>

Home Page     Next Vagga

24. Taõhàvaggo

[BJT Page 108] [\x 108/]
[PTS Page 094] [\q 94/]

E1    E2    P2  334. Manujassa pamattacàrino
                     Taõhà vaóóhati màluvà viya,
                     So plavati huràhuraü
                     Phalam-icchaü va vanasmiü vànaro.

E1    E2    P2  335. Yaü esà sahatã jammã ~ taõhà loke visattikà
                     Sokà tassa pavaóóhanti ~ abhivaññhaü va bãraõaü.

E1    E2    P2  336. Yo cetaü 1 sahatã jammiü ~ taõhaü loke duraccayaü
                     Sokà tamhà papatanti ~ udabindåva pokkharà.

E1    E2    P2  337. Taü vo vadàmi bhaddaü vo, ~ yàvantettha samàgatà,
                     Taõhàya målaü khaõatha ~ usãrattho va bãraõaü,
                     Mà vo nalaü va soto va ~ Màro bha¤ji punappunaü.

[PTS Page 095] [\q 95/]

E1    E2    P2  338. Yathàpi måle anupaddave daëhe
                     Chinno pi rukkho punar-eva råhati,
                     Evam-pi taõhànusaye anåhate
                     Nibbattati dukkham-idaü punappunaü.

E1    E2    P2  339. Yassa chattiüsati sotà ~ manàpassavanà bhusà, 2
                     Vàhà vahanti duddiññhiü ~ saïkappà ràganissità.

E1    E2    P2  340. Savanti sabbadhi sotà ~ latà ubbhijja tiññhati
                     Ta¤-ca disvà lataü jàtaü ~ målaü pa¤¤àya chindatha.

[BJT Page 110] [\x 110/]

E1    E2    P2  341. Saritàni sinehitàni ca
                     Somanassàni bhavanti jantuno,
                     Te sàtasità sukhesino,
                     Te ve jàtijaråpagà narà.

[PTS Page 096] [\q 96/]

E1    E2    P2  342. Tasiõàya purakkhatà pajà
                     Parisappanti saso va bàdhito,
                     Saüyojanasaïgasattà
                     Dukkham-upenti punappunaü ciràya.

E1    E2    P2  343. Tasiõàya purakkhatà pajà
                     Parisappanti saso va bàdhito,
                     Tasmà tasiõaü vinodaye
                     Bhikkhu àkaïkhã viràgam-attano.

E1    E2    P2  344. Yo nibbanatho vanàdhimutto
                     Vanamutto vanam-eva dhàvati
                     Taü puggalam-etha
3 passatha
                     Mutto bandhanam-eva dhàvati.

[PTS Page 097] [\q 97/]

E1    E2    P2  345. Na taü daëhaü bandhanam-àhu dhãrà,
                     Yad-àyasaü dàrujaü babbaja¤-ca,
                     Sàrattarattà maõikuõóalesu
                     Puttesu dàresu ca yà apekhà,

E1    E2    P2  346. Etaü daëhaü bandhanam-àhu dhãrà,
                     Ohàrinaü sithilaü duppamu¤caü,
                     Etam-pi chetvàna paribbajanti
                     Anapekkhino kàmasukhaü pahàya.

E1    E2    P2  347. Ye ràgarattànupatanti sotaü
                     Sayaükataü makkañako va jàlaü,
                     Etam-pi chetvàna vajanti dhãrà,
                     Anapekkhino sabbadukkhaü pahàya.

[PTS Page 098] [\q 98/]

E1    E2    P2  348. Mu¤ca pure mu¤ca pacchato,
                     Majjhe mu¤ca bhavassa pàragå,
                     Sabbattha vimuttamànaso
                     Na puna jàtijaraü upehisi.

E1    E2    P2  349. Vitakkapamathitassa jantuno
                     Tibbaràgassa subhànupassino
                     Bhiyyo taõhà pavaóóhati,
                     Esa kho daëhaü karoti bandhanaü.

[BJT Page 112] [\x 112/]

E1    E2    P2  350. Vitakkupasame ca yo rato
                     Asubhaü bhàvayati sadà sato,
                     Esa kho vyantikàhiti,
                     Esa checchati Màrabandhanaü.

[PTS Page 099] [\q 99/]

E1    E2    P2  351. Niññhaü gato asantàsã, ~ vãtataõho anaïgaõo,
                     Acchindi bhavasallàni, ~ antimoyaü samussayo.

E1    E2    P2  352. Vãtataõho anàdàno, ~ niruttipadakovido,
                     Akkharànaü sannipàtaü ~ ja¤¤à pubbaparàni ca,
                     Sa ve antimasàrãro ~ mahàpa¤¤o mahàpuriso ti vuccati.

E1    E2    P2  353. Sabbàbhibhå sabbavidåham-asmi,
                     Sabbesu dhammesu anåpalitto,
                     Sabba¤jaho taõhakkhaye vimutto,
                     Sayaü abhi¤¤àya kam-uddiseyyaü.

E1    E2    P2  354. Sabbadànaü dhammadànaü jinàti,
                     Sabbaü rasaü dhammaraso jinàti,
                     Sabbaü ratiü dhammaratã jinàti,
                     Taõhakkhayo sabbadukkhaü jinàti.

[PTS Page 100] [\q 100/]

E1    E2    P2  355. Hananti bhogà dummedhaü, ~ no ve pàragavesino,
                     Bhogataõhàya dummedho ~ hanti a¤¤e va attanà.

E1    E2    P2  356. Tiõadosàni khettàni, ~ ràgadosà ayaü pajà,
                     Tasmà hi vãtaràgesu, ~ dinnaü hoti mahapphalaü.

E1    E2    P2  357. Tiõadosàni khettàni, ~ dosadosà ayaü pajà,
                     Tasmà hi vãtadosesu, ~ dinnaü hoti mahapphalaü.

[BJT Page 114] [\x 114/]

E1    E2    P2  358. Tiõadosàni khettàni, ~ mohadosà ayaü pajà,
                     Tasmà hi vãtamohesu, ~ dinnaü hoti mahapphalaü.

E1    E2    P2  359. Tiõadosàni khettàni, ~ icchàdosà ayaü pajà,
                     Tasmà hi vigaticchesu, ~ dinnaü hoti mahapphalaü.

Taõhàvaggo catuvãsatimo.

 

End Notes

1 BJT note: ce taü (sic)

2 Editor's note: BJT, bhåsà, printer's error.

3 Editor's note: BJT: puggalam-eva - Palm leaf book, Printed book (Editor's note: this note is mis-spelt as praggalam-eva in BJT, and mis-placed on the line before it should appear). PTS: puggalam eva

 

Home Page     Next Vagga