Home Page    First Sutta    Next Vagga

Udānapāḷi 6: Jaccandhavaggo

        

Table of Contents

 

6-1: Āyusaṅkhāravossajanasuttaṃ

6-2: Jaṭilasuttaṃ

6-3: Paccavekkhanasuttaṃ

6-4: Paṭhamanānātitthiyasuttaṃ

6-5: Dutiyanānātitthiyasuttaṃ

6-6: Tatiyanānātitthiyasuttaṃ

6-7: Subhūtisuttaṃ

6-8: Gaṇikāsuttaṃ

6-9: Upātisuttaṃ

6-10: Tathāgatuppādasuttaṃ

 

[BJT Page 250] [\x 250/]
[PTS Page 062] [\q 62/]

 

Jaccandhavaggo chaṭṭho.

 

6-1: Āyusaṅkhāravossajanasuttaṃ (51)

1. Evaṃ me sutaṃ: ekaü samayaü Bhagavā Vesāliyaü viharati Mahàvane Kūṭàgàrasàlàyaü. Atha kho Bhagavà pubbanhasamayaü nivàsetvà pattacīvaram-àdàya Vesàliü piṇḍàya pàvisi. Vesàliyaü piṇḍàya caritvà pacchàbhattaü piõḍapàtapaṭikkanto àyasmantaü Ānandaü àmantesi: “gaõhàhi Ānanda nisīdanaü, yena Càpàlaü cetiyaü tenupasaṅkamissàma 1 divà vihàràyà”-ti. “Evaü bhante” ti kho àyasmà ânando Bhagavato pañissutvà nisãdanam-àdàya Bhagavantaü piññhito piññhito anubandhi. Atha kho Bhagavà yena Càpàlaü cetiyaü tenupasaṅkami, upasaïkamitvà paññatte àsane nisãdi. Nisajja kho 2 Bhagavà àyasmantaü ânandaü àmantesi: ßramaõãyà ânanda Vesàlã, ramaõãyaü Udenaü cetiyaü, ramaõãyaü Gotamakaü cetiyaü, ramaõãyaü Sattambaü cetiyaü, ramanãyaü Bahuputtaü cetiyaü, ramaõãyaü Sàrandadaü cetiyaü, ramaõãyaü Càpàlaü cetiyaü. Yassa kassaci ânanda cattàro iddhipàdà bhàvità bahulãkatà yànãkatà vatthukatà anuññhità paricità susamàraddhà, so àkaïkhamàno kappaü và tiññheyya kappàvasesaü và. Tathàgatassa kho ânanda cattàro iddhipàdà bhàvità bahulãkatà yànãkatà vatthukatà anuññhità paricità susamàraddhà. âkaïkhamàno ânanda Tathàgato kappaü và tiññheyya kappàvasesaü vàû ti. Evam-pi kho àyasmà ânando Bhagavatà oḷàrike nimitte kayiramàne oḷàrike obhàse kayiramàne nàsakkhi pañivijjhituü. Na Bhagavantaü yàci: ßtiññhatu bhante Bhagavà kappaü, tiññhatu Sugato kappaü, bahujanahitàya bahujanasukhàya lokànukampàya atthàya hitàya sukhàya devamanussànanû-ti. Yathà taü Màrena pariyuññhitacitto.

[PTS Page 063] [\q 63/]

Dutiyam-pi kho Bhagavā āyasmantaṃ Ānandaṃ àmantesi: “ramaṇīyà Ānanda Vesàlī, ramaṇãyaü Udenaü cetiyaü, ramaõãyaü Gotamakaü cetiyaü, ramaõãyaü Sattambaü cetiyaü, ramaõãyaü Bahuputtaü cetiyaü, ramaõãyaü Sàrandadaü cetiyaü, ramaõãyaü Càpàlaü cetiyaü. Yassa kassaci ânanda cattàro iddhipàdà bhàvità bahulãkatà yànãkatà vatthukatà anuṭṭhità paricità susamàraddhà, so àkaṅkhamàno kappaü và tiññheyya kappàvasesaü và. Tathàgatassa kho ânanda cattàro iddhipàdà bhàvità bahulãkatà yànãkatà vatthukatà anuññhità paricità susamàraddhà. âkaṅkhamàno ânanda Tathàgato kappaü và tiññheyya kappàvasesaü và” ti. Evam-pi kho àyasmà ânando Bhagavatà oḷàrike nimitte kayiramàne oḷàrike obhàse kayiramàne nàsakkhi pañivijjhituü, na Bhagavantaü yàci: “tiññhatu bhante Bhagavà kappaü, tiññhatu Sugato kappaü, bahujanahitàya bahujanasukhàya lokànukampàya atthàya hitàya sukhàya devamanussànan”-ti. Yathà taü Màrena pariyuññhitacitto. Tatiyam-pi kho Bhagavà àyasmantaü ânandaü àmantesi: ßramaõãyà ânanda Vesàlã, ramaõãyaü Udenaü cetiyaü, ramaõãyaü Gotamakaü cetiyaü, ramaõãyaü Sattambaü cetiyaü, ramaõãyaü Bahuputtaü cetiyaü, ramaõãyaü Sàrandadaü cetiyaü, ramaõãyaü Càpàlaü cetiyaü. Yassa kassaci ânanda cattàro iddhipàdà bhàvità bahulãkatà yànãkatà vatthukatà anuññhità paricità susamàraddhà, so àkaïkhamàno kappaü và tiññheyya kappàvasesaü và. Tathàgatassa kho ânanda cattàro iddhipàdà bhàvità bahulãkatà yànãkatà vatthukatà anuññhità paricità susamàraddhà. âkaïkhamàno ânanda Tathàgato kappaü và tiññheyya kappàvasesaü vàû ti. Evam-pi kho àyasmà ânando Bhagavatà oëàrike nimitte kayiramàne oëàrike obhàse kayiramàne nàsakkhi pañivijjhituü. Na Bhagavantaü yàci: tiññhatu bhante Bhagavà kappaü, tiññhatu Sugato kappaü, bahujanahitàya bahujanasukhàya lokànukampàya atthàya hitàya sukhàya devamanussànan-ti. Yathà taü Màrena pariyuṭṭhitacitto.

2. Atha kho Bhagavā āyasmantaṃ Ānandaṃ àmantesi: “gaccha tvaü Ānanda yassa dàni kàlaü maṭñasī”-ti.“Evaü bhante” ti kho àyasmà ânando Bhagavato paṭissutvà uññhàyàsanà Bhagavantaü abhivàdetvà padakkhiṇaü katvà avidūre aññatarasmiü rukkhamūle nisīdi.

