàõàtipàtà pañivirato hoti adinnàdànà pañivirato hoti kàmesumicchàcàrà pañivirato hoti. Musàvàdà pañivirato hoti suràmeraya majjapamàdaññhànà pañivirato hoti, ayaü vuccati bràhmaõa sãlasampadà.

7. Katamà ca bràhmaõa càgasampadà: idha [PTS Page 289] vyagghapajja, kulaputto vigatamalamaccherena cetasà agàraü ajjhàvasati muttacàgo payatapàõi vossaggarato yàcayogo dànasaüvibhàgarato, ayaü vuccati bràhmaõa, càgasampadà.

8. Katamà ca bràhmaõa pa中àsampadà: idha vyagghapajja, kulaputto pa中avà hoti udayatthagàminiyà pa中àya samannàgato, ariyàya nibbedhikàya sammàdukkhakkhayagàminiyà, ayaü vuccati bràhmaõa pa中àsampadà.

[BJT Page 250]

Ime kho bràhmaõa, cattàro dhammà kulaputtassa samparàyahitàya saüvattanti samparàyasukhàyàti.

1. Uññhàtà kammadheyyesu appamatto vidhànavà,
Samaü kappeti jãvikaü sambhataü anurakkhati.

2. Saddho sãlena sampanno vada中å vãtamaccharo,
Niccaü maggaü visodheti sotthànaü samparàyikaü

3. Iccete aññha dhammà ca saddhassa gharamesino,
Akkhàtà saccanàmena ubhayattha sukhàvahà.

4. Diññhadhammahitatthàya samparàyasukhàya ca
Evametaü gahaññhànaü càgo pu中aü pavaóóhatãti.

8. 2. 6. 6

Kàmàdhivacana suttaü

(Sàvatthinidànaü)

Bhayanti bhikkhave, kàmànametaü adhivacanaü, dukkhanti bhikkhave, kàmànametaü adhivacanaü, rogoti bhikkhave, kàmànametaü adhivacanaü, gaõóoti bhikkhave, kàmànametaü adhivacanaü, sallanti bhikkhave, kàmànametaü adhivacanaü, saïgoti bhikkhave, kàmànametaü adhivacanaü païkoti bhikkhave, kàmànametaü adhivacanaü. Gabbhoti bhikkhave, kàmànametaü adhivacanaü.

Kasmà ca bhikkhave, bhayanti kàmànametaü adhivacanaü: yasmà ca kàmaràgarattàyaü bhikkhave, chandaràgavinibaddho diññhadhammikàpi bhayà na parimuccati, samparàyikàpi [PTS Page 290] bhayà na parimuccati, tasmà bhayanti kàmànametaü adhivacanaü.

Kasmà ca bhikkhave, rogoti kàmànametaü adhivacanaü: yasmà ca kàmaràgarattàyaü bhikkhave, chandaràgavinibaddho diññhadhammikàpi rogà na parimuccati, samparàyikàpi rogà na parimuccati, tasmà rogoti kàmànametaü adhivacanaü.

Kasmà ca bhikkhave, gaõóoti kàmànametaü adhivacanaü: yasmà ca kàmaràgarattàyaü bhikkhave, chandaràgavinibaddho diññhadhammikàpi gaõóà na parimuccati, samparàyikàpi gaõóà na parimuccati, tasmà gaõóoti kàmànametaü adhivacanaü.

Tasmà ca bhikkhave, sallanti kàmànametaü adhivacanaü: yasmà ca kàmaràgarattàyaü bhikkhave, chandaràgavinibaddho diññhadhammikàpi sallà na parimuccati, samparàyikàpi sallà na parimuccati, tasmà sallanti kàmànametaü adhivacanaü.

Kasmà ca bhikkhave, saïgoti kàmànametaü adhivacanaü: yasmà ca kàmaràgarattàyaü bhikkhave, chandaràgavinibaddho diññhadhammikàpi saïgà na parimuccati, samparàyikàpi saïgà na parimuccati, tasmà saïgoti kàmànametaü adhivacanaü.

Kasmà ca bhikkhave, païkoti kàmànametaü adhivacanaü: yasmà ca kàmaràgarattàyaü bhikkhave, chandaràgavinibaddho diññhadhammikàpi païkà na parimuccati, samparàyikàpi païkà na parimuccati, tasmà païkoti kàmànametaü adhivacanaü.

