>

Home Page     Next Vagga

21. Pakiõõakavagga 1

[PTS Page 082] [\q 82/]

                                    2211|1222||2221|1212    pathyà x 2
E1    E2    P1  290. Mattàsukhapariccàgà ~ passe ce vipulaü sukhaü,

                    1222|1222||2221|1212
            
Caje mattàsukhaü dhãro ~ sampassaü vipulaü sukhaü.

                                    1122|1221||2121|1211    pathyà x 2
E1    E2    P1  291. Paradukkhåpadànena ~ attano 2 sukham-icchati,

                    2122|1222||22211|1211
            
Verasaüsaggasaüsaññho ~ verà so na parimuccati. 3

[BJT Page 98] [\x 98/]

                                    2122|11122||1221|1211    pathyà x 2
E1    E2    P1  292. Yaü hi kiccaü tad-apaviddhaü, 4 ~ akiccaü pana kayirati,

                    2122|1222||2222|1212
            
Unnalànaü 5 pamattànaü ~ tesaü vaóóhanti àsavà.

                                    2211|1222||2221|1211    pathyà x 3
E1    E2    P1  293. Yesa¤-ca susamàraddhà ~ niccaü kàyagatà sati,

                    1222|1221||2222|1212
            
Akiccaü te na sevanti ~ kicce sàtaccakàrino,

                    1222|1222||2222|1212
           
Satànaü sampajànànaü ~ atthaü gacchanti àsavà.

[PTS Page 083] [\q 83/]

                                    2121|1222||2222|1212     pathyà x 2
E1    E2    P1  294. Màtaraü pitaraü hantvà, ~ ràjàno dve ca khattiye,

                    2221|1222||1222|1212
            
Raññhaü sànucaraü hantvà, ~ anãgho yàti bràhmaõo.

                                    2121|1222||2222|1212    pathyà x 2
E1    E2    P1  295. Màtaraü pitaraü hantvà, ~ ràjàno dve ca sotthiye, 6

                    2212|1222||1222|1212
            
Veyyagghapa¤camaü 7 hantvà, ~ anãgho yàti bràhmaõo.

                                    2122|1221||1221|1212    pathyà x2
E1    E2    P1  296. Suppabuddhaü pabujjhanti ~ sadà Gotamasàvakà,

                    2212|1221||2221|1211
            
Yesaü divà ca ratto ca ~ niccaü Buddhagatà sati.

                                    2122|1221||1221|1212    pathyà x2
E1    E2    P1  297. Suppabuddhaü pabujjhanti ~ sadà Gotamasàvakà,

                    2212|1221||2221|1211
            
Yesaü divà ca ratto ca ~ niccaü dhammagatà sati.

                                    2122|1221||1221|1212    pathyà x2
E1    E2    P1  298. Suppabuddhaü pabujjhanti ~ sadà Gotamasàvakà,

                    2212|1221||2221|1211
            
Yesaü divà ca ratto ca ~ niccaü saïghagatà sati.

[PTS Page 084] [\q 84/]

                                    2122|1221||1221|1212    pathyà x2
E1    E2    P1  299. Suppabuddhaü pabujjhanti ~ sadà Gotamasàvakà,

                    2212|1221||2221|1211
            
Yesaü divà ca ratto ca ~ niccaü kàyagatà sati.

                                    2122|1221||1221|1212    pathyà x2
E1    E2    P1  300. Suppabuddhaü pabujjhanti ~ sadà Gotamasàvakà,

                    2212|1221||1221|1212
            
Yesaü divà ca ratto ca ~ ahiüsàya rato mano.

[BJT Page 100] [\x 100/]

                                    2122|1221||1221|1212    pathyà x2
E1    E2    P1  301. Suppabuddhaü pabujjhanti ~ sadà Gotamasàvakà

                    2212|1221||2121|1212
            
yesaü divà ca ratto ca ~ bhàvanàya rato mano.

                                    2222|11112||1222|1212     Anuññhubha 8
E1    E2    P1  302. Duppabbajjaü durabhiramaü, ~ duràvàsà gharà dukhà, 9

                    2212|1222||2211|1212    pathyà
            
Dukkhosamànasaüvàso, ~ dukkhànupatitaddhagå,

                    2212|1212||112211|1212    Anuññhubha 10
         Tasmà na caddhagå siyà ~ na ca dukkhànupatito 11 siyà.

                                    2222|1222||1221|1212    pathyà
E1    E2    P1  303. Saddho sãlena sampanno ~ yasobhogasamappito,

                    2212|2111||2122|1212    vip 2
            
Yaü yaü padesaü bhajati ~ tattha tattheva påjito.

[PTS Page 084] [\q 84/]

                                    2222|1221||1122|1212    pathyà x2
E1    E2    P1  304. Dåre santo pakàsenti 12 ~ Himavanto va pabbato,

                    1221|1221||2222|1212
            
Asantettha na dissanti ~ rattiü khittà 13 yathà sarà.

                                    2212|2122||2211|1212    vip 4
E1    E2    P1  305. Ekàsanaü ekaseyyaü ~ eko caram-atandito

                    2211|1222||1221|1212    pathyà
            
Eko damayam-attànaü ~ vanante ramito siyà.

Pakiõõakavaggo Ekavãsatimo. 14

 

End Notes

1 BJT, ChS: Pakiõõakavaggo; Thai: Dhammapadagàthàya Ekavãsatimo Pakiõõakavaggo

2 PTS, Thai: -dhànena yo attano

3 PTS: pamuccati. Metre: note that this is another case where the negative, being so close syntactically to the word it modifies, is used as the first syllable of a resolution.

4 PTS, ChS: kiccaü apaviddhaü (omit tad)

5 PTS, ChS: unnaëànaü

6 BJT: sottiye

7 ChS: Veyaggha-

8 Metre: the rule of resolution would allow resolution to be counted at the 5th or the 6th in line a - I mark it at the 6th as the resolution of prefixes is very common. If we take it at the 5th, the variation would be the 2nd

9 Thai: dukkhà; dukhà in the text is m.c. to give the normal cadence.

10 Metre: to get a correct reading metrically we have to count na ca as resolution at the 1st. I do not know of a parallel for this elsewhere, but it seems we are obliged to take the reading to get a good meaning for this line.

11 BJT, Thai: dukkhànupatito.

12 BJT: pakàsanti

13 PTS, Thai: rattikhittà

14 Editor's note: BJT, Ekavãsatimo Pakiõõakavaggo, against its normal practice of putting the name; ChS: Pakiõõakavaggo ekavãsatimo niññhito.

 

Home Page     Next Vagga