[BJT Page 252] [\x 252/]

3. Atha kho Māro pāpimà acirapakkante àyasmante Ānande yena Bhagavà tenupasaṅkami, upasaṅkamitvà ekamantaṃ aṭṭhàsi. Ekamantaṃ ñhito kho Màro pàpimà Bhagavantaü etad-avoca: “parinibbàtu 3 bhante Bhagavà, parinibbàtu Sugato, parinibbànakàlo dàni bhante Bhagavato. Bhàsità kho panesà bhante Bhagavatà vàcà: “na tàvàhaü pàpima, parinibbàyissàmi yàva me bhikkhū na sàvakà bhavissanti, viyattà vinītà visàradà yogakkhemà bahussutà dhammadharà dhammànudhammapañipannà sàmīcipañipannà anudhammacàrino sakaü 4 àcariyakaü uggahetvà àcikkhissanti desessanti paññapessanti paññhapessanti vivarissanti vibhajissanti uttànã karissanti uppannaü parappavàdaü sahadhammena suniggahitaü niggahetvà sappàñihàriyaü dhammaü desessantã”-ti.

Santi kho pana bhante etarahi bhikkhū Bhagavato sāvakā viyattà vinītà visàradà yogakkhemà bahussutà dhammadharà dhammànudhammapaṭipannà sàmīcipaṭipannà anudhammacàrino, sakaṃ àcariyakaṃ uggahetvà àcikkhanti desenti paññapenti paññhapenti vivaranti vibhajanti uttàniü karonti uppannaü parappavàdaü sahadhammena suniggahitaü niggahetvà sappàñihàriyaü dhammaü desenti. Parinibbàtu bhante Bhagavà, parinibbàtu Sugato, parinibbànakàlo dàni bhante Bhagavato.

4. Bhāsitā kho panesà Bhagavatà vàcà: “na tàvàhaṃ pàpima parinibbàyissàmi, yàva me bhikkhunīyo na sàvikà bhavissanti viyattà vinītà visàradà yogakkhemà bahussutà dhammadharà dhammànudhammapaṭipannà sàmãcipaṭipannà anudhammacàriniyo sakaṃ àcariyakaü uggahetvà àcikkhissanti desessanti paññapessanti paññhapessanti vivarissanti vibhajissanti uttànã karissanti uppannaü parappavàdaü sahadhammena suniggahitaü niggahetvà sappàñihàriyaü dhammaü desessantã”-ti. 5 Santi kho pana [PTS Page 064] [\q 64/] bhante etarahi bhikkhuniyo Bhagavato sàvikà viyattà vinãtà visàradà yogakkhemà bahussutà dhammadharà dhammànudhammapañipannà sàmãcipañipannà anudhammacàriniyo sakaü àcariyakaü uggahetvà àcikkhanti desenti paññapenti paññhapenti vivaranti vibhajanti uttàniü karonti uppannaü parappavàdaü sahadhammena suniggahitaü niggahetvà sappàñihàriyaü dhammaü desentã”-ti. Parinibbàtu bhante Bhagavà, parinibbàtu Sugato, parinibbànakàlo dàni bhante Bhagavato.

Bhāsitā kho panesà Bhagavato vàcà: “na tàvàhaṃ pàpima parinibbàyissàmi yàva me upàsakà na sàvakà bhavissanti, viyattà vinītà visàradà yogakkhemà bahussutà dhammadharà dhammànudhammapaṭipannà sàmīcipaṭipannà anudhammacàrino sakaṃ àcariyakaü uggahetvà àcikkhissanti desessanti paññapessanti paññhapessanti vivarissanti vibhajissanti uttànã karissanti uppannaü parappavàdaü sahadhammena suniggahitaü niggahetvà sappàñihàriyaü dhammaü desessantã”-ti. Santi kho pana bhante etarahi upàsakà Bhagavato sàvakà viyattà vinãtà visàradà yogakkhemà bahussutà dhammadharà dhammànudhammapañipannà sàmãcipañipannà anudhammacàrino sakaü àcariyakaü uggahetvà àcikkhanti desenti paññapenti paññhapenti vivaranti vibhajanti uttàniü karonti uppannaü parappavàdaü sahadhammena suniggahitaü niggahetvà sappàñihàriyaü dhammaü desenti. Parinibbàtu bhante Bhagavà, parinibbàtu Sugato, parinibbànakàlo dàni bhante Bhagavato.

5. Bhāsitā kho panesà Bhagavato vàcà: “na tàvàhaṃ pàpima parinibbàyissàmi, yàva me upàsikà na sàvikà bhavissanti viyattà vinītà visàradà yogakkhemà bahussutà dhammadharà dhammànudhammapaṭipannà sàmīcipaṭipannà anudhammacàriniyo sakaṃ àcariyakaü uggahetvà àcikkhissanti desessanti paññapessanti paññhapessanti vivarissanti vibhajissanti uttànã karissanti uppannaü parappavàdaü sahadhammena suniggahitaü niggahetvà sappàñihàriyaü dhammaü desessantã”-ti. Santi kho pana bhante etarahi upàsikà Bhagavato sàvikà viyattà vinãtà visàradà yogakkhemà bahussutà dhammadharà dhammànudhammapañipannà sàmãcipañipannà anudhammacàriniyo vinãtà visàradà yogakkhemà bahussutà dhammadharà dhammànudhammapañipannà sàmãcipañipannà anudhammacàriniyo sakaü àcariyakaü uggahetvà àcikkhanti desenti paññapenti paññhapenti vivaranti vibhajanti uttàniü karonti uppannaü parappavàdaü sahadhammena suniggahitaü niggahetvà sappàñihàriyaü dhammaü desenti.” Parinibbàtu bhante Bhagavà, parinibbàtu Sugato, parinibbànakàlo dàni bhante Bhagavato.

 

[BJT Page 254] [\x 254/]

6. Bhāsitā kho panesà Bhagavato vàcà: “na tàvàhaṃ pàpima parinibbàyissàmi, yàva me idaṃ brahmacariyaü na iddhaṭ-ceva bhavissati thitañ-ca vitthàrikaü bàhujaññaü puthubhūtaü yàvad-eva manussehi suppakàsitan”-ti. Etarahi kho pana bhante Bhagavato brahmacariyaü iddhañ-ceva thitañ-ca vitthàrikaü bàhujaññaü puthubhūtaü yàvad-eva manussehi suppakàsitaü. Parinibbàtu dàni bhante Bhagavà, parinibbàtu Sugato, parinibbànakàlo dàni bhante Bhagavato” ti.