Tasmà ca bhikkhave, gabbhoti kàmànametaü adhivacanaü:

[BJT Page 252]

Yasmà ca kàmaràgarattàyaü bhikkhave, chandaràgavinibaddho diññhadhammikàpi gabbhà na parimuccati, samparàyikàpi gabbhà na parimuccati. Tasmà gabbhoti kàmànametaü adhivacanaü. Parimuccati, tasmà bhayanti kàmànametaü adhivacanaü.

1. Bhayaü dukkha勺a rogo ca gaõóo salla勺a saïgo ca,
Païko gabbho ca ubhayaü ete kàmà pavuccanti,

Yattha satto puthujjano.

2. Otiõõo sàtaråpena punagabbhàya gacchati,
Yato ca bhikkhu àtàpã sampaja中aü na ri勺ati1

3. So imaü palipaü duggaü atikkamma tathàvidho,
Pajaüjàti jaråpetaü phandamànaü avekkhatãti.

1. Riccati sãmu.

8. 2. 6. 7

Pañhama àhuneyyabhikkhu suttaü

(Sàvatthinidànaü)

Aññhahi bhikkhave dhammehi samannàgato bhikkhu àhuneyyo hoti pàhuneyyo dakkhiõeyyo a大alikaraõãyo anuttaraü pu中akkhettaü lokassa, katamehi aññhahi:

Idha bhikkhave, bhikkhu sãlavà hoti, pàtimokkhasaüvarasaüvuto viharati. âcàragocarasampanno aõumattesu vajjesu bhayadassàvã samàdàya sikkhati sikkhàpadesu, bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo, ye te dhammà àdikalyàõà majjhekalyàõà pariyosànakalyàõà sàtthà savya大anà kevalaparipuõõaü parisuddhaü brahmacariyaü abhivadanti, tathàråpàssa dhammà bahussutà honti dhatà vacasà paricità manasànupekkhità diññhiyà suppañividdhà. Kalyàõamitto hoti, kalyàõasahàyo kalyàõasampavaïko. Sammàdiññhiko hoti, sammàdassanena samannàgato. Catunnaü jhànànaü àbhicetasikànaü diññhadhammasukhavihàrànaü nikàmalàbhã hoti, akicchalàbhã akasiralàbhã. Anekavihitaü pubbenivàsaü anussarati seyyathãdaü: ekampi jàtiü dvepi jàtiyo tissopi jàtiyo catassopi jàtiyo pa勺api jàtiyo dasapi jàtiyo vãsampi jàtiyo tiüsampi jàtiyo cattàrãsampi jàtiyo pa中àsampi jàtiyo jàtisatampi jàtisahassampi jàtisatasahassampi anekepi saüvaññakappe anekepi vivaññakappe anekepi saüvaññavivaññakappe. Amutràsiü evannàmo, evaïgotto evaüvaõõo evamàhàro evaü sukhadukkhapañisaüvedã evamàyupariyanto. So tato cuto amutra upapàdiü. Tatràpàsiü evannàmo evaïgotto evaüvaõõo evamàhàro evaüsukhadukkhapañisaüvedã evamàyupariyanto. So tato cuto idhåpapanno' ti. Iti sàkàraü sauddesaü anekavihitaü pubbenivàsaü anussarati, dibbena cakkhunà visuddhena atikkantamànusakena satte passati cavamàne upajjamàne hãne paõãte suvaõõe dubbaõõe sugate duggate yathàkammåpage satte pajànàti. Ime vata bhonto sattà kàyaduccaritena samannàgatà vacãduccaritena samannàgatà manoduccaritena samannàgatà, ariyànaü upavàdakà micchàdiññhikà micchàdiññhikammasamàdànà . Te kàyassa bhedà parammaraõà apàyaü duggatiü vinipàtaü nirayaü upapannà. Ime và pana bhonto sattà kàyasucaritena samannàgatà vacãsucaritena samannàgatà manosucaritena samannàgatà ariyànaü anupavàdakà sammàdiññhikà sammàdiññhikammasamàdànà. Te kàyassa bhedà parammaraõà sugatiü saggaü lokaü upapannà ti. Iti dibbena cakkhunà visuddhena atikkantamànusakena satte passati cavamàne uppajjamàne hãne paõãte suvaõõe dubbaõõe sugate duggate yathàkammåpage satte pajànàti. âsavànaü khayà anàsavaü cetovimutti pa中àvimuttiü diññheva dhamme sayaü abhi中à sacchikatvà upasampajja viharati.

[PTS Page 291]

Imehi kho bhikkhave, aññhahi dhammehi samannàgato bhikkhu àhuneyyo hoti, pàhuneyyo, dakkhiõeyyo, a大alikaraõãyo, anuttaraü pu中akkhettaü lokassàti.

