>

Home Page     Next Vagga

20. Maggavagga 1

[PTS Page 077] [\q 77/]

                                    2222|1222||2221|1212    pathyà
E1    E2    P1  273. Maggànaññhaïgiko seññho, ~ saccànaü caturo padà,

                    1222|2222||1122|1212    vip 3
            
Viràgo seññho dhammànaü, ~ dipadàna¤-ca 2 Cakkhumà.

                                    2212|2222||2121|1212    vip 3
E1    E2    P1  274. Eso va 3 maggo nattha¤¤o ~ dassanassa visuddhiyà,

                    2212211211||2222|1212    irregular 4
         Etaü hi tumhe pañipajjatha, ~ Màrassetaü pamohanaü.

                                    2212|21122||2222|1211    vip 3
E1    E2    P1  275. Etaü hi tumhe pañipannà ~ dukkhassantaü karissatha,

                    2222|1222||2212|1212    pathyà
            
Akkhàto ve 5 mayà maggo ~ a¤¤àya sallasanthanaü. 6

[BJT Page 94] [\x 94/]

                                    2212|2222||2222|1212    pathyà x 2
E1    E2    P1  276. Tumhehi kiccaü 7 àtappaü ~ akkhàtàro Tathàgatà,

                    1122|1221||2122|1212
            
Pañipannà pamokkhanti ~ jhàyino Màrabandhanà.

[PTS Page 078] [\q 78/]

                                    22222|1221||1222|1211    9 syllables
E1    E2    P1  277. ßSabbe saïkhàrà aniccàû ti, ~ yadà pa¤¤àya passati,

                    1122|1222||2122|1212     pathyà
            
Atha nibbindatã 8 dukkhe ~ - esa maggo visuddhiyà.

                                    2222|2221||1222|1211    vip 3
E1    E2    P1  278. ßSabbe saïkhàrà dukkhàû ti, ~ yadà pa¤¤àya passati,

                    1122|1222||2122|1212    pathyà
            
Atha nibbindatã 9 dukkhe ~ - esa maggo visuddhiyà.

                                    2222|1221||1222|1211    pathyà x2
E1    E2    P1  279. ßSabbe dhammà anattàû ti, ~ yadà pa¤¤àya passati,

                    1122|1222||2122|1212
            
Atha nibbindatã 10 dukkhe ~ - esa maggo visuddhiyà.

                                    2212|21,1|2122    Tuññhubha x 3
E1    E2    P1  280. Uññhànakàlamhi anuññhahàno,

                    1212,|211|2122
            
Yuvà balã àlasiyaü upeto,

                    2212|21,1|2122
           
Saüsannasaïkappamano kusãto,

                    2212|2,11|21211     Jagatã
           
Pa¤¤àya maggaü alaso na vindati.

[PTS Page 079] [\q 79/]

                                    2212|2,11|21212    Jagatã
E1    E2    P1  281. Vàcànurakkhã manasà susaüvuto,

                    2211,|111|2122    Tuññhubha
            
Kàyena ca akusalaü na kayirà, 11

                    2212,|211|21212    Jagatã x 2
           
Ete tayo kammapathe visodhaye,

                    2212|22,1|21212
           
âràdhaye maggaü 12 isippaveditaü.

                                    2222|1221||1222|1212    pathyà (x 3)
E1    E2    P1  282. Yogà ve jàyatã 13 bhåri, 14 ~ ayogà bhårisaïkhayo,

                    2222|1222||1211|1211    
            
Etaü dvedhàpathaü ¤atvà ~ bhavàya vibhavàya ca,

                    1222|1221||1221|1211
           
Tathattànaü 15 niveseyya ~ yathà bhåri 16 pavaóóhati.

[BJT Page 96] [\x 96/]

                                    1221|1222||1122|1212     pathyà x 2
E1    E2    P1  283. Vanaü chindatha mà rukkhaü, ~ vanato jàyatã 17 bhayaü,

                    2212|11121||2122|1212
            
Chetvà vana¤-ca 18 vanatha¤-ca, ~ nibbanà hotha bhikkhavo.

[PTS Page 080] [\q 80/]

                                    21111|21211    Vetàlãya x 4
E1    E2    P1  284. Yàva hi 19 vanatho na chijjati

                    112211|21211
            
Aõumatto 20 pi narassa nàrisu

                    11211|21212
           
Pañibaddhamano va tàva so,

                    22211|21211
           
Vaccho khãrapako va màtari.

                                    2211|21212    Vetàlãya x 4
E1    E2    P1  285. Ucchinda sineham-attano,

                    112211|21212
            
Kumudaü sàradikaü va pàõinà 21

                    2121|21211
           
Santimaggam-eva bråhaya

                    22211|21212
           
Nibbànaü 22 Sugatena desitaü.

                                    1122|1221||1122|1211    pathyà x 2
E1    E2    P1  286. ßIdha vassaü vasissàmi, ~ idha hemantagimhisuû,

                    1122|1221||2122|1211
            
Iti bàlo vicinteti ~ antaràyaü na bujjhati.

[PTS Page 081] [\q 81/]

                                    2211|1222||2211|1212    pathyà x 2
E1    E2    P1  287. Taü puttapasusammattaü ~ byàsattamanasaü naraü,

                    2222|1221||2122|1211
            
Suttaü gàmaü mahogho va ~ Maccu àdàya gacchati.

                                    1212|2221||1121|1212    vip 3
E1    E2    P1  288. Na santi puttà tàõàya, ~ na pità na pi bandhavà,

                    2122|1221||2121|1212    pathyà
            
Antakenàdhipannassa, ~ natthi ¤àtisu 23 tàõatà.

                                    2121|1222||2122|1212    pathyà x 2
E1    E2    P1  289. Etam-atthavasaü ¤atvà, ~ paõóito sãlasaüvuto,

                    2211|1222||2121|1212
            
Nibbànagamanaü 24 maggaü ~ khippam-eva visodhaye.

Maggavaggo vãsatimo. 25

 

End Notes

1 BJT, ChS: Maggavaggo; Thai: Dhammapadagàthàya Vãsatimo Maggavaggo

2 BJT, ChS: dvipadàna¤ ca

3 PTS, Thai: es' eva

4 Metre: as it stands line c has 10 syllables.

5 Thai, ChS: vo

6 PTS, Thai: sallasatthanaü; ChS: sallakantanaü

7 ChS: kiccam

8 BJT, Thai, ChS: nibbindati

9 BJT, Thai, ChS: nibbindati

10 BJT, Thai, ChS: nibbindati

11 ChS: Kàyena ca nàkusalaü kayirà, this reading is probably an attempt to repair the metre, but it doesn't achieve its aim. We should readm.c.

12 PTS, ChS: maggam

13 BJT, PTS: jàyati

14 PTS, Thai: bhårã

15 ChS: Tathàttànaü

16 PTS: bhårã

17 ChS: jàyate

18 PTS: vanaü (omit ca)

19 BJT Yavaü, omit hi; PTS, Thai: yàvaü hi

20 BJT: anumatto

21 ChS: omit pàõinà

22 BJT: nibbàõaü

23 PTS, ChS: ¤àtãsu

24 BJT: nibbàõa-

25 ChS: Maggavaggo vãsatimo niññhito

 

Home Page     Next Vagga