Evaṃ vutte Bhagavā Māraṃ pàpimantaü etad-avoca: “appossukko tvaü pàpima hohi. Na ciraü Tathàgatassa parinibbànaü bhavissati. Ito tiṇṇaü màsànaü accayena Tathàgato parinibbàyissatī”-ti. Atha kho Bhagavà Càpàle cetiye sato sampajàno àyusaṅkhàraü ossajji. Ossaṭṭhe ca Bhagavatà àyusaṅkhàre mahàbhūmicàlo ahosi, bhīüsanako lomahaüso, devadundubhiyo ca eliüsu.

7. Atha kho Bhagavā etam-atthaṃ viditvā tàyaṃ velàyaü imaü udànaü udànesi:

“Tulam-atulaṭ-ca sambhavaṃ
Bhavasaṅkhāram-avassajji 6 muni,
Ajjhattarato samāhito
Abhindi kavacam-ivattasambhavan”-ti. 7

 

6-2: Jaṭilasuttaṃ (52)

1. Evaṃ me sutaṃ: ekaü samayaü Bhagavā Sāvatthiyaü viharati Pubbàràme Migàramàtupàsàde. Tena kho pana [PTS Page 065] [\q 65/] samayena Bhagavà sàyanhasamayaü patisallàṇà vuṭṭhito bahidvàrakoññhake nisinno hoti. Atha kho ràjà Pasenadi Kosalo yena Bhagavà tenupasaṅkami, upasaṅkamitvà Bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisīdi. Tena kho pana samayena satta ca jañilà, satta ca nigaṇñhà, satta ca acelakà, satta ca ekasàñakà, satta ca paribbàjakà, parūḷhakacchanakhalomà khàrivividham-àdàya Bhagavato avidūre atikkamanti.

[BJT Page 256] [\x 256/]

2. Addasā kho rājà Pasenadi Kosalo te satta ca jaṭile, satta ca nigaṇṭhe, satta ca acelake, satta ca ekasàñake, satta ca paribbàjake, parūḷhakacchanakhalome khàrivividham-àdàya Bhagavato avidūre atikkamante. Disvàna uññhàyàsanà ekaṃsaṃ uttaràsaṅgaü karitvà dakkhiṇaü jàõumaõḍaü pañhaviyaü nihantvà yena te satta ca jañilà, satta ca nigaõñhà, satta ca acelakà, satta ca ekasàñakà, satta ca paribbàjakà tenañjaliü paõàmetvà tikkhattuü nàmaü sàvesi: “ràjàhaü bhante Pasenadi 8 Kosalo” ti.

3. Atha kho rājā Pasenadi Kosalo acirapakkantesu tesu sattasu ca jaṭilesu, sattasu ca nigaṇṭhesu, sattasu ca acalekesu, sattasu ca ekasàñakesu, sattasu ca paribbàjakesu, yena Bhagavà tenupasaṅkami, upasaṅkamitvà Bhagavantaṃ abhivàdetvà ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaü nisinno kho ràjà Pasenadi Kosalo Bhagavantaü etad-avoca: “ye ca kho bhante loke Arahanto và arahattamaggaü và samàpannà, ete tesaü 9 aññatarà”-ti.

“Dujjānaṃ kho panetaṃ mahāràja tayà gihinà kàmabhoginà puttasambàdhasayanaü ajjhàvasantena Kàsikacandanaü paccanubhontena màlàgandhavilepanaü dhàrayantena jàtarūparajataü sàdiyantena: “ime và Arahanto ime và arahattamaggaü samàpannà”-ti. Saüvàsena kho mahàràja sīlaü veditabbaü, taṭ-ca kho dīghena addhunà, na ittarena manasikarotà no amanasikaroti, paññavatà no duppaññena. Saüvohàrena 10 kho mahàràja soceyyaü veditabbaü, tañ-ca kho dãghena addhunà, na ittarena, manasikarotà no amanasikarotà, paññavatà no duppaññena. Āpadàsu kho mahàràja thàmo veditabbo, so ca kho dãghena addhunà, na ittarena, manasikarotà no amanasikarotà, paññavatà no duppaññena. Sàkacchàya kho mahàràja paññà veditabbà, sà ca kho dãghena addhunà, na ittarena, manasikarotà no amanasikarotà, paññavatà no duppaññenà”-ti.

[PTS Page 066] [\q 66/]

4. “Acchariyaṃ bhante, abbhutaṃ bhante, yāva subhāsitaṭ-cidaü bhante Bhagavatà: dujjànaü kho panetaü mahàràja, tayà gihinà kàmabhoginà puttasambàdhasayanaü ajjhàvasantena Kàsikacandanaü paccanubhontena màlàgandhavilepanaü dhàrayantena jàtarūparajataü sàdiyantena: “ime và Arahanto ime và arahattamaggaü samàpannà”-ti. Saüvàsena kho mahàràja, sīlaü veditabbaü, tañ-ca kho dīghena addhunà, na ittahena, manasikarotà no amanasikaroti, paññavatà no duppaññena. Saüvohàrena kho mahàràja, soceyyaü veditabbaü, tañ-ca kho dãghena addhunà na ittarena, manasikarotà no amanasikarotà, paññavatà no duppaññena. Āpadàsu kho mahàràja, thàmo veditabbo, so ca kho dãghena addhunà na ittarena, manasikarotà no amanasikarotà, paññavatà no duppaññena. Sàkacchàya kho mahàràja paññà veditabbà, sà ca kho dãghena addhunà, na ittarena, manasikarotà no amanasikarotà, paññavatà no duppaññenà”-ti. Ete bhante mama purisà corà ocarakà janapadaü ocaritvà àgacchanti 11. Tehi paṭhamaü otiṇṇaü ahaü pacchà otarissàmi. 12 Idàni te bhante taü rajojallaü pavàhetvà nhàtà suvilittà kappitakesamassū odàtavatthavasanà pañcahi kàmaguõehi samappità samaṅgãbhåtà paricàressantãû-ti.

5. Atha kho Bhagavā etam-atthaṃ viditvā tàyaṃ velàyaü imaü udànaü udànesi:

“Na vāyameyya sabbattha ~ nāṭñassa puriso siyà.
Nāṭñaṃ nissāya jiveyya ~ dhammena na vaṇiṃ care” ti 13.

