>

Home Page     Next Vagga

20. Maggavaggo

[PTS Page 077] [\q 77/]

E1    E2    P2  273. Maggānaṭñhaṅgiko seññho, ~ saccànaṃ caturo padà,
                     Virāgo seṭñho dhammànaṃ, ~ dvipadànañ-ca Cakkhumà.

E1    E2    P2  274. Eso va maggo natthañño ~ dassanassa visuddhiyā,
                     Etaṃ hi tumhe paṭipajjatha, ~ Mārassetaü pamohanaü.

E1    E2    P2  275. Etaṃ hi tumhe paṭipannā ~ dukkhassantaü karissatha,
                     Akkhāto ve mayà maggo ~ aññàya sallasatthanaṃ.

[BJT Page 94] [\x 94/]

E1    E2    P2  276. Tumhehi kiccaṃ ātappaü ~ akkhàtàro Tathàgatà,
                     Paṭipannā pamokkhanti ~ jhàyino Màrabandhanà.

[PTS Page 078] [\q 78/]

E1    E2    P2  277. “Sabbe saṅkhārà aniccà” ti, ~ yadà paññàya passati,
                     Atha nibbindati dukkhe ~ - esa maggo visuddhiyā.

E1    E2    P2  278. “Sabbe saṅkhārà dukkhà” ti, ~ yadà paññàya passati,
                     Atha nibbindati dukkhe ~ - esa maggo visuddhiyā.

E1    E2    P2  279. “Sabbe dhammā anattà” ti, ~ yadà paññàya passati,
                     Atha nibbindati dukkhe ~ - esa maggo visuddhiyā.

E1    E2    P2  280. Uṭñhānakàlamhi anuññhahàno,
                     Yuvā balī àlasiyaṃ upeto,
                     Saṃsannasaṅkappamano kusīto,
                     Paññāya maggaṃ alaso na vindati.

[PTS Page 079] [\q 79/]

E1    E2    P2  281. Vācànurakkhī manasà susaṃvuto,
                     Kāyena ca akusalaṃ na kayirà,
                     Ete tayo kammapathe visodhaye,
                     Ārādhaye maggaṃ isippaveditaü.

E1    E2    P2  282. Yogā ve jàyati bhūri, ~ ayogà bhårisaṅkhayo,
                     Etaṃ dvedhāpathaü ñatvà ~ bhavàya vibhavàya ca,
                     Tathattānaṃ niveseyya ~ yathà bhūri pavaḍḍhati.

[BJT Page 96] [\x 96/]

E1    E2    P2  283. Vanaṃ chindatha mā rukkhaü, ~ vanato jàyatī bhayaü,
                     Chetvā vanañ-ca vanathañ-ca, ~ nibbanà hotha bhikkhavo.

[PTS Page 080] [\q 80/]

E1    E2    P2  284. Yāvaṃ vanatho na chijjati
                     Anumatto pi narassa nārisu
                     Paṭibaddhamano va tāva so,
                     Vaccho khīrapako va mātari.

E1    E2    P2  285. Ucchinda sineham-attano,
                     Kumudaṃ sāradikaü va pàṇinà
                     Santimaggam-eva brūhaya
                     Nibbāṇaṃ Sugatena desitaü.

E1    E2    P2  286. “Idha vassaṃ vasissāmi, ~ idha hemantagimhisu”,
                     Iti bālo vicinteti ~ antaràyaṃ na bujjhati.

[PTS Page 081] [\q 81/]

E1    E2    P2  287. Taṃ puttapasusammattaü ~ byāsattamanasaü naraü,
                     Suttaṃ gāmaü mahogho va ~ Maccu àdàya gacchati.

E1    E2    P2  288. Na santi puttā tàṇàya, ~ na pità na pi bandhavà,
                     Antakenādhipannassa, ~ natthi ñàtisu tàṇatà.

E1    E2    P2  289. Etam-atthavasaṃ ñatvā, ~ paṇḍito sīlasaüvuto,
                     Nibbāṇagamanaṃ maggaü ~ khippam-eva visodhaye.

Maggavaggo vīsatimo.

 

Home Page     Next Vagga