>

Home Page     Next Vagga

14. Buddhavaggo

[BJT Page 70] [\x 70/]
[PTS Page 051] [\q 51/]

E1    E2    P2  179. Yassa jitaü nàvajãyati,
                     Jitam-assa no yàti koci loke,
                     Tam-Buddham-anantagocaraü
                     Apadaü kena padena nessatha?

E1    E2    P2  180. Yassa jàlinã visattikà,
                     Taõhà natthi kuhi¤ci netave,
                     Tam-Buddham-anantagocaraü
                     Apadaü kena padena nessatha?

E1    E2    P2  181. Ye jhànapasutà dhãrà ~ nekkhammåpasame ratà,
                     Devà pi tesaü pihayanti, ~ sambuddhànaü satãmataü.

E1    E2    P2  182. Kiccho manussapañilàbho, ~ kicchaü macchàna' jãvitaü,
                     Kicchaü saddhammasavanaü, ~ kiccho Buddhànaü uppàdo.

[BJT Page 72] [\x 72/]
[PTS Page 052] [\q 52/]

E1    E2    P2  183. Sabbapàpassa akaraõaü, ~ kusalassa upasampadà,
                     Sacittapariyodapanaü - ~ etaü Buddhàna' sàsanaü.

E1    E2    P2  184. Khantã paramaü tapo titikkhà,
                     Nibbàõaü paramaü vadanti Buddhà.
                     Na hi pabbajito paråpaghàtã,
                     Samaõo hoti paraü viheñhayanto.

E1    E2    P2  185. Anåpavàdo anåpaghàto, ~ pàtimokkhe ca saüvaro,
                     Matta¤¤utà ca bhattasmiü, ~ panta¤-ca sayanàsanaü,
                     Adhicitte ca àyogo - ~ etaü Buddhàna' sàsanaü.

[PTS Page 053] [\q 53/]

E1    E2    P2  186. Na kahàpaõavassena ~ titti kàmesu vijjati,
                     ßAppassàdà dukhà kàmàû ~ iti vi¤¤àya paõóito.

E1    E2    P2  187. Api dibbesu kàmesu ~ ratiü so nàdhigacchati.
                     Taõhakkhayarato hoti ~ Sammàsambuddhasàvako.

E1    E2    P2  188. Bahå ve saraõaü yanti, ~ pabbatàni vanàni ca,
                     âràmarukkhacetyàni, ~ manussà bhayatajjità.

E1    E2    P2  189. Netaü kho saraõaü khemaü, ~ netaü saraõam-uttamaü,
                     Netaü saraõam-àgamma ~ sabbadukkhà pamuccati.

[BJT Page 74] [\x 74/]
[PTS Page 054] [\q 54/]

E1    E2    P2  190. Yo ca Buddha¤-ca dhamma¤-ca ~ saïgha¤-ca saraõaü gato,
                     Cattàri ariyasaccàni ~ sammappa¤¤àya passati:

E1    E2    P2  191. Dukkhaü dukkhasamuppàdaü ~ dukkhassa ca atikkamaü,
                     Ariya¤-caññhaïgikaü maggaü ~ dukkhåpasamagàminaü.

E1    E2    P2  192. Etaü kho saraõaü khemaü, ~ etaü saraõam-uttamaü,
                     Etaü saraõam-àgamma ~ sabbadukkhà pamuccati.

[PTS Page 055] [\q 55/]

E1    E2    P2  193. Dullabho purisàja¤¤o, ~ na so sabbattha jàyati,
                     Yattha so jàyati dhãro ~ taü kulaü
1 sukham-edhati.

E1    E2    P2  194. Sukho Buddhànaü uppàdo, ~ sukhà saddhammadesanà,
                     Sukhà saïghassa sàmaggi, ~ samaggànaü tapo sukho.

E1    E2    P2  195. Påjàrahe påjayato, ~ Buddhe yadi va sàvake,
                     Papa¤casamatikkante, ~ tiõõasokapariddave.

E1    E2    P2  196.Te tàdise påjayato, ~ nibbute akutobhaye,
                     Na sakkà pu¤¤aü saïkhàtuü ~ imettam-api kenaci.

Buddhavaggo cuddasamo. 2

  

Pañhamakabhàõavàraü.

 

End Notes

1 Editor's note: BJT, kålaü, printer's error

2 Editor's note: BJT, Cuddasamo Buddhavaggo, against its normal practice of putting the name first.

 

Home Page     Next Vagga