[BJT Page 258] [\x 258/]

 

6-3: Paccavekkhanasuttaṃ (53)

1. Evaṃ me sutaṃ: ekaü samayaü Bhagavā Sāvatthiyaü viharati Jetavane Anàthapiṇḍikassa àràme. Tena ko pana samayena Bhagavà attano aneke pàpake akusale dhamme pahīṇe paccavekkhamàno nisinno 14 hoti. Aneke ca kusale dhamme bhàvanàya pàripūriü gate.

2. Atha kho Bhagavā etam-atthaṃ viditvā tàyaṃ velàyaü imaü udànaü udànesi:

“Ahu pubbe tadā nāhu ~ nàhu pubbe tadà ahu,
Na cāhu na ca bhavissati ~ na cetarahi vijjatī”-ti.

 

6-4: Paṭhamanānātitthiyasuttaṃ (54)

1. Evaṃ me sutaṃ: ekaü samayaü Bhagavā Sāvatthiyaü viharati Jetavane Anàthapiṇḍikassa àràme. Tena kho pana samayena sambahulà nànàtitthiyà samaṇabràhmaõaparibbàjakà 15 [PTS Page 067] [\q 67/] Sàvatthiyaü paṭivasanti, nànàdiṭñhikà nànàkhantikà nànàrucikà nànàdiññhinissayanissità.

Santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino “sassato loko, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (1)

Santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino “asassato loko, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (2)

Santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino “antavà loko, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (3)

Santi paneke samaṇabrāhmanā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino “anantavà loko, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti (4)

Santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino “taü jīvaü taü sarīraü, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (5)

Santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino “aññaü jīvaü aññaü sarīraü, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (6)

[BJT Page 260] [\x 260/]

Santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino “hoti Tathàgato param-maranà, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti (7)

Santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino “na hoti Tathàgato param-maranà, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti (8)

Santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino “hoti ca na hoti ca Tathàgato param-maranà, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti (9)

Santi paneke samaṇabrāhmaṇā evàṃvàdino evaṃdiṭṭhino “neva hoti ca, na na hoti ca Tathàgato param-maraõà, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (10)

Te bhaṇḍanajātā kalahajàtà vivàdàpannà aṭñam-aññaṃ mukhasattīhi vitudantà viharanti “ediso dhammo nediso dhammo, nediso dhammo ediso dhammo” ti.

2. Atha kho sambahulā bhikkhū pubbanhasamayaṃ nivāsetvà pattacīvaram-àdàya Sàvatthiṃ piṇḍàya pavisiüsu. Sàvatthiyaü piṇḍàya caritvà pacchàbhattaü piõḍapàtapaṭikkantà yena Bhagavà tenupasaṅkamiüsu, upasaṅkamitvà Bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisīdiüsu, ekamantaü nisinnà kho te bhikkhū Bhagavantaü etad-avocuü: “idha bhante sambahulà nànàtitthiyà samaõabràhmaõaparibbàjakà Sàvatthiyaü paṭivasanti nànàdiññhikà nànàkhantikà nànàrucikà nànàdiññhinissayanissità.

Santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino “sassato loko, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (1)

Santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino “asassato loko, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (2)

Santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino “antavà loko, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (3)

Santi paneke samaṇabrāhmanā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino “anantavà loko, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti (4)

Santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino “taü jīvaü taü sarīraü, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (5)

Santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino “aññaü jīvaü aññaü sarīraü, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (6)

Santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino “hoti Tathàgato param-maranà, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti (7)

Santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino “na hoti Tathàgato param-maranà, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti (8)

Santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino “hoti ca na hoti ca Tathàgato param-maranà, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti (9)

Santi paneke samaṇabrāhmaṇā evàṃvàdino evaṃdiṭṭhino “neva hoti ca, na na hoti ca Tathàgato param-maraõà, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (10)

Te bhaṇḍanajātā kalahajàtà vivàdàpannà aṭñam-aññaṃ mukhasattīhi vitudantà viharanti “ediso dhammo nediso dhammo, nediso dhammo ediso dhammo” ti.

3. Aṭñatitthiyā bhikkhave paribbājakà andhà, acakkhukà, atthaṃ na jànanti 16 anatthaṃ na jànanti, dhammaü na jànanti, [PTS Page 068] [\q 68/] adhammaü na jànanti. Te atthaü ajànantà anatthaü ajànantà, dhammaü ajànantà, adhammaü ajànantà, bhaṇḍanajàtà kalahajàtà vivàdàpannà aññam-aññaü mukhasattīhi vitudantà viharanti: “ediso dhammo nediso dhammo, nediso dhammo ediso dhammo” ti.

4. Bhūtapubbaṃ bhikkhave imissāyeva Sāvatthiyà aṭñataro ràjà ahosi. Atha kho bhikkhave so ràjà aññataraṃ purisaü àmantesi: “ehi tvaü ambho purisa yàvatakà 17 Sàvatthiyà 18 jaccandhà te sabbe ekajjhaü sannipàtehī”-ti. “Evaü devà”-ti kho bhikkhave so puriso tassa rañño paṭissutvà yàvatakà Sàvatthiyà jaccandhà, te sabbe gahetvà yena so ràjà tenupasaṅkami, upasaṅkamitvà taü ràjànaü etad-avoca: ßsannipàtità 19 kho te deva yàvatakà Sàvatthiyaü jaccandhàû ti. ßTena hi bhaṇe jaccandhànaü hatthiü dassehīû-ti. ßEvaü devàû-ti kho bhikkhave so puriso tassa rañño pañissutvà jaccandhànaü hatthiü dassesi, ßediso jaccandhà hatthã-ti:

[BJT Page 262] [\x 262/]

Ekaccānaṃ jaccandhānaṃ hatthissa sīsaü dassesi, “ediso jaccandhà hatthī”-ti. Ekaccànaü jaccandhànaü hatthissa kaṇṇaü dassesi, “ediso jaccandhà hatthã”-ti. Ekaccànaü jaccandhànaü hatthissa dantaü dassesi, ßediso jaccandhà hatthãû-ti. Ekaccànaü jaccandhànaü hatthissa soõḍaü dassesi, ßediso jaccandhà hatthãû-ti. Ekaccànaü jaccandhànaü hatthissa kàyaü dassesi, ßediso jaccandhà, hatthãû-ti. Ekaccànaü jaccandhànaü hatthissa pàdaü dassesi, ßediso jaccandhà hatthãû-ti. Ekaccànaü jaccandhànaü hatthissa satthiü 20 dassesi, ßediso jaccandhà hatthãû-ti. Ekaccànaü jaccandhànaü hatthissa naṅguṭṭhaü dassesi, ßediso jaccandhà hatthãû-ti. Ekaccànaü jaccandhànaü hatthissa vàladhiü dassesi, ßediso jaccandhà hatthãû-ti.

