>

Home Page     Next Vagga

20. Maggavagga 1

[PTS Page 077] [\q 77/]

                                    2222|1222||2221|1212    pathyā
E1    E2    P1  273. Maggānaṭñhaṅgiko seññho, ~ saccànaṃ caturo padà,

                    1222|2222||1122|1212    vip 3
            Virāgo seṭñho dhammànaṃ, ~ dipadànañ-ca
2 Cakkhumà.

                                    2212|2222||2121|1212    vip 3
E1    E2    P1  274. Eso va
3 maggo natthañño ~ dassanassa visuddhiyā,

                    2212211211||2222|1212    irregular 4
         Etaṃ hi tumhe paṭipajjatha, ~ Mārassetaü pamohanaü.

                                    2212|21122||2222|1211    vip 3
E1    E2    P1  275. Etaṃ hi tumhe paṭipannā ~ dukkhassantaü karissatha,

                    2222|1222||2212|1212    pathyā
            Akkhāto ve
5 mayà maggo ~ aññàya sallasanthanaṃ. 6

[BJT Page 94] [\x 94/]

                                    2212|2222||2222|1212    pathyā x 2
E1    E2    P1  276. Tumhehi kiccaṃ
7 ātappaü ~ akkhàtàro Tathàgatà,

                    1122|1221||2122|1212
            Paṭipannā pamokkhanti ~ jhàyino Màrabandhanà.

[PTS Page 078] [\q 78/]

                                    22222|1221||1222|1211    9 syllables
E1    E2    P1  277. “Sabbe saṅkhārà aniccà” ti, ~ yadà paññàya passati,

                    1122|1222||2122|1212     pathyā
            Atha nibbindatī
8 dukkhe ~ - esa maggo visuddhiyā.

                                    2222|2221||1222|1211    vip 3
E1    E2    P1  278. “Sabbe saṅkhārà dukkhà” ti, ~ yadà paññàya passati,

                    1122|1222||2122|1212    pathyā
            Atha nibbindatī
9 dukkhe ~ - esa maggo visuddhiyā.

                                    2222|1221||1222|1211    pathyā x2
E1    E2    P1  279. “Sabbe dhammā anattà” ti, ~ yadà paññàya passati,

                    1122|1222||2122|1212
            Atha nibbindatī
10 dukkhe ~ - esa maggo visuddhiyā.

                                    2212|21,1|2122    Tuṭñhubha x 3
E1    E2    P1  280. Uṭñhānakàlamhi anuññhahàno,

                    1212,|211|2122
            Yuvā balī àlasiyaṃ upeto,

                    2212|21,1|2122
           Saṃsannasaṅkappamano kusīto,

                    2212|2,11|21211     Jagatī
           Paññāya maggaṃ alaso na vindati.

[PTS Page 079] [\q 79/]

                                    2212|2,11|21212    Jagatī
E1    E2    P1  281. Vācànurakkhī manasà susaṃvuto,

                    2211,|111|2122    Tuṭñhubha
            Kāyena ca akusalaṃ na kayirà,
11

                    2212,|211|21212    Jagatī x 2
           Ete tayo kammapathe visodhaye,

                    2212|22,1|21212
           Ārādhaye maggaṃ
12 isippaveditaü.

                                    2222|1221||1222|1212    pathyā (x 3)
E1    E2    P1  282. Yogā ve jàyatī
13 bhūri, 14 ~ ayogà bhårisaṅkhayo,

                    2222|1222||1211|1211    
            Etaṃ dvedhāpathaü ñatvà ~ bhavàya vibhavàya ca,

                    1222|1221||1221|1211
           Tathattānaṃ
15 niveseyya ~ yathà bhūri 16 pavaḍḍhati.

[BJT Page 96] [\x 96/]

                                    1221|1222||1122|1212     pathyā x 2
E1    E2    P1  283. Vanaṃ chindatha mā rukkhaü, ~ vanato jàyatī
17 bhayaü,

                    2212|11121||2122|1212
            Chetvā vanañ-ca
18 vanathañ-ca, ~ nibbanà hotha bhikkhavo.

[PTS Page 080] [\q 80/]

                                    21111|21211    Vetālīya x 4
E1    E2    P1  284. Yāva hi
19 vanatho na chijjati

                    112211|21211
            Aṇumatto
20 pi narassa nārisu

                    11211|21212
           Paṭibaddhamano va tāva so,

                    22211|21211
           Vaccho khīrapako va mātari.

                                    2211|21212    Vetālīya x 4
E1    E2    P1  285. Ucchinda sineham-attano,

                    112211|21212
            Kumudaṃ sāradikaü va pàṇinà
21

                    2121|21211
           Santimaggam-eva brūhaya

                    22211|21212
           Nibbānaṃ
22 Sugatena desitaü.

                                    1122|1221||1122|1211    pathyā x 2
E1    E2    P1  286. “Idha vassaṃ vasissāmi, ~ idha hemantagimhisu”,

                    1122|1221||2122|1211
            Iti bālo vicinteti ~ antaràyaṃ na bujjhati.

[PTS Page 081] [\q 81/]

                                    2211|1222||2211|1212    pathyā x 2
E1    E2    P1  287. Taṃ puttapasusammattaü ~ byāsattamanasaü naraü,

                    2222|1221||2122|1211
            Suttaṃ gāmaü mahogho va ~ Maccu àdàya gacchati.

                                    1212|2221||1121|1212    vip 3
E1    E2    P1  288. Na santi puttā tàṇàya, ~ na pità na pi bandhavà,

                    2122|1221||2121|1212    pathyā
            Antakenādhipannassa, ~ natthi ñàtisu
23 tàṇatà.

                                    2121|1222||2122|1212    pathyā x 2
E1    E2    P1  289. Etam-atthavasaṃ ñatvā, ~ paṇḍito sīlasaüvuto,

                    2211|1222||2121|1212
            Nibbānagamanaṃ
24 maggaü ~ khippam-eva visodhaye.

Maggavaggo vīsatimo. 25

 

End Notes

1 BJT, ChS: Maggavaggo; Thai: Dhammapadagāthàya Vīsatimo Maggavaggo

2 BJT, ChS: dvipadānañ ca

3 PTS, Thai: es’ eva

4 Metre: as it stands line c has 10 syllables.

5 Thai, ChS: vo

6 PTS, Thai: sallasatthanaṃ; ChS: sallakantanaü

7 ChS: kiccam

8 BJT, Thai, ChS: nibbindati

9 BJT, Thai, ChS: nibbindati

10 BJT, Thai, ChS: nibbindati

11 ChS: Kāyena ca nàkusalaṃ kayirà, this reading is probably an attempt to repair the metre, but it doesn’t achieve its aim. We should readm.c.

12 PTS, ChS: maggam

13 BJT, PTS: jāyati

14 PTS, Thai: bhūrī

15 ChS: Tathāttànaṃ

16 PTS: bhūrī

17 ChS: jāyate

18 PTS: vanaṃ (omit ca)

19 BJT Yavaṃ, omit hi; PTS, Thai: yāvaü hi

20 BJT: anumatto

21 ChS: omit pāṇinà

22 BJT: nibbāṇaṃ

23 PTS, ChS: ñātīsu

24 BJT: nibbāṇa-

25 ChS: Maggavaggo vīsatimo niṭñhito

 

Home Page     Next Vagga