>

Home Page     Next Vagga

17. Kodhavagga 1

[BJT Page 80] [\x 80/]
[PTS Page 063] [\q 63/]

                                    2212,|211|2122    Tuññhubha x 4
E1    E2    P1  221. Kodhaü jahe vippajaheyya mànaü

                    2212,|211|2121
           
Saüyojanaü sabbam-atikkameyya

                    2212|22,1|2122
          
Taü 2 nàmaråpasmiü 3 asajjamànaü

                    1212,|211|2122
          
Aki¤canaü nànupatanti dukkhà.

                                    2221|1222||1222|1212    pathyà (x 2)
E1    E2    P1  222. Yo ve uppatitaü kodhaü ~ rathaü bhantaü va dhàraye,

                    1122|1221||22221|1212 4
         Tam-ahaü sàrathiü bråmi ~ rasmiggàho itaro jano.

[BJT Page 82] [\x 82/]

                                    2221|1222||1222|1212    pathyà
E1    E2    P1  223. Akkodhena jine kodhaü, ~ asàdhuü sàdhunà jine,

                    J1212|2221||22111|1212    vip 3
           
Jine kadariyaü dànena, ~ saccena alikavàdinaü. 5

                                    2212|1221||2222|1212    pathyà x 2
E1    E2    P1  224. Saccaü bhaõe na kujjheyya, ~ dajjàppasmim-pi yàcito, 6

                    2212|1221||2222|1212
           
Etehi tãhi ñhànehi ~ gacche devàna' santike.

[PTS Page 064] [\q 64/]

                                    1212|2112||2222|1212    pathyà x 2
E1    E2    P1  225. Ahiüsakà ye munayo, ~ niccaü kàyena saüvutà,

                    2212|1222||2122|1212
           
Te yanti accutaü ñhànaü, ~ yattha gantvà na socare.

                                    1221|1222||1222|1212    pathyà x 2
E1    E2    P1  226. Sadà jàgaramànànaü ~ ahorattànusikkhinaü,

                    2221|1222||2222|1212
           
Nibbànaü 7 adhimuttànaü, ~ atthaü gacchanti àsavà.

                                    2212|2111||2221|1211    vip 2
E1    E2    P1  227. Poràõam-etaü Atula ~ netaü ajjatanàm-iva,

                    2212|1222||2211|1212    pathyà x 2
           
Nindanti tuõhim-àsãnaü, 8 ~ nindanti bahubhàõinaü,

                    11212|1221||2122|1212
          
Mitabhàõinam-pi 9 nindanti, ~ natthi loke anindito.

[PTS Page 065] [\q 65/]

                                    12111|1211||1211|1211    Anuññhubha
E1    E2    P1  228. Na càhu na ca bhavissati ~ na cetarahi vijjati

                    2222|1222||2222|1212    pathyà
           
Ekantaü nindito poso ~ ekantaü và pasaüsito.

                                    2222|1221||1121|1212     pathyà
E1    E2    P1  229. Ya¤-ce vi¤¤å pasaüsanti, ~ anuvicca suve suve,

                    2212|2222||2221|1212    vip 3
           
Acchiddavuttiü medhàviü, ~ pa¤¤àsãlasamàhitaü,

                                    2222|1221||2221|1211    pathyà x 2
E1    E2    P1  230. Nekkhaü 10 jambonadasseva, ~ ko taü ninditum-arahati?

                    2212|1221||2121|1212
           
Devà pi naü pasaüsanti, ~ brahmunà pi pasaüsito.

                                    2212|2221||2212|1212    vip 3
E1    E2    P1  231. Kàyappakopaü rakkheyya, ~ kàyena 11 saüvuto siyà,

                    2121|1222||22111|1212    pathyà
           
Kàyaduccaritaü hitvà ~ kàyena sucaritaü care.

                                    1212|2221||2212|1212     vip 3
E1    E2    P1  232. Vacãpakopaü rakkheyya, ~ vàcàya saüvuto siyà,

                    1221|1222||22111|1212    pathyà
           
Vacãduccaritaü hitvà ~ vàcàya sucaritaü care.

[PTS Page 066] [\q 66/]

                                    1212|2221||1122|1212     vip 3
E1    E2    P1  233. Manopakopaü rakkheyya, ~ manasà saüvuto siyà,

                    1221|1222||11211|1212    pathyà
            
Manoduccaritaü hitvà ~ manasà sucaritaü care.

[BJT Page 84] [\x 84/]

                                    2212|1222||1222|1212    pathyà x 2
E1    E2    P1  234. Kàyena saüvutà dhãrà, ~ atho vàcàya saüvutà,

                    1122|1222||2211|1212
           
Manasà saüvutà dhãrà, ~ te ve suparisaüvutà.

Kodhavaggo sattarasamo. 12

 

End Notes

1 BJT, ChS: Kodhavaggo; Thai: Dhammapadagàthàya Sattarasamo Kodhavaggo

2 Thai: Tan

3 PTS, ChS: -råpasmim

4 Metre: line d has 9 syllables, we could correct it by reading 'taro m.c.

5 PTS, ChS: saccenàlikavàdinaü

6 PTS, Thai: dajjà appasmi yàcito; ChS: dajjà appampi yàcito

7 BJT: nibbàõaü

8 PTS: tuõhiü àsãnaü

9 BJT, Thai, ChS: mitabhàõampi

10 ChS: Nikkhaü

11 Thai: kàyana, printer's error - correctly printed in the next line

12 Editor's note: BJT, Sattarasamo kodhavaggo, against its normal practice of putting the name first; ChS: Kodhavaggo sattarasamo niññhito.

 

Home Page     Next Vagga