Atha kho bhikkhave so puriso jaccandhānaṃ hatthiṃ dassetvā yena so ràjà tenupasaṅkami, upasaṅkamitvà taü ràjànaü etad-avoca: “diṭṭho kho tehi deva jaccandhehi hatthi, yassa dàni devo kàlaü maññatī”-ti.

5. Atha kho bhikkhave so rājā yena te jaccandhà tenupasaṅkami, upasaṅkamitvà te jaccandhe etad-avoca: “diṭṭho vo jaccandhà hatthī”-ti. “Evaṃ deva diññho no hatthī”-ti. Vadetha jaccandhà, ßediso 21 hatthãû-ti. Yehi bhikkhave jaccandhehi hatthissa sãsaṃ diññhaü ahosi, te evam-àhaüsu: ßediso deva hatthi seyyathàpi kumbhoû ti. Yehi bhikkhave jaccandhehi hatthissa kaṇṇo diññho ahosi, te evam-àhaüsu, ßediso deva hatthi seyyathàpi suppan 22û-ti. Yehi bhikkhave jaccandhehi hatthissa danto diññho ahosi, te evam-àhaüsu, ßediso deva hatthi seyyathàpi phàloû ti. Yehi bhikkhave jaccandhehi hatthissa soõḍo diññho ahosi, te [PTS Page 069] [\q 69/] evam-àhaüsu, ßediso deva hatthi seyyathàpi naïgalãsàû-ti. Yehi bhikkhave jaccandhehi hatthissa kàyo diññho ahosi, te evam-àhaüsu, ßediso 23 deva hatthi seyyathàpi koññhoû ti. Yehi bhikkhave jaccandhehi hatthissa pàdo diññho ahosi, te evam-àhaüsu, ßediso deva hatthi seyyathàpi thūnoû ti. Yehi bhikkhave jaccandhehi hatthissa satthi 24 diññho ahosi, te evam-àhaüsu, ßediso deva hatthi seyyathàpi udukkhaloû ti. Yehi bhikkhave jaccandhehi hatthissa naïguññhaü diññhaü ahosi, te evam-àhaüsu, ßediso deva hatthi seyyathàpi musaloû ti. Yehi bhikkhave jaccandhehi hatthissa vàladhi diññho ahosi, te evam-àhaüsu, ßediso deva hatthi seyyathàpi sammajjanãû-ti. Te ßediso hatthi nediso hatthi, nediso hatthi ediso hatthãû-ti. Aññam-aññaü muññhãhi saükhubhiüsu. 25 Tena ca pana bhikkhave so ràjà attamano ahosi.

Evam-eva kho bhikkhave aṭñatitthiyā paribbājakà andhà acakkhukà atthaṃ na jànanti anatthaṃ na jànanti, dhammaü na jànanti, adhammaü na jànanti. Te atthaü ajànantà anatthaü ajànantà, dhammaü ajànantà, adhammaü ajànantà, bhaṇḍanajàtà kalahajàtà vivàdàpannà aññam-aññaü mukhasattīhi vitudantà viharanti: “ediso dhammo nediso dhammo ediso dhammo” ti.

6. Atha kho Bhagavā etam-atthaṃ viditvā tàyaṃ velàyaü imaü udànaü udànesi:

“Imesu kira sajjanti ~ eke samaṇabrāhmaṇā,
Viggayha naṃ vivadanti ~ janā ekaṅgadassino” ti.

[BJT Page 264] [\x 264/]

 

6-5: Dutiyanānātitthiyasuttaṃ (55)

1. Evaṃ me sutaṃ: ekaü samayaü Bhagavā Sāvatthiyaü viharati Jetavane Anàthapiṇḍikassa àràme. Tena kho pana samayena sambahulà nànàtitthiyà samaṇabràhmaõaparibbàjakà 26 Sàvatthiyaü paṭivasanti, nànàdiṭñhikà nànàkhantikà nànàrucikà nànàdiññhinissayanissità.

Santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “sassato attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (1)

Santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “asassato attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (2)

Santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “sassato asassato 27 attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (3)

Santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “neva sassato nàsassato attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (4)

Santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “sayaükato attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (5)

Santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “paraükato attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (6)

Santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “sayaükato paraükato 28 attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (7)

Santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “asayaükàro aparaükàro 29 adhiccasamuppanno attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (8)

Santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “sassataü sukhadukkhaü attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (9)

Santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “asassataü sukhadukkhaü attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (10)

Santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “sassataü asassataü 30 sukhadukkhaü attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (11)

Santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “neva sassataü nàsassataü sukhadukkhaü attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (12)

[BJT Page 266] [\x 266/]

Santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “sayaükataü sukhadukkhaü attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (13)

Santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “paraükataü sukhadukkhaü attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (14)

Santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “sayaükataü paraükataü 31 sukhadukkhaü attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (15)

Santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “asayaükàraü aparaükàraü adhiccasamuppannaü sukhadukkhaü attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (16)

Te bhaṇḍanajātā kalahajàtà vivàdàpannà aṭñam-aññaṃ mukhasattīhi vitudantà viharanti: “ediso dhammo nediso dhammo, nediso dhammo ediso dhammo” ti.

2. Atha kho sambahulā bhikkhū pubbanhasamayaṃ nivāsetvà pattacīvaram-àdàya Sàvatthiṃ piṇḍàya pavisiüsu. Sàvatthiyaü piṇḍàya caritvà pacchàbhattaü piõḍapàtapaṭikkantà yena Bhagavà tenupasaṅkamiüsu, upasaṅkamitvà Bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisīdiüsu. Ekamantaü nisinnà kho te bhikkhū Bhagavantaü etad-avocuü:

Idha bhante sambahulā nānàtittiyà samaṇabràhmaṇaparibbàjakà Sàvatthiyaṃ paṭivasanti nànàdiṭñhikà nànàkhantikà nànàrucikà nànàdiññhinissayanissità.

Santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “sassato attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti  (1)

Santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “asassato attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (2)

Santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “sassato asassato attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (3)

Santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “neva sassato nàsassato attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (4)

Santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “sayaükato attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (5)

Santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “paraükato attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (6)

Santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “sayaükato paraükato attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (7)

Santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “asayaükàro aparaükàro adhiccasamuppanno attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (8)

[PTS Page 070] [\q 70/]

Santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “sassataü sukhadukkhaü attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (9)

Santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “asassataü sukhadukkhaü attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (10)

Santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “sassataü asassataü sukhadukkhaü attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (11)

Santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “neva sassataü nàsassataü sukhadukkhaü attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (12)

Santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “sayaükataü sukhadukkhaü attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (13)

Santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “paraükataü sukhadukkhaü attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (14)

Santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “sayaükataü paraükataü sukhadukkhaü attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (15)

Santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “asayaükàraü aparaükàraü adhiccasamuppannaü sukhadukkhaü attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (16)

Te bhaṇḍanajātā kalahajàtà vivàdàpannà aṭñam-aññaṃ mukhasattīhi vitudantà viharanti: “ediso dhammo nediso dhammo, nediso dhammo ediso dhammo” ti.

3. Aṭñatitthiyā bhikkhave paribbājakà andhà acakkhukà atthaṃ na jànanti, 32 anatthaṃ na jànanti, dhammaü na jànanti, adhammaü na jànanti. Te atthaü ajànantà, anatthaü ajànantà, dhammaü ajànantà, adhammaü ajànantà, bhaṇḍanajàtà kalahajàtà vivàdàpannà aññam-aññaü mukhasattīhi vitudantà viharanti: “ediso dhammo nediso dhammo, nediso dhammo ediso dhammo” ti.

4. Atha kho Bhagavā etam-atthaṃ viditvā tàyaṃ velàyaü imaü udànaü udànesi:

“Imesu kira sajjanti ~ eke samaṇabrāhmaṇā,
Antarā va visīdanti ~ appatvā vamatogadhan”-ti.

 

6-6: Tatiyanānātitthiyasuttaṃ (56)

1. Evaṃ me sutaṃ: ekaü samayaü Bhagavā Sāvatthiyaü viharati Jetavane Anàthapiṇḍikassa àràme. Te na kho pana samayena sambahulà nànàtitthiyà samaṇabràhmaõaparibbàjakà 33 Sàvatthiyaü paṭivasanti, nànàdiṭñhikà nànàkhantikà nànàrucikà nànàdiññhinissayanissità.

[BJT Page 268] [\x 268/]

Santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “sassato attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (1)

Santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “asassato attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (2)

Santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “sassato asassato attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (3)

Santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “neva sassato nàsassato attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (4)

Santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “sayaükato attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (5)

Santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “paraükato attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (6)

Santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “sayaükato paraükato attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (7)

Santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “asayaükàro aparaükàro adhiccasamuppanno attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (8)

Santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “sassataü sukhadukkhaü attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (9)

Santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “asassataü sukhadukkhaü attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (10)

Santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “sassataü asassataü sukhadukkhaü attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (11)

Santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “neva sassataü nàsassataü sukhadukkhaü attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (12)

Santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “sayaükataü sukhadukkhaü attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (13)

Santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “paraükataü sukhadukkhaü attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (14)

Santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “sayaükataü paraükataü sukhadukkhaü attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (15)

[BJT Page 270] [\x 270/]

Santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “asayaükàraü aparaükàraü adhiccasamuppannaü sukhadukkhaü attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (16)

Te bhaṇḍanajātā kalahajàtà vivàdàpannà aṭñam-aññaṃ mukhasattīhi vitudantà viharanti: “ediso dhammo nediso dhammo, nediso dhammo ediso dhammo” ti.

2. Atha kho sambahulā bhikkhū pubbanhasamayaṃ nivāsetvà pattacīvaram-àdàya Sàvatthiṃ piṇḍàya pavisiüsu. Sàvatthiyaü piṇḍàya caritvà pacchàbhattaü piõḍapàtapaṭikkantà yena Bhagavà tenupasaṅkamiüsu, upasaṅkamitvà Bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisīdiüsu. Ekamantaü nisinnà kho te bhikkhū Bhagavantaü etad-avocuü:

“Idha bhante sambahulā nānàtittiyà samaṇabràhmaṇaparibbàjakà Sàvatthiyaṃ paṭivasanti nànàdiṭñhikà nànàkhantikà nànàrucikà nànàdiññhinissayanissità.

Santeke samaṇabrahmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino: “sassato attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti Santi paneke samaõabràhmaõà evaüvàdino evaüdiññhino: “asassato attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (2)

Santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “sassato asassato attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (3)

Santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “neva sassato nàsassato attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (4)

Santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “sayaükato attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (5)

Santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “paraükato attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (6)

Santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “sayaükato paraükato attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (7)

Santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “asayaükàro aparaükàro adhiccasamuppanno attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (8)

Santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “sassataü sukhadukkhaü attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (9)

Santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “asassataü sukhadukkhaü attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (10)

Santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “sassataü asassataü sukhadukkhaü attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (11)

Santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “neva sassataü nàsassataü sukhadukkhaü attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (12)

Santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “sayaükataü sukhadukkhaü attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (13)

Santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “paraükataü sukhadukkhaü attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (14)

Santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “sayaükataü paraükataü sukhadukkhaü attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (15)

Santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṃvàdino evaṃdiṭṭhino: “asayaükàraü aparaükàraü adhiccasamuppannaü sukhadukkhaü attà ca loko ca, idam-eva saccaü mogham-aññan”-ti. (16)

Te bhaṇḍanajātā kalahajàtà vivàdàpannà aṭñam-aññaṃ mukhasattīhi vitudantà viharanti: “ediso dhammo nediso dhammo, nediso dhammo ediso dhammo” ti.

“Aṭñatitthiyā bhikkhave paribbājakà andhà acakkhukà atthaṃ na jànanti, anatthaṃ na jànanti, dhammaü na jànanti, adhammaü na jànanti. Te atthaü ajànantà, anatthaü ajànantà, dhammaü ajànantà, adhammaü ajànantà, bhaṇḍanajàtà kalahajàtà vivàdàpannà aññam-aññaü mukhasattīhi vitudantà viharanti: “ediso dhammo nediso dhammo, nediso dhammo ediso dhammo” ti.

