>

Home Page     Next Vagga

16. Piyavagga 1

[BJT Page 78] [\x 78/]
[PTS Page 060] [\q 60/]

                                    1222|1222||2221|1212    pathyà x 2
E1    E2    P1  209. Ayoge yu¤jam-attànaü, 2 ~ yogasmi¤-ca ayojayaü,

                    2222|1222||1222|1212
            
Atthaü hitvà piyaggàhã, ~ pihetattànuyoginaü.

                                    2121|1222||2121|1212    pathyà x 2
E1    E2    P1  210. Mà piyehi samàga¤chã 3 ~ appiyehi kudàcanaü,

                    12212|1222||2122|1212
            
Piyànaü adassanaü dukkhaü, ~ appiyàna¤-ca dassanaü.

                                    2212|1221||1222|1212    pathyà x 2
E1    E2    P1  211. Tasmà piyaü na kayiràtha, ~ piyàpàyo hi pàpako,

                    2222|1221||2221|1212
            
Ganthà tesaü na vijjanti ~ yesaü natthi piyàppiyaü.

                                    1122|1222||1122|1212    pathyà x 2
E1    E2    P1  212. Piyato jàyatã soko, ~ piyato jàyatã bhayaü,

                    1122|1221||2122|1212
            
Piyato vippamuttassa ~ natthi soko kuto bhayaü.

[PTS Page 061] [\q 61/]

                                    2122|1222||2122|1212    pathyà x 2
E1    E2    P1  213. Pemato jàyatã soko, ~ pemato jàyatã bhayaü,

                    2122|1221||2122|1212
            
Pemato vippamuttassa ~ natthi soko kuto bhayaü.

[BJT Page 80] [\x 80/]

                                    1122|1222||1122|1212     pathyà x 2
E1    E2    P1  214. Ratiyà jàyatã soko, ~ ratiyà jàyatã bhayaü,

                    1122|1221||2122|1212
            
Ratiyà vippamuttassa ~ natthi soko kuto bhayaü.

                                    2122|1222||2122|1212    pathyà x 2
E1    E2    P1  215. Kàmato jàyatã soko, ~ kàmato jàyatã bhayaü,

                    2122|1221||2122|1212
            
Kàmato vippamuttassa ~ natthi soko kuto bhayaü.

                                    2212|1222||2212|1212    pathyà x 2
E1    E2    P1  216. Taõhàya jàyatã soko, ~ taõhàya jàyatã bhayaü,

                    2212|1221||2122|1212
            
Taõhàya vippamuttassa ~ natthi soko kuto bhayaü.

[PTS Page 062] [\q 62/]

                                    2121|1222||2222|1212     pathyà x 2
E1    E2    P1  217. Sãladassanasampannaü, ~ dhammaññhaü saccavedinaü 4

                    2122|1222||2121|1212
            
Attano kamma kubbànaü, ~ taü jano 5 kurute piyaü.

                                    2122|1222||1121|1212    pathyà
E1    E2    P1  218. Chandajàto anakkhàte, ~ manasà ca phuño 6 siyà,

                    22112112122||2222|1211    irregular 7
            Kàmesu ca appañibaddhacitto, 8 ~ uddhaüsoto ti vuccati.

                                    1212|2112||2122|1212     vip 2
E1    E2    P1  219. Cirappavàsiü purisaü ~ dårato sotthim-àgataü,

                    2122|1221||1122|1212     pathyà
            
¥àtimittà suhajjà ca ~ abhinandanti àgataü.

                                    1211|1221||2222|1212     pathyà x 2
E1    E2    P1  220. Tatheva katapu¤¤am-pi ~ asmà lokà paraü gataü,

                    2211|1221||1222|1212
            
Pu¤¤àni pañigaõhanti 9 ~ piyaü ¤àtãva àgataü.

Piyavaggo soëasamo. 10

 

End Notes

1 BJT, ChS: Piyavaggo; Thai: Dhammapadagàthàya Soëasamo Piyavaggo

2 PTS: yu¤jaü attànaü

3 PTS, ChS: samàga¤chi

4 PTS, Thai: saccavàdinaü

5 Thai: ta¤jano

6 Thai: phuñho

7 Metre: line c, as it stands, does not fit into any metre, if we read m.c. it gives a Tuññhubha line - but as that would make the 3rd line Tuññhubha in what is otherwise a Vatta verse the solution does not seem very satisfactory.

8 Thai: Kàme ca apañibaddhacitto

9 BJT: patigaõhanti

10 Editor's note: BJT, Soëasamo piyavaggo, against its normal practice of putting the name first; ChS: Piyavaggo soëasamo niññhito.

 

Home Page     Next Vagga