>

Home Page     Next Vagga

3. Cittavagga 1

[BJT Page 34] [\x 34/]
[PTS Page 010] [\q 10/]

                                2121|1222||2222|1212    pathyà x 2
E1    E2    P1  33. Phandanaü capalaü cittaü ~ dårakkhaü 2 dunnivàrayaü,

                1212|1222||1122|1212
         
Ujuü karoti medhàvã ~ usukàro va tejanaü.

                                2121|1222||2121|1212    pathyà x 2
E1    E2    P1  34. Vàrijo va thale khitto ~ okam-okata' ubbhato,

                1121|1222||2122|1212
         
Pariphandatidaü cittaü ~ Màradheyyaü pahàtave.

                                2212|1112||2121|1212    vip 1
E1    E2    P1  35. Dunniggahassa lahuno ~ yatthakàmanipàtino,

                2211|1221||2222|1212    pathyà
         
Cittassa damatho sàdhu, ~ cittaü dantaü sukhàvahaü.

                                1212|1112||2121|1212    vip 1
E1    E2    P1  36. Sududdasaü sunipuõaü 3 ~ yatthakàmanipàtinaü,

                2222|1222||2222|1212    pathyà
         
Cittaü rakkhetha medhàvã, ~ cittaü guttaü sukhàvahaü.

[PTS Page 011] [\q 11/]

                                2212|2112||1122|1212    vip 2
E1    E2    P1  37. Dåraïgamaü ekacaraü ~ asarãraü guhàsayaü,

                2222|1221||2212|1212    pathyà
         
Ye cittaü sa¤¤am-essanti ~ mokkhanti Màrabandhanà.

                                1121|1221||2221|1212    pathyà x 2
E1    E2    P1  38. Anavaññhitacittassa ~ saddhammaü avijànato,

                1211|1221||2211|1211
         
Pariplavapasàdassa 4 ~ pa¤¤à na paripårati.

                                1121|1221||1221|1212    pathyà x 2
E1    E2    P1  39. Anavassutacittassa ~ ananvàhatacetaso,

                2121|1221||2121|1212
         
Pu¤¤apàpapahãnassa 5 ~ natthi jàgarato bhayaü.

                                2212,|211|2122    Tuññhubha x 3
E1    E2    P1  40. Kumbhåpamaü kàyam-imaü 6 viditvà,

                11212,|211|2122
         
Nagaråpamaü cittam-idaü ñhapetvà, 7

                2212|2,2|2121
         
Yodhetha Màraü pa¤¤àvudhena, 8

                J1212|2,11|21212    Jagatã
         
Jita¤-ca rakkhe anivesano 9 siyà.

[PTS Page 012] [\q 12/]

                                1121|1222||1121|1211    pathyà x 2
E1    E2    P1  41. Aciraü vatayaü kàyo ~ pañhaviü 10 adhisessati,

                2212|1222||1221|1212
         
Chuddho 11 apetavi¤¤àõo ~ niratthaü va kaliïgaraü.

                                1212|2222||2221|1212     vip 3
E1    E2    P1  42. Diso disaü yantaü kayirà ~ verã và pana verinaü

                2211|1222||2122|1212     pathyà
         
Micchàpaõihitaü cittaü ~ pàpiyo naü tato kare.

[BJT Page 36] [\x 36/]

                                1222|1222||2221|1212     pathyà x 2
E1    E2    P1  43. Na taü màtà pità kayirà ~ a¤¤e và pi ca ¤àtakà

                2211|1222||2122|1212
         
Sammàpaõihitaü cittaü ~ seyyaso naü tato kare.

Cittavaggo tatiyo. 12

 

End Notes

1 BJT, ChS: Cittavaggo; Thai: Dhammapadagàthàya dutiyo Cittavaggo

2 BJT, Thai: durakkhaü

3 BJT: sunipunaü

4 BJT: paripalavapasàdassa

5 BJT: -pahãõassa

6 Thai: idaü

7 Thai: thaketvà ??

8 BJT: pa¤¤àyudhena. Metre: there is replacement of two short syllables by one long one at the 6th.

9 Thai: anivesino

10 ChS: pathaviü

11 Thai: chuóóo

12 ChS: Cittavaggo tatiyo niññhito

 

Home Page     Next Vagga