>

Home Page     Next Vagga

14. Buddhavagga 1

[BJT Page 70] [\x 70/]
[PTS Page 051] [\q 51/]

                                    2112|21211    Vetàlãya
E1    E2    P1  179. Yassa jitaü nàvajãyati,

                    J12212|212122    Opacchandasaka
            
Jitaü assa 2 no yàti koci loke,

                    2211|21212    Vetàlãya x 2
           
Tam-Buddham 3-anantagocaraü

                    112211|21211
           
Apadaü kena padena nessatha?

                                    2121|21212    Vetàlãya x 4
E1    E2    P1  180. Yassa jàlinã visattikà,

                    22211|21212
            
Taõhà natthi kuhi¤ci netave,

                    2211|21212
           
Tam-Buddham 4-anantagocaraü

                    112211|21211
           
Apadaü kena padena nessatha?

                                    2211|1222||2221|1212    pathyà
E1    E2    P1  181. Ye jhànapasutà dhãrà ~ nekkhammåpasame ratà,

                    2212|21121||2222|1212    vip 3
            
Devà pi tesaü pihayanti, ~ sambuddhànaü satãmataü.

                                    2212|11122||2222|1212    pathyà
E1    E2    P1  182. Kiccho manussapañilàbho, ~ kicchaü macchàna' 5 jãvitaü,

                    2222|1112||2222|1222    vip 1 6
            Kicchaü saddhammasavanaü, 7 ~ kiccho Buddhànam 8 uppàdo.

[BJT Page 72] [\x 72/]
[PTS Page 052] [\q 52/]

                                    2122|11112||11211|1212    Anuññhubha
E1    E2    P1  183. Sabbapàpassa akaraõaü, ~ kusalassa upasampadà, 9

                    1212|2112|| 2222|1212    vip 2
            
Sacittapariyodapanaü - ~ etaü Buddhàna' sàsanaü.

                                    2211|212122     Opacchandasaka x 4
E1    E2    P1  184. Khantã paramaü tapo titikkhà, 10

                    22211|212122
            
Nibbànaü 11 paramaü vadanti Buddhà.

                    11211|212122
           
Na hi pabbajito paråpaghàtã,

                    112211|212122
           
Samaõo 12 hoti paraü viheñhayanto.

                                    11122|11122||2122|1212    vip 4
E1    E2    P1  185. Anupavàdo anupaghàto, 13 ~ pàtimokkhe ca saüvaro,

                    2212|1222||2211|1212    pathyà x 2
            
Matta¤¤utà ca bhattasmiü, ~ panta¤-ca sayanàsanaü,

                    1122|1222|| 222|21212
           
Adhicitte ca àyogo - ~ etaü Buddhàna' sàsanaü.

[PTS Page 053] [\q 53/]

                                    1121|1221||2122|1211    pathyà x 2
E1    E2    P1  186. Na kahàpaõavassena ~ titti kàmesu vijjati,

                    2222|1222||1122|1212
            
ßAppassàdà dukhà 14 kàmàû ~ iti vi¤¤àya paõóito.

                                    1122|1221||1222|1211    pathyà x 2
E1    E2    P1  187. Api dibbesu kàmesu ~ ratiü so nàdhigacchati.

                    2211|1221||2222|1212
            
Taõhakkhayarato hoti ~ Sammàsambuddhasàvako.

                                    1221|1221||2121|1211     pathyà x 2
E1    E2    P1  188. Bahuü 15 ve saraõaü yanti, ~ pabbatàni vanàni ca,

                    2212|1221||1221|1212
            
âràmarukkhacetyàni, ~ manussà bhayatajjità.

                                    2221|1222||2211|1212    pathyà x 2
E1    E2    P1  189. Netaü kho saraõaü khemaü, ~ netaü saraõam-uttamaü,

                    2211|1221||2122|1211
            
Netaü saraõam-àgamma 16 ~ sabbadukkhà pamuccati.