3. Atha kho Bhagavā etam-atthaṃ viditvā tàyaṃ velàyaü imaü udànaü udànesi:

“Ahaṅkārapasutāyaṃ ~ pajà paraṅkàrūpasaṃhità.
Etad-eke nābbhaṭñiṃsu ~ na naṃ sallan-ti addasuü.
Etaṭ-ca sallaṃ paṭicca 34 passato
“Ahaṃ karomī”-ti na tassa hoti,
“Paro karotī”-ti na tassa hoti,
Mānupetā ayaṃ pajà ~ mànaganthà mànavinibandhà,
Diṭṭhisu sārambhakathā ~ saṃsàraṃ nàtivattatī”-ti.

[BJT Page 272] [\x 272/]
[PTS Page 071] [\q 71/]

 

6-7: Subhūtisuttaṃ (57)

1. Evaṃ me sutaṃ: ekaü samayaü Bhagavā Sāvatthiyaü viharati Jetavane Anàthapiṇḍikassa àràme. Tena kho pana samayena àyasmà Subhūti Bhagavato avidūre nisinno hoti, pallaṅkaü àbhujitvà ujuü kàyaü paṇidhàya avitakkasamàdhiü 35 samàpajjitvà. Addasà kho Bhagavà àyasmantaü Subhåtiü avidåre nisinnaü pallaṅkaü àbhujitvà ujuü kàyaü paõidhàya avitakkasamàdhiü samàpannaü.

2. Atha kho Bhagavā etam-atthaṃ viditvā tàyaṃ velàyaü imaü udànaü udànesi:

“Yassa vitakkā vidhūpitā
Ajjhattaṃ suvikappitā asesā,
Taṃ saṅgam-aticca arūpasaṭñī
Catuyogātigato na jātum-etī”-ti.

 

6-8: Gaṇikāsuttaṃ (58)

1. Evaṃ me sutaṃ: ekaü samayaü Bhagavā Rājagahe viharati Veḷuvane Kalandakanivàpe. Tena kho pana samayena Ràjagahe dve pūgà aṭñatarissà gaṇikàya sàrattà honti paṭibaddhacittà. 36 Bhaṇḍanajàtà kalahajàtà vivàdàpannà aññam-aññaü pàõihi pi upakkamanti, leḍḍūhi pi upakkamanti daõḍehi pi upakkamanti, satthehi pi upakkamanti. Te tattha maraõam-pi nigacchanti, maraõamattam-pi dukkhaü.

Atha kho sambahulā bhikkhū pubbanhasamayaṃ nivāsetvà pattacīvaram-àdàya Ràjagahaṃ piṇḍàya pavisiüsu. Ràjagahe piṇḍàya caritvà pacchàbhattaü piõḍapàtapaṭikkantà yena Bhagavà tenupasaṅkamiüsu, upasaṅkamitvà Bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisīdiüsu. Ekamantaü nisinnà kho te bhikkhū Bhagavantaü etad-avocuü:“ idha bhante Ràjagahe dve pågà aṭñatarissà gaõikàya sàrattà pañibaddhacittà bhaõḍanajàtà kalahajàtà vivàdàpannà aññam-aññaü pàõihi pi upakkamanti, leḍḍåhi pi upakkamanti, daõḍehi pi upakkamanti, satthehi pi upakkamanti, te tattha maraõam-pi nigacchanti, maraõamattam-pi dukkhan-ti.

3. Atha kho Bhagavā etam-atthaṃ viditvā tàyaṃ velàyaü imaü udànaü udànesi:

[BJT Page 274] [\x 274/]

“Yaṭ-ca pattaṃ yañ-ca pattabbaṃ, ubayam-etaü rajānukiṇṇaü āturassànusikkhato. Ye ca sikkhàsàrà sīlabbatajīvitabrahmacariyaupaṭñhànasàrà, 37 ayam-eko anto. Ye ca evaüvàdino: “natthi kàmesu doso” ti, ayaü dutiyo anto. [PTS Page 072] [\q 72/] Iccete ubho attà kañasivaḍḍhanà, kañasiyo diññhiü vaḍḍhenti. Ete te ubho ante anabhiññàya olãyanti eke atidhàvanti eke. Ye ca kho te abhiññàya tatra ca nàhesuü tena ca na maññiüsu, vaññaü tesaü natthi paññàpanàyà”-ti.

 

6-9: Upātisuttaṃ (59)

1. Evaṃ me sutaṃ: ekaü samayaü Bhagavā Sāvatthiyaü viharati Jetavane Anàthapiṇḍikassa àràme. Tena kho pana samayena Bhagavà rattandhakàratimisàyaü abbhokàse nisinno hoti, telappadīpesu jhàyamànesu. Te na kho pana samayena sambahulà adhipàtakà tesu telappadīpesu àpàtaparipàtaü anayaü àpajjanti, vyasanaü àpajjanti. Addasà kho Bhagavà te sambahule adhipàtake tesu telappadãpesu àpàtaparipàtaü anayaü àpajjante vyasanaü àpajjante. 38

2. Atha kho Bhagavā etam-atthaṃ viditvā tàyaṃ velàyaü imaü udànaü udànesi:

“Upātidhāvanti na sàramenti
Navaṃ navaṃ bandhanaü brūhayanti,
Patanti pajjotam-ivādhipātakà 39
Diṭṭhe sute iti heke niviññhā”-ti.

 

[BJT Page 276] [\x 276/]

 

6-10: Tathāgatuppādasuttaṃ (60)

1. Evaṃ me sutaṃ: ekaü samayaü Bhagavā Sāvatthiyaü viharati Jetavane Anàthapiṇḍikassa àràme. Atha kho àyasmà Ānando yena Bhagavà tenupasaṅkami, upasaṅkamitvà Bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisīdi. Ekamantaü nisinno kho àyasmà Ānando Bhagavantaü etad-avoca: “yàvakīvaṭ-ca bhante Tathàgatà loke nuppajjanti 40 Arahanto Sammàsambuddhà, tàva aññatitthiyà paribbàjakà sakkatà honti garukatà mànità pūjità apacità làbhã cãvarapiṇḍapàtasenàsanagilànappaccayabhesajjaparikkhàrànaü. 41 Yato ca kho bhante Tathàgatà loke uppajjanti Arahanto Sammàsambuddhà, atha aññatitthiyà paribbàjakà asakkatà honti agarukatà amànità apūjità anapacità, na làbhã cãvarapiõḍapàtasenàsanagilànappaccayabhesajjaparikkhàrànaü. [PTS Page 073] [\q 73/] Bhagavà yeva dàni bhante sakkato garukato mànito påjito apacito, làbhã cãvarapiõḍapàtasenàsanagilànappaccayabhesajjaparikkhàrànaü, bhikkhusaïgho cà”-ti.

