>

Home Page     Next Vagga

22. Nirayavagga 1

[PTS Page 086] [\q 86/]

                                    1212|2,11|2121    Tuññhubha x 4
E1    E2    P1  306. Abhåtavàdã nirayaü upeti,

                    2212|2,112|2121    Extended
            
Yo vàpi 2 katvà na karomã-ti 3 càha,

                    1212,|211|2121
           
Ubho pi te pecca samà bhavanti,

                    1212|2,11|2121
           
Nihãnakammà manujà parattha.

[BJT Page 102] [\x 102/]

                                    2212|2112||2122|1212    vip 2
E1    E2    P1  307. Kàsàvakaõñhà bahavo ~ pàpadhammà asa¤¤atà,

                    2222|1221||11221|1212    pathyà
            
Pàpà pàpehi kammehi ~ nirayaü te upapajjare.

                                    2212|1222||2221|1212    pathyà x2
E1    E2    P1  308. Seyyo ayoguëo bhutto ~ tatto aggisikhåpamo,

                    2222|1222||2122|1212
            
Ya¤-ce bhu¤jeyya 4 dussãlo ~ raññhapiõóaü 5 asa¤¤ato.

                                    2212|21,1|2122    Tuññhubha x 4
E1    E2    P1  309. Cattàri ñhànàni naro pamatto

                    2212,|112|2122
            
âpajjatã 6 paradàråpasevã,

                    1212|2,11|2122
           
Apu¤¤alàbhaü na nikàmaseyyaü,

                    2212|2,11|2122
           
Nindaü tatãyaü 7 nirayaü catutthaü.

[PTS Page 087] [\q 87/]

                                    1212|21,1|21212    Jagatã x 2
E1    E2    P1  310. Apu¤¤alàbho ca gatã ca pàpikà,

                    2212|21,1|21212
            
Bhãtassa bhãtàya ratã ca thokikà,

                    2212|2,11|2121    Tuññhubha x 2
           
Ràjà ca daõóaü garukaü paõeti -

                    2212,|112|2122
           
Tasmà naro paradàraü na seve.

                                    1212|2112||2122|1211    vip 2
E1    E2    P1  311. Kuso yathà duggahito 8 ~ hattham-evànukantati, 9

                    2222|1222||1121|1211    pathyà
            
Sàma¤¤aü dupparàmaññhaü ~ nirayàyupakaóóhati. 10

                                    2211|1222||2122|1212    pathyà
E1    E2    P1  312. Yaü ki¤ci sithilaü 11 kammaü, ~ saïkiliññha¤-ca yaü vataü,

                    2212|2122||1221|1212    vip 4
            
Saïkassaraü brahmacariyaü, ~ na taü hoti mahapphalaü.

[PTS Page 088] [\q 88/]

                                    2221|1222||1122|1212    pathyà x2
E1    E2    P1  313. Kayira¤-ce 12 kayiràthenaü 13 ~ daëham-enaü parakkame,

                    1121|1222||2221|1212
            
Sañhilo 14 hi paribbàjo ~ bhiyyo àkirate rajaü.

                                    1122|1222||2211|1212    pathyà x2
E1    E2    P1  314. Akataü dukkataü seyyo, ~ pacchà tapati 15 dukkataü,

                    1211|1222||2222|1211
            
Kata¤-ca sukataü seyyo, ~ yaü katvà nànutappati.

[BJT Page 104] [\x 104/]

                                    1121|2222||2221|1212     irregular
E1    E2    P1  315. Nagaraü yathà paccantaü ~ guttaü santarabàhiraü,

                    2222|1222||1222|1212    pathyà x2
            
Evaü gopetha attànaü, ~ khaõo vo 16 mà upaccagà,

                    1222|1221||1121|1212
           
Khaõàtãtà hi socanti ~ nirayamhi samappità.

                                    1212|2221||2122|1212    vip 3
E1    E2    P1  316. Alajjitàye lajjanti, ~ lajjitàye na lajjare,

                    2221|1222||2222|1212    pathyà
            
Micchàdiññhisamàdànà, ~ sattà gacchanti duggatiü.

[PTS Page 089] [\q 89/]

                                    1121|1212||1221|1212    Anuññhubha
E1    E2    P1  317. Abhaye bhayadassino, ~ bhaye càbhayadassino, 17

                    2221|1222||2222|1212    pathyà
            
Micchàdiññhisamàdànà, ~ sattà gacchanti duggatiü.

                                    1222|1112||2222|1212    vip 1
E1    E2    P1  318. Avajje vajjamatino, ~ vajje càvajjadassino, 18

                    2221|1222||2222|1212    pathyà
            
Micchàdiññhisamàdànà, ~ sattà gacchanti duggatiü.

                                    2212|1222||1221|1212    pathyà x2
E1    E2    P1  319. Vajja¤-ca vajjato ¤atvà, ~ avajja¤-ca avajjato,

                    2221|1222||2222|1212
            
Sammàdiññhisamàdànà, ~ sattà gacchanti suggatiü.

Nirayavaggo dvàvãsatimo. 19

 

End Notes

1 BJT, ChS: Nirayavaggo; Thai: Dhammapadagàthàya Dvàvãsatimo Nirayavaggo

2 BJT, Thai: càpi

3 PTS, ChS: omit ti - this reading is taken to regularise the metre, but as it stands the line is an example of the extended form of the Tuññhubha.

4 Editor's note: BJT, bhå¤jeyya, printer's error.

5 ChS: piõóam

6 BJT, ChS: àpajjati; in the text ã is m.c. to give the normal opening.

7 BJT, Thai: tatiyaü; in the text ã is m.c. to give the normal opening.

8 PTS: duggahãto

9 PTS: hatthaü evànukantati

10 Thai: nirayàyåpakaóóhati

11 PTS: sañhilaü

12 BJT, ChS: kayirà ce

13 Thai: kayirathenaü

14 Thai, ChS: Sithilo

15 Thai, ChS: tappati

16 PTS: ve

17 Thai: ca abhayadassino

18 Thai: ca avajjadassino

19 PTS: dvavãsatimo; ChS: Nirayavaggo dvàvãsatimo niññhito.

 

 

Home Page     Next Vagga