[BJT Page 254]

8. 2. 6. 8

Dutiyàhuneyyabhikkhu suttaü

(Sàvatthinidànaü)

Aññhahi bhikkhave dhammehi samannàgato bhikkhu àhuneyyo hoti pàhuneyyo dakkhiõeyyo a大alikaraõãyo anuttaraü pu中akkhettaü lokassa, katamehi aññhahi:

Idha bhikkhave, bhikkhu sãlavà hoti, pàtimokkhasaüvarasaüvuto viharati. âcàragocarasampanno aõumattesu vajjesu bhayadassàvã samàdàya sikkhati sikkhàpadesu, bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo, ye te dhammà àdikalyàõà majjhekalyàõà pariyosànakalyàõà sàtthaü savya大anaü kevalaparipuõõaü parisuddhaü brahmacariyaü abhivadanti, tathàråpàssa dhammà bahussutà honti dhatà vacasà paricità manasànupekkhità diññhiyà suppañividdhà. âraddhaviriyo viharati thàmavà daëhaparakkamo anikkhittadhuro kusalesu dhammesu. âra中iko hoti pantha senàsano. Aratirati saho hoti, uppannaü aratiü abhibhuyya abhibhuyya viharati. Bhayabheravasaho hoti, uppannaü bhayabheravaü abhibhuyya abhibhuyya viharati. Catunna jhànànaü àbhicetasikànaü diññhadhammasukhavihàrànaü nikàmalàbhã hoti akicchalàbhã akasiralàbhã, àsavànaü khayà anàsavaü cetovimuttiü pa中àvimuttiü diññheva dhamme sayaü abhi中à sacchikatvà upasampajja viharati.

[PTS Page 292]

Imehi kho bhikkhave, aññhahi dhammehi samannàgato bhikkhu àhuneyyo hoti, pàhuneyyo, dakkhiõeyyo, a大alikaraõãyo, anuttaraü pu中akkhettaü lokassàti.

8. 2. 6. 9

Pañhama aññhapuggala suttaü

(Sàvatthinidànaü)

Aññhime bhikkhave, puggalà àhuneyyà pàhuneyyà dakkhiõeyyà a大alikaraõãyà anuttaraü pu中akkhettaü lokassa. Katamehi aññha:

Sotàpanno sotàpattiphalasacchikiriyàya pañipanno, sakadàgàmi sakadàgàmiphala sacchikiriyàya pañipanno, anàgàmã anàgàmiphalasacchikiriyàya pañipanno, arahà arahattaphalasacchikiriyàya pañipanno. Ime kho bhikkhave, aññhapuggalà àhuneyyà, pàhuneyyà, dakkhiõeyyà, a大alikaraõãyà, anuttaraü pu中akkhettaü lokassàti.

1. Cattàro ca pañipannà cattàro ca phale ñhità
Esa saïgho ujubhåto pa中àsãlasamàhito.

2. Yajamànànaü manussànaü pu中apekkhànapàõinaü1.
Karotaü opadhikaü pu中aü saïghe dinnaü mahapphalanti.

1. Pu中apekhàna pàõinaü katthaci.

[BJT Page 256]

8. 2. 6. 10

Dutiya aññhapuggala suttaü

(Sàvatthinidànaü)

Aññhime bhikkhave, puggalà àhuneyyà pàhuneyyà dakkhiõeyyà a大alikaraõãyà anuttaraü pu中akkhettaü lokassa. Katame aññha:

[PTS Page 293]

Sotàpanno sotàpannaphalasacchikiriyàya pañipanno, sakadàgàmi sakadàgàmiphala sacchikiriyàya pañipanno, anàgàmã anàgàmiphalasacchikiriyàya pañipanno, arahà arahattaphalasacchikiriyàya pañipanno. Ime kho bhikkhave, aññhapuggalà àhuneyyà, pàhuneyyà, dakkhiõeyyà, a大alikaraõãyà, anuttaraü pu中akkhettaü lokassàti.

1. Cattàro ca pañipannà cattàro ca phale ñhità
Esa saïgho ujubhåto pa中àsãlasamàhito.

2. Yajamànànaü manussànaü pu中apekkhànapàõinaü
Karotaü opadhikaü pu中aü saïghe dinnaü mahapphalanti.

Gotamãvaggo chaññho.

Tatruddànaü:

Gotamã ovàdaü saïkhittaü dãghajàõu ca ujjayo,
Bhayaü dve àhuneyyà ca dve ca aññhapuggalà ti.