2. “Evam-etaṃ Ānanda yāvatīvaṭ-ca Ānanda Tathāgatà loke nuppajjanti Arahanto Sammàsambuddhà. Tàva aññatitthiyà paribbàjakà sakkatà honti garukatà mànità pūjità apacità, làbhī cãvarapiṇḍapàtasenàsanagilànappaccayabhesajjaparikkhàrànaṃ. Yato ca kho ânanda Tathàgatà loke uppajjanti Arahanto Sammàsambuddhà, atha 42 aññatitthiyà paribbàjakà asakkatà honti agarukatà mànità apūjità anapacità, na làbhã cãvarapiṇḍapàtasenàsanagilànappaccayabhesajjaparikkhàrànaü. Tathàgato va dàni sakkato garukato mànito påjito apacito, làbhã cãvarapiõḍapàtasenàsanagilànappaccayabhesajjaparikkhàrànaü, bhikkhusaṅgho cà”-ti3.

3. Atha kho Bhagavā etam-atthaṃ viditvā tàyaṃ velàyaü imaü udànaü udànesi:

“Obhāsati tāva so kimi
Yāva na uggamati 43 pabhaṅkaro,
Verocanamhi 44 uggate
Hatappabho hoti na cāpi bhāsati.

Evaṃ obhāsitam-eva takkikānaṃ yàva Sammàsambuddhà loke nuppajjanti, na takkikà sujjhanti na càpi sàvakà duddiṭṭhi na dukkhà pamuccare” ti. 45

Jaccandhavaggo chaṭṭho

Tassuddānaṃ:

Āyujaṭilavekkhaṇa ~ tīṇititthiyā Subhūti, 46
Gaṇikā 47 upāti navamo ~ uppajjantī-ti 48 tedasa.

 

End Notes

 

1 BJT Note: Āyasmā pi kho Ānando Bhagavantaṃ abhivādetvà ekamantaṃ nisīdi - Mahàparinibbànasutta (D16), ChS.

2 BJT note: Ekamantaṃ nisinnaṃ kho āyasmantaü Ānandaü - Mahāparinibbànasutta (D 16), ChS.

3 BJT note: Parinibbātu dāni - everywhere else; also below.

4 BJT note: Ye sakaṃ - ChS; also below.

5 Editor’s note: BJT omits ti, by mistake.

6 BJT note: Bhavasaṅkhāram-ossaji - palm leaf book.

7 BJT note:

Tulyam-atulyaṃ ca sambhavaṃ
Bhavasaṃkhāram-apotasajanmuni—
Adhyātmarata— samāhito
Bhyahinatko÷amivāṇḍasambhava—

(Divyāvadāna. 17-1).

8 Editor’s note: BJT Pasenadī, printer’s error.

9 BJT note: Etesaṃ - ChS.

10 BJT note: Sabyohārena - ChS.

11 BJT note: Gacchanti - ChS.

12 BJT note: Osarissāmi - ChS. Osādissàmi, Osàdhissàmi - in some books.

13 BJT note: Na vāṇijjaṃ care - in some books.

14 Editor’s note: BJT nīsinno, printer’s error.

15 BJT note: Samaṇabrāhmanā (paribbàjakà) - in some books; here and in similar places below.

16 BJT note: Te atthaṃ na jānanti - ChS.

17 BJT note: Yāvatikā - everywhere else.

18 BJT note: Sāvatthiyaṃ - palm leaf book.

19 BJT note: Sannipatitā - ChS.

20 BJT note: Piṭṭhiṃ - palm leaf book.

21 BJT note: Kīdiso - palm leaf book.

22 BJT note: Suppo - palm leaf book.

23 Editor’s note: BJT edīso, printer’s error.

24 BJT note: Piṭṭhī - palm leaf book.

25 BJT note: Saṃyujjhiṃsu - palm leaf book.

26 BJT note: Samaṇabrāhmanā (paribbàjakà) - palm leaf book; here and in similar places below.

27 BJT note: Sassato ca asasasato ca - ChS.

28 BJT note: Sayaṃkato ca paraṃkato ca - everywhere else; also in the repetitions below.

29 BJT note: Asayaṃkāro ca aparaṃkāro ca - everywhere else; also in the repetitions below.

30 BJT note: Sassataṭ-ca asassatañ-ca - everywhere else; also in the repetitions below.

31 BJT note: Sayaṃkataṭ-ca paraṃkatañ-ca - everywhere else; also in the repetitions below.

32 BJT note: Te atthaṃ na jānanti - ChS, also below.

33 BJT note: Samaṇabrāhmanā (paribbàjakà) - palm leaf book; here and in similar places below.

34 BJT note: Paṭigacca - palm leaf book.

35 BJT note: Avitakkaṃ samādhiṃ - palm leaf book; also below.

36 BJT note: Paṭibandhacittā-ti pi - commentary.

37 BJT note: Sīlabbataṃ jīvitaṃ brahmacariyaü upaṭṭhānaü - printed edition of the commentary. Upaññhānasàro - printed edition of the text.

38 BJT note: Anayavyasanaṃ āpajjante - everywhere else.

39 BJT note: Adhipātā - palm leaf book.

40 Editor’s note: BJT, nūppajjanti here, but nuppajjanti below.

41 Editor’s note: BJT, -paccaya- here and below; see note to Sundarīsuttaṃ.

42 BJT note: Atha kho - everywhere else.

43 BJT note: Annamatī - palm leaf book, Unnamate - ChS.

44 BJT note: Virocanamhi - palm leaf book (but as this agrees with the the text there must be an error involved here). Saverocanamhi - ChS.

45 BJT lays these lines out as 4 lines of verse, but as there is no discernible metre the lines have been re-arranged here.

46 BJT note: Tayo-titthiya Subhūti - palm leaf book.

47 BJT note: Āyusamossajjanaṃ ca paṭisallā āhu tīnitiratitthiyà sattamamàna Subhūtiṃ gaṇikà - palm leaf book.

48 Editor’s note: BJT, uppajjanti, printer’s error.

 

         

Home Page    Next Vagga