[BJT Page 74] [\x 74/]
[PTS Page 054] [\q 54/]

                                    2122|1221||2211|1212    pathyà x 2
E1    E2    P1  190. Yo ca Buddha¤-ca dhamma¤-ca ~ saïgha¤-ca saraõaü gato,

                    2212|1221||2222|1211
            
Cattàri ariyasaccàni ~ sammappa¤¤àya 17 passati:

                                    2221|1222||2211| 1212    pathyà x 2
E1    E2    P1  191. Dukkhaü dukkhasamuppàdaü ~ dukkhassa ca atikkamaü,

                    2222|1222||2211|1212
            
Ariya¤-caññhaïgikaü maggaü ~ dukkhåpasamagàminaü.

                                    2221|1222||2211|1212    pathyà x 2
E1    E2    P1  192. Etaü kho saraõaü khemaü, ~ etaü saraõam-uttamaü,

                    2211|1221||2122|1211
            
Etaü saraõam-àgamma 18 ~ sabbadukkhà pamuccati.

[PTS Page 055] [\q 55/]

                                    2121|1222||1222|1211    pathyà x 2
E1    E2    P1  193. Dullabho purisàja¤¤o, ~ na so sabbattha jàyati,

                    2122|1222||2121|1211
            
Yattha so jàyatã 19 dhãro ~ taü kulaü 20 sukham-edhati.

                                    1222|1222||1222|1212    pathyà x 2
E1    E2    P1  194. Sukho Buddhànam 21-uppàdo, ~ sukhà saddhammadesanà,

                    1222|1222||1222|1212
            
Sukhà saïghassa sàmaggã, 22 ~ samaggànaü tapo sukho.

                                    2212|2112||2211|1212    vip 2
E1    E2    P1  195. Påjàrahe påjayato, ~ Buddhe yadi va sàvake,

                    1211|1222||2121|1212    pathyà
            
Papa¤casamatikkante, ~ tiõõasokapariddave.

                                    2212|2112||2121|1212    vip 2
E1    E2    P1  196.Te tàdise påjayato, ~ nibbute akutobhaye,

                    1222|2222||1211|1211    vip 3
            
Na sakkà pu¤¤aü saïkhàtuü ~ imettam-api kenaci.

Buddhavaggo cuddasamo. 23

Pañhamakabhàõavàraü. 24

 

End Notes

1 BJT, ChS: Buddhavaggo; Thai: Dhammapadagàthàya Cuddasamo Buddhavaggo

2 BJT, Thai: jitam-assa.

3 Thai, ChS: Taü Buddham-

4 Thai, ChS: Taü Buddham-

5 ChS: maccàna; in the text niggahãta is lost m.c. to give the normal cadence.

6 Metre: the cadence is incorrect in this line - as Norman (WD) says, it may be this was originally a prior line (showing pathyà structure) which has been taken over.

7 Thai, ChS: saddhammassavanaü

8 BJT: buddhànaü

9 Thai: kusalassåpasampadà

10 Thai: tãtikkhà, printer's error?

11 BJT: nibbàõaü

12 ChS: Na samaõo

13 BJT, Thai, ChS: anåpavàdo anåpaghàto. It should be noted that the PTS readings (which I have accepted here) are based on the old Thai manuscripts only, but the reading anå in the other editions has probably arisen through imitation of paråpaghàtã in the previous verse. If anå- is the correct reading then we have to accept the fact that the metre is very wrong indeed, giving a 10 syllable line.

14 Thai: dukkhà; in the text the consonant cluster is simplified m.c. to produce the pathyà cadence.

15 BJT: Bahå

16 PTS: saraõaü àgamma, also in 192 below.

17 PTS: sammapa¤¤àya

18 PTS: saraõaü àgamma

19 BJT, ChS: jàyati; in the text ã is m.c. to give the pathyà cadence.

20 Editor's note: BJT, kålaü, printer's error

21 BJT, PTS, Thai: Buddhànaü

22 BJT: sàmaggi

23 Editor's note: BJT, Cuddasamo Buddhavaggo, against its normal practice of putting the name first. ChS: Buddhavaggo cuddasamo niññhito

24 ChS: omits this end title

 

Home Page     Next Vagga