>

Home Page     Next Vagga

16. Piyavaggo

[BJT Page 78] [\x 78/]
[PTS Page 060] [\q 60/]

E1    E2    P2  209. Ayoge yu¤jam-attànaü, ~ yogasmi¤-ca ayojayaü,
                     Atthaü hitvà piyaggàhã, ~ pihetattànuyoginaü.

E1    E2    P2  210. Mà piyehi samàga¤chã ~ appiyehi kudàcanaü,
                     Piyànaü adassanaü dukkhaü, ~ appiyàna¤-ca dassanaü.

E1    E2    P2  211. Tasmà piyaü na kayiràtha, ~ piyàpàyo hi pàpako,
                     Ganthà tesaü na vijjanti ~ yesaü natthi piyàppiyaü.

E1    E2    P2  212. Piyato jàyatã soko, ~ piyato jàyatã bhayaü,
                     Piyato vippamuttassa ~ natthi soko kuto bhayaü.

[PTS Page 061] [\q 61/]

E1    E2    P2  213. Pemato jàyatã soko, ~ pemato jàyatã bhayaü,
                     Pemato vippamuttassa ~ natthi soko kuto bhayaü.

[BJT Page 80] [\x 80/]

E1    E2    P2  214. Ratiyà jàyatã soko, ~ ratiyà jàyatã bhayaü,
                     Ratiyà vippamuttassa ~ natthi soko kuto bhayaü.

E1    E2    P2  215. Kàmato jàyatã soko, ~ kàmato jàyatã bhayaü,
                     Kàmato vippamuttassa ~ natthi soko kuto bhayaü.

E1    E2    P2  216. Taõhàya jàyatã soko, ~ taõhàya jàyatã bhayaü,
                     Taõhàya vippamuttassa ~ natthi soko kuto bhayaü.

[PTS Page 062] [\q 62/]

E1    E2    P2  217. Sãladassanasampannaü, ~ dhammaññhaü saccavedinaü
                     Attano kamma kubbànaü, ~ taü jano kurute piyaü.

E1    E2    P2  218. Chandajàto anakkhàte, ~ manasà ca phuño siyà,
                     Kàmesu ca appañibaddhacitto, ~ uddhaüsoto ti vuccati.

E1    E2    P2  219. Cirappavàsiü purisaü ~ dårato sotthim-àgataü,
                     ¥àtimittà suhajjà ca ~ abhinandanti àgataü.

E1    E2    P2  220. Tatheva katapu¤¤am-pi ~ asmà lokà paraü gataü,
                     Pu¤¤àni patigaõhanti ~ piyaü ¤àtãva àgataü.

Piyavaggo soëasamo. 1

 

End Note

1 Editor's note: BJT, Soëasamo piyavaggo, against its normal practice of putting the name first.

 

Home Page     Next Vagga