>

Home Page     Next Vagga

22. Nirayavaggo

[PTS Page 086] [\q 86/]

E1    E2    P2  306. Abhåtavàdã nirayaü upeti,
                     Yo càpi katvà na karomã-ti càha,
                     Ubho pi te pecca samà bhavanti,
                     Nihãnakammà manujà parattha.

[BJT Page 102] [\x 102/]

E1    E2    P2  307. Kàsàvakaõñhà bahavo ~ pàpadhammà asa¤¤atà,
                     Pàpà pàpehi kammehi ~ nirayaü te upapajjare.

E1    E2    P2  308. Seyyo ayoguëo bhutto ~ tatto aggisikhåpamo,
                     Ya¤-ce bhu¤jeyya
1 dussãlo ~ raññhapiõóaü asa¤¤ato.

E1    E2    P2  309. Cattàri ñhànàni naro pamatto
                     âpajjati paradàråpasevã,
                     Apu¤¤alàbhaü na nikàmaseyyaü,
                     Nindaü tatiyaü nirayaü catutthaü.

[PTS Page 087] [\q 87/]

E1    E2    P2  310. Apu¤¤alàbho ca gatã ca pàpikà,
                     Bhãtassa bhãtàya ratã ca thokikà,
                     Ràjà ca daõóaü garukaü paõeti -
                     Tasmà naro paradàraü na seve.

E1    E2    P2  311. Kuso yathà duggahito ~ hattham-evànukantati,
                     Sàma¤¤aü dupparàmaññhaü ~ nirayàyupakaóóhati.

E1    E2    P2  312. Yaü ki¤ci sithilaü kammaü, ~ saïkiliññha¤-ca yaü vataü,
                     Saïkassaraü brahmacariyaü, ~ na taü hoti mahapphalaü.

[PTS Page 088] [\q 88/]

E1    E2    P2  313. Kayirà ce kayiràthenaü ~ daëham-enaü parakkame,
                     Sañhilo hi paribbàjo ~ bhiyyo àkirate rajaü.

E1    E2    P2  314. Akataü dukkataü seyyo, ~ pacchà tapati dukkataü,
                     Kata¤-ca sukataü seyyo, ~ yaü katvà nànutappati.

[BJT Page 104] [\x 104/]

E1    E2    P2  315. Nagaraü yathà paccantaü ~ guttaü santarabàhiraü,
                     Evaü gopetha attànaü, ~ khaõo vo mà upaccagà,
                     Khaõàtãtà hi socanti ~ nirayamhi samappità.

E1    E2    P2  316. Alajjitàye lajjanti, ~ lajjitàye na lajjare,
                     Micchàdiññhisamàdànà, ~ sattà gacchanti duggatiü.

[PTS Page 089] [\q 89/]

E1    E2    P2  317. Abhaye bhayadassino, ~ bhaye càbhayadassino,
                     Micchàdiññhisamàdànà, ~ sattà gacchanti duggatiü.

E1    E2    P2  318. Avajje vajjamatino, ~ vajje càvajjadassino,
                     Micchàdiññhisamàdànà, ~ sattà gacchanti duggatiü.

E1    E2    P2  319. Vajja¤-ca vajjato ¤atvà, ~ avajja¤-ca avajjato,
                     Sammàdiññhisamàdànà, ~ sattà gacchanti suggatiü.

Nirayavaggo dvàvãsatimo.

 

End Note

1 Editor's note: BJT, bhå¤jeyya, printer's error.

 

Home Page